×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

На косъм Безистена да падне!? Обаче не. (за 300 х. лв)

Петък, 27 Юни 2014 11:33

Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект "Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол"

\В КОЙ ТЕХНИЧЕСКИ ОБОРУДВАН ВЕК ЖИВЕЕМ?|

отворена 00339-2014-0015/2014-06-
При изпълнение на строително-монтажните работи за обект "Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол" е установено несъответствие между дълбочината на основите от архитектурното заснемане, въз основа на което е изготвен одобрения работен проект и съответно е констатирана необходимост от ново проектно конструктивно решение за укрепване на основите, което обосновава и възникването на допълнителни строително-монтажни работи /СМР/ , както и увеличаване на количества на вече заложени СМР в в количествено-стойностната сметка към обществена поръчка с предмет „Реставрация, консервация, развитие и експониране на НАР „Кабиле” и Безистена в гр. Ямбол - Обособена позиция 2: "Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол". Допълнителното строителството не може технически и икономически да се раздели от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя и са съществено необходимо за изпълнението на поръчката - изготвената преработка на вече съществуващ конструктивен проект обосновава допълнително строителство, което не може технически да се раздели от вече извършените СМР по договор № BG161PO001/3.1-03/2010/022 - S 02 и е съществено необходимо за изпълнението на поръчката, както и за да се осигури по-сигурно състояние на земната основа под съществуващите основи по време на изкопните работи.


РЕШЕНИЕ

 
Номер: РД/02-00401 от 25.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Мария Караиванова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681311, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

 

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП


IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
 
 
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект "Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол", във връзка с проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по Оперативна програма "Регионално развитие", Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/022.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

При изпълнение на строително-монтажните работи за обект "Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол" е установено несъответствие между дълбочината на основите от архитектурното заснемане, въз основа на което е изготвен одобрения работен проект и съответно е констатирана необходимост от ново проектно конструктивно решение за укрепване на основите, което обосновава и възникването на допълнителни строително-монтажни работи /СМР/ , както и увеличаване на количества на вече заложени СМР в в количествено-стойностната сметка към обществена поръчка с предмет „Реставрация, консервация, развитие и експониране на НАР „Кабиле” и Безистена в гр. Ямбол - Обособена позиция 2: "Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол".За възлагане на допълнителното строителство на обект "Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр. Ямбол" са изпълнени едновременно всички условия по чл.90 ал.1 т.8 от ЗОП, както следва: -наличие на предходен (действащ) договор с обект строителство - договор № BG161PO001/3.1-03/2010/022 - S 02 с предмет "Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол" - договорът е от дата 21.06.2013 г. , а срокът за изпълнението му е 183 (сто осемдесет и три календарни дни) и започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.2, а именно от 17.07.2013 г.Съгласно чл.II.3 от договора "При спиране на строително-монтажни работи по нареждане на общински или държавен орган, срокът по чл. II. 1 съответно се удължава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането, като за целта се подписва акт обр. 10". С акт обр. 10 от 25.09.2013 г. е преустановена работата на строеж "Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол", т.е. и срокът за изпълнение на договор № BG161PO001/3.1-03/2010/022 - S 02 спира да тече. С акт обр.11 от 08.05.2014 г. е продължено строителството на строеж "Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол", като срокът за изпълнение на договора вече е 28.08.2014 г.; -настъпване на непредвидени обстоятелства, а именно промяна в конструктивния проект, наложен от извършено хидрогеоложко проучване и изготвена част „Геотехническа експертиза” за обект "Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол" -допълнителното строителството не може технически и икономически да се раздели от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя и са съществено необходимо за изпълнението на поръчката - изготвената преработка на вече съществуващ конструктивен проект обосновава допълнително строителство, което не може технически да се раздели от вече извършените СМР по договор № BG161PO001/3.1-03/2010/022 - S 02 и е съществено необходимо за изпълнението на поръчката, както и за да се осигури по-сигурно състояние на земната основа под съществуващите основи по време на изкопните работи -общата стойност на поръчката, с която се възлага допълнителното строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка - допълнителното строителство е с прогнозна стойност 258 666.55 лв. /двеста петдесет и осем хиляди шесттотин шестдесет и шест и петдесет и пет/ без ДДС, основното - 1 943 316.05 лева (един милион деветстотин четиридесет и три хиляди триста и шестнадесет лева и пет стотинки) без ДДС; - поканата е изпратена до изпълнителя на предходния договор - „КАБИЛЕ” ДЗЗД

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„КАБИЛЕ” ДЗЗД, 176509175, гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, вх. Б

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
 
Открита с решение №: РД/02-00100 от 14.02.2013 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00339-2013-0007


VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП


VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.06.2014 г. 

 

Възложител

Трите имена: Георги Иванов Славов

 

Длъжност: кмет на община Ямбол

 

Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект "Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол"

отворена 00339-2014-0015/2014-06-26 Публикувал: Мария Караиванова
При изпълнение на строително-монтажните работи за обект "Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол" е установено несъответствие между дълбочината на основите от архитектурното заснемане, въз основа на което е изготвен одобрения работен проект и съответно е констатирана необходимост от ново проектно конструктивно решение за укрепване на основите, което обосновава и възникването на допълнителни строително-монтажни работи /СМР/ , както и увеличаване на количества на вече заложени СМР в в количествено-стойностната сметка към обществена поръчка с предмет „Реставрация, консервация, развитие и експониране на НАР „Кабиле” и Безистена в гр. Ямбол - Обособена позиция 2: "Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол". Допълнителното строителството не може технически и икономически да се раздели от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя и са съществено необходимо за изпълнението на поръчката - изготвената преработка на вече съществуващ конструктивен проект обосновава допълнително строителство, което не може технически да се раздели от вече извършените СМР по договор № BG161PO001/3.1-03/2010/022 - S 02 и е съществено необходимо за изпълнението на поръчката, както и за да се осигури по-сигурно състояние на земната основа под съществуващите основи по време на изкопните работи.
Read 5457 times
Rate this item
(5 votes)
Tagged under
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo