×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

И какво да направи Община Ямбол - да го набие ли, що ли? Или Община Сливен да обяви война на Община Ямбол?

Събота, 09 Март 2019 08:27


Заради неизпълнението на тези предписания депото стана незаконно
Отговорен да свърши работата - кметът на общината. Според съдаq
обаче виновен не е той, а общината.
Споредq поредица сигнали до прокуратурата неизолираното старо депо е свързано с новата клетка на Регионалното депо. Тоест мръсните води от от него се изтичат там. От там, заедно с водата от Клетката се изливат в Ретензионния басейн. По проект, с утаяващата се в Ретензионния басейн вода трябва да се оросява сметището /за да не се вдига прах/. Но тази вода е толкова много, че басейнът прелива и замърсява прородата. А не трябва да е така, трябва да се направи нещо. Радикално.

И какво направиха - Депото беше обявено в аварийно състояние /новото, европейско депо/, за да хвърчат водоноски и пари до Сливен да пречистват водата. Четвърт милион на година излиза. В началото се криеха, че заради проливните дъждове, топящ се стяг и какво ли не ставало препълването.

Постепенно почна ачик да става ясно, че причината е конструктивна и трябва да бъдат предприети мерки. Басейнова дирекция пише какво трябва да направи кметът.
Кметът на Ямбол обаче не ги предприема.
И, оказва се, според Съда, че не е виновен той, а ОБЩИНАТА.
Интересно - Славов организира фърченето на водоноски, за което плашаме ние.
Общината - НИЕ  - обаче не изпълняваме предписанията.
Законите имат дух - герберясал...Вони.

И какво да направи Общината, на която той е изпълнителната власт, да го набие ли, що ли? Общините Сливен, Нова Загора, "Тунджа" и Стралджа да обявят война на виновната Община Ямбол ли, за това че тя не е предприела мерки и сега, и те депонират отпадъците си в Депо, което по Комплексното му разрешително вече е препълнено?  Тоест, правят незаконни неща?

Заради неизпълнението на тези предписания от КМЕТА на Община Ямбол Басейнова дирекция "Пловзив"  отказва да одобри искани от община Ямбол промени в комплексното разрешително. Промените са поискани на 16 ноември. В писмо, с дата 7 март шефката на Дирекцията пише - и до днес нашите предписания НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ...

и хвърчат, хвърчат водоноски, плащат се грешни пари. Плащат се, ли? НИЕ ГИ ПЛАЩАМЕ, ЗАЩОТО ОБЩИНАТА НЕ СИ СВЪРШИЛА РАБОТАТА...

ЦИТАТ

След извършените анализи на взетите водни проби на 16.03.2018 г.
от РЛ Стара Загора към ИАОС и представените резултати от анализа
на повърхностните и подземни води от РДНО от населените места в
общините Ямбол, Тунджа, Нова Загора и Стралджа“ и във връзка с
констатираното замърсяване на повърхностни и подземни води от
РЦУО-Ямбол и бъдещото функционирането на депото, с цел максимално
ограничаване степента на въздействие върху водите, на основание
чл.155, ал.2 от ЗООС, от Директора на Басейнова дирекция
«Източнобеломорски район», с писмо изх. № КД-03-34/16.04.2018 г.,
на Кмета на Община-Ямбол са издадени следните предписания:

1.Да се представи в БД ИБР доклад от техническо лице с
проектантска
правоспособност за целостта и нормалното функциониране на
изградената система заотвеждане на повърхностните води под РЦУО-
Ямбол до тяхното отвеждане в бетоноватаканавка и отводнителния
канал след съществуващото депо.

Срок: 23.05.2018 г.

Отговорник: Кметът на Община-Ямбол

2. Да се предприемат действия за изолиране на възможността за
смесване на повърхностни води с инфилтрат от РЦУО - Ямбол при
тяхното отвеждане в бетонираната канавка чрез бреговото заустване
„тръба в тръба“, като се осигури отвеждането напроникналия
инфилтрат в изградения ретензионен басейн. При невъзможност за
подобни действия да се осигури пречистване на изтичащите води и да
се стартира процедура заиздаване на разрешително по Закона за
водите.

Срок: 23.05.2018 г.

Отговорник: Кметът на Община-Ямбол

3.Да се предприемат действия за преустановяване на инцидентно
изтичане на дрениращите подземни води от РЦУО-Ямбол и тяхното
смесване с повърхностните води в бетоновата канавка и
отводнителния канал.

Срок: 23.05.2018 г.

Отговорник: Кметът на Община-Ямбол

4. Да се изгради допълнителен пункт за мониторинг на повърхностни
води преди котлована на клетка 1 с условия за представително
вземане на проби, за да се извършва мониторинг на водите преди
въздействието от РЦУО-Ямбол.

Срок: 04.05.2018 г.

Отговорник: Кметът на Община-Ямбол

5. За всеки етап от процедурата по изпълнението на дадените
предписания писмено да се уведоми директора на Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район“.

Срок: 23.05.2018 г.

Отговорник: Кметът на Община-Ямбол.

При извършената проверка на място, на 23.05.2018 г., от главните
експерти на Дирекция “Конторл“ при БД ИБР, гр. Пловдив –
свидетелите А.Г. и А.Г. – М., обективирана с констативен протокол
№ Сл *** на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци от
населените места в общините Ямбол, Тунджа, Нова Загора и Стралджа“
било констатирано, че от бетоновата тръба под регионалното депо
при бреговото заустване в бетоновата канавка, при географски
координати: СШ 42°31,18,1“ и ИД 26°25'55,1“, през която съгласно
сигнала за периода от 09.03.2018 г. до 11.03.2018 г. са изтичали
големи количества отпадъчна вода е налице изтичане на води без
мирис и цвят.

На място е установено, че от страна на Община-Ямбол не са
предприети действия за изолиране на възможността за смесване на
повърхностни води с инфилтрат от РЦУО -Ямбол при тяхното отвеждане
в бетонираната канавка чрез бреговото заустване „тръба в тръба“, с
цел отвеждането на проникналия инфилтрат в изградения ретензионен
басейн.

Към 23.05.2018 г., след допълнителна справка в деловодството на БД
ИБР, е установено, че от страна на Община-Ямбол в БД ИБР не е
постъпила кореспонденция в изпълнение на издадените предписания на
Директора на БД ИБР с писмо изх. № КД-*** г, й не е представен
доклад от техническо лице с проектантска правоспособност за
целостта и нормалното функциониране на изградената система за
отвеждане на повърхностните води под РЦУО-Ямбол до тяхното
отвеждане в бетоновата канавка и отводнителния канал след
съществуващото депо, не са предприети действия за преустановяване
на инцидентно изтичане на дрениращите подземни води от РЦУО-Ямбол
и тяхното смесване с повърхностните води в бетоновата канавка и
отводнителния канал, не е изграден допълнителен пункт за
мониторинг на повърхностни води преди котлована на клетка 1 с
условия за представително вземане на проби, за да се извършва
мониторинг на водите преди въздействието от РЦУО-Ямбол, и
Директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ не е
уведомен за всеки етап от процедурата по изпълнението на дадените
предписания.

Към момента на проверката експертите установили, че е налице
неизпълнение в указания срок на издадените от Директора на
Басейнова дирекция предписания с писмо изх. № КД-***. от страна на
Община-Ямбол, Булстат 000970496, с административен адрес гр. ***,
общ. Ямбол, с което, според тях, е нарушена разпоредбата на
чл.155, ал.2, пр.2 от ЗООС.

На 25.06.2018 г. св. А.Г., в присъствието на св. А.Г. – М.,
съставила АУАН № 75, който бил връчен на кмета на Община-Ямбол на
12.07.2018 г., след като представител на общината не се явил за
съставяне и връчване на акта.

ОБАЧЕ....Именно в тази правна норма е посочено какво е било
дължимото поведение на жалбоподателя след направените предписания
от контролните органи или след като до 23.05.2018 г. общината не е
изпълнила процесните предписания е извършила описаното от
фактическа страна административно нарушение.

ОБЩИНАТА НЕ Е ИЗПЪЛНИЛА, кметът не е виновен!

НО ПО ПРИНЦИП
Съдът, макар да не е длъжен да излага съображения по съществото на
делото, имайки предвид допуснатите нарушения на процесуалните
правила, които водят до отмяна на НП само на процесуално
основание, отчитайки спецификата на процесния казус и значението
на същия за опазването на околната среда и най-вече за живота и
здравето на българските граждани, които живеят в населените места
около депото за отпадъци, приема, че е извършено административното
нарушение по чл.166,т.3 от ЗООС, описано в АУАН и в НП. По подаден
сигнал е извършена проверка на депото, взети са съотвените проби и
е установено, че има отклонения от нормативните изисквания,
касаещи проверяваните показатели, за което са и направени
процесните предписания. Видно от показанията на експертите на БД
ИБР и всички приложени по делото писмени доказателства се
установява, че процесните предписания не са изпълнени в дадените
срокове. Няма данни представители на общината да са правили
запитвания до наказващия орган, касаещи предписанията или да са
искани допълнителни указания за изпълнение на тези предписания,
поради което при така установената от съда фактическа обстановка,
следва да се заключи, че има извършено административно нарушение
по чл.166,т.3 от ЗООС от общината, защото не са изпълнени
процесните предписания. В тази връзка, съдът не споделя
аргументацията на жалбоподателя, изложена в жалбата, че не е било
нужно да се правят процесните предписания, че същите не са
достатъчно ясни и са двусмислени, че преди приемането на депото е
имало изготвен окончателен доклад от консултант, упражняващ
независим строителен надзор и депото е прието от Държавна
приемателна комисия, че има вече изграден пункт за мониторинг на
повърхностите води, преди котлована на клетка 1, че представител
на БД ИБР е присъствал при приемането на депото и не е направил
възражения, защото е установено, че е имало изпускане на огромни
количества инфилтрат в дерето, под северната дига на депото, за
времето от 09.03.2018 г. до 11.03.2018 г., а от сметището се е
разнасяла неприятна миризма и облицовката на ретензионния басейн е
била нарушена. От физико-химичния анализ на взетите проби е
установено, че има отклонения в нормите и стандартите на
повърхностните и подземните води, които били замърсени, което е
наложило и даването на процесните предписания от контролния орган,
които предписания не са изпълнени в дадените от наказващия орган
срокове или може да се направи обоснован извод, че е извършено
нарушението по чл.166, т.3 от ЗООС.

 

http://yambol.court-bg.org/img/File/Feb%202019/01704518_13211719.htm

 

 

 

Read 2422 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo