×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Процедурата за нова ЦГЧ на Ямбол вече е затворена, но Featured

Сряда, 18 Юни 2014 06:12

с датата на публикуването й 27 Май на сайта на община Ямбол съобщават, че в понеделник и вторник тази седмица са прикачили Разяснения:),  във връзка с отправено на 16 Юни  (когато изтече срокът за получаване на документи за участие)..запитване:

На 17.06.2014 г. към настоящата процедура е прикачен файл "Разяснение 1" във връзка със запитване вх. № 2801-28431 от 16.06.2014 г. На 16.06.2014 г. към настоящата поръчка е прикачен файл с информация за изтичане на срока за получаване на документацията.Настоящата обществена поръчка се обявява в рамките на изпълнявания от Община Ямбол проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано градско развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, договор BG161PO001/1.4-09/2012/017, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”. Обектът на обществената поръчка е обновяване и модернизиране на централната градска част на град Ямбол и по специално: Централен градски площад и алея, западно от читалище „Съгласие”, свързваща централния градски площад и Ритуална зала; Пешеходна улица „Г. С. Раковски” източно от централния площад; Пешеходна улица „Г. С. Раковски” западно от централния площад; Площад „Освобождение”; Пешеходна улица, „Търговска“- част I и рехабилитация на ул. "Бяло море" от о.т.411 до о.т.412; Пешеходна улица, „Търговска“- част II;Пешеходна улица бул. „Цар Освободител“.(публикувана на 27.05.2014 г.)

стойността на поръчката е

Прогнозна стойност без ДДС

5239336.61 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в дни

200

За които трябва да се направи това:
1.Основни обекти на СМР: 1.1 Централен градски площад, разположен между сградата на община Ямбол и читалище „Съгласие“ на север и юг и в източна и западна посока е част от пешеходните зони на ул. ,,Г. С. Раковски“.Ще се оформи правоъгълно пространство с водно огледало – атриум в северната част на площада, в близост до сградата на общината, пред чиято фасада могат да се организират спектакли и други обществени мероприятия за голям брой хора.Пространството пред входа на общината и водното огледало пред нея образуват „сцена“ на открито, която ще може да бъде разширявана чрез сглобяема конструкция. Атриумът се ограничава от север с островно озеленяване, а от юг се предвиждат архитектурни елементи с високи водни структури и възможност за различни ефекти. Подходите към сградата на общината са от двете страни на ограждащите атриума от север зелени площи.Подходът към читалище „Съгласие” ще се преоформи, за да се осигури достъпна среда за хора с увреждания чрез две новоизградени рампи. Центр. стълби ще се реконструират с цел реновиране на старите стъпала и разширяване на пространството пред централния вход. Предвиждат се места за сядане около зелените площи при входа на сградата на общината, както и кошчета за отпадъци в подходящ стил. Настилките на пространството са решени с детайли, които дават възможност за движение на пешеходци и специализирани автомобили при необходимост (пожарни, линейки, МВР и др.). Осветлението е решено чрез шест вертикални 12м. пилона, разположени симетрично спрямо централната ос на площада.Общата площ на обекта е 7440.64 м2, площта на озеленяването – 1292.10 м2, площта на настилките – 6148.54 м2. 1.2.Алея, западно от читалище „Съгласие”, свързваща централния градски площад и Ритуална зала; Ще бъде създадена нова алея, тангираща площада с направление към ритуалната зала, минаваща през градинката, западно от читалище „Съгласие”. По този начин пространството пред ритуалния комплекс се оформя с малка пиацета. Сепарират се входа и изхода на ритуалния дом – необходимост от самия ритуал. Предвиждат се места за сядане около зелените площи при входа, както и кошчета за отпадъци в подходящ стил. Общата площ на обекта е 853.44 м2, площта на озеленяването – 47.50 м2, площта на настилките – 805.94 м2. 1.3.Пешеходна ул. „Г. С. Раковски” източно от центр.площад -Осн.стр. дейности включват:Благоустрояване – подмяна на настилката, осигуряване на достъп за хора с увреждания; Паркоустройство и дендрологичен проект;ВиК инсталации (изграждане на поливна система и на система за отвеждането на повърхностните води); Модернизация на парково осветление.Пешеходна улица „Г. С. Раковски” западно от централния площад- Благоустрояване – подмяна на настилката, осигуряване на достъп за хора с увреждания;Паркоустройство и дендрологичен проект;ВиК инсталации (изграждане на резервоар за водни ефекти и водопроводна мрежа, резервоар за поливни нужди, реконструкция на съществуващи фонтани и градски чешми, водопровод за предвидените заведения на открито, поливна система и система за отвеждането на повърхностните води); Модернизация на парково осветление.Площад 1.4.„Освобождение”-Общата площ на обекта е 9295.71 м2, площта на озеленяването – 1993.70 м2, площта на настилките – 7302.01 м2.Основните стр. дейности са:Благоустрояване – подмяна на настилката, осигуряване на достъп за хора с увреждания;Паркоустройство и дендрологичен проект;ВиК инсталации (изграждане на водопроводна мрежа за градски чешми, предвидените заведения на открито, поливна система и система за отвеждането на повърхностните води); Модернизация на парково осветление.2.Допълнителни обекти на СМР:2.1 Пешеходна ул. „Търговска“- част I /на запад от пл. „Освобождение“ до източния край на ул. „Бяло море“/ и рехабилитация на ул. "Бяло море" от о.т.411 до о.т.412 /от ул. „Славянска” до ул. „Търговска”/;2.2 Пешеходна ул.„Търговска“- част II /от ул. „Бяло море” до ул. „Преслав”/;2.3 Пешеходна улица бул. „Цар Освободител“ /от град.мост до пл. „Освобождение“/http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&;doc_id=605519&newver=2

ПП чрез Закона за достъп до обществената информация след около половин година ямболлии ще имат (ако Съдът реши) възможност да научат колко и кои фирми са проявили интерес към поръчката и взели документи...Дай Боже дотогава вече да се строи. И то успешно.

Read 2488 times
Rate this item
(4 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo