×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Славов е доказан петкратен нарушител, но наказание за Общината няма да има, решил е Съдът. Окончателно. Featured

Понеделник, 10 Юни 2019 14:48


Ямболският РС през фервуари го оправдава с едни мотиви.  Без да отрича, че има извършени нарушения. .  Басенова дирекция обжалва, Прокурор поддържа жалбата.  ОБАЧЕ

Състав на Административен съд Ямбол опроизнася окончателна оправдателна присъда по коригиращи/ на ЯРС, а всъщност май съвсем различни /мотиви...
http://adms-yambol.org/files/spravki/0074d819/05053019.htm
http://yambol.court-bg.org/img/File/Feb%202019/01704518_13211719.htm

 

Не коментираме конкретния казус и Решенията на съдебните състави.
Сигурно има някаква логика в Закона - в който за несвършена от конкретно лице - начелник -  работа се глобява цялата общност.
Както и това - както и това - на едната инстанция да се издава присъда на основата на едни мотиви.
И когато на втората инстанция тези мотиви се оборват, то съдът да потвърди  същото присъда но с други мотиви.
И те вече са безспорни. И не защото, примерно са верни, а защото няма как да бъдат оспорени.
Процедурата е двуинстанционна.
Така е решила властта, която е назначила тези, които са назначили горепосочения началник.
Властта си съставя правила, така че да пази своите.
И трета инстанция да имаше мотивите можеха да са трети и наказание отново да нямаше...
Някога Ленин е наричал това, че правосъдието на дадено общество са облечените в закони интереси на управляващата класа.
В казуса бедните - ние - не го духаме както крещяха сенаторите в един известен филм.
Управляващият елит - пази представителите си
Духа го природата и стремежа на оторизираните да я пазят конвенционални институции...
Добре глоба няма да има. Защото не са глобили за всяко едно от петте доказани нарушения.
А за последствията от това, че не са изпълнени предписанията - за тях какво?
Природата ли - за нея виж по-горе!


ЦИТАТИот Решението  на АС-Ямбол

Всички пет предписания са със срок за изпълнение 23.05.2018г. и отговорно длъжностно лице – кмета на общината. Същите са съобщени на кмета на общината с писмо изх. № КД-03-34/16.04.2018 г. от Директора на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район“.

Правилен е изводът на съда за безспорна установеност на факта, че предписанията не са изпълнени в срок. Това е установено при извършената проверка на място на 23.05.2018 г., от експерти на Дирекция “Контрол“ при БД ИБР, гр. Пловдив, и след допълнителна справка в деловодството на БД ИБР, за което е съставен Констативен протокол № Сл 240/23.05.2018 г.

Горното обуславя ангажиране на административно наказателна отговорност както на длъжностното лице(кмета), така и на общината, по аргумент от разпоредбите на чл.166, т.3 вр. с чл.165 от ЗООС. С наказанията по чл. 165 от ЗООС(глоба за физическите лица, алт. имуществена санкция за юридическите лица) се наказват и лицата, които не изпълняват предписанията, дадени в констативните протоколи по чл. 155 от закона. Правилно в тази връзка е бил съставен АУАН №75 от 25.06.2018г., но неправилно с издаденото НП № 232/26.09.2018г. от Директора на Басейнова дирекция на „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив към Министерството на околната среда и водите, на ОБЩИНА – ЯМБОЛ е наложена една имуществена санкция в размер на две хиляди лева за описаните в АУАН пет отделни нарушения.

В случая дадените предписания задължават провереното лице да изпълни различни по вид и обем дейности. Неизпълнението на всяко едно от дадените пет предписания представлява отделно нарушение, за което се следва отделна санкция. В този смисъл разпоредбата на чл.18 от ЗАНН е императивна и не допуска възможност за отклонения от правилото – когато едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. По същество законовата норма представлява и забрана за кумулиране на наказания. Нарушаването й винаги е съществено процесуално нарушение, което ограничава правото на защита на наказаното лице като препятства възможността му да разбере за кое от извършените нарушения му се налага наказание, същевременно води до неправилно приложение на санкционната норма.

По изложените съображения отменителното решение на ЯРС е правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №29 от 18.02.2019г., постановено по АНД № 1132/2018г. на Ямболски районен съд.

Решението е окончателно.

 

Ето какво не е изпълнил
В хода на проведеното административно наказателно производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила до издаването на НП. Доказателствата по делото сочат, че на 16.03.2018 г., по постъпил сигнал от общински съветник в Общински съвет гр. Ямбол за изтичане на инфилтрат в дерето под Регионално депо за неопасни отпадъци/РДНО/ от населените места в общините Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стралджа и Сливен, с оператор Община - Ямбол, Булстат ****, е извършена съвместна проверка с представители на Басейнова дерикция“Източнобеломорски район“ ИБР, РИОСВ Стара Загора, РЛ Стара Загора към ИАОС, Община-Ямбол, Община-Сливен и техническия организатор на РЦУО-Ямбол на РДНО. Извършен е оглед на съоръженията на РЦУО-Ямбол, взети са проби и е извършен анализ.С констативен протокол № Сл 133/16.03.2018 г. на експерта на БД ИБР И.И.са дадени пет предписания по реда на чл.155, ал.2 от ЗООС, както следва:

1.Да се представи в БД ИБР доклад от техническо лице с проектантска правоспособност за целостта и нормалното функциониране на изградената система заотвеждане на повърхностните води под РЦУО-Ямбол до тяхното отвеждане в бетоновата канавка и отводнителния канал след съществуващото депо.

2. Да се предприемат действия за изолиране на възможността за смесване на повърхностни води с инфилтрат от РЦУО - Ямбол при тяхното отвеждане в бетонираната канавка чрез бреговото заустване „тръба в тръба“, като се осигури отвеждането напроникналия инфилтрат в изградения ретензионен басейн. При невъзможност за подобни действия да се осигури пречистване на изтичащите води и да се стартира процедура заиздаване на разрешително по Закона за водите.

3.Да се предприемат действия за преустановяване на инцидентно изтичане на дрениращите подземни води от РЦУО-Ямбол и тяхното смесване с повърхностните води в бетоновата канавка и отводнителния канал.

4. Да се изгради допълнителен пункт за мониторинг на повърхностни води преди котлована на клетка 1 с условия за представително вземане на проби, за да се извършва мониторинг на водите преди въздействието от РЦУО-Ямбол.

5. За всеки етап от процедурата по изпълнението на дадените предписания писмено да се уведоми директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

 

Read 340 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo