×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

НАРЕДБА Featured

Четвъртък, 02 Юли 2020 03:40


ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРИВЕТЛИВ ВИД НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

Бел. Яс - такава, каквато я публикуваме /от публикуваното вече Решение на заседанието на ОбС на Ямбол от 25 юни, Наредбата ще влезе всила, вероятно през следващата седмица. Разбира се, ако Областният управител не предяви претенции за незаконосъобразност на цялата или  части от нея.
Гражданите вече нямаме думата. 

 1. 2. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването й в местен вестник и на интернет страницата на Община Ямбол.

НАРЕДБА

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРИВЕТЛИВ ВИД НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ГЛАВА ПЪРВА

    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряването, регулирането и създаването на условия за превенция на нарушенията  на обществения ред, опазването на публичната и частна собственост, създаването на условия за спокойствие и отдих на гражданите и поддържане на чистота, на територията на град Ямбол.  

/2/ Наредбата се прилага по отношение на:  

1.всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на община Ямбол, както и тези които не живеят, но притежават имоти на територията на община Ямбол;  

2.собствениците, наемателите и обитателите на жилищни сгради ;  

3.управителите или председателите на управителните съвети на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени.  

4.управителите на търговски дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и организации, развиващи дейност на територията на община Ямбол.  

/3/ Отговорност за извършени нарушения на настоящата Наредба носят:

1.Всички пълнолетни лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на Община Ямбол, както и тези, които притежават имоти на територията на община Ямбол ;

2.За действията на малолетни и непълнолетни лица и лица, поставени под пълно запрещение, нарушаващи настоящата Наредба, отговарят техните законни представители - родител, попечител, настойник, лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание.

/4/ Наредбата урежда правомощията на общинската администрация, свързани с осъществяване на дейността и целите, посочени в ал. 1, както и реда за констатиране на нарушения и налагане на санкции при неизпълнението им.

                                                            

ГЛАВА ВТОРА

ОБЩЕСТВЕН РЕД

Раздел I

Общи разпоредби

Чл.2./1/ За осигуряване спокойствието и почивката на гражданите се забранява:

 1. 1. Нарушаване на тишината, по какъвто и да е начин, на открити обществени места и в административните сгради.
 2. 2. За времето между 14.00 и 16.00 часа и между 23.00 и 8.00 часа се забранява: 2.1.Викане, пеене, свирене, ползване на озвучителни уредби, апарати и системи, осъществявани в жилищни сгради в режим на етажна собственост, кактои други дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в непосредствена близост до тях.

2.2. Използване на музикални инструменти и озвучителна апаратура по улиците, отворени за обществено ползване, в междублокови пространства и в открити частни имоти, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите.

 1. 3. Форсиране на автомобили или мотоциклети, както и употреба на пиротехнически изделия, за времето между 14.00 и 16.00 часа и между 23.00 и 8.00 часа, както и ползването на звукови сигнали на моторни превозни средства при тържества, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите.
 2. 4. Консумация на спиртни напитки, вино и бира, по улиците, отворени за обществено ползване, на територията на Градски парк и в парк Боровец, на спортни площадки, в училища и детски градини, освен на предназначени за това места.
 3. 5. Спане по пейки или на земята в паркове, градини, ЖП гари, автогари и други обществени места, с изключение на бездомни лица до откриване на център за бездомни хора на територията на Община Ямбол.
 4. 6. Предизвикване на скандали или сбивания, отправяне на обидни и нецензурни думи, неприлични жестове и действия, заплахи, задоволяване на физиологични нужди извън определените за това места или други действия, противоречащи на морала, нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, както и такиванакърняващи достойнството на гражданите,
 5. 7. Организиране, провеждане и участие в нерегламентирани от държавата и общината хазартни игри на обществени места,
 6. 8.Просия на територията на община Ямбол.

/2/  Собствениците, физически и юридически лица, стопанисващи обекти в жилищни и административни сгради, обществени и здравни заведения и др., както и фирмите, извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни инсталации са длъжни:

 1. 1.Да не допускат разполагане и/или експлоатацията на отоплителни, климатични и вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на звуково налягане и вибрации, в помещения с нормирано ниво на шума или в непосредствено съседство до тях, установено с протокол от РЗИ, по съответния ред,
 2. 2.Да отведат конденза, отделящ се от отоплителните и климатични системи, които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и др., чрез съответни инсталации, така че да не се оттичат върху стълбища, тротоари, проходи и други площи за движение на граждани.

 

Чл.3.  Забранява се в търговски обекти, в превозни средства за обществен превоз и на други обществени места, излагане на фотоси, картини и др. визуални изображения с неподходящо съдържание - порнографски, актови сцени, сцени с насилие и др.  

 

Чл.4   Забранява се:

 1. 1.Хвърляне и възпламеняване на бомби, пиратки и други гърмящи и пожароопасни стоки и предмети на обществени места: здравни, учебни заведения и детски градини, приюти, църкви и други молитвени домове, улици, площади, паркове, детски площадки, пазари, питейни и увеселителни заведения, обществени превозни средства, спирки на градския транспорт, стадиони и спортни зали, закрити помещения и места, както и на места, които са в близост до леснозапалими материали и течности, включително и по време на Коледни, Новогодишни и други  празници и тържества.
 2. 2.Употреба и носене на огнестрелни, газ-сигнални, пневматични и други оръжия и устройства, както и на взривни вещества, по начин, застрашаващ безопасността, спокойствието, здравето и живота на гражданите.
 3. 3.Търговия с пиротехнически изделия от търговци и физически лица, без издадено разрешение за търговия и/или на места, където не са спазени изискванията за продажба и съхранение на тези изделия, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
 4. 4.Тютюнопушенето в предназначените за общо ползване детски и спортни площадки, както и в училища и детски градини.
 5. 5.Създаването на предпоставки за предизвикване на пожар или наводнение.

Чл.5./1/ Масовите обществени прояви, автомобилните, спортни и други състезания по улиците и площадите се провеждат след предварително разрешение от общинската администрация, съгласуване с органите на ОД на МВР Ямбол и при спазването на  Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.

       /2/ Организаторите на проявите са длъжни, да спазват предварително заявените в общината място, време и маршрут на движение, както и да вземат мерки относно опазването на имоти от повреждане и/или унищожаване на имущество. Чистотата на ангажираните площи следва да бъде осигурена след края на съответната проява.

       /3/ Забранява се при провеждане на спортни и други масови прояви по стадиони, спортни зали и други обществени места внасянето, продажбата и употребата на алкохолни напитки, наркотични вещества от всякакъв вид, както и посещението на лица в нетрезво състояние, под влияние на наркотици и пушенето в закрити зали.

 

Чл.6. Забранява се:

 1. 1.Самостоятелното движение по улиците на града и пребиваването в хранителни и питейни заведения  на лица под 14 години, без придружител пълнолетно лице след 20.00 часа.
 2. 2.На лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години да пребивават на обществени места след 22 часа, освен когато са придружени от родител, попечител, настойник, лица полагащи грижи за непълнолетния на друго правно основание или пълнолетно дееспособно лице снабдено с писмен документ за изразено съгласие от родител, попечител, настойник и лица полагащи грижи за непълнолетния на друго правно основание.
 3. 3.На управители на търговски обекти да допускат пребиваването на лица, ненавършили 18-годишна възраст, на обществени места след 22,00 ч., освен ако не се придружават от родители, попечители, пълнолетно дееспособно лице или други лица, които полагат грижи за дете.
 4. 4.Допускането на лица под 14 години  до обществени места, в които се представят програми с еротично   или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина.
 5. 5.На водачите на велосипеди (до 18 години) извършването на демонстративни маневри, изразяващи се в каране на една гума, каране без ръце, движение в насрещното платно,  описване на полукръгове или кръгове на място и други действия застрашаващи  тяхната и на другите граждани сигурност.
 6. 6.Продажбата на тютюневи изделия на лица до 18 години;
 7. 7.Употребата на наргиле от лица до 18 години;
 8. 8.Рекламирането и продажбата на алкохол и тютюневи изделия по време на провеждането на организирани детски и младежки увеселителни мероприятия.                

Чл.7. Председателите на управителните съвети на сгради в режим на етажна собственост, съответно управителите са длъжни:

 1. 1.Да вземат мерки за обезопасяване и заключване на входни врати, таванските и избени помещения за времето от 23.00 до 07.00 часа.
 2. 2.Да поддържат в изправност противопожарните съоръжения, отнасящи се до безопасността и успешната евакуация на живущите.
 3. 3.Да контролират спазването на Правилника за вътрешния ред, който да се постави на видно място в сградата.

Чл.8. Всеки собственик или обитател на жилищна сграда е длъжен да осигурява достъп в собствените си помещения, в присъствието на управителя, когато се налага отстраняване на повреди в общите части или инсталации.

Раздел II

Организация на транспортното обслужване и безопасност на движението

Чл.9. Кметът на община Ямбол: 

 1. 1.  Организира изпълнението на транспортната схема на автобусните линии – спирки, маршрути, разписания, начин и култура на обслужване на гражданите.
 2. 2.Определя маршрута на движение на пътните превозни средства и на съставите от пътни превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел на територията на община Ямбол;
 3. 3.Определя улиците и пътищата, по които се въвеждат ограничения или забрана за движение, спиране и паркиране на превозни средства, строителни и селскостопански машини.

 

Чл.10. Транспортните фирми, извършващи превоз на пътници по транспортната схема на   Община Ямбол са длъжни:

 1. 1. Да осигурят хигиената, отоплението, вентилацията и добрия външен вид на автобусите.
 2. 2.Да осигурят персоналът на автобусите да носи обозначителна табела, която да носи  информация за  името на фирмата - превозвач, снимка, трите имена и длъжност на лицето.
 3. 3. Да поставят на видно място в пътническия салон информация за условията за пътуване, в т. ч. цена на билета, безплатни и по намалени цени карти, маршрута - началната и крайна спирка и квартала, през който се движи и спирките по линията.
 4. 4. В автобуса да има определени места за хора с увреждания, бременни жени и майки с деца до 3-годишна възраст.
 5. 5. Да поставят на спирките табели с разписанието на обслужваните от тях линии.

Чл.11. В превозните средства на обществения транспорт не се допуска превоз на:

 1. 1.Лица, които представляват опасност за сигурността на пътниците или реда в превозното средство.
 2. 2.Лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество.
 3. 3.Лица в нехигиеничен вид и /или заразно болни.
 4. 4.Вещи, които могат да повредят или замърсят превозното средство.
 5. 5.Запалителни, избухливи, отровни вещества и други вещи и предмети, представляващи опасност за пътниците и персонала.
 6. 6.Предмети, превозът на които е забранен със закон.
 7. 7.Предмети, които поради своите размери и естество, създават неудобство за пътниците.
 8. 8.Живи животни, както и такива застрашаващи живота и здравето на гражданите . Изключение се прави за полицейски кучета, кучета - водачи на хора с увреждания, кучета, обучавани за водачи на хора с увреждания, и малки кучета  - домашни любимци.

 

Чл.12./1/ Общинския съвет определя райони, пътища или части от пътища и зони за паркиране в определени часове от денонощието.

/2/ Местата за паркиране по ал.1 се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които се указват условията за паркиране.

/3/ Общински съвет определя такси за паркиране.

/4/ По искане на заинтересованите лица, Община Ямбол може да определи в пешеходните зони и извън тях специализирани паркоместа - до 2 броя, за паркиране на автомобили на финансово кредитни и други институции за обслужване на дейностите им, срещу заплащане на такса определена от Общински съвет - Ямбол.

/5/ В случаите по ал.4, едно от определените паркоместа задължително следва да бъде за автомобила, осъществяващ транспортирането на пари и ценности от кредитната институция.

/6/ Пропуските за паркиране, зареждане и обслужване на обекти в пешеходните зони на гр. Ямбол се издават от кмета на общината или упълномощено от него лице  и се завеждат в специален регистър. Редът за издаване, ограниченията и часовият диапазон, за който могат да са издават пропуските, се определя със заповед на кмета на община Ямбол.

Чл.13. /1/Забранява се:

 1. 1.Движение, престой и паркиране  на превозни средства по тротоари, както и движение, престой и паркиране на превозни средства в градини, паркове, зелени площи, плочници и детски площадки.
 2. 2.Движение, престой и паркиране на превозни средства в пешеходните зони – ул. „Търговска” в отсечката ул. „Срем” – пл. „Освобождение”; ул. „Цар Освободител” – пл. „Освобождение”; Централен общински пазар извън случаите на определеното в издадения пропуск от Общината време за зареждане и обслужване на обекти и извършването на товаро-разтоварна дейност от собствениците на превозни средства живеещи в посочените зони. Престоят става в присъствието на водача.
 3. 3.Престой и паркиране на превозни средства в пешеходната зона на ул.”Кабиле” в отсечката ул. „Страхил” до сградата на община Ямбол.
 4. 4.Паркиране на превозни средства извън определените места.
 5. 5.Престой и паркиране на таксиметрови автомобили, освен на определените за тези цел места.
 6. 6.На таксиметровите автомобили изчакването на спирки, кръстовища, паркинги и на други части от пътното платно, при което се създават пречки за движението или предпоставки за пътнотранспортно произшествие.
 7. 7.Движение на транзитни товарни автомобили и трактори през централна градска част.
 8. 8.Движение на товарни транспортни средства, превозващи инертни и строителни материали по маршрут, различен от този, подаден от извършващия превоза със заявление до кмета на община и утвърден от общинската администрация.
 9. 9.Паркиране и местодомуване по улици, площади , в близост до жилищни сгради, както и в обособени паркинги между жилищни сгради на автобуси, товарни автомобили, трактори, микробуси, цистерни, строителна техника и машини .
 10. 10.На водачите на моторни превозни средства, извършване на демонстративни маневри, изразяващи се в контролирано странично движение, описване на полукръгове или кръгове на място, продължително форсиране на двигателя или приплъзване на гуми, използване на звуков сигнал без причина в населените места.
 11. 11.Разместване и повреждане на пътни знаци и табели, предпазни парапети и други съоръжения, свързани с организацията и безопасността на движение, включително и спиркови знаци.
 12. 12.Движение на нерегистрирани пътни превозни средства с животинска тяга, а на регистрираните - извън определените със заповед на кмета на община Ямбол, маршрути. Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва от общинска администрация, след съответната регистрация на животното.
 13. 13.Забранява се на пътни превозни средства с животинска тяга движението и пресичането на  ЦГЧ и  централните пътни артерии.
 14. 14.Движение на пътни превозни средства с животинска тяга, собствениците на които не са взели нужните мерки /поставяне на престилка и др./ за недопускане замърсявания причинени от животните.
 15. 15.Движението на пътни превозни средства с животинска тяга от 1 април до 31 август, в часовете от 21.00ч. до 07.00ч., а от 1 септември до 31 март- в часовете от 19.00ч. до 08.00ч.
 16. 16.Паркиране над противопожарните хидранти и на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.
 17. 17.Паркиране по улици, площади, паркинги, междужилищни пространства, тротоари и зелени площи на отчислени, изоставени, излезли от употреба  и разкомплектовани МПС.
 18. 18.Отваряне на зимнични, тротоарни и улични шахти от лица и организации без осигурено обезопасяване-ограждане и съответна сигнализация.
 19. 19.Предлагане на пътно превозни средства с търговска цел покупко-продажба по улиците, площадите, тротоарните плочници, зелени площи и другите територии за обществено ползване, с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед на кмета на общината.
 20. 20.Организиране и провеждане на нерегламентирани състезания с автомобили и мотоциклети, така наречените гонки, на територията на община Ямбол.
 21. 21. Престой и паркиране на пътни превозни средства на определените за таксиметрови автомобили места, с изключение на регистрираните таксиметрови автомобили и ППС със специален режим на движение.
 22. 22.Изместване на пътни съоръжения ограничаващи правото на преминаване на хора и ППС по улици, площади и др.
 23. 23.Всякакви действия, с които се препятства преминаване на специализирани автомобили за пожарогасителни и/или аварийно-спасителни дейности.
 24. 24. Движението на товарни автомобили над 12.5т. от 07.00ч. до 19.00ч. в зоната на града.
 25. 25. Преминаването на пешеходци през огражденията от парапети или вериги, разположени на пътното платно .
 26. 26. Пресичането на пътни артерии на територията на община Ямбол от пешеходци извън определените за това места.
 27. 27. Паркирането и спирането на моторни превозни средства по начин, възпрепятстващ събирането и транспортирането на битовите отпадъци и отпадъци от опаковки/ООп/, а така също и възпрепятстващ лятното и зимното улично почистване, както и върху уличните шахти.

/2/ Търговските обекти в участъка между кръстовището на ул.“Димитър Благоев“ и ул.“Преслав“ до ул.“Акация“ не се зареждат в часовия диапазон:7.30ч.-09.00ч. и 16.30ч.-18.00ч.. В останалото време зареждането да не е за период повече от 10 мин..

 

Чл.13а. /1/ Изискванията за ППС с животинска тяга и техните водачи, при участие в движението им по пътищата са следните:

1.Всяко ППС с животинска тяга следва да разполага с:

- два жълти светлоотразителя отпред и два червени светлоотразителя отзад. Светлоотразителите да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство и да се поддържат винаги чисти, видими, регулирани и в изправност. При движение през нощта и при намалена видимост, отзад вляво на превозното средство, да се поставя светещо тяло /фенер/, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина.

- подопашник /престилка/ за събиране на животинските екскременти.

- регистрационна табела, указваща общината и регистрационния номер, съответстващ на номера от регистъра, поставена на задната страна. Табелата трябва да бъде от ламарина със светлоотразително фолио или друго трайно покритие с правоъгълна форма и размери: дължина – 330 мм, ширина – 150 мм, цвят – основен фон бял,  а на буквите черен.

 1. 2.Не трябва да има предмети излизащи с повече от един метър от ППС с ЖТ .
 2. 3. Всяко животно, теглещо ППС да бъде снабдено от собственика му с жълт светлоотразител, поставен на челото.
 3. 4. Водачът на ППС с животинска тягазадължително следи регистрационната табела да е чиста и да не се закрива по какъвто и да е начин.
 4. 5. При управлението на ППС с животинска тяга, водачътда носи винаги със себе си:

- регистрационен талон на ППС;

- паспорт на еднокопитното животно, издаден по реда на Закона за ветеринарно-медицинската дейност.

- светлоотразителни жилетки, която се слага през тъмната част на денонощието .

 1. 6. ППС с животинска тяга може да се управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, от лице, което е на възраст не по-малка от 16 години.

Чл.14. /1/ Не подлежат на таксуване превозни средства, които към момента при и по време на паркирането пряко, непосредствено, лично, индивидуално и конкретно обслужват хора с увреждания, при престой и паркиране до 4 часа, на специално определените и обозначени с пътен знак Д21 и с пътна маркировка с международния символ, за тази цел места, на всички отворени за обществено ползване паркинги на територията на община Ямбол.

 /2/ Правото на паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания, се удостоверява с карта за безплатно паркиране, издадена от кмета на община Ямбол по образец – приложение към чл.99а ал.1 от Закона за движението по пътищата.

 /3/ Притежателят на картата е длъжен при и по време на паркирането в определените и обозначени места, да я постави на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна, по такъв начин, че при осъществяване на контрол да се възприемат данните от нея.

 /4/ Забранява се престоят и паркирането на специално определените и сигнализирани за тази цел места, на превозни средства на лица, които не притежават карта за паркиране на хора с увреждания.

 /5/ На лицата, на които е издадена карта за безплатно паркиране, се забранява да я предоставят на трети лица.

 /6/ Забранява се използването на карта за паркиране на хора с увреждания, която е издадена за друго лице.

 чл.15. /1/ Картата по чл.14 ал.1 се издава на лица, в съответствие с критериите към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания.

 /2/ Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улесненията при паркиране, издадено от друга държава - членка на Европейския съюз, е валидна на територията на

Република България, ако е издадена в съответствие с изискванията на препоръката по ал. 1.

 /3/ Редът за издаване на картата по чл.14 ал.1 и необходимите документи се определят със заповед на кмета на община Ямбол.

                                                      Раздел ІІІ  

                                               Търговска дейност  

Чл. 16. На територията на община Ямбол се забранява:

 1. 1.Извършване на търговска дейност без надлежно издадено или с изтекъл срок разрешение:

1.1. за ползване на терен общинска собственост,

1.2. за извършване на търговия на открито,

1.3. за поставяне на маси и столове за сервиране на открито,

 1. 2. Продажба на промишлени стоки, плодове, зеленчуци и др. земеделска продукция на открито, по тротоари, пред стационарните търговски обекти или павилиони освен на обособените за това места /пазари, базари и др. подобни/, без издадено разрешение от община Ямбол.
 2. 3.Сервиране и продажба на алкохолни напитки и тютюневи изделия на лица под 18 години, както и на лица във видимо нетрезво състояние.
 3. 4.Допускане на:

4.1.       въоръжени лица в заведения за обществено хранене, увеселителни заведения, игрални зали, Интернет клубове;

4.2.       лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества;

4.3.       лица, които носят други общоопасни средства, наркотични вещества или други  упойващи вещества.

4.4.       лица без документ за самоличност или друг заместващ я документ;

4.5.       лица, които отказват да бъдат проверени във връзка с прилагането на т.4.4.

 1. 5.Сервиране и продажба на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и лечебни заведения.
 2. 6.Продажба на алкохол, тютюн и тютюневи изделия на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения.
 3. 7.Предлагане и продажба на порнографска литература, вестници, списания и  предмети от този вид от и на лица под 18 години.
 4. 8.Излагане с комерсиална цел на печатни материали и промишлени стоки с порнографско съдържание по витрините на обекти и други места с широк обществен достъп.
 5. 9.Ползване, с цел  съхраняване на стоки и амбалаж на тротоари и други места, предназначени за общо ползване , както и местата около търговските обекти.

10.Продажба на открито на месо, риба , яйца, сладкарски произведения, месни и млечни продукти и изделия.

 1. 11.Извършване на търговска дейност върху по-голяма от разрешената площ. 

 

Чл.17. /1/Собствениците /наемателите, ползвателите/ на развлекателни заведения са длъжни:

 1. 1.Да осигурят охранително-пропускателен режим в заведенията, съгласувано с органите на МВР и при съобразяване изискванията посочени в чл.30 от Закона за частната охранителна дейност.
 2. 2.Да организират контролно-пропускателния режим в заведенията, с оглед недопускане на лица с огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и предмети, които могат да се използват като оръжие, вкл. боксове и бухалки, спрейове с газ, с разяждащи или оцветяващи вещества, пиротехнически изделия, наркотични или други упойващи вещества.
 3. 3.Да осигурят непрекъснато видеонаблюдение с камери в режим на записване, паникбутони, стационарни детектори за метал.

/2/ Лицата, извършващи търговска дейност на територията на Община Ямбол, в обекти за търговия с хранителни стоки, търговия с нехранителни стоки, заведения за хранене и развлечения, обекти за комунални и други услуги, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности, освен посочените задължения по предходната алинея, са длъжни да:

 1. 1. сключат договор с организация по оползотворяване, на която да предават генерираните

от обекта рециклируеми отпадъци и опаковки;

 1. 2. събират в специализирани съдове и/или чували рециклируеми отпадъци и опаковки, като вземат мерки за тяхното временно съхранение и предаването им съгласно утвърден график на организацията по оползотворяване, с която имат сключен договор;
 2. 3. доказват количествата предадени ООп с кантарни бележки, издадени от организацията

по оползотворяване, с която имат сключен договор, и ги съхраняват, както и договора, в рамките на обекта;

 1. 4. предлагат биоразградими торби и изискват от производителите или вносителите сертификат за качество.

Чл.18. /1/ При упражняване на търговска дейност в стационарен обект, физическите и юридически лица заявяват работното време на обекта като подават в Община Ямбол заявление за работно време по образец в два екземпляра, което се съгласува от Кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.

/2/ Заявлението  съдържа данни за :

 1. 1. Вид и наименование на обекта, търговска площ (закрита и открита);
 2. 2. Точен адресна обекта,

З. Предмет на дейност;

 1. 4. Работно време, което следва да се обяви в обекта и да се спазва, както и часове за зареждане;
 2. 5. Данни за собственика на обекта, имейл и телефонза връзка;
 3. 6. Данни за фирмата, стопанисваща обекта, /вкл.регистрация по ДДС/;
 4. 7. Обектът се намира/не се намира в жилищна сграда;
 5. 8. Обектът отстои/не отстои на повече от 30 метра от жилищна сграда.

/3/ Към заявлението по ал.1 се прилага следните документи:

 1. 1. Документ за собственост на имотаили друго правно основание за ползване;
 2. 2. Квитанция за заплатена такса, определена с решение на ОбС ;
 3. 3. Нотариално заверено пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник;
 4. 4. Съгласие на общото събрание на етажната собственост в случай, че обектът, за който се иска издаване на разрешение се намира в сграда в режим на етажна собственост с предназначение на имотите за жилищни нужди, относно работното време на обекта.
 5. 5. Становище на съответната регионална здравна инспекция относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с Наредба №6 от 26.06.2006г.

Служебно се осигуряват: Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация от Община Ямбол или разрешение за ползване от ДНСК; Удостоверение за регистрация от ОДБХ  Ямбол, ако такова е необходимо за извършване на дейността; Удостоверение за категоризация на туристическия обект. Удостоверение за липса  на задължения  по Закона за местни данъци и такси.

/4/При предсрочно прекратяване на дейността или промяна на обстоятелствата по предходните алинеи, следва да се подаде ново заявление в 7-дневен срок от настъпването им.

/5/След подаване на заявлението по ал.1, длъжностно лице, упълномощено от кмета на общината извършва проверка на предоставената информация и документи. При съответствие на заявените от търговеца данни с установеното от длъжностното лице, заявлението по ал.1 се вписва в информационния масив в седемдневен срок и един екземпляр от него се предоставя на търговеца.

/6/Информационния масив съдържа:

- входящ номер на заявлението;

- фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);

- седалище и адрес на управление на търговеца;

- трите имена на лицето, представляващо търговеца;

- вид на търговския обект;

- адрес на търговския обект;

- име и телефон на лицето, отговорно за търговския обект;

- работно време и часове за зареждане.

/7/ При подаване на заявление за удължено работно време , за работно време на обекта в информационния масив се вписва времето, определено със заповедта на кмета на района.

/8/По преценка на кмета на района могат да се вписват и други обстоятелства.

/9/Документите по предходните алинеи се съхраняват от длъжностното лице, което води информационния масив.

 

Чл.19. В случаите, когато към заявлението  не са приложени необходимите документи, търговеца се уведомява писмено да отстрани пропуските в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Ако в дадения срок не се отстранят нередовностите, заявлението се оставя без движение.

 

Чл.20./1/ Работното време на обекти за производство или съхраняване на стоки, магазини, заведения за хранене и развлечения, интернет зали, зали за хазартни игри и игрални зали и др. подобни, разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство,   както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение са с работно време в рамките на часовия диапазон от 08.00ч. до 23.00ч..

/2/Обектите в нежилищни сгради могат да упражняват своята дейност след 23.00ч. само след получаване на разрешение за удължено работно време, издадено от кмета или упълномощено от него лице, при условия и ред посочени в настоящата Наредба.

/3/Разрешение за удължено работно време на магазини, заведения за хранене и развлечения, интернет зали, зали за хазартни игри и игрални зали и др. подобни находящи се в жилищни сгради не се издава.

/4/ Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат за заведения с нощен режим на работа, категоризирани като такива по Закона за туризма, за периода на действие на категоризацията.

/5/ По искане на търговеца, за определен ден, кметът на общината със заповед може да удължи, определеното в заявлението работно време.

/6/ Физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци осъществяват дейността си по начин, който не допуска предизвикване на шум в околната среда в помещенията на жилищни и обществени сгради, както и в помещенията на сгради със смесено предназначение над граничните стойности, определени с  Наредба №6 от 26.06.2006г.

 

Чл.21. /1/Заповед за удължено работно време се издава освен след представяне на необходимите документи по  чл. 18, но и на :

 1. 1.Заверено копие на протокол от РЗИ или друга акредитирана лаборатория удостоверяващ спазването на еквивалентните нива на шума, измерен в и около обекта в нощния период от 23.00ч. до 07.00ч. съгл. Наредба №6 от 26.06.2006г.
 2. 2. Договор за охрана с лицензирана охранителна фирма - заверено копие.

/2/За удължено работно време могат да кандидатстват лица стопанисващи обекти, въведени в експлоатация по съответния ред, без задължения към община Ямбол и без констатирани нарушения на обществения ред от органите на МВР или други компетентни органи през последните 6-месеца.

/3/За  всяка следваща година  търговските обекти, които работят с удължено работно време и желаят да го продължат подават за това съответното заявление, един месец преди да е изтекъл срокът на утвърдената заповед.

 

Чл.22. /1/ Кметът на общината или упълномощено от него лице назначава комисия, която да разглежда заявленията за удължено работно време и да се произнася в срок до 14 работни дни.

/2/ Кметът на общината или упълномощено от него лице издава заповед за разрешение или отказ за удължено работно време след становище на комисията по ал.1.

/3/ В случаите, когато към заявлението не са приложени необходимите документи, търговеца се уведомява писмено да отстрани пропуските в десетдневен срок от получаване на съобщението. Ако в този срок пропуските не бъдат отстранени, заявлението се оставя без движение.

      

Чл.23. /1/ Кметът на общината може със заповед едностранно да промени работното време, ако в рамките на една година са констатирани:

 1. 1. Две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум , чийто основателност е доказана с протоколи за замерване на шум от Регионалната здравна инспекция/РЗИ/,
 2. 2. Два или повече случая на неспазване на работното време, установени по надлежния ред от служители на общинска администрация или от органите на МВР.

/2/ Издаденото разрешение за удължено работно време се отнема със заповед на кмета в някой от следните случай:

 1. 1.Постъпване на две или повече  жалби от граждани за наднормени нива на шум , чийто основателност е доказана с протоколи за замерване на шум от Регионалната здравна инспекция/РЗИ/,
 2. 2.При констатиране на едно или повече административни нарушения по тази Наредба, за което  е налице влязло в сила наказателно постановление.
 3. 3.Мотивирано предложение на органите на МВР.

/3/ Нова заповед за удължено работно време може да се издаде след изтичане на не по-малко от три месеца от датата на отмяна.

 

Чл.24.  Собствениците(ползвателите) на търговски обекти са длъжни: 

 1. 1. Да заявяват и спазват работното време на обектите;
 2. 2. За работа с удължено работно времеда спазват  реда за заявяване и утвърждаване от кмета на общината;
 3. 3. Да не променят характера на дейността без необходимите разрешения от компетентните органи;
 4. 4. Да не допускат стойности на показатели на шум,по - високи от допустимите по Закона за защита от шума в околната среда и тази наредба;
 5. 5. След изтичане на разрешеното работно време , обектът трябва да е прекратилвсякаква дейност по почистване, зареждане и обслужване,

6.Да спазват заявеното време за зареждане на търговските обекти,

 1. 7. Търговците са длъжни да държат в търговските обекти всички документи, удостоверяващи правомерното ползване и функциониране на обекта/документ за собственост или договор за наем, за съдебна и данъчна регистрация, съгласувано работно време и др./, които са длъжни да представят при поискване от контролните органи по тази наредба.

Чл.25./1/ Зареждането на търговските обекти и товаро - разтоварни работи за тях се извършва от 8:00 часа – до 23:00 часа, при спазване на изискванията за осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите.

/2/ Пропуск за престой и зареждане в близост до търговски обект се издава след подаване на заявление.

/3/ Лицата/шофьорите на ППС/, зареждащи съответните  търговски обекти да осъществяват  спирането на ППС, така че да не създават затруднение по придвижването на останалите участници в движението .

Чл. 26. /1/Контролът по спазване на раздел III от настоящата наредба се осъществява от Кмета на община Ямбол или упълномощени от него длъжностни лица, както и от служители на РУ „Полиция” Ямбол.

/2/Кметът може да предлага съвместни проверки по изпълнение на раздел III от настоящата наредба с органите на ОДБХ, РЗИ, РУ „Полиция” др. контролни органи;

/3/Контролните органи са длъжни:

 1. 1. да се легитимират при извършване на проверките;
 2. 2. да установяват точно фактите при осъществявания от тях контрол и да ги обективират в протоколи;
 3. 3. да дават задължителни писмени предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на раздел III от настоящата наредба;
 4. 4. да дават заключения по възраженията във връзка с констатираните нарушения;
 5. 5. да опазват служебната и търговска тайна на проверяваните лица и да не разгласяват данни, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения

 

Раздел IV

Опазване на имущество

 

Чл.27. Забранява се:                                                                                                                       

 1. 1.Завземане  и/или ограждане под какъвто и да е предлог на части от всякакъв вид общинска земя, пътища, пътеки, граници между имоти, кариери и други земни и водни площи, които обслужват полските имоти или служат за преминаване.
 2. 2. Преграждане на дерета, кариери и други подобни с баражи или насипи. Малки вади могат да се правят само за напояване на отделни парцели, ако не увреждат съседни парцели.
 3. 3. Копаене и вземане на почва от синорите и други пътища и пътеки, както и пясък и чакъл от коритото на р. Тунджа и други, извън определените от община Ямбол места.                                                                           
 4. 4. Повреждане и замърсяване на чешми, извори, помпи и съоръжения към тях, намиращи се в землището на община Ямбол.
 5. 5. Замърсяване на открити и закрити канали за напояване и басейни, както и повреждането на инсталациите им.
 6. 6. Използване на питейна вода за непитейни нуждиполиване на зелени площи, насаждения или за измиване на улици, площади, балкони, превозни средства, пране на килими и др., при обявено ограничение на водоподаването.
 7. 7. Отвеждане на битови, отпадни и фекални води извън септичните ями или канализационната мрежа.
 8. 8. Замърсяване, повреждане и унищожаване на агитационни и рекламни материали /обяви, афиши, писмени съобщения, рекламни табели, рекламни съоръжения, информационни табла и др. подобни/, поставени с разрешение на Кмета на Община Ямбол.
 9. 9. Разполагане на агитационни и/или рекламни материали, съобщения и некролози нафасади на сгради, огради, пътни съоръжения и др. подобни, без издадено разрешение от компетентен орган, като отговорност за нарушението носят лицата, извършващи разполагането или техните възложители. 
 10. 10. Повреждане, разместване, унищожаване, замърсяване или увреждане по друг начин паметници на културата, други паметници, паметни плочи, барелефи и други подобни.
 11. 11. Складиране на строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари, амбалаж, изкопни маси около сгради, по улици, площади, паркове, междублокови пространства и тротоари за повече от 24 часа, без предварително издадено разрешение от община Ямбол. При разрешени строителни работи площадката задължителносе  огражда, снабдява  се с необходимата предупредителна маркировка, а нощно време се осветява.  При затваряне на улици, извършващият строителни работи предварително уведомява писмено Община Ямбол и ОД на МВР Ямбол.
 12. 12. Изхвърляне и/или изгаряне на гуми, пластмаси, смоли и други вещи и материали, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда.
 13. 13. Действия по допускане и неупражняването на контрол, както и недобрата организация на работа в стопанисвани обекти от страна на собственици, управители, обслужващ персонал и др. служебни лица, водещи до и създаването на предпоставки за замърсяване на прилежащия терен, въздуха, почвата и водите от каквото и да е естество /изхвърлянето и/или изгарянето на гуми, пластмаси, смоли и други вещи и материал/.
 14. 14. Разместване и повреждане на декоративни съоръжения и скулптурни елементи, чешми, пейки, маси, мостчета, беседки, осветителни тела, съоръжения за детски и спортни игри, указателни и информационни табели.
 15. 15. Рисуване, писане и драскане по фасади, градински и паркови настилки, парковата мебел, съоръженията и други публични и частни обекти, освен на определените за целта места.
 16. 16. Ползване на съоръженията по детските площадки от лица, чиято възраст не съответства на максималната допустима възраст, посочена на указателните табели, разположени в непосредствена близост до съответното съоръжение.
 17. 17. Влизане на външни лица в дворовете на детски градини и ясли, извън работно време, вкл. през почивните дни и официалните празници, с изключение на лицата, който изпълняват служебните си задължения или на които са предоставени съгласувани с общината помещения под наем.
 18. 18. Всякакво увреждане и премахване на тротоарна настилка и бордюри.
 19. 19. Забранява се промяна на височината на бордюрите без разрешение на Общината.
 20. 20. Забранява се ограждането на тротоари и части от улици, алеи, площади и др., поставяне на съоръжения (скоби, метални ограничители, обозначителни табели, изкуствени неравности по платното за движение и др.) ограничаващи правото на преминаване и паркиране , както и поставяне на маркировки (графични, цифрови и други обозначения) върху същите, без съответно разрешение издадено от предвидените в нормативен акт органи.
 21. 21. Забранява се влизането и качването в незавършени строежи, с изключение на длъжностни лица, оправомощени със закон или друг нормативен акт.

 

Чл.28. В случай на увреждане на обществено имущество от деца до 18 години отговорност за нанесените щети носят родителите или лицата, натоварени с отглеждането им.

Чл.29. Водите и каналите се ползват от всички стопани, съгласно установения ред по водоползване, като се вземат мерки това да става по най-късия път и да не се нанасят щети по парцелите, през които минават. Стопаните на отдалечените парцели също имат право да ползват междинните между парцелите за напояване и преминаване.

                                                      Раздел V 

Отглеждане на животни, птици и пчелни семейства

 Чл.30. /1/Забранява се отглеждане на селскостопански или диви  животни, пчелни семейства и гълъби в жилищни сгради.

/2/ А в самостоятелен обект да се вземат нужните мерки, с цел предотвратяване навлизането на птици и други  животни в съседните обекти.

Чл.31. /1/ Допуска се отглеждане на пчелни семейства извън регулационните граници на гр. Ямбол - върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти, при условията и реда на Закона за пчеларството.

/2/ Постоянни и временни пчелини не се устройват на:

 1. 1.разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения;
 2. 2.разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;
 3. 3.разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки;
 4. 4.територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
 5. 5.разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства.

/3/ Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.

/4/ Животновъдните обекти - постоянни пчелини следва да  отговарят на определени изисквания:

 1. 1. да разполагат с ограждение, осигуряващо безопасността на обекта, което не позволява достъп и свободно преминаване от хора и животни;
 2. 2. да имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта;
 3. 3. даснабдени постоянно с вода.

Чл.32 /1/ В населени места и вилни зони се допуска отглеждане на пчелни семейства до 5 бр., при условие че:  пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда;

Чл.33. В жилищни сгради може да се отглеждат декоративни домашни животни и не повече от 5 /пет/ чифта декоративни и пойни птици. 

Чл.34. /1/ В жилищни квартали с дворищна регулация и вилни зони със статут на жилищни зони с дворищна регулация се разрешава отглеждането за всеки поземлен имот на:

 1. 1.Възрастни птици независимо от вида до 10бр.
 2. 2.Бройлери до 15бр. 
 3. 3.Зайци - до 10 броя с приплодите им до 2 месечна възраст
 4. 4.Телета за угояване - 1 брой
 5. 5.Едри преживни животни -Крава с приплода до 12-месечна възраст - 1 брой
 6. 6.Впрегатен добитък (коне, магарета, мулета, катъри) – не повече от 1 броя с приплодите им до 12-месечна възраст
 7. 7. Дребни преживни животни - овце и/или кози – до 5 броя и приплодите от тях до 6 месечна възраст
 8. 8.Свине за угояване – до 2 броя, различни от свине майки и некастрирани нерези

/2/ Собствениците на животни са длъжни да се вземат мерки, относно почистване, дезинфекция и предотвратяване разпространението на отпадъци.

Чл.35. /1/ Отглеждането на животни се извършва в ограден двор, сгради или постройки, отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и хигиенни норми:

 1. 1. Водонепропускливи подове, позволяващи почистване, измиване и дезинфекция;
 2. 2. Дворове, позволяващи механично почистване и измиване;
 3. 3. Отделно помещение за фуражите;
 4. 4. Заустването на отпадните води да става в утаечни шахти в кварталите, където няма изградена канализация, а където има такава в канализационната мрежа, след съответното разрешение от ”Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Ямбол.

/2/ Собствениците на животни се задължават ежемесечно да дезинфекцират помещенията и дворовете, периодично да извършват борба с гризачите, а в летния сезон ежеседмично да провеждат дезинсекция и дератизация с препарати, разрешени за извършване на тези дейности.

/3/ Торовите отпадъци не могат да се изхвърлят в контейнерите за смет, както и да се складират на тротоари, улични платна и др. обществени територии. Те се изнасят своевременно на определените от община Ямбол места или в собствен имот, отстоящ на повече от 300 м. извън населеното място.

Чл.36. /1/ Забранява се отглеждането на селскостопански или диви животни в обекти или помещения, разположени на разстояние по – малко от 6 м. от жилищни сгради и сгради за обществено ползване, в съседни поземлени имоти и на по – малко от 3 м. от дворищните регулационни линии, при липса на нотариално заверени декларации за съгласие на съседите. 

/2/ Забранява се отглеждането на селскостопански или диви животни в обекти, за които е констатирано по реда на Закона за устройство на територията, че са незаконни строежи или не се използват по предназначение.    

 

Чл.37. /1/Забранява се навлизането на селскостопански животни и птици в частни урегулирани поземлени имоти (градини, ливади, овощни насаждения), с което се застрашава собствеността и ползването на имота и земеделската продукция.

/2/Собствениците на кучета са длъжни да вземат всички мерки за предотвратяване безнадзорното напускане на животното от мястото на разхождане и /или отглеждането му .    

/3/ Собствениците на кучета  са длъжни, в случай на дефекация от животното на обществено място да почистят след него.   

Чл.38. Труповете на умрелите животни и птици да се предават на Екарисаж или се загробват на определените от общината площадки.        

                

Чл.39. Забранява се:

 1. 1.Отглеждането на  селскостопански или диви животни, птици на сметища, дерета, в районите на охранителни и вододайни зони за питейна вода и други обществени терени.
 2. 2.Преминаването на отделни бройки или стада от животни през населеното място.
 3. 3.Пашата и свободното пускане на  животни в границите на населените места, намиращи се  на територията на Община Ямбол .
 4. 4.Преработка и продажба на продукти от животински произход, без ветеринарен преглед, експертиза и окачествяване.
 5. 5.Организирането и провеждането на борби с кучета и други животни или провеждането  на състезания за животни без съответните разрешителни.
 6. 6.Разхождането на животни в дворовете на учебни и детски заведения, спортни и детски площадки.

Чл.40. Редът и условията за отглеждане на домашни (декоративни, ловни, служебни и охранителни) кучета е регламентиран в Наредбата за регистриране, разплод и стопанисване на кучета на територията на община Ямбол.

Чл.41. За отглеждане на котки в самостоятелен обект в жилищна сграда в режим на етажна собственост се осигурява площ от минимум 6 кв. м.

Чл.42. /1/ Забранява се отглеждане на повече от 2 котки в самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост и на повече от 3 котки в къща с двор.

/2/ Забранява се отглеждане на домашни любимци /кучета, котки, декоративни животни и др./ в избени, тавански помещения, тераси, гаражи и около многофамилни жилищни сгради или на места за обществено ползване.

/3/ Общият брой на отглежданите кучета и/или котки в самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост е до 3, а в къща с двор до 5 броя, при спазване на изискванията за осигурена минимална площ за всяко животно.

 

                                                     Г л а в а  т р е т а

                       Опазване на чистотата и поддържане на приветлив вид

Чл.43. Поддържането на приветлив вид в град Ямбол изисква редовно почистване на улици, площади, градини, паркове, зелени площи, дворове, вътрешно-квартални пространства, общите части на сградите – етажна собственост, производствените и обществени сгради, местата край водни площи, паркинги и др.

Чл.44. Поддържането на чистота  по отношение на производствени, административни, обществени сгради, складове, гаражи, паркинги, кооперативни пазари и др. имоти, както и прилежащите терени се осигурява от собствениците, ползвателите и наемателите, които ги управляват и стопанисват.

Чл.45 /1/ Чистотата на жилищните сгради, прилежащите им  територии и търговски обекти се поддържа от:

 1. 1.Гражданите съгласно график на Председателя на Управителния съвет на етажната собственост или назначен портиер или чистач. 
 2. 2.Собствениците по отношение на индивидуалните дворове, постройки и съоръжения, с прилежащи територии.
 3. 3.Собствениците и наематели на търговски обекти.
 4. 4.Собствениците на МПС – по отношение на местата за паркиране.
 5. 5.Строителната фирма извършваща строежа до предаване обекта на законните му собственици, в чертите на града. За реда и чистотата на строителната площадка и прилежащите и части от тротоара и уличното платно отговаря строителната фирма извършваща строежа до предаване обекта на законните му собственици.

/2/ За използване  на общински терени  при извършване на строително-ремонтни дейности се заплаща такса в размер определен с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол.

/3/ За поддръжката и почистването на междублоковото пространство и  прилежащите площи около блокове, търговски обекти, предприятия и пр. отговарят ползвателите на сградите и обектите в тях, независимо от вида собственост.

 

Чл.46. Задължават се ръководителите на дружества, учреждения, обществени организации, търговски обекти, собствениците, ползвателите и наемателите на жилищни, производствени и  административни сгради да отстраняват ледените висулки от покривите на сградите, опасните натрупвания от снега, последиците от стихийни бедствия, както  своевременно да почистват  снега около сградите и по тротоарите, така че да  се осигури достатъчно място за движение на пешеходците. 

 

 Чл.47. Ръководствата на партии, коалиции и организации по време на избори организират поставянето на нагледни агитационни материали на определените места и премахването им след приключване на изборите.

Чл.48. Задължават се лицата, извършващи търговска дейност да поддържат чистота около обектите си, като своевременно почистват района от всякакъв вид отпадъци. 

                

Чл.49. Забранява се:

 1. 1.Поставянето на балкони и прозорци на предмети, които създават опасност за минаващи граждани;
 2. 2.Отвеждането на дим, прахове и газове, и изгаряне на всякакъв вид материали, което е в разрез с противопожарните правила и изискванията за опазване на околната среда;
 3. 3.Местата за изтупване и простиране се определят с правилник за вътрешния ред на сградите в режим на етажна собственост. Споровете относно определяне лицевата страна на сградата се решават от компетентната служба на общинската администрация.
 4. 4.Изхвърлянето на отпадъци от всякакво естество от балкони и прозорци.
 5. 5.Изливането на отпадъчни води по улиците, от балконите на жилищните сгради и използването на открити помийни ями.
 6. 6.Действия и прояви, с които се замърсяват или повреждат улици, тротоари, площади, паркове, градини, пазари, зелени площи, осветителни тела, афишни места, декоративни елементи, пътни съоръжения и принадлежности на уличната, пътната и алейната мрежа /знаци, табели, ограждения, пейки и др./ или се ограничава достъпа до тях.
 7. 7.Използването на между блоковите пространства – общинска собственост и тротоарни площи  за земеделски цели и животновъдство.
 8. 8. Изхвърлянето на строителни отпадъци на обществени места, в и около контейнерите за битови отпадъци, в дерета, по поречието на р. Тунджа и др. нерегламентирани места.
 9. 9. Хвърлянето на угарки, хартиени опаковки и др. отпадъци извън определените за целта места.
 10. 10. Хвърлянето на неизгасени цигари, жарава и други огнеопасни предмети и течности в съдовете и др. съоръжения за битови отпадъци.
 11. 11. Изхвърлянето набитови отпадъци от стопанска дейност и  строителни отпадъци в кошчетата за смет, поставени по тротоарите, пешеходните зони и зелените площи.
 12. 12. Изхвърляне /изваждане/ и разпиляване на отпадъци извън контейнерите за битови отпадъци.
 13. 13. Излизането на уличните платна на транспортни средства с непочистена ходова част от строителни, промишлени и селскостопански обекти.
 14. 14. Монтиране на излъчватели на енергия на ЕМП (ретранслатори) на териториите на учебни и лечебни заведения, читалища и библиотеки, детски градини и ясли, и детски площадки.
 15. 15. Извеждането на кучета без повод и средства за почистване на екскременти, а на агресивните кучета и без намордник.
 16. 16. Допускането на повреди в конструкцията както и на запушване на В и К или въздуховодни и вентилационниотводи на общите и/или личните части от жилищните площи, причинени от действия на отглеждани в тях животни.
 17. 17. Паркиране на автомобили по начин, който затруднява обслужването на съдове за битови отпадъци.
 18. 18. Заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж и/или стоки, извън необходимото технологично време за извършване на товаро - разтоварни работи.
 19. 19. Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, междублоковите пространства, местата за отдих и край поречия и водоеми.
 20. 20. Ползването на уличните, тротоарни и зелени площи за складиране на строителни материали, разтвори, дърва и въглища и др., освен в специални контейнери след съответно разрешение от Община Ямбол.
 21. 21. Разместването и повреждането на съдовете за битови отпадъци и за разделно събиранеили други съдове, предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци, както и запалването на отпадъците или изхвърлянето на пепел, сгурия и горящи  отпадъци в тях.
 22. 22. Влизането в районите на депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, освен вслучаите, когато отпадъците се разтоварват за обезвреждане.
 23. 23. Изхвърлянето на разделно събраните отпадъци, негодни за последващо оползотворяване, на места извън тези, определени от Кмета на Община Ямбол.
 24. 24. Използването за снегопочистване на неекологосъобразни смеси, които не отговарят на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП) и не притежават съответните сертификати за качество и безопасност.
 25. 25. Натрупването на обработен с препарати и смеси сняг върху тротоари, в непосредствена близост до стволовете на дърветата, зелените площи и в сервитута на улиците.
 26. 26. Изхвърлянето на производствени или строителни отпадъци илиземни маси извън местата, определени и/или подходящи за оползотворяването им.
 27. 27. Изхвърлянето и натрупването на земни масиот селскостопанска или производствена дейност, оборска тор и трупове на животни и птици в съдовете за битови отпадъци, около тях и на местата за обществено ползване, а също и край пътища, пътеки, граници между имоти, речни корита и дерета, и всички комуникации, свързващи отделните имоти.
 28. 28. Разтоварването на отпадъци извън определените от Община Ямбол депа, инсталации и съоръжения за обезвреждане и/или оползотворяване.
 29. 29. Съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ в открити складове без навес.
 30. 30. Изхвърлянето на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ в съдовете за битове отпадъци и за разделно събиранеили други съдове, предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.
 31. 31. Допускане и/или изхвърляне на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и подземните води , в канализационните системи или на други неразрешени от закона места.
 32. 32. Съхраняването и превозването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, водещ до замърсяване на околната среда.
 33. 33. Извършване смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на изискванията
 34. 34. Нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци и биоотпадъци, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци.
 35. 35. Отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и уличните платна.
 36. 36. Извършването на строителни работи на обекти, когато от дейността се получава силно запрашаване на околното пространство, без да се използва оросяване или друга предпазна мярка

 

Чл.50. Задължават се всички ръководители на организации, фирми, кооперации и гражданите:  

 1. 1. Да обозначат с необходимата сигнализация за безопасност на движението подходът към оградената строителна площадка, оформен с входна врата.
 2. 2. При извършване на строително – ремонтни работи да се извозват и изхвърлят строителни отпадъци и земни маси на определените от община Ямбол площадки /депа/ с добре уплътнени контейнери или каросерии, след заплащане на такса за депониране, в размер, определен с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол.
 3. 3. Да внасят действителната стойност на възстановителните работи при получаване на строителните разрешения за изкопни работи при прокопаване на нови или отстраняване на аварии на стари подземни комуникации в уличните платна, пешеходни зони и зелени площи. Редът и начинът за събиране и възстановяване на средствата се определя със заповед на кмета на община Ямбол.

4.След приключване на дейността си на строителната площадка да приведат прилежащата и част от тротоара и уличното платно във вида им от преди започване на строителството.

 1. 5. Да не извършват на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без плътна ограда, осигуряваща чистотата на тротоара, улицата и прилежащите части, и без информационно–указателна табела, която да бъде актуализирана при промяна на инвеститора /не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура/.

6.Снижаването на бордюри за осигуряване на подход за МПС към гаражите и дворовете се извършва с разрешение на компетентните служби на общинската администрация.

                                              Г л а в а   ч е т в ъ р т а

                            АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл.51. /1/ За извършени нарушения на настоящата наредба на основание чл.22 ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) се налага административно наказание, както следва:

 1. 1.За допускане и извършване на нарушение на наредбата по чл.2,ал.1, т.1 и т.2  се налага глоба в размер от 50 до 1000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 100 до 2000 лв.;   
 2. 2.За извършване на  нарушение на наредбата по чл.2, т.4 и т.5  се налага глоба в размер от 30 до 500 лв. за физически лица;

3.За допускане и извършване на нарушение на наредбата по чл.2,ал.1,  т.3, т.6 и ал.2 се налага глоба в размер от 50 до 1000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 100 до 3000 лв.;

 1. 4. За допускане и извършване на нарушение на наредбата по чл.3 се налага глоба в размер от 30 до 300 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 100 до 2000 лв.;

5./1/ За допускане и извършване на  нарушение на наредбата по чл.4, т.1 и  т.5  и чл.5, ал.3 се налага глоба в размер от 100 до 1000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 500 до 3000 лв. ;

/2/ За извършване на  нарушение на наредбата по чл.4, т.4 се налага глоба в размер от 30 до 500 лв. ;

6.За допускане и извършване на  нарушение на наредбата по чл.8 се налага глоба в размер от 100 до 1000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 500 до 3000 лв.;

 1. 7. За допускане и извършване нанарушение на наредбата по чл.13, ал.1, т. 2,т. 3,т.7,т.8,т.9,т. 10, т.13,т. 14,т. 17, т.18,т.19 и т.23 се налага глоба в размер от 30 до 1000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция в размер  от 100 до 2000лв. ;
 2. 8. За допускане и извършване нанарушение на наредбата по чл.13, ал.1, т.4,т.5, т.6,т. 11,т.12,т.15, т.16 и т.26 , чл.13, ал.2 и чл.13а се налага глоба в размер от 50 до 1000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция в размер на от 100 до 2000лв. ;
 3. 9. За допускане и извършване нанарушение на наредбата по чл.14, ал. 5 и 6 се налага глоба в размер от 50 до 1000 лв. и картата се отнема за срок от една година;
 4. 10. За допускане и извършване нанарушение на наредбата по чл.16, т.3, т.4.1.,т. 4.2.,т. 4.3., т.5,т. 6, т.7, т.10 и т.11 се налага глоба в размер от 50 до 1000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.;
 5. 11. За допускане и извършване нанарушение на наредбата по чл.16, т.1,т.2, т.4.4,т. 4.5,т. 8 и т. 9 се налага глоба в размер от 50 до 500 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 100 до 2000 лв.;
 6. 12. За допускане и извършване нанарушение на наредбата по чл.17, ал.2 се налага глоба в размер от 30 до 500 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 100 до 2000 лв.;

13.За допускане и извършване на  нарушение на наредбата по чл.24, т.1,т.2, т.3, т.5, т.6 и т.7 се налага глоба в размер от 50 до 500 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 100 до 2000 лв.;

 1. 14. За допускане и извършване нанарушение на наредбата по чл.24, т.4 кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица в съответствие с техните правомощия могат да налагат , съгласно чл.31, ал.1 от ЗЗЩОС принудителни административни мерки. ;
 2. 15. За допускане и извършване нанарушение на наредбата по чл.27, т. 1, т.4, т.5, т.7, т.10,т. 11,т. 13, т.14, т.15,т.17 т.18, т.19 и т.20  се налага глоба в размер от 50 до 1000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.;
 3. 16. За допускане и извършване нанарушение на наредбата по чл.27, т. 2, т.3, т.6, т.8, т.9,т. 15 и  т.21 се налага глоба в размер от 30 до 500 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 100 до 2000 лв.;
 4. 17. За допускане и извършване нанарушение на наредбата по чл.30, чл.36, чл.37,  и чл.30 ал.1 и ал.2 се налага глоба в размер от 50 до 1000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.;
 5. 18. За допускане и извършване нанарушение на наредбата по чл.49 се налага глоба в размер от 50 до 500 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 100 до 2000 лв.. При допускане и извършване на  нарушение на наредбата по чл.49, т.16 освен наложената глоба или имуществена санкция на собственика на животното следва и повредите да бъдат възстановени за негова сметка. ;

19./1/За допускане и извършване на  всички останали нарушения  на настоящата наредба се налага глоба в размер от 30 до 1000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 100 до 5000 лв. ;

 /2/ При повторно нарушение физическите лица се наказват с глоба в двоен размер от глобата при първо нарушение, а едноличните търговци и юридическите лица с имуществена санкция в двоен размер от размера на санкцията при първо нарушение.

 

Чл.52. За допускане и извършване на  нарушения , извършени при осъществяване дейности на предприятия, учреждения, заведения, организации или от търговец по смисъла на Търговския закон, отговорност носят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

Чл.53. Установеното в тази наредба административно наказание се налага, ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг по-горе стоящ нормативен акт

 Чл.54. /1/ Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от служители на Районно управление – Ямбол и сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Ямбол, служители в дирекция „Превенция и опазване на обществения ред”, звено „Общинска полиция” или от други длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на Община Ямбол.

 /2/ За осигуряване на обществения ред на територията на община Ямбол, органите по ал.1, могат да дават задължителни писмени предписания на нарушителите на разпоредбите на настоящата наредба.

 /3/ В задължителните писмени предписания по ал.2, служителите на Районно управление – Ямбол, към ОД на МВР – Ямбол, служителите в сектор ''Превенция и опазване на обществения ред'', звено ''Общинска полиция'' или длъжностните лица от общинска администрация, определени от кмета на община Ямбол, посочват мерките и сроковете, в които следва да се изпълнят.

 /4/ Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или упълномощен от него заместник-кмет издава наказателно постановление.

 /5/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Чл.55. При  маловажни случай на нарушения  разпоредбите на тази наредба, извършени от непълнолетни, наказващите органи изпращат съставените актове на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за налагане на мерки от възпитателен характер.

Чл.56. /1/Независимо от административно наказателната отговорност нарушителите възстановяват направените разходи за  отстраняване на причинените материални щети.

/2/ При констатиране на нарушения по чл.13, т.12, т.13 и т.15 и чл.13а от настоящата наредба компетентните органи могат да изземват ППС с животинска тяга, което ще бъде връщано след заплащане на административната санкция по чл. 51, ал.1, т.7, респективно т.8 от настоящата наредба и такса, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

 

Г л а в а   п е т а

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.57. Доколкото в тази наредба няма особени правила за административнонаказателния процес при нарушения, отразени като такива в Закона за движението по пътищата се прилагат административнонаказателните разпоредби на закона.

Допълнителни разпоредби

 • § 1. По смисъла на настоящата Наредба:
 1. 1.„Повторно“– е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
 2. 2.„Други лица, които полагат грижи за дете “ –са семейство на роднини и близки или приемно семейство, при които детето е настанено по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето, както и останалите лица, при които детето пребивава по настоящ адрес.
 3. 3."Селскостопански животни"са говеда, биволи, овце, кози, еднокопитни, свине, птици, зайци, пчелни семейства и копринена пеперуда, отглеждани и развъждани със стопанска цел, както и каракачанско куче и българско овчарско куче, отглеждани със селскостопанско предназначение.
 4. 4.„Хладни оръжия“са предмети , пригодени за лесно извършване на физическо разкъсване на твърди тела и предназначени за лична отбрана или нападение.
 5. 5.„Кучета, водачи на хора с увреждания“са кучета , обучени в специализирани училища, което се доказва със сертификат за премината обучение, отличителна служебна екипировка и знаци.

Преходни и заключителни разпоредби

 • § 2. Настоящата Наредба отменя Наредба № 1 за спазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол, приета с Решение по т. 10, на заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28 януари 2016г.
 • § 3. В едномесечен срок от влизане в сила на настоящата Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямболсобствениците, ползвателите, наемателите на търговски обекти и всички други лица осъществяващи търговска дейност на територията на община Ямбол са длъжни да предприемат необходимите действия, с цел привеждане дейността на търговските обекти,  търговската си дейност и работно време в съответствие с изискванията визирани в нея.
 • § 4. При неизпълнение на изискванията на тази наредба в срок от тридесет дни от влизането й в сила, издадените по досегашния ред разрешителни за удължено работно времеи всички други губят правното си действие.

& 5. Контролът по изпълнение на Наредбата се възлага на кмета на община Ямбол и на началника на Районно управление при ОД на МВР Ямбол.

& 6. Наредбата е приета с Решение…………. на Общински съвет – Ямбол, проведено на ………... и влиза в сила в 7-дневен срок от деня на публикуването й в местен вестник. (чл.78 АПК)

 

                                                                  

Read 394 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo