×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Местният Карлсон, който живеел под покрива.Не си е декларирал обаче перката

Сряда, 29 Август 2018 14:22


Гънчащият се с Борисов зъболекар Папашимов живеел в 70 кв.  подпокривно пространство Хоби-Таван в Ямбол.Добре, че стана депутат да се настани в 100 кв. м. апартамент в столицата. ..Ще се гънча ами - онеправданият да се мъчи под покрив някакъв да живее..


Декларирам

Придобитото имущество, получените доходи, дадени обезпечения и направените разходи по чл. 37 от ЗПКОНПИ през предходната календарна година от 
01.01 - 31.12.2017
Месторабота Народно Събрание
Длъжност Народен представител
  1. Недвижимо имущество
1. Право на собственост и ограничени вещни права
Ном. по редВид на имота /правото/МестонахождениеОбщинаПлощ кв.м.Разгъната застроена площ - кв.м.Година на придобиванеСобственикЦена на придобиване /лева/Правно основание за придобиванеПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678910111213
1. право на надстрояване на трети етаж от масивна жилищна сграда гр. Ямбол Ямбол 115   1993 Юлиян Михайлов Папашимов   1/2   други заеми
2. гараж гр. Ямбол Ямбол 15   1993 Юлиян Михайлов Папашимов   1/2   други заплата
3. право на надстрояване на трети етаж от масивна жилищна сграда гр. Ямбол Ямбол 115   1993 Елена Дончева Папашимова   1/2   други заеми
4. гараж гр. Ямбол Ямбол 15   1993 Елена Дончева Папашимова   1/2   други заплата
5. Покупка на част от дворно място цялото 255 кв. м., част от сутерен и част от тавана на жилищна сграда гр. Ямбол Ямбол 255   1995 Юлиян Михайлов Папашимов   1/8 32384 покупко-продажба заплата
6. Покупка на част от дворно място цялото 255 кв. м., част от сутерен и част от тавана на жилищна сграда гр. Ямбол Ямбол 255   1995 Елена Дончева Папашимова   1/8 32384 покупко-продажба заплата
7. преустройство на съществуващо подпокривно простровство на жилищна сграда - Хоби-Таван гр. Ямбол Ямбол 70   1999 Юлиян Михайлов Папашимов   1/4   други заплата
8. преустройство на съществуващо подпокривно простровство на жилищна сграда - Хоби-Таван гр. Ямбол Ямбол 70   1999 Елена Дончева Папашимова   1/4   други заплата
9. Покупка на стоматологичен кабинет гр. Ямбол Ямбол 29   2003 Юлиян Михайлов Папашимов   1/2 6500 покупко-продажба заплата
10. Покупка на стоматологичен кабинет гр. Ямбол Ямбол 29   2003 Елена Дончева Папашимова   1/2 6500 покупко-продажба заплата
11. Дворно място - наследство с. Сламино Тунджа 1000   2014 Юлиян Михайлов Папашимов   1/2   наследство наследяване
1.1. Земеделски земи и гори
Ном. по редВид на имота /правото/МестонахождениеОбщинаПлощ /декара/Разгъната застроена площ /кв.м./Година на придобиванеСобственикЦена на придобиване /лева/Правно основание за придобиванеПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678910111213
1. нива - наследство гр. Елхово Елхово 54   2009 Елена Дончева Папашимова   1/14   наследство наследяване
2. нива - наследство гр. Елхово Елхово 15   2014 Юлиян Михайлов Папашимов   1/24   наследство наследяване
1.2. Чуждо недвижимо имущество
Ном. по редВид на имота /правото/МестонахождениеОбщинаПлощ /декара/Разгъната застроена площ /кв.м./Година на придобиванеПолзвателЦена по договор /лева/Правно основание за ползванеПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678910111213
1. апартамент гр. София София-град (Столична) 100   2017 Юлиян Михайлов Папашимов   1   ведомствено жилище на Народно Събрание безвъзмездно
2.                        
2. Прехвърляне на имоти през предходната година
Ном. по редВид на имотаМестонахождениеОбщинаПлощ кв.м. /декара/ПрехвърлителСобственикИдеална частЦена на сделката /лева/Правно основание за отчуждаване на имота
Разгъната застроена площ - кв.м.Име: собствено, бащино, фамилноЕГН
1234567891011
1. Земя гр. Елхово Елхово 635   Елена Дончева Папашимова   1   безвъзмездно
2. къща с двор - наследство гр. Елхово Елхово 350   Елена Дончева Папашимова   1   безвъзмездно
3. Дворно място - наследство гр. Елхово Елхово 10   Елена Дончева Папашимова   1   безвъзмездно
4. нива - наследство и делба с. Малко Шарково Болярово 25   Елена Дончева Папашимова   1/2 4700 възмездно
5. нива - наследство гр. Сливен Сливен 40   Юлиян Михайлов Папашимов   1/8 156 възмездно
  1. Моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и др. превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
3. Моторни сухопътни превозни средства
Ном. по редВид на превозното средствоМарка на превозното средствоЦена на придобиване /лв./Година на придобиванеСобственикПравно основание за придобиванеПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678910
1. Лек автомобил Мерцедес 13000 2016 Юлиян Михайлов Папашимов   1/2 покупко-продажба заплата
2. Лек автомобил Мерцедес 13000 2016 Елена Дончева Папашимова   1/2 покупко-продажба заплата
3.1. Земеделска и горска техника
Ном. по редВид на земеделската или горската техникаМарка на техникатаЦена на придобиване /лв./Година на придобиванеСобственикПравно основание за придобиванеПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678910
Нямам нищо за деклариране.
3.2. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Ном. по редВид на превозното средствоМарка на превозното средствоЦена на придобиване /лв./Година на придобиванеСобственикПравно основание за придобиванеПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678910
Нямам нищо за деклариране.
3.3. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Ном. по редВид на превозното средствоМарка на превозното средствоЦена на придобиване /лв./Година на придобиванеСобственикПравно основание за придобиванеПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678910
Нямам нищо за деклариране.
3.4. Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Ном. по редВид на превозното средствоМарка на превозното средствоЦена по договор /лв./Година на сключване на договораПолзвателПравно основание за ползванеПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678910
Нямам нищо за деклариране.
3.5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Ном. по редВид на превозното средствоМарка на превозното средствоЦена на отчужда ването /лв./ПрехвърлителПравно основание за отчуждаването
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678
Нямам нищо за деклариране.
    1. Парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута

       1. Парични средства - налични и по банкови влогове /депозити/ общо над 10 000 лв.:
4. Налични парични средства
Ном. по редРазмер на средстватаВид на валутатаРавностойност в лв.СобственикПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГН
1234567
1. 17000 BGN 17000 Юлиян Михайлов Папашимов   заплата
2. 5000 BGN 5000 Елена Дончева Папашимова   заплата
5. Банкови влогове /депозити/
Ном. по редРазмер на средстватаВид на валутатаРавностойност в лв.Титуляр на влогаВ странатаВ чужбинаПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГН
123456789
1. 11739 BGN 11739 Елена Дончева Папашимова   ОББ - гр. Ямбол   изплащане на обезщетение при пенсиониране и неизползван отпуск
2.                
3.                
6. Вземания над 10000 лева
Ном. по редВид на вземанетоРазмер на вземанетоВид на валутатаРавностойност в лв.Титуляр на вземанетоПравно основание за вземанетоОт местни лицаОт чуждестранни лица
Име: собствено, бащино, фамилноЕГН
12345678910
Нямам нищо за деклариране.
7. Задължения над 10000 лева
Ном. по редВид на задължениетоРазмер на задължениетоВид на валутатаРавностойност в лв.Титуляр на задължениетоПравно основание за задължениетоКъм банкиКъм физически и юридически лица
Име: собствено, бащино, фамилноЕГН
12345678910
1. Заем 50000 BGN 50000 Юлиян Михайлов Папашимов     Уникредид Булбанк  
2.                  
3.                  
  1. Вложения в инвестиозионни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв, както и налични ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества и финансови инструменти по чл.3 от Закона за пазарите на финансови инструменти
8. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Ном. по редРазмер на вложениятаВид на валутатаРавностойност в лв.Титуляр на вложениетоВ странатаВ чужбинаПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГН
123456789
Нямам нищо за деклариране.
9. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Ном. по редВид на ценните книгиБрой на ценните книгиПоверени на инвест. посредникЕмитентЦена на придобиването /лв./Собственик или титуляр на правотоПравно основание за придобиванетоПроизход на средствата
Ценни книжаи/или париИме: собствено, бащино, фамилноЕГН
1234567891011
Нямам нищо за деклариране.
10. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Ном. по редВид на имуществотоРазмер на дяловото участиеНаименование на дружествотоСедалищеСтойност на дяловото участиеСобственик или титуляр на правотоПравно основание за придобиванетоПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГН
12345678910
Нямам нищо за деклариране.
11. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Ном. по редВид на имуществотоРазмер на дяловото участиеНаименование на дружествотоСедалищеЦена на отчуждаването /лв./ПрехвърлителПравно основание за отчуждаването
Име: собствено, бащино, фамилноЕГН
123456789
1. ЕООД 100% "Д-р Юлиян Папашимов - Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична помощ по дентална медицина" ЕООД Ямбол 100 Юлиян Михайлов Папашимов   възмездно
2.                
3.                
4.                
12. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
Ном. по редВидове доход отРазмер на дохода
На декларатора /лв./На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./
1234
I. Облагаем доход от
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 48515 6318
2. Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност 4665  
3. Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец    
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 129  
5. Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество    
6. Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество    
7. Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ    
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
II. Други доходи, извън посочените в т. I.
1. Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители.    
2.      
3.      
4.      
5.      
13. Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
Ном. по редВид на обезпечениетоРазмер на обезпечениетоХарактер на обезпечението
От декларатораВ полза на декларатораОт съпруг/а, лица при факт. съжителство на съпружески начала или ненавършили пълн. децаВ полза на съпруг/а, лица при факт. съжителство на съпружески начала или ненавършили пълн. деца
1234567
Нямам нищо за деклариране.
14. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
Ном. по редВид на разходаРазмер на разходаВид на валутатаРавностойност в леваРазходите са направени
В полза на декларатораЗа чия сметка е направен разходаВ полза на съпруг/а, лица при факт.съжит.на съпруж.начала или ненавършили пълн.децаЗа чия сметка е направен разхода
123456789
Нямам нищо за деклариране. 

Р

Read 1722 times
Rate this item
(1 Vote)
Tagged under
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo