×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Прокуратурата протестира последното увеличение на такса смет в Ямбол, Featured

Петък, 10 Март 2017 14:35


което предизвика недоволство в общината не само заради драстичния си размер - с 40% за жилищни имоти. Освен това то е направено без икономическа обосновка и без да се спазва водещият принцип в ЗМДТ - тази такса да се определя според количеството на битовите отпадъци," съобщили от Върховната административна прокуратура

бел. Яс...вече има  образувано дело за такса смет в Ямбол в  Административния съд по  протести на двама граждани и фирма. Насрочено е за 31 март.
Нямаме данни към общият казус да е присъединен и протеста на прокуратурата...
Официални данни за дейността на Ямболската прокуратура се получават от Бургаската апелативна прокуратура, а видно от материала по- долу от Върховната..Ама такъв е тертипа явно на работа на тази система...Иначе работят хората, когато трябва. Въпросът е , обхващат ни съмнения...че няКой казва кога трябва. и срещу какво/кого,
Жалбата на група съветници срещу такса смет беше внесен още в началото на годината...

СЛЕДВАТЕКСТ но от Правен свят:
Прокуратурата откри 172 общински наредби с незаконни такси
http://legalworld.bg/60487.prokuraturata-otkri-172-obshtinski-naredbi-s-nezakonni-taksi.html

Iерия от своеволия на общини във връзка с такса смет, събиране на такси за дейности, които са задължение на местната власт и дори въвеждане на санкции, които не съществуват в закона. Всичко това е установила Върховната административна прокуратура (ВАП) при постоянните си проверки за законността на общинските наредби.

Този път във фокуса ѝ са били нормативните актове на местната власт, с които се определят такси и цени на услуги. Прокуратурата е установила 172 наредби, чиито разпоредби противоречат не само на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), но и на Конституцията и на Закона за нормативните актове. Вече са подадени 43 протеста в местните административни съдилища.

Голяма група от незаконните разпоредби на общините са свързани с такса смет. От ВАП дават серия от примери. В някои общини са въвели допълнително и несъществуващо в закона условие за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване. То е, че не плащаш, само ако имотът не е деклариран за основно жилище. Подобно изискване в ЗМДТ обаче няма.

Другаде пък местната власт е решила, че няма да освобождава никого изцяло от такса смет, а в разрез със закона дава право на гражданите единствено да я платят в намален размер. ЗМДТ обаче не допуска подобна възможност. Чл. 71, т. 1 предвижда, че ако имотът не се ползва през цялата година след декларация от собственика, подадена в определен срок, такса не се събира. 

ВАП е установила, че има общини, които пък "санкционират" по свой почин ползването на имот, деклариран като неползван. Например в Карнобат те карат да платиш трикратния размер на годишната такса за сметосъбиране и сметоизвозване, а в Суворово - петкратният.

Прокуратурата е протестирала и последното увеличение на такса смет в Ямбол, което предизвика недоволство в общината не само заради драстичния си размер - с 40% за жилищни имоти. Освен това то е направено без икономическа обосновка и без да се спазва водещият принцип в ЗМДТ - тази такса да се определя според количеството на битовите отпадъци.

"В други подзаконови актове определянето на такси за ползване на детски градини се поставя не въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата (такъв е регламентът на чл.7, ал.1 ЗМДТ), а според имущественото състояние на членовете на семейството на детето, което представлява пряка дискриминация по признак "имуществено състояние" (забранена с чл.4, ал.1 от Закона за защита от дискриминация)", посочват от прокуратурата. Продължава и практиката да се предоставят услуги на граждани, само ако нямат задължения към местната власт.

Оказва се, че има и общини, които са доста изобретателни в начините да събират пари от хората и бизнеса. От ВАП са се натъкнали на случаи, в които местната власт събира такса, за да извърши проверка по сигнал подаден от гражданин. Други пък искат да си платиш, за да свършат нещо, което е тяхно задължение по закон - например да отпишат имот от актовата книга, което е трябвало да бъде направено служебно. "По този начин се достига до положение, че за идентична дейност не се дължи такса, ако инициативата за извършването ѝ е служебна и се заплаща, ако е по искане на гражданин или организация. С подобно процедиране се накърнява и конституционният принцип за равноправие, който включва еднакво третиране на гражданите от държавната (вкл. местната) власт", обясняват от Върховната административна прокуратура.

В хода на проверките са констатирани разпоредби, с които се предвижда заплащане на "депозитна такса". "С нея общините се домогват да гарантират разходи за извършване на бъдеща дейност, без въобще не е сигурно, че такава ще последва. Стореното не намира основание и в ЗМДТ, и в специални закони като Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за устройство на територията и т. н.", обясняват от прокуратурата. Такива депозити например са изисквани от граждани и фирми, които са поискали да бъде разкопан тротоар, за да си прокарат вода или интернет.

ВАП е установила, че има общини, които продължават да събират такси, въпреки че законът вече е променен и нямат право да го правят - например за добив на кариерни материали. Другаде пък не събират такси от притежателите на ловни кучета. Законът за ветеринарномедицинската дейност обаче не ги освобождава от такса, какъвто е случаят за кучетата водачи на хора с нарушено зрение или тези на Червения кръст.

Проверката на ВАП продължава, а от там обясняват ефекта от нея с "предприетите мерки за отстраняване на незаконосъобразните административни тежести за граждани и организации, вкл. и на задължения за заплащане на такси, а, от друга страна, за спазване на закона чрез осигуряване на събиране на изискуеми вземания от общините".

 В СЪОБЩЕНИЕТО НА САЙТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НЯМА ПОДРОБНОСТИ, касаещи Ямбол
http://www.prb.bg/bg/news/aktualno/?&page=2


От ВАП е организирана поредна проверка по реда на надзора за законност спрямо норми от подзаконовите актове, приети от общинските съвети и посветени на определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Към настоящия момент са установени 172 наредби, чиито разрешения  противоречат на нормативни актове от по-висок ранг - Конституция, Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Закон за нормативните актове и др.

Разкрити са случаи на въвеждане на допълнително условие за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, като е предвидена допустимост на тази възможност само за имоти, недекларирани за основно жилище. Подобно изискване в ЗМДТ отсъства.

В други подзаконови актове определянето на такси за ползване на детски градини се поставя не въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата /такъв е регламентът на чл.7, ал.1 ЗМДТ/, а според имущественото състояние на членовете на семейството на детето, което представлява пряка дискриминация по признак „имуществено състояние“ /забранена с чл.4, ал.1 от Закона за защита от дискриминация/.

По-нататък, фиксирани са хипотези на частично освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване в нарушение на изричното правило на чл.71, т.1 ЗМДТ, недопускащо подобна възможност.

Налице са и разпоредби, приети от местни органи на власт, с които се „санкционира“ ползването на имот, деклариран като неползван, с глоба в размер на годишната такса за сметосъбиране и сметоизвозване, като този размер се избира по усмотрение на общинския съвет /напр., трикратен - Карнобат, петкратен – Суворово/ в нарушение на компетентността, предоставена с чл.9 ЗМДТ.

Установени са общини, в които ползването на предоставяните услуги е поставено в зависимост от заплащане на дължими суми към общината. Стореното е в противоречие и с нормата на чл.6, ал.1 ЗМДТ, регламентираща т. нар. „задължителни услуги“, и с реда за събиране на публични общински вземания, установен в ЗМДТ и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

От ВАП са намерени норми, с които се претендира заплащане на такси за услуги, изразяващи се в извършване на действия, като последните представляват изпълнение на правно задължение от местния орган на власт. По този начин се достига до положение, че за идентична дейност не се дължи такса, ако инициативата за извършването ѝ е служебна и се заплаща, ако е по искане на гражданин или организация. С подобно процедиране се накърнява и конституционният принцип за равноправие, който включва еднакво третиране на гражданите от държавната /вкл. местната/ власт.

В хода на проверките са констатирани разпоредби, с които се предвижда заплащане на т. нар. „депозитна такса“. С нея общините се домогват да гарантират разходи за извършване на бъдеща дейност, без въобще не е сигурно, че такава ще последва. Стореното не намира основание и в ЗМДТ, и в специални закони като Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за устройство на територията и т. н.

Открити са и наредби на общински съвети, с които се регламентират състави на административни нарушения, скрепени със санкции, макар че материята е уредена на законово ниво със ЗМДТ и не се включва във възможностите, делегирани на местния орган на власт. Налице са дори случаи на въвеждане на санкции, различни от законовите.

От ВАП са установени норми, които продължават да налагат заплащане на такси, въпреки че правните основания за това са елиминирани след изменения в Закона за подземните богатства. И обратно, предвижда се недължимост на такса въпреки че нормативни промени - напр., в Закона за ветеринарномедицинската дейност изискват заплащане за съответната услуга.

Към настоящия момент са подадени 43 протести до административните съдилища.

Ефектът от проверката се открива в предприетите мерки за отстраняване на незаконосъобразните административни тежести за граждани и организации, вкл. и на задължения за заплащане на такси, а, от друга страна, за спазване на закона чрез осигуряване на събиране на изискуеми вземания от общините.

Проверката на ВАП продължава.

Read 1550 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo