×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Изслушаха Председателя на Окръжен съд Ямбол Васил Петков за член на ВСС

Събота, 18 Юни 2022 18:23


Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Васил Петков – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол

18 юни 2022 година

Васил Петков има над 19 години общ юридически стаж, от които над 18 години в органите на съдебната власт. Професионалната му кариера започва като младши прокурор в Районна прокуратура – Котел в периода от 19.01.2004 г. до 17.04.2005 г. От 18.04.2005 г. е съдия в Районен съд – Ямбол, а от 01.12.2009 г. до 06.08.2014 г. е негов председател. От 07.08.2014 г. и към настоящия момент е административен ръководител на Окръжен съд – Ямбол. Съдия Петков мотивира участието си в изборната процедура с придобития професионален и административен опит в областта на управлението и планирането на човешките ресурси, финансовото ръководство, материално-техническото осигуряване и спецификата на управление на съдебен орган.

В изказването си пред Общото събрание на съдиите кандидатът посочи като основни приоритети в дейността на новия състава на ВСС – преодоляване на проблемите със забавените конкурсни и атестационни процедури, дългото командироване на съдиите, електронното правосъдие и и съдебната карта.

Той се обяви за предприемане на незабавни действия за довършване на всички започнати конкурси като предлага създаване на временна комисия, която да проведе проучване и да предприеме мерки за приключването им. Представена бе идеята конкурсите да се провеждат за отделен орган или за органи, групирани по апелативни райони от Съдийската колегия.

Съдия Петков изложи съображения за отпадане на сумарния брой точки в атестационните оценки, които са обект на възражения и замяната им с обобщена оценка за дейността на магистрата. Като основен проблем при института на командироването бе определена неговата продължителност, като бе посочена за пример установената в апелативен район Бургас практика за изготвяне на ежегоден списък на съдиите, желаещи да бъдат командировани.

Според кандидата електронното правосъдие следва да бъде основен акцент в дейността на Висшия съдебен съвет, защото е ключ за решаване на проблемите с натовареността и за реформа на съдебната карта. Той припомни, че в Националния план за възстановяване и устойчивост се предвидени 24 млн. лв., които трябва да бъдат усвоени в срок до 2024 г. като сред тях са и средства за подобряване функционирането на Единната информационна система на съдилищата във връзка с реформата на заповедните дела. Той заяви, че е необходима пълна дигитализация на всички процеси в съдебната система, както и на всички документи, които се създават и ползват от съдебната власт.

По отношение на реформата на съдебната карта бе посочено, че това е изключително важна задача, която трябва да бъде решена с участието на местната и изпълнителната власт, местните общности, адвокати, нотариуси и всички заинтересовани страни. Съдия Петков бе категоричен, че решения в тази посока могат да се вземат едва след пълно въвеждане на електронното правосъдие. Той счита, че реформата следва да се комбиниран с ускоряване на съдебните процедури и облекчаване на гражданите и ЮЛ при участие в тях, намаляване на неравномерната натовареност и пълна дигитализация и дистанционност на процесите.

Обърнато бе внимание и на необходимостта от въвеждане на програмно бюджетиране, законодателно уреждане на възнагражденията на всички магистрати, както и свиване на ножицата между най-високите и най-ниските основни заплати на магистратите.

Сред другите акценти в концепцията на Васил Петков за неговата дейност като член на ВСС са управлението на собствеността, квалификацията на магистратите и съдебните служители, международната дейност, връзките с обществеността, кадровата политика, избора на административни ръководители, дисциплинарната дейност и съдебната администрация.

Съдия Петков има идея за въвеждане на нов механизъм при определяне на допълнително възнаграждение на съдиите, отчитащ персоналните усилия на магистрата, а не общата статистика за съответния съд. Предлага се след определяне от СК на средната натовареност за съответното ниво, за всеки съдия да се определи индивидуален корекционен коефициент образуван като съотношение между натовареността му и средната натовареност за съответното ниво.

Той счита, че ВСС трябва да има водеща роля за законодателни промени свързани с общо разпределение на определени видове дела, намаляване на формализма в процеса и облекчаване на съдебните процедури, въвеждане на задължителна медиация и извънсъдебно помирително производство при ниска цена на иска, разделяне на престъпленията от простъпките и др.

Към кандидата бяха зададени въпроси дали при евентуалното му избиране за член на Висшия съдебен съвет ще инициира незабавно прекратяване на обществените поръчки за строеж на нова сграда за специализираното правосъдие и за ремонти дейности. Поискано бе и неговото мнение относно предприемане на действия за създаване на условия и стимулиране на съдиите да работят хибридно – присъствено и дистанционно.

Изслушването беше в Националния дворец на културата, предавано онлайн на страницата на ВСС.
Изборът на шестимата, които ще представят квотата на съдиите във ВСС ще бъде следващата събота

На изслушването се представиха 14 кандидата

Read 387 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo