/КАЛИНКА и Цъфнал... / Решенията на ОбС трябва да бъдат мотивирани!!! /И пак Галин Костов огелпил нещата -/ Featured

Вторник, 21 Ноември 2017 10:12


Румен Банков направо се е опитал да спаси от вземане на грешно решение съветниците от ГЕРБ в Ямбол. баче Галю Костов взел мерки. А де блей юрист нмер 1 на общината предс. на Прамната комисия Костадинооооов...

Банков – проц. - Местен референдум се провежда по предложение на една пета от съветниците. Предложението се разглежда в ПК, те и кметът дават проект за решение. Може да бъде - одобрява или мотивирано отхвърля. Ако се одобри тогава другите точки се разглеждат. МР да се проведе или не и точно това е в чл.30 ЗПУГДВМС – чете. Фактически проекта за решение е отхвърляне на предложението. Ние можем да го подкрепим или отхвърлим. Становище за това какво да направим могат да кажат ПК и кмета. Нашето предложение можеше да е само във вид – колеги, предлагаме да се проведе МР с въпрос ..“ и толкова. Би следвало за гласуваме на кмета, а нашето няма смисъл да се гласува.

Ибришимов – Чухте г-н Банков, аз и юристите, с които говорих смятат, че да, становище трябва да има и то за да преценят съветниците как да гласуват. Продължаваме както бяхме започнали преди почивката. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя. (чете предложението с въпроса)

Гласували      за – 8                          против – 20              въздържали се – 4

            Не се приема.

 

Банков – проц. - Ще сгрешите много с това гласуване. Общински съвет отхвърли ли или прие нашето решение? В закона пише – приема или мотивирано отхвърля – това е предложението на кмета. Ние сега нямаме решение. Сесията остава отворена. Държа да се гласува решението по становището на кмета, иначе въпроса остава отворен. Моето процедурно предложение е да се гласува мотивираното, интегрираното проекторешение на кмета.

Ибришимов - Подлагам на гласуване процедурното предложение… Заповядайте за процедура г-н Костов.

Костов – проц. – Аз доколкото разбрах искането е да гласуваме ли дали да гласуваме предложението на кмета. Който гласува „за“ е за гласуването, който гласува „против“ не желае да се гласува предложението на кмета. Нали така г-н Банков, правилно съм разбрал.

Ибришимов - Подлагам на гласуване процедурното предложение, което е да прогласуваме проекторешението, което е в становището на г-н Славов.

Гласували      за – 10                        против – 21              въздържали се – 1

            Не се приема.

           

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и петото заседание на  ОбС Ямбол.

 

Бел. Яс - цитат от Решение на ЯАС по въпрос за отхвърляне на предложение за Местен Референдум в община "Тунджа"

 

При приемане на решенията си общинския съвет е обвързан от правилата на ЗМСМА и тези на специалния закон - ЗПУГДВМС, когато решенията касаят предложения за произвеждането на местен референдум.

ЗПУГДВМС в разпоредбите на чл.30, ал.3 (проектът за решение одобрява предложението за произвеждане на референдум с въпроса или въпросите, по които трябва да се проведе гласуването, или мотивирано отхвърля предложението), чл.31, ал.1, изр.2 (ако общинският съвет установи, че въпросът е незаконосъобразен, с мотивирано решение отказва произвеждането на местен референдум) и чл.31, ал.2 (общинският съвет може с мотивирано решение да не приеме предложението за произвеждане на референдум, с изключение на случаите по чл.27, ал.2, при условие че са налице изискванията на чл. 26,ал.2) поставя изричното изискване за мотивиране на решението, с което не се приема предложението за произвеждане на местен референдум

В тази връзка Тълкувателно решение № 1/18.04.2006 г. на ВАС е категорично, че когато изискването за излагане на мотиви в административния акт е предвидено в закона, то мотивиране се дължи във всички случаи и непосочването на такива води до отмяната на немотивирания акт само на това основание, каквото задължение за мотивиране на административните актове е визирано и в чл.59, ал.1 АПК

Мотивирането на решението се изразява в посочване на фактическите и правни съображения за приемането му.Last modified on Сряда, 22 Ноември 2017 06:48
Read 747 times
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Последни новини

Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo