×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Славов, кмет на Ямбол, атакува, чрез Съда сградната собственост на хълма "Боровец" /картографен спец е даже!/ Featured

Четвъртък, 11 Октомври 2018 10:24


Господи, колко му-им пречи Радио 999, респективно свободната частна, честна предприемчивост, свободата на словото...
За това ли чак сега се сети областният координатор на ГЕРБ в 11-тата година от управлението си. Съдия Вълко Драганов /даже той/отхвърля иска му, от името на община Ямбол. Но делото подлежи на обжалване...Разноските по Славовото начинание, разбира се плащаме гражданите на Ямбол. 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 174/8.10.2018г. гр. Ямбол

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Ямболският АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД трети административен състав

На деветнадесети септември 2018 година

В открито съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЪЛКО ДРАГАНОВ

 

Секретар Ст. Гюмлиева

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия В.Драганов

Административно дело № 57 по описа на 2018 година.

За да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.

Образувано е по жалба на Община Ямбол представлявана от *Г.И.С., против Заповед № 18-941/01.02.2018 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Ямбол, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, представляващо отстраняване на непълнота и грешка в поземлен имот с идентификатор 87374.524.20, състоящо се в заличаване на сгради с идентификатори 87374.524.20.2, 87374.524.20.3 и 87374.524.20.8, нанасяне на нова сграда с нов идентификатор 87374.524.20.9.

В жалбата се сочи, че издадената заповед е незаконосъобразна, като постановена при съществено нарушение на процесуалните правила и в противоречие с материалния закон. Твърди се, че между Община Ямбол и „*“ ООД е налице вещноправен спор за собствеността върху процесните имоти и едва след неговото разрешаване би могло да се отстраняват непълноти и грешки в КККР. Прави се искане за отмяна на заповедта.

В съдебно заседание оспорващия редовно призован изпраща процесуален представител юрисконсулт, който поддържа жалбата и направеното искане, като претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответната страна началник на СГКК гр.Ямбол се представлява от процесуален представител адв. С. от АК-Ямбол, който оспорва жалбата и излага доводи за законосъобразност на оспорения административен акт. Моли за отхвърляне на жалбата с присъждане на заплатеното адвокатско възнаграждение в размер на 720 лева от страна на адм. орган, съгласно представения списък на разноските. Допълнително представя подробни писмени бележки.

Заинтересованата страна „*“ ООД изпраща процесуален представител адв. Ж. К. ***, която също оспорва жалбата и моли за отхвърлянето й, с присъждане на направените разноски , съгласно представения списък в размер на 1000 лева.

ЯАС, като прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите и изразените становища на страните и след извършена проверка за законосъобразност по реда на чл. 168 от АПК, във връзка с чл. 146 от АПК, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна с правен интерес от обжалването и в преклузивния срок по чл.149, ал.1 от АПК. Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

По делото не се спори, че поземлен имот с идентификатор 87374.524.006 по КК на гр.Ямбол представляващ парк „Б.“ с площ 514110 кв. м. е общинска публична собственост, за който е съставен акт № 1156, вх. рег. № 2626, т.VI от 18.03.2005г. на СВ –Ямбол/л.14 от делото/.

Със Заповед № КД-14-28-61/20.02.2008г. на началника на СГКК-Ямбол/л.139/ е одобрено изменение на КККР на гр.Ямбол при което в ПИ

с идентификатор 87374.524.006 е обособен нов ПИ с нов идентификатор 87374.524.20, с площ 1403 кв. м. и начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс. Съгласно процесната заповед в ПИ с идентификатор 87374.524.20, са нанесени следните сгради и самостоятелни обекти/СО/, собственост на ЕТ „ **“, съгласно нотариален акт № 119, т. Х, дело № 4738/97г. на ЯРС: сграда 87374.524.20.2 със застроена площ 310 кв.м. и предназначение сграда за обществено хранене /виж скица № 15-238424/18.04.2018г. на СГКК, стр.144/ и два СО в нея с идентификатори 87374.524.20.2.1 с площ 294,92 кв.м./л.145/ и 87374.524.20.2.2 с площ 294,90 кв.м.; сграда 87374.524.20.3 със застроена площ 383 кв.м. и предназначение за хотел/л.147/ и пет СО обекта в същата с идентификатори 87374.524.20.3.1 с площ 327,90 кв.м. с предназначение за обществено хранене /л.148/, СО 87374.524.20.3.2 с площ 278 кв.м. и посочено предназначение „ друг вид самостоятелен обект в сграда“/л.149/, СО 87374.524.20.3.3 с площ 390,70 кв.м. и посочено предназначение „ друг вид самостоятелен обект в сграда“/л.150/, СО 87374.524.20.3.4 с площ 129 кв.м. и посочено предназначение „инфраструктурен обект в сграда“/л.151/ и СО 87374.524.20.3.5 с площ 67 кв.м. и посочено предназначение „инфраструктурен обект в сграда“/ л. 152/; сграда 87374.524.20.8 със застроена площ 183 кв.м. и предназначение „сграда за обществено хранене“/л.153/ и два СО в същата с идентификатори 87374.524.20.8.1 с площ 201 кв.м. и посочено предназначение „ друг вид самостоятелен обект в сграда“/л.154/ и СО с идентификатор 87374.524.20.8.2 с площ 182 кв. м. и посочено предназначение „за обществено хранене“.

Производството пред административния орган е започнало по подадено от „*“ ООД заявление до СГКК - гр. Ямбол с вх. № 01-348802 от 06.11.2017 г. /л.34/, за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, представляващо отстраняване на непълнота и грешка в поземлен имот с идентификатор 87374.524.20. Към заявлението е приложен проект за изменение изготвен от правоспособно лице “ГЕОТРОН“ ООД. От обяснителната записка към проекта се установява, че исканото изменение се състои в заличаване на сгради с идентификатори 87374.524.20.2, 87374.524.20.3 и 87374.524.20.8, обединяване на същите, отразяване на измененията в конфигурацията на сграда с нов идентификатор 87374.524.20.9 и нанасяне на три схеми на самостоятелни обекти в нея.

В качеството на заинтересовано лице по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗКИР, в изпълнение на чл.26, ал.1 от АПК адм. орган с уведомление с изх. № 24-22262 от 08.11.2017г. е уведомил Община Ямбол за започналото производство за изменение на КККР в процесния имот/ л.54/. От страна на Община Ямбол е постъпило възражение, с което категорично се противопоставя на исканото изменение/л.58-59/. Последното на осн. чл. 34, ал.3 от АПК е предоставено на „*“ ООД, от чиято страна е постъпило становище с вх. № 16476/04.12.2017г., с което отново е запозната Община Ямбол. Постъпило е ново възражение и съответно становище на дружеството с приложени доказателства досежно собствеността на имота, което налага извода, че адм. орган е осигурил на страните равна възможност да изразят становища по събраните доказателства, както и по предявените искания.

Основния довод на Община Ямбол изложен във възраженията против исканото изменение на КККР в хода на административното производство е, че „*“ ООД по документ за собственост притежава сгради с обща площ 876 кв.м. и отстъпено право на строеж от 720 кв. м., а с проекта за изменение площта на сградата става 1330 кв. м. с което се завзема площ върху която заявителят няма право на строеж. С оглед това твърдение е формиран извод за спор за материално право, респективно за недопустимост на изменението преди разрешаването на този спор по съответния ред.

За да прецени основателността на възражението на Община Ямбол, адм. орган е разгледал хронологично всички представени документи за собственост, като с помощта на геодезично измерване е установил площта собственост на заявителя. По преписката е представен Договор за продажба на бивш хотел – ресторант „ Б.“ от 07.08.1995г. по силата на който Общински съвет гр.Ямбол е продал на ЕТ „ **“ обект бивш хотел – ресторант „ Б.“ – масивна железобетонна постройка/ ресторант с кухненски блок - I-ви етаж, хотел с 8 стаи и един апартамент- II-ри етаж, сутерен, котелно, външни тераси/, находящ се в парк „Б.“, имотен планоснимачен № 7505 по плана на гр.Ямбол, ведно с отстъпеното право на строеж върху застроената площ на обекта/л. 96-98/. Към договора е налице документ „технически показатели“ в който е посочена застроена площ на първи етаж -804,60 кв. м., разгъната застроена площ на обекта – 1600 кв. м. и площ на външни тераси – 597 кв. м./л. 99/. Придобитата собственост е установена в Констативен нотариален акт № 119, т. Х, дело № 4738/97г. на ЯРС. Видно от данните по преписката през 2000г. се е провело производство по узаконяване на незаконно строителство в обекта, изразяващо се в преустройство на пространство под кръгла тераса в нощен бар, което е приключило с Акт за узаконяване № 13/16.06. 2000г. на гл. архитект на Община Ямбол/л.63/. В тази връзка е издадена скица № 566/05.05.2000 г. на Община Ямбол, в която е изчертан ПИ със сградата в него, включително и външните тераси на същата/л.62/. С Договор за продажба на търговско предприятие от 29.05.2008г./л.48/ „*“ ООД е закупило търговското предприятие на ЕТ „**“, като в предприятието предмет на сделката са включени недвижими имоти и вещни права върху тях, находящи се в гр.Ямбол, ул.“Б.“ № 100, описани като сгради с идентификатори 87374.524.20.2, 87374.524.20.3 и 87374.524.20.8, съгласно скица № 897/26.02.2008г. на СГКК –Ямбол.

В хода на административното производство е изработена от специалист вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, комбинирана скица между скица № 566/05.05.2000г. на Община Ямбол и внесеното със заявление с вх. № 01-348802 от 06.11.2017 г., предложение за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол за ПИ87374.524.20. От същата е видно, че границите на предвидената с проекта за изменение сграда с проектен идентификатор 87374.524.20.9 съвпадат напълно с контура на хотелски комплекс „Б.“ по скица № 566/05.05.2000г. на Община Ямбол.

След така развилото се административно производство, началникът на СГКК - гр. Ямбол на осн. чл.51, ал.1, т.2, ал.2, ал.3, ал.5 и ал.6 и чл.54, ал.1 и ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър е издал оспорената Заповед № 18-941/01.02.2018 г., с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, представляващо отстраняване на непълнота и грешка в поземлен имот с идентификатор 87374.524.20, състоящо се в заличаване на сгради с идентификатори 87374.524.20.2, 87374.524.20.3 и 87374.524.20.8, нанасяне на нова сграда с нов идентификатор 87374.524.20.9. и нанасяне на три схеми на самостоятелни обекти в нея по проект на “ГЕОТРОН“ ООД .

Заповедта е съобщена на оспорващия на 06.02.2018г. с известие за доставяне /л.26/, а жалбата по която е образувано настоящото дело е подадена, чрез административния орган на 20.02.2018г./л.115/.

Обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган по смисъла на чл. 51, ал.2 от ЗКИР, в установената от закона писмена форма, с посочване на фактическите и правните основания за издаването му. Не се установиха съществени нарушения на административно-производствените правила.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от АПК административния орган е длъжен да уведоми известните му заинтересовани лица за започналото пред него производство. Тази разпоредба е обща и касае всички административни производства, доколкото със специален закон не е изключено нейното приложение. Регламентираното с нея правило е гаранция за правата на засегнатите от административния акт лица и дава възможност на заинтересованата страна да бъде информирана за образуваното производство и с оглед на това да прояви съответната активност в защита на правата си, като представи становища и доказателства в негова подкрепа. В случая както бе посочено по-горе това задължение е изпълнено и на заинтересованата страна Община Ямбол е дадена възможност да се запознае с искането съдържащото се заявлението на „*“ ООД до СГКК - гр. Ямбол с вх. № 01-348802 от 06.11.2017 г., за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол и да изрази становище по него, с което е изпълнена и разпоредбата на чл. 35 от АПК. Нещо повече, заповедта е издадена едва след като всяка от страните в административното производство е била запозната със становищата, възраженията и представените доказателства от другата страна. Целта на предвидената в ЗКИР процедура е да установи реално съществуващото състояние по отношение на имотите и обстоятелството, че по отношение на него е налице съгласие на всички засегнати лица, тъй като в чл. 54, ал. 2 от ЗКИР изрично е посочено, че когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отразява в комбинирана скица и се отстранява в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти въз основа на скица-проект след решаване на спора по съдебен ред. В административното производство е недопустимо да се решават спорове за материално право между страните, поради което при наличие на такъв спор, той следва да бъде решен по общия ред. В случая в хода на административното производство адм. орган е приел, че не са събрани данни, които да сочат на наличието на спор за материално право между заявителя и заинтересованата страна,

Съдът счита също, че Заповед № 18-941/01.02.2018 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Ямбол не е в противоречие с материалноправни разпоредби и е в съответствие с целта на закона.

Съгласно разпоредбата на чл. 51 от ЗКИР, кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при установяване на: 1. изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри; 2. непълноти или грешки. Следователно, измененията могат да бъдат свързани с промени, настъпили след влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри, т.е. които не са съществували преди това и такива, които са съществували към момента на самото одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри, но по някакви причини не са намерили отражение в тях. Като правно основание за издаване на оспорената заповед е посочена разпоредбата на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР която визира хипотезата на изменение на одобрената кадастрална карта и регистри при наличието на непълноти или грешки. Определение на понятието "непълноти и грешки" е дадено в §1, т.16 от ДР на ЗКИР/ ДВ, бр. 57 от 2016г./ и гласи: "непълноти или грешки" са несъответствия в границите и очертанията на недвижимите имоти в кадастралната карта за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние“.

Неоснователно е твърдението в жалбата, че обединяването на сгради не попада в хипотезата на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР – допусната грешка при първоначалното одобряване на КККР, тъй като границите между имотите били заснети съгласно изискванията на чл. 43, ал.1, т.5, б.“а“ от ЗКИР. Без значение е обстоятелството, как са заснети сградите при одобряването на КККР, щом те са нанесени неправилно и не отразяват действителното им положение на място. За преценката относно наличието на непълнота или грешка по смисъла на ч. 51, ал. 1, т. 2 във вр. с § 1, т. 16 ДР ЗКИР, от съществено значение е обстоятелството в какъв вид сградите и самостоятелните обекти в тях са съществували към датата на одобряване на КККР. В случая праводателя на „*“ ООД е придобил на 07.08.1995г. по силата на договор за продажба бивш хотел – ресторант „Б.“ представляващ масивна железобетонна постройка/ ресторант с кухненски блок - I-ви етаж, хотел с 8 стаи и един апартамент- II-ри етаж, сутерен, котелно, външни тераси/, находящ се в парк „Б.“, имотен планоснимачен № 7505 по плана на гр.Ямбол, ведно с отстъпеното право на строеж върху застроената площ на обекта, като застроената площ на първи етаж е 804,60 кв. м., разгънатата застроена площ на обекта е 1600 кв. м., а площта на външните тераси – 597 кв. м. КК на гр. Ямбол. КККР е приет със Заповед № РД-18-39 от 30.08.2005г. на изп. директор на АГКК гр.София и изменен със Заповед № КД-14-28-61/20.02.2008г. на началника на СГКК-Ямбол, като процесния имот е нанесен като три сгради с идентификатори 87374.524.20.2, 87374.524.20.3 и 87374.524.20.8 и площ съответно 310 кв.м., 383 кв.м., и 183 кв.м., в които площи не са включени площите на прилежащите към сградите тераси. При тези данни съдът приема, че към 2005 г., когато е приета КК на гр.Ямбол и към 2008г. когато същата е изменена досежно процесния имот, построената в същия сграда е съществувала с площ от 1401, 60 кв. м /застроена площ на първи етаж 804,60 кв. м. плюс 597 кв. м площ на външните тераси/, но не е отразена правилно в КК. Кадастърът има само констативно действие и следва да отразява действителното фактическо състояние на обектите, която именно непълнота и грешка по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗКИР е би била отстранена по реда на чл. 54 ЗКИР с нанасянето на сградата с проектен идентификатор 87374.524.20.9 с 1330 кв.м. площ и нанасяне на три схеми на самостоятелни обекти в нея с идентификатори 87374.524.20.9.1 с площ 549,02 кв.м., 87374.524.20.9.2 с площ 408,18 кв.м. и 87374.524.20.9.3 с площ 216,97 кв.м.

Съдът не споделя основния довод в жалбата на Община Ямбол, че „*“ ООД по документ за собственост притежава сгради с обща площ 876 кв.м. и отстъпено право на строеж от 720 кв. м., а с проекта за изменение площта на сградата става 1330 кв. м. с което се завзема площ върху която заявителят няма право на строеж, откъдето пък е формиран извод за спор за материално право и за недопустимост на изменението преди разрешаването на този спор по съответния ред. Доколкото този довод е поддържан от самото начало на административното производство, съдът счита изводите на адм. орган направени след подробно обсъждане на представените документи за собственост досежно липсата на такъв спор за правилни.

При постановяване на оспорената заповед №18-941/01.02.2018 г на началника на СГКК -Ямбол, с правно основание чл. 54 ЗКИР не е установена индицията за "спор за материално право" по ал. 2, чл. 54 от ЗКИР, която би била единственото основание за отказ за допускане на заявеното изменение. Както се посочи по-горе на ЕТ „ **“ обект е закупило бивш хотел – ресторант „ Б.“ като масивна железобетонна постройка, находящ се в парк „Б.“, имотен планоснимачен № 7505 по плана на гр.Ямбол, ведно с отстъпеното право на строеж върху застроената площ на обекта, която на първия етаж е 804,60 кв. м. и площ на външни тераси – 597 кв. м. Впоследствие с Договор за продажба на търговско предприятие от 29.05.2008г. „*“ ООД е закупило търговското предприятие на ЕТ „**“, като в предприятието предмет на сделката са включени недвижими имоти и вещни права върху тях, находящи се в гр.Ямбол, ул.“Б.“ № 100, описани като сгради с идентификатори 87374.524.20.2, 87374.524.20.3 и 87374.524.20.8 с обща площ 876 кв.м. съгласно скица № 897/26.02.2008г. на СГКК –Ямбол. В този договор описанието на имотите е направено по действащата КК, без в общата площ да е включена площта на терасите към обектите, което само по себе си сочи, че нанесените към момента сгради в КК не отговарят на действителното им положение, т.е. налице е основание за изменение на последната. Аргумент в тази насока е и наличието на скица № 566/05.05.2000 г. издадена от самия оспорващ Община Ямбол, в която е изчертан процесния ПИ със сградата в него, включително и външните тераси на същата. Обстоятелството, че в Договора за продажба на търговско предприятие от 29.05.2008г. процесната сгради е описана с площ по малка от действителната, т.е. без процесните тераси, не сочи, че същите са собственост на Община Ямбол по силата на чл. 92 от Закона за собствеността каквото твърдение се съдържа в жалбата. Тук е мястото да се отбележи, че процесните тераси не представляват „самостоятелен обект“ по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗКИР, а е пространствен и функционален елемент от правото на собственост върху друг обект. Отразяването им в действащата КК като самостостоятелни обекти е още едно основание за изменение на същата поради непълнота и грешка.

Не може да се приеме, че е налице спор за материално право, а оттам и основанието за отказ по чл. 54, ал.2 ЗКИР, самото защото Община Ямбол е собственик на терена / ПИ с идентификатор 87374.524.20/, тъй като процесната сграда е самостоятелен обект на КК, изградена с надлежно учредено право на строеж, вкл. за отделните самостоятелни обекти. Община Ямбол не противопоставя доказателства за собственост върху процесните тераси, а съгласно трайната съдебна практика твърдението за наличие на спор за материално право следва да бъде подкрепено с доказателства.

С оглед изложеното се налага извода, че с оспорената заповед за изменение на КККР на гр.Ямбол не се увреждат по никакъв начин правата на Община Ямбол като собственик на ПИ с идентификатор 87374.524.20. С исканото изменение на КК не се нанасят сгради с площ по-голяма от придобитата от „*“ООД собственост.

По изложените съображения ЯАС приема, че оспореният административен акт е законосъобразен като постановен от компетентен орган по аргумент от чл. 54, ал. 4 от ЗКИР, в изискуемата от закона писмена форма, с посочени фактическите и правни основания за издаването му, при спазване на административнопроизводствените правила и материалноправните разпоредби, и в съответствие с целта на закона.

При този изход на спора, предвид разпоредбата на чл. 143, ал. 3 и 4 от АПК и своевременно направени искания от ответната и заинтересованата страна, оспорващия следва да бъде осъден да заплати на ответната страна адвокатско възнаграждение в размер на 720 /седемстотин и двадесет/ лева, съгласно представените договор, платежно нареждане и фактура/л.131-133/, а на заинтересованата страна - договореното и платено адвокатско възнаграждение съгласно договор за правна защита и съдействие № 70881 от 19.03.2018г. /л. 124/, в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

 

 

Водим от гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, ЯАС, трети административен състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Ямбол представлявана от *Г.И.С., против Заповед № 18-941/01.02.2018 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Ямбол.

 

ОСЪЖДА Община гр.Ямбол да заплати на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр. София сумата от 720 /седемстотин и двадесет/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение за настоящата инстанция.

 

ОСЪЖДА Община гр.Ямбол да заплати на “*” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.”*” №333, представлявано от управителя С.Р., разноски по делото в размер на 1 000/хиляда/ лева за адвокатско възнаграждение.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл.138 АПК.

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/не се чете

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on Четвъртък, 11 Октомври 2018 10:29
Read 622 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo