×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ами Синята зона? Няма сесия през февруари! Featured

Петък, 24 Февруари 2017 14:16


МАРИЕТА Сивкова
общински съветник:Възмутена съм, че този месец няма да има сесия на Общински съвет Ямбол. Има важни въпроси  за решаване, но, те остават на втори план. Изпращам внесено от трима общински съветника  предложение, разглеждането на което се отлага за неопределено време....Управляващите се страхуват, че заседание на Общински съвет Ямбол, проведено в този момент,  може да се превърне в арена на политическа битка и да повлияе негативно на кандидатите им  за депутати, които са общински съветници. Такова е обяснението на факта, че този месец няма  да има сесия. Оказва се, че опазването на   личните интереси е по- важно от решаване на  проблемите на гражданите. Нежеланието да се  разгледа и обсъди внесеното от трима общински  съветника предложение за намаляване на обхвата на Синята зона в Ямбол е показателен факт,  че важните за града въпроси са на втори план, когато има избори! Ето какво предложихме, но  не се знае кога ще благоволят да го обсъдят…….

/бел. Яс - предложението,дори не е включено в насрочените до края на месеца заседания на  комисии. А защо ще има комисии, но не и заседание ли? Може би, защото общесвено-отговорните  ни съветници получават заплатките си  ако заседават веднъж месечно, без значение на сесия  или на комисия. Може би?/

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЯМБОЛ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
      От Мариета Сивкова- общински съветник в Общински съвет Ямбол
Катя Георгиева – общински съветник в Общински съвет Ямбол
Павел Додов – общински съветник в Общински съвет Ямбол

Относно: Намаляване на обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране / Синя зона/ в  гр. Ямбол

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С решение по т.10  на ХII заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 13.07.2012 г., бе  определена зона за кратковременно платено паркиране на улици, площади или части от тях-  публична общинска собственост, с граници :
- на север: ул. ”Елена Янкова” – от кръстовището с ул.”Анка Александрова” до кръстовището с  ул. ”Жорж Папазов”; ул. ”Жорж Папазов” - от кръстовището с ул. ”Елена Янкова” до  кръстовището с ул. ”Александър Стамболийски”; ул.”Ал. Стамболийски” - от кръстовището с  ул.”Жорж Папазов” до кръстовището с ул.”Парчевич” пред бл. № 2 до заведение „Къщата”;  ул.”Парчевич” пред бл. № 2 до заведението „Къщата” до кръстовището с ул.”Ал.  Стамболийски”;ул.”Ал. Стамболийски”-от кръстовището с ул.”Парчевич” до кръстовището с  ул.”Страхил”; ул. Страхил от кръстовището с ул. „Ал. Стамболийски” до кръстовището с  ул.”Преслав”; ул.”Преслав”-от кръстовището с ул.”Ал. Стамболийски” до кръстовището с  ул.”Пети Януари”;ул.”Пети Януари”-от кръстовището с ул.”Преслав” до кръстовището с  ул.”Стефан Караджа”
            - на изток: ул.”Стефан Караджа”-от кръстовището с ул.”Пети Януари” до  кръстовището с ул.”Раковски”;ул.”Раковски”-от кръстовището с ул.”Стефан Караджа” до  кръстовището с ул.”Богомил”;ул.”Богомил”-от кръстовището с ул.”Стефан Караджа” до  кръстовището с ул.”Искър”; ул. „Искър” от кръстовището с ул. „Богомил” до кръстовището с  ул. „Търговска”; ул.”Търговска”- от кръстовището с ул.”Искър” до кръстовището с  ул.”Срем”;ул.”Срем” - от кръстовището с ул.”Търговска” до кръстовището с ул.”Хан Тервел”;
            - на юг: ул.”Хан Тервел” - от кръстовището с ул.”Срем” до кръстовището с  ул.”Преслав”;ул.”Преслав”-от кръстовището с ул.”Хан Тервел” до кръстовището с ул.”Цар  Самуил”;ул.”Цар Самуил”-от кръстовището с ул.”Преслав” до кръстовището с ул.”Иван  Вазов”;ул.”Иван Вазов”-от кръстовището с ул.”Цар Самуил” до кръстовището с ул.”Джон  Атанасов’’;ул.”Джон Атанасов” - от кръстовището с ул.”Иван Вазов” до кръстовището с  ул.”Васил Карагьозов”;ул.”Васил Карагьозов” - от кръстовището с ул.”Джон Атанасов” до  кръстовището с ул.”Георги Дражев”;ул.”Георги Дражев” - от кръстовището с ул.”Васил  Карагьозов” до кръстовището с ул.”Цар Иван Александър”; ул. „Цар Иван Александър” от  кръстовището с ул. „Георги Дражев” до кръстовището с ул. „Бузлуджа”;
            - на запад: ул. ”Бузлуджа” - от кръстовището с ул. ”Цар Иван Александър” до  кръстовището с ул. ”Волга”; ул. ”Волга” - от кръстовището с ул. ”Бузлуджа” до кръстовището  с ул. ”Константин Иречек”; ул. ”Константин Иречек” - от кръстовището с ул. ”Волга” до  кръстовището с ул. ”Анка Александрова”; ул. ”Анка Александрова” - от кръстовището с ул.  ”Константин Иречек” до кръстовището с ул. ”Елена Янкова”.
    В изпълнение на решението на Общински съвет Ямбол, кметът на Община Ямбол, с две  свои заповеди определи режима на платено паркиране в 27  обособени зони с общо 823  паркоместа.
    Описаните 12 обособени зони в първата заповед №РД/02-00462 от 12.08.2013 г. са с  общо 473 паркоместа и се намират в административния център на  град Ямбол. В по- голямата  си част, те  представляват съществуващи паркинги и паркоместа, отпреди съществуване на т.н.  Синя зона, и се явяват достатъчни за нуждите на град Ямбол, което се констатира и от  гражданите.
С втора заповед са определени още 15 обособени зони с общо 350 паркоместа, които се намират  в Централна градска част, но представляват части от улици и междублокови пространства в  предимно  жилищни територии. Такива са зоните по ул.“Страхил войвода“, ул. „Екзарх Йосиф“,  ул. „Стефан Караджа“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Брайла“, ул. „ Цар Самуил“. Съществуването на  платени паркоместа в тези 15 зони не е целесъобразно и оправдано, защото те са отдалечени  от най- често ползваните  от гражданите  администрации и учреждения. Администрацията не  мотивира необходимостта от него и обхвата му. Основният мотив за въвеждане на т.н. Синя  зона бе облекчаване на транспортния достъп  на граждани до такива институции, което в  случая не е налице.
Извън обхвата на Синята зона, в прилежащите територии на тези 15 зони се предизвиква  насищане и концентрация на паркирани превозни средства, паркиране по тротоари и зелени  площи. Очертава се тенденция за превръщане на целия град в Синя зона.
От отчета на кмета за 2016 г. за изпълнение на Програмата му за управление, става ясно, че  ползата от Синя зона е донякъде дисциплиниране на гражданите и се свежда до бройки  санкционирани шофьори, поставени скоби и намиране на работа на 30 служители от създаденото  общинско предприятие „Платени зони за паркиране“, от които се очаква да осигурят в бюджета  на общината  за 2017 г. 700 000 лв. от своята дейност. 
Изводът, който се налага е, че от платените паркоместа се събират пари, за да се плаща на  служители, които да  санкционират нарушителите  в целия град, в т.ч. и Синята зона. Между   двете дейности - платено паркиране, от една страна,  и контролиране на нарушителите в целия  град, почти няма общо.  Едното е дейност на общината, а другото- на държавен орган  за  контрол по Закона за движение по пътищата. Получава се така, че   общината изземва  функциите на МВР, вместо да изисква контролните органи да си вършат работата.   Дисциплинирането на шофьорите и намаляване на нарушенията, което се целеше да се постигне,  не се получи, тъй като нарушенията и сега са факт, само че в по- отдалечени от центъра  територии.
Ограничаване на обхвата на зоната за кратковременно платено  паркиране ще доведе до  намаляване с 50% на числеността на ОП “Платени зони за паркиране“, спестяване на средства,  предвидени в бюджета за закупуване на  втори „паяк“ и  в намален състав служителите ще  могат изцяло да извършват задълженията си, разписани в чл.10 от Правилника на  предприятието, в границите на платените зони за паркиране.
Тъй като считаме, че на петата година от приемане на решението за създаване на режим за  кратковременно паркиране, вече имаме резултати и реални впечатления от него, предлагаме на  Общински съвет Ямбол да измени своето решение от 13.07.2012 г.
Предлагаме намаляване на обхвата на зоната за кратковременно паркиране / Синя зона/ като тя  се ограничи само до реализирания Първи етап по заповед №РД/02-00462 от 12.08.2013 г. на  кмета на Община Ямбол.
    Предвид изложените обстоятелства и на основание чл.21, ал.1, т.8  и т.23 от ЗМСМА и  във връзка с чл.99 от ЗДвП, предлагаме Общински съвет – Ямбол да вземе следното

                    РЕШЕНИЕ

Изменя т.1 на решение по т.10   на ХII заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на  13.07.2012 г.,  относно  определяне на зона за кратковременно платено паркиране на улици,  площади или части от тях – ПОС като същата добива следния вид:
„1.  Определя зона за кратковременно платено паркиране на улици, площади или части от тях –  публична общинска собственост само в делнични дни между 8.00 ч. и 18.00 ч. в района на  Централна градска част в следния обхват:
-Обособена зона, ограничена от къща- музей „Васил Карагьозов“ на ул. „Петър Парчевич“,  пространството източно и западно от бл.2 до пресичането и с ул.“ Йордан Йовков“ зад  централната сграда на ТП „Български пощи“, обхващаща ул. “П. Парчевич“ и ул. “Й. Йовков“ до  имоти с административен адрес №4 и №6 и около тях с 50 паркоместа;
- Обособена зона от северната страна на жилищен блок на ул. „Г.С.Раковски“№3, източно от  сградата на ТП „Български пощи“ до бившето кино „Вапцаров“ с 41 паркоместа;
- Обособена зона, ограничена от административната сграда на Община Ямбол, северно от бивше  кино „Вапцаров“, южно от ЦДГ „Слънце“ с 42 паркоместа;
- Обособена зона от северната страна на административна сграда с търговски център /МОЛ/ на  ул. „Александър Стамболийски“  №30 и представляваща частта от нея, ограничена от улиците  „Кабиле“ и „Преслав“ и междублоково пространство източно от жилищна сграда на ул. „Кабиле“  №36 с 36 паркоместа;
- Обособена зона на ул. „Александър Стамболийски“  , южно от православен храм „Св. Николай  Чудотворец“ представляваща частта ограничена от ул. „Страхил войвода“ и ул.  “Кабиле“ с 37  паркоместа;
- Обособена зона ограничена от административната сграда на „Г.С.Раковски“№1  / Банка ДСК и  Банка Алианц/, жилищна сграда на ул. „Жорж Папазов“ №6, административни сгради на ул. „Ал.  Стамболийски“ №6 и №8 и ресторант “България“ с 30 паркоместа;
- Обособена зона- частта от ул. „Жорж Папазов“ ограничена от ул. “Бузлуджа“ до пл.  „Освобождение“ и южно от Джамията с 50 паркоместа;
- Обособена зона ограничена между административната сграда на „Г.С.Раковски“№1  / Банка ДСК  и Банка Алианц/, сграда на библиотека „Г.С. Раковски“ и Джамията с 30 паркоместа;
- Обособена зона- частта от ул. „Ал. Стамболийски“ пред жилищна сграда на ул. „Ал.  Стамболийски“ №13 / фото Венера/ и жилищна сграда на ул. „Ал. Стамболийски“ №17 с 23  паркоместа;
- Обособена зона на ул. „Бузлуджа“ от кръстовището с ул. „Георги Дражев“ до кръстовището с  ул. „Роман Хайнацки“ / бивша „Дарданели“/, ул. „Волга“ от кръстовището с ул. „Константин  Иречек“ до кръстовището с ул. „Бузлуджа“ и пространството ограничено североизточно от  учебна сграда на ул. „Цар Иван Александър“ №12 /Математическа гимназия и ПГ “Васил  Левски“/, ул. „Бузлуджа“ и ул. “Георги Дражев“ с 34 паркоместа;
- Обособена зона на ул. „Преслав“, ограничена от ул. “Търговска“ и ул. „Ал. Стамболийски“  пред жилищните сгради с четни номера с 56 паркоместа;
- Обособена зона на ул. „Бяло море“ от кръстовището с ул. „Търговска“, покрай сградата на  Исторически музей, жилищна сграда на ул. „Цар Симеон“ №1, жилищни сгради на ул. „Г.С.  Раковски“ с №14 и №16 и зелени площи западно от сградата на Читалище „Съгласие“, ул.  „Славянска“ от кръстовището с ул. „Бяло море“ до кръстовището с ул. „Кабиле“, ул. „Кабиле“  от кръстовището с ул. „Търговска“ до кръстовището с ул. „Г.С. Раковски“ с 44 паркоместа.“

Read 1749 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo