×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

С И Г Н А Л за проверка от Иван Димитров Кърцъков Featured

Вторник, 02 Май 2017 17:19


до главния прокурор на РБ
                            Сотир Цацаров

                            копие до:
                            Окръжна прокуратура гр. Ямбол
                            Дойчин Дойчев

С И Г Н А Л
за проверка
от Иван Димитров Кърцъков


    Уважаеми г-н Цацаров,
    Уважаеми г-н Дойчев,
   
    На последната сесия на ОбС Ямбол на 13.04.2017г. общинските съветници по т.7. от Дневния ред ОДОБРИХА:
     „ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване на съгласие Община Ямбол да поиска от РИОСВ внесени отчисления по чл.64 от ЗУО.
                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
   
    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
    РЕШИ:
 
    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:
    1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да поиска да бъде освободена от национализираната банкова сметка за чужди средства на РИОСВ -  Стара Загора сумата от  623 973.70лв. (шестстотин двадесет и три хиляди деветстотин седемдесет и три лева и 70 ст.) от натрупаните в периода 01.01.2016г. до 01.01.2017г. отчисления по чл.64 от ЗУО, необходими за дофинансиране на дейностите по предварително третиране и оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране, образувани на територията на Община Ямбол.
    2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме всички действия по изготвяне на заявление по чл.25, ал.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.), подаването му и използване на получените средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО за дофинансиране на дейностите по предварително третиране и оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране, образувани на територията на община Ямбол за периода от месец януари 2017г. до месец декември 2017г.“
    Това е решението.
    Мое мнение, а и не само мое е, че така взетото решение е незаконосъобразно. Аз напълно споделям аргументите в изказването на общинския съветник Драгомир Димитров на сесията в дебатите по въпросната точка (следва линк към протокола от заседанието на ОбС Ямбол):
http://www.yambol.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/19%202017_%D0%A5%D0%86%D0%A5_13.04.17.htm

    „ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване на съгласие Община Ямбол да поиска от РИОСВ внесени отчисления по чл.64 от ЗУО.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Дичев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Димитров - Ще ви кажа кое ме притеснява. При така цитираните членове от наредби и закони, ако случайно сте прочели наредбата, предложението, което ни се предлага да вземем е на основание на чл. 25, ал.1 от Наредба № 7. В чл.24, т.6 от Наредбата е казано, че натрупаните средства от отчисленията по чл.20 се разходват от общините, чрез техните бюджети и за това, което ни се предлага - Предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци в това число рециклирани. В чл.25, по който ни се предлага да вземем решението, ал.1 е казано, че за изразходване на събраните финансови средства кмета на общината и собственик на депото или кмета на общината ползвател, подават заявление до директора на РИОСВ, в което посочва размера на исканите средства. Но в ал.2 е казано: „Решение на ОбС за изграждане на едно или повече съоръжения за третиране на отпадъци“ или други дейности по чл.24, ал.1, което ви казах т.6, която ни се предлага, предварително третиране на отпадъците, което влиза в чл.24, се ползват в случаите, когато общините самостоятелно третират отпадъците. Ние това не го правим самостоятелно, ние използваме услугите на фирми и заради това тези средства не можем да ги използваме за други дейности освен само, когато самостоятелно третираме отпадъците. Затова смятам, че по този начин предложението е незаконно. Ако по някакъв начин се мисли как да се компенсират тези две решения, които веднъж увеличавахме такса смет, след това намаляхме такса смет без да променяме разходите, които ще се извършват, това не е начина.“

    Приетото решение не съответства и е в нарушение на цитираните членове и алинеи на НАРЕДБА № 7 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА И ОТЧИСЛЕНИЯТА, ИЗИСКВАНИ ПРИ ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ Издадена от министъра на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.

http://www.lex.bg/laws/ldoc/2136011408

    Уважаеми г-н Цацаров,
    Уважаеми г-н Дойчев,

    Очаквам да извършите проверка и ако счетете за основателен сигнала ми в законовите срокове да протестирате така приетото решение на ОбС Ямбол като незаконосъобразно!

                        С уважение: .........................
                                    / И. Кърцъков /      
                                                                    

Read 1848 times
Rate this item
(4 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo