×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

М. Сивкова - За какво трябва да настоява Ямбол при новото райониране.

Понеделник, 26 Ноември 2018 12:18


В което сме в един планов район и с ...Варна...

Запознах се с Проект „Визия за България“ и правя конкретно предложение, което касае раздел III Регионално развитие на документа. Предлагам, да се предвиди, държавата да реализира политиката си в бъдещите региони за планиране чрез регионални административни структури. Те да имат самостоятелен бюджет и да се управляват от служители от висок ранг- министри. Те да са в състава на Министерски съвет. Това ще постави под въпрос съществуването на областните управители, със сегашните си задължения. Практиката показва, че областните управи са ненужни структури и се поддържат администрации, които не вършат ефективна работа. Ако се създадат посочените по- горе регионални структури, областните управи, ако ги има, трябва да се ограничат до минимален състав, и да имат по- скоро оперативни функции, а не управленски.
Мотиви за това предложение:
Идеята за изравняване на стандарта на живот в рамките на районите за планиране не е нова, но досега няма конкретни положителни резултати от нейната реализация . В действащия в момента Закон за регионалното развитие са конкретизирани районите на планиране. Описани са целите за социално и икономическо сближаване, за балансирано и устойчиво интегрирано развитие. Основен инструмент за постигане на тези цели са Регионалните планове за развитие на районите за планиране, а тяхното изпълнение се осъществява чрез Регионалните съвети за развитие към всеки район на планиране.
Мониторинговите доклади за изпълнение на Регионалните планове за развитие отчитат през всичките години от действие на закона, два основни проблема:
- Липса на средства за изпълнение на регионалните планове за развитие;
- Липса на средства за функциониране на Регионалните съвети за развитие.
Не решаването на тези проблеми през годините предопределя и неуспеха на реализацията на идеята. Не могат да се постигнат заложените в закона цели, а от там и няма ефект върху обществото- не се „изглажда дисбаланса“ вътре в районите.
Принципно нов тип регионално управление и постигане на целта СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕГИОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ, поставена във Визия за България, биха се осъществили при наличие на следните три фактора за всеки от регионите:
- Административна структура, ангажирана с изпълнение на конкретните приоритети за всеки от регионите;
- Бюджет на административната структура, с който тя да оперира; и
- Ръководител-от висок ранг, който да има възможността да реализира реално регионално управление.
„Ако искаме да дадем ефективно решение на проблеми като доходи, качество на образование, качество на здравеопазване, то следва да пречупим нашите политики през регионите“- се казва във Визия за България. Но политиките се реализират със средства и качествено управление.
Тогава Ямбол може да настоява за изграждане на регионална обществена детска болница, на регионална мрежа от обществени хосписи, на регионален завод за отпадъци и др. И те може да са факт, ако има „ повече държава” !.
Използвам възможността да изразя мнение за териториалния обхват на районите за планиране. Предложението за изменение на ЗРР, което МРРБ подложи на обществено обсъждане наскоро, не е добро решение за Ямбол. Досега Ямбол беше в Югоизточен район на планиране, заедно с Бургас, Сливен и Стара Загора. Сега ни предвиждат да сме в Черноморски район, заедно със Сливен, Бургас, Шумен, Добрич и Варна. За нас няма да е добър вариант да сме в район, в който са Бургас и Варна заедно. Сегашната ситуация ни устройва донякъде , но евентуална промяна – Ямбол, Сливен, Стара Загора ,Пловдив също може да се обсъжда. Ямболският район е земеделски и посоката към Пловдив, би била обяснима. Териториално граничим с Бургаска област, но тя е насочена към туризма, който не е икономическия сектор, на който разчита Ямболска област за развитието си. Ако се прави реална политика на регионите не е без значение в кой регион ще е Ямбол!

Read 1797 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo