×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Публикуваха Заповедта на директора на РЗИ Ямбол за въвеждане на временни противоепидемични мерки

Сряда, 20 Юли 2022 06:40

На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. I. Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област Ямбол за срок от 20.07.2022 г. до 20.08.2022 г., както следва:
  2. 1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, аптеки, оптики, дрогерии, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, Регионална здравна инспекция-Ямбол, автобусите на градския транспорт на територията на Областта са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.
  3. 2. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м.
  4. 3. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.

  1. 4. При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.
  2. 5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито.
  3. 6. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.
  4. 7. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
  5. 8. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.
  6. II. Заповедта да се съобщи на Областния управител на област Ямбол, на кмета на община Ямбол, община Стралджа, община Тунджа, община Елхово, община Болярово, директорите на ОДБХ, ДИТ и ОД на МВР за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Ямбол

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ-Ямбол пред съответния Административен съд по реда на АПК.

 

Заповед № РД-01-96 / 19.07.2022 на директора на РЗИ-Ямбол за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Ямбол за срок от 20.07.2022 г. до 20.08.2022 г.

Read 986 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo