×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Предстои отдаване под наем на търговските обекти в Безистена

Петък, 29 Април 2022 06:14


В четвъртък Общинският съвет на Ямбол одобри обектите и условията за отдаването им под наем.

/Припомняме, че през януари беше осуетена акция за продължаване на договорите на досегашните наематели за още пет години/

 

Община Ямбол е собственик на сграда с идентификатор 87374.537.83.3 по  КК  на града, находяща се на пл. ,,Освобождение" №.>1, гр. Ямбол, актувана с акт за публич на общинска собственост №.>1958/02.12.2015 г.  със застроена площ 963 кв.м. -  Безистен.

Бизистенът е най - характерният архитектурен паметник на Ямбол, обявен за народна старина. Като средновековен архитектурно -  строителен паметник на културата е с национално значен ие.

Сегашното състояние на Безистена е резултат от преустройството му по проект

,,Подобряване    и    популяризиране    на    водещи    туристически   атракции    в                          Ямбол "                               - Реконс трукция на Безистен в културно информационен център.

Обектите със стопанско предназначение в сградата са седем:

Кафетерия - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.2 със

зп 69.40 кв, м,

Магазин   за    сувенири    -    самостоятелен    обект    в    сграда    с                                     идентификатор 87374.537.83.3.3 със ЗП 34.90 кв. м.

Магазин   за    сувенири    -    самостоятелен    обект    в    сграда    с                                     идентификатор 87374.537.83.3.4 със зп 18. 20 кв. м,

Арт кафе - самостоятелен обек т в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.5 със

зп 70.00 кв. м.

Магази н   за    сувенири    -    самостоятелен    обект    в    сграда    с                              идентификатор 87374.537.83.3.6 със зп 18.4 5 кв. м.

Магаз ин   за    сувенири    -    самостоятелен   обект    в    сграда    с                              идентификатор 87374,537,83.3.7 със зп 16.65 кв. м.

Помещение за търговска дейност - самостоятелен обект в сграда с идентификатор

87374.537.83.3.8 СЪС ЗП 35.10 КВ. М.

Същите са отдадени под наем чрез публични търгове, с осъществяване на дейност в обекта по предназначението му. Сключени са договори за срок от 5/пет/ години, които изтичат в зависимост от подписването им, к акто следва:.

Кафетерия - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374 .537.83 .3.2 със ЗП 69.40 кв. м. , наемател „ Виена Стил" ООД, ЕИК 1285828 67, страна по Договор

№?347 8/ 23.03.2017г. с Община Ямбол със срок до 22.04.2022 г.

 

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7 e-m ail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.l@yam bol.bg

web: www.yamЬol.bg

Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.3 със ЗП 34.90 кв. м., наемател „Краф Аркада" ЕООД,  ЕИК  204423957, страна по Договор NО3475/13.02.2017г. с Община Ямбол със срок до 1 2.03.2022 г.

Магазин   за   сувенири   -   самостоятелен   обект    в    сграда    с    идентификатор 87374 .537.83 .3.4 със ЗП 18.20 кв. м., наемател „Дида - Рали", ЕИК 20314 677 0, стра на по

До говор № 3482/24.03.2017 г. с Община Ямбол със срок до 23.0 4 . 20 2 2 г.

Арт кафе - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374. 537.83.3 .5 със  ЗП 70.00 кв. м., наемател ЕТ „ Флоре та - Недка Драг нева", ЕИК 128043930, страна по Договор №3473/ 03.02.2017 г. с Община Ямбол, със срок до 02.03.2022 г.

Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.6 със ЗП 18.45 кв. м. наемател „Селект Соло" ЕООД,  ЕИК  203149186, страна по Договор №3474/03.02.2017 г. с Община Ямбол, със срок до 0 2.03.20 22 г.

Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.7 със ЗП 16.65 кв. м., наемател ЕТ "Йонел - Екатерина Стайкова", ЕИК 204450993, страна  по  Дог овор  №3500/ 12.07 .2017  г.  с  Община  Ямбол  със  срок  до 11.0 7.20 22 г.

Помещение за търговска дейност - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83 .3.8 със ЗП 35.10 кв. м. - наемател Сдружение „Сити Арт Студио" ООД, ЕИК 177 14 1908, стр ана по Договор №3539/15.03.2019г. с Община  Ямбол  със  срок  до 14.04.20 24 г.

От изложеното е видно, че срока на договорите на три от обектите са изтекли, два от обектите изтичат към момента - месец април и един предстои да  изтече през месец  юли, а седмия обект има действащ договор до 14.04.2024 г.

Съгласно чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост „Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след решение на общински съвет чрез провеждане на публичен търг или конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината сключва договор за наем.

С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет - Ямбол, да приеме следното

РЕШЕН И Е:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската  собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ,  отдава под наем чрез публични търгове самостоятелни обекти от имот публична общинска собственост Безистен, представляващ сграда с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на град Ямбол, със застроена пло щ 963 кв. м., находящ се на пл. ,,Освобождение" №1, актуван с АОС 1958  от 02.12.2015 г. при следните условия и както следва:

 

 1. Кафетерия самостоятелен  обект     в      сграда     с                                        идентификатор 87374.537.83.3.2 със зп 69.40 кв. м.
 • Начална тръжна цена - 705.80 лв., без ДДС/ изчислена по т.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/
 • Депозит - 3530.00 лв.
 • Предмет на дейност - питейн о заве дение , който предмет да бъде запазен за срока на договора
 • Срок за отдаване под наем - 5 години

 

 1. Магазин за  сувенири   -   самостоятелен     обект  в    сграда               с иде нти фик а тор 8 73 7 4 .5 3 7 .8 3. 3. З съ с ЗП 34 .9 0 к в. м.
 • Начална тръжна цена - 212.20 лв., без ДДС/ изчислена по т.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/
 • Депозит - 1060.00 лв.

 

2

8600 Ямбол ,  ул . Г. С. Раковски 7

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.am bol .bg web: www.yambol.bg

 • Предмет н а де йност - търговия със суве нири , к ойто предмет да бъде запазен за срока на договора
 • Ср ок за отдаване под наем - 5 години
 1. Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.4 със ЗП 18.20 кв. м.,
 • Начална тръ жна цена - 110.65 лв., без ДДС/ из числена по т.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямб ол/
 • Де позит - 550.00 лв.
 • Предмет на дейност - търговия със сувен ири , к ойто предмет да бъде зап азен за сро ка на до г овора
 • Срок за отдав ане п од наем - 5 години
 1. Арт кафе - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 7374.537.83.3.5 със зп 70.00 кв. м.,
 • Начална тр ъжна цена - 711.90 лв., без ДДС/ из числен а п о т.З от НРПУРОИ на ОбС Ям бол/
 • Депозит - 3560.00 лв.

Пре дмет на дейност - питейно заведение, който предм ет да бъде  запазен  за  срока на дого вора

 • Сро к за отдаване под наем - 5 години
 1. Магазин за сувенири - самостоятелен                                         обект  в  сграда                                                                            с идентификатор 87374.537.83.3.б със ЗП 18.45 кв. м.
 • Начална тръ жна цена - 112.17 лв., без ДДС/ изчислен а по т.1 от НРПУРОИ на ОбС Ям бол/
 • Деп озит - 560.00 лв.
 • Предмет на дейност - търговия със суве нири , к ойто предмет да бъде з ап азен за срок а на договора
 • Срок за отдав ан е п од наем - 5 години

б. Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.7 със зп 16.65 кв. м.

 • На чал на тръжна цен а - 101.23 лв., без ДДС/ изчислена по т.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/
 • Депозит -  510.00 лв.
 • Предмет на дейност - търговия със суве нири , който предмет да бъде запазе н за срока на дог овор а
 • Сро к за отдав ане под наем - 5 години

 

 

 

 

 

 

 

Валентин  Ревански Кмет на Община Ямбол/,

 

 

 

 

 

 

 

Read 371 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo