×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Задействане на процедура за отдаване на концесия на превоза по автобусните линии в Ямбол

Събота, 27 Май 2023 16:18


одобри Общинският съвет.
Срок 10 години, за 38 619 120,00 лв. без ДДС.

26-ма гласуваха ЗА. Шестима се въздържаха. Изказвания от залата по време на заседанието по предложението /освен председателите на комисии/нямаше. Председателят на Бюджетната г-н Илчив само прочете предложение за откриване на нова спирка по една от линиите. Това касае транспортната схема, с която ще се занимаваме следващият месец, отговори му председателят

 

Ето пълният текст на одобреното Решение. 

Съгла сно чл. 40, ал. 2, т. 1 от Зак она за концесиите/ ЗК/, общинският съвет одобрява преди тяхното издаване решенията на кмета на общината за откриване и за прекратяване на процедурите за определяне на концесионер и за изменение или отказ за изменение и за прек ратяване на концесионните договори, независимо от вида на концесията. В правомощията си на Концедент за общинските концесии, съобразно нормативните  изисквания  на  Закона  за концесиите /в                                                              сила от 02.01.2018 r./, представмязаодобрение от Общински съвет -  Ямбол про ек т на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги." Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдената общинска транспортна схема на община Ямбол". В изпълнение на чл. 57, ал. 1 от ЗК със Заповед № Рд/ O2 - OO118 от 08 .0 2 . 2023                                        г. бе назначена комисия, която да извърши действия, свързани с подготовка на бъдещата к онцесия и доказване на нейната целесъобразност и законосъобразност Целта на концесията е да се извършва качествена услуга за обществен превоз на пътници, срещу което на икономическия оператор се предоставя правото да експлоатира услугата, като издава превозни документи срещу заплащане на превозна цена, получава субсидии и компенсации, съответно - поема оперативния риск. Анализите пок азват, че не са налице правни ограничения и фактически пречк и за откриване на процедурата. Концесията ще спести на общината средства, необходими за предлагането на услугата. Положителният финансов ефект за общината е застъпен от обстоятелството, че при експлоатация на услугите концесионерът поема всички оперативни рискове съобразно чл. 8, ал. 1 от Закона за концесиите (ЗК). Особеностите и характера на дейностите, чрез които да се реализира концесията, както и изискванията, мотивирани в ЗК определят като най-адекватна форма за реализация на дейностите - к онцесия за услуги, която е посочена к ато секторна дейност в т.З по Приложение N0 2 към чл. 6, ал. 4 от ЗК;. Срокът на концесията се предвижда да бъде 10 години. Прогнозната стойност на концесията е в размер на 38 619 120. 00 лв. (тридесет и осем милиона шестстотин и деветнадесет хиляди сто и двадесет лева) без включен ДДС, като същата включва  приходи  от  продажби  на  карти  и  билети,  получаване  на  субсидии и

компенсации, без продажба на ДМА. Видът на процеду рата съгласно чл. 52,  ал.  2 от ЗК, е открита. Не се предвижда заплащане на концесионно възнаграждение. в конкретния случай, услугата обществен превоз на пътници ще се предоставя чрез

използването на недвижими имоти, представляващи пътната мреж а на  територия та на

община Ямбол, която е публична общинска собственост. В изпълнение на  разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ЗК изготвената от комисията обосновка на концесията  е изпратена за съгласуване с Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата и Държавна агенция "Национална сигурност" с писмо рег. №2 ЕО-Я-821 от 02.05.2023 г.,

относно липсата на хипотеза за изключване от възлагане на настоящата концесия  по чл. 24 от зк.

Предвид обстоятелството, че концесията е с прогнозна стойност  над европейския праг в съответствие с чл. 10, ал.1, т.1 от Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите са изпратени  до специализираната дирекция от АМС проектите на решения за откриване на процедура за определяне на концесионер, на обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията, както и обосновката на концесията с писма рег. №? ЕО- Я-822 от 02.05.2023 г. и ЕО-Я-864 от 10.05.2023 г.

От всички събрани от комисията за подготовка на концесията материали и информация, становища и концесионни анализи се налага изводът, че е законосъобразно и целесъобразно да бъде открита процедура за възлагане на концесия, която да се осъществява върху недвижими имоти, представляващи пътната мрежа на територията на община Ямбол, която е публична общинска собственост.

Следва да става ясно, че гореописаните действия  се извършват в съответствие с приетия с влязло в сила решение по т.З на 35 заседание на ОбС Ямбол, проведено  на 24.02.2022 г. План за действие на концесиите на община Ямбол за периода 2022 - 202 7 г.

Предвид посочените обстоятелства, предлагам Общински съвет Ямбол да приеме следните

РЕШЕНИЯ

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.40, ал. 2, т.1 от ЗК одобрява проекта на решение на кмета на община Ямбол за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги ,,Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдената общинска транспортна схема на община Ямбол".

 1. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1 . обявление за откриване на процедурата; 2. 2. документация на концесията, включваща всички приложения.

 1. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл.17, ал. 3 от Закона за концесиите е кметът на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер. ;:

6;

 

4.Решението     не    подлежи       .   обжалване      пред    КЗК    относно                          неговата

законо съобразно ст,  съобразно чл. 1      ал. 5 от Закона за концесиите.

КМЕТ НА ОБЩИНА

Валентин Ревански

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

8600 Ямбол, ул. Г.  С. Раковс к и 7

Тел: +359 46 681 111, фак с: +359 46 662 247

e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.sv@obsh tinayambo l.org web: www.yambo l.bg

',

РЕПУБЛИКА &ЪЛГАРИЯ

Общинска администрация Ямбол

ОБЯВЛЕНИЕ   ЗА  КОНЦЕСИЯ

за услуга

„Обществен превоз на пътници с автобуси по

Утвърдената общинска транспортна схема на община Ямбол"

 

 

 

! .Наименова ние, адрес, включително код по NUTS, номер на телефон и факс, електронен адрес и интернет адрес на концедента, а  ако е различен - и на службата, от която може  да  се  получи допълнител на информация, както и определените от концедента средства за комуникация.

Кмет на община Ямбол Код по NUTS BG343

гр. Ямбол, ул. ,,Г. С. Раковски" № 7, тел: 00359 46681 204;

Интернет pec:https://yambol.bg/

Адрес на електронна поща : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 1. Вид на концедента и основна дейност

Кмет на община Ямбол Обществена услуга

 1. Електронен адрес или интернет адрес, на които ще се предлага неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за концесията, а в случаите по чл. 78, ал. 6 - условията и редът, по които икономическите оператори може да получат достъ п до заличената информация.

Интернет aдpec:https://yambol.bg/

 1. Наименование на концесията

„Обществен превоз на пътници с автобуси по

Утвърдената общинска транспортна схема на община Ямбол"

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7 e-mail: yambol@ya mb ol.bg

web: www.yambol.bg

 1. Предмет на концесията, включително за всяка обособена позиция - когато е приложимо:

Предмет на концесията е УСЛУГА предназ начена за ползване от обществото - осигуряване на обществен превоз на пътници (ОПП) с автобуси по утвърдената общинска транспортна схема на община Ямбол на риск на концесионера, срещу възнаграждение, което се състои в правото на концесионера да експлоатира услугата, като получава приходи от потребителите или от трети лица

Прогнозната стойност на концесията е в размер на 38 619 120,00 лв. (тридесет и осем милиона шестстотин и деветнадесет хиляди сто и двадесет лева) без вкmочен ДДС, като същата включва приходи от продажби на карти и билети, получаване на субсидии и компеJШации , без про д ажба на ДМА.

Срокът за изпълнение на концесията е 10 (десет) години, считано от датата на влизане в сила на концесионния договор. Във връзка с предвидените с приложение №

2 към Концесионния договор условия за нарушаване на икономическия баланс се предвижда възможност за удължаване на срока на концесията, като общият срок на всички удължавания, независимо от основанието за това, не може да е по-дълъг от 3 години .

Не   се   предвижда   възможност  участниците  -        икономически оператори да представят варианти в офертата

 1. Кодове по CPV

Код по CPV 60112000

 1. Код по NUTS за основното място на изпълнение на услугата

Код по NUTS BG343 Територията на община Ямбол, Република България

 1. Уеловия за участие

В Процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица, наричани „икономически оператор" или „група от икономически оператори".Всеки участник в процедурата за предоставяне на концесия има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение не може да подава самостоятелна оферта. В процедурата за предоставяне на концесия едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Ограничението се отнася и за лица, които са „свързани лица" по смисъла на §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на ЗК с Участник и/или с неговите съдружници или акционери.

Всяко лице, което може да участва в Процедурата има статут на

,,заинтересовано лице" по смисъла на § 1 , т. 7 от допъ лнителните разпоредби на ЗК.

 • когато има или е имало интерес от сключването на Концесионния договор;
 • на което е нанесена или рискува да бъде нанесена вреда от твърдяно нарушение в Процедурата и
 • което не е отстранено окончателно от Процедурата, ако е придобило качеството на „заинтересован участник" по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗК

За всеки Участник се прилагат изискванията на:

 • чл. 18 - чл. 21 и чл. 23 от ЗК относно качеството му на участник в Процедурата;
 • чл. 60, ал. 2 от ЗК относно основанията за изключване.

Когато се установи наличие на основание за изключване по чл. 60, ал. 2 от ЗК, Участникът се отстранява от Процедурата.

Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя нотариално заверен договор/спогодба/споразумение, от който да е видно правното основание за създаване на обединението.Акть т за създаване на обединение за участие в настоящата процедура, следва да бъде представен в оригинал ш,и в нотариално заверено копие, като в него задължително се съдържа най-малко следната информация:

 1. правата и задълженията на участниците в обединението;
 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 3. точно и ясно разпределение на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението;
 4. клауза, че съставът на обединението няма да се променя;
 5. уговаряне на солидарна отговорност на всички членове на обединението;
 6. определяне и посочване на партньор, който да представлява обеденението за целите на настоящатапроцедура за предоставяне на концесия.

Съгласно  чл.  20,  ал.  3  от  ЗК,  когато  участникът,  определен  за  концесионер,  е група от икономически оператори и не е предвиденоучредяване на проектно дружество или на публично-частно дружество, концесионният договор се сключва с всички участници в групата. Когато в заявлението е посочено, концесионният договор се сключва с оператора, който представлява групата, или с водещия партньор. Във всички случаи участващите в групата икономически оператори отговарят солидарно за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него.

Когато определеното за Концесионер лице не е търговец, Концесионният договор се сключва, сред като лицето придобие една от формите на икономически оператор, определени с чл.20- чл. 23 от ЗК.

Всяко лице може да разгледа Документацията за концесията и да я изтегли заедно с другите документи за провеждане на Процедурата от партидата за процедурата за Концесията за услуга,,Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдената Общинска транспортна схема на община Ямбол "в Националния концесионен регистър, както и от електронната страница на община Ямбол.

Подаването на оферта включва познаването и приемането на всички

условия на:

 • Документацията за концесията, критериите за възлагане, тяхната относителна тежест и методиката за оценяване на офертите;
 • Проекта на Концесионен договор.

До участие в Процедурата се допуска Участник, за когото не е налице някое от следните основания за изключване по чл. 60, ал. 2 от ЗК:

 • влязла в сила присъда, с която участникът, или член на неговия управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, е осъден за престъпление по qл. 108а, чл. l59a - 159г, чл. 192а, чл. 212, ал. 3, чл. 248а, чл. 253, чл. 253а, чл. 2546, чл. 301 - 302а, чл. 304 - 305а, чл. 307, чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс, или влязла в сила присъда или друг съдебен акт за аналогично престъпление в друга държава - членка на Европейския съюз, или трета държава;
 • влязъл в сила съдебен или административен акт, с който е установено, че участникът не е изпълнил задължения, свързани с плашането на данъци или на задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 16 2, ал. 2, т. 1 от Данъчно­ осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях в Република България, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
 • влязъл в сила административен или съдебен акт, с който на участника е забранено да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки или концесии съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или в друга държава - членка на Европейския съюз;
 • влязъл в сила административен или съдебен акт, с който е установено, че участникът:

а) виновно е извършил тежко професионално нарушение по смисъла на § 1, т. 28 от допълнителните разпоредби на ЗК или

6) не е изпълнил задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвендии в социалната област и в областта на околната среда по Приложение № 5 към ЗК, или

в) е скmоч:ил споразумение с един или повече други икономически оператори, с което е нарушил правилата на конкуренцията;

 • е допуснал съществено неизпълнение на задължение по концесионен договор или по договор за обществена поръчка, което е довело до прекратяване на съответния договор;
 • не е регистриран, или на свързани с него лица в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § l, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане;
 • е обявен в несъстоятелност или ликвидация, или открито производство по несъстоятелност на участника, или наличие на сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

2.1.     Основанията за изключване не се прилагат, когато:

 • в случаите по подт. 1) участникът е реабилитиран, както и когато са изтекли или до прикточване на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат 5 години

от изтърпяване на наложеното наказание и участникът е представил доказателст ва, че е платил дължимите обезщетения за вредите, които са резултат от престъплението;

 • в случаите по подт. 2):
 • в случаите пот. З) е изтекъл срокът, за който е наложено изкmочването;
 • в случаите по подт. 4), букви "а" и "в" и т. 1.5 са изтекли или до приключване на Процедурата за определяне на концесионер ще изтекат три години от влизането в сила на съответния акт по подт. 4), съответно от прекратяването на договора или налагането на санкция по подт. 5) и участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от съответното нарушение;
 • в случаите по подт. 4), буква "б" участникът е представил доказателства, че е изпълнил задължението или че до прикmочване на Процедурата за определяне на концесионер ще изтекат три години от влизането в сила на акта, с който е установено неизпълнението, както и доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от неизпълнението;
 • в случая по подт. 6) участникът е представил доказателст ва, че е налице някое от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Основание за изключване е и всяко от следните  обстоятелства, установено от Концедента при провеждане на Процедурата за определяне на концесионер и удостоверено с надлежни доказателства:

 • наличие на конфликт на интереси, който не може да бъде преодолян чрез отстраняване на лицето, за което е налице конфликт на интереси ;
 • опит на участника да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от Концедента, да получи поверителна информация, която може да му даде необосновано предимство в Процедурата за определяне на концесионер, или да представи невярна, непълна или подвеждаща информация, която може да окаже влияние върху решенията за отстраняване от Процедурата за определяне на концесионер, за подбор или за определяне на концесионер;
 • не представяне от участника на информация, необходима за удостоверяване на отсъствие на основание за изкmочване или на изпълнението на изискванията относно професионалните или техническите способности, и/или към финансово и икономическо състояние, определени от Концедента.

При наличие на някое от обстоятелствата посочени по-горе, участниците - физически и юридически лица се отстраняват от процедурата. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранено от участие и чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по настояшата т.2.1. - 2.3. Посочените основания за отстраняване се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.Участницитеса длъжни по време на процедурата да уведомяват комисията за всички настъпили промени в обстоятелствата по т.2.1. - 2.3. , в 7-дневен срок от настъпването им.

Обстоятелствата по чл. 60, ал. 2 от ЗК се удостовереяват чрез:

Декларация за удостоверяване на липса на основания за изкточване по чл.

60, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите- Прw1Ожение 6.

Декларация за удостоверяване на липса на основания за изкточване по чл.

60, ал. 2, т. 2 - т. 7 от Закона за концесиите- Приложение 7.

Участникът трябва да притежава валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници - Лиценз на Общността,  издаден  в съответствие  с чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, придружен със списък на автобусите към лиценза, валидни към датата на подаване на офертата, или еквивалентен документ, издаден от държава, в която участникът е установен.

Чуждестранните лица - да са вписани в аналогични регистри, съгласно

законодателството на държавата rшенка, в която са установени.

В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по превоза на пътници.

Участникът трябва да притежава застрахователни полици „Гражданска отговорност" на автомобилистите и „Злополука" на пътниците  в  средствата  за обществен превоз.

Участникът следва да има оборот от транспортна дейност за превоз на

пътници общо за последните три финансови години, а именно - за 2019, 2020 и 2021 година - в размер на не по-малко от 1О 000 000 лв. (десет милиона лева) без вкл. ДДС.

Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 3 (три)договора с предмет, идентичен или сходен с предмета на концесията.

-По д договор с предмет, сходен с предмета на концесията " следва да се разбира обществен превоз на пътници по автобусни линии.

 • Под„изпълнен договор" следва да се разбира договор, изпълнението, по който е приключил в горепосочения 5 (пет) годишен период, считано от датата, определена като крайна за подаване на офертата.

 

Участникът трябва да разполага с основни и резервни автобуси  от съответната категория/клас за извършване на превози по съответния маршрут, съгласно техническата спецификация, които:

 • са вкточени към лиценза на участника, когато същият притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България;
 • отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл.147, ал.1 от Закона за движението по пътищата;
 • са оборудвани   със  съответните   уреди и устройства, съгласно Наредба

№13/19.04.2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (дВбр.51/2004r.), в случаите, определени в наредбата

 • Участникът трябва да разполага с минимум 15 (петнадесет) броя единични (соло) автобуси от категория М2 или МЗ, клас 1, 11 или А, от които 14(четиринадесет) броя основни и 1 (един) брой резервен.
 • всички автобуси (основни и резервни) следва да притежават оборудване на превозните средства за превоз на трудно подвижни лица (нископодови).

Участникът трябва да разполага с правоспособни водачи за всеки от основните автобуси, които да работят на смени - 40 (четиридесет) лица, които да отговарят на следните изисквания:

МПС;

 

 • да притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория
 • не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или не са лишени

по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство;

 • да притежават валидно удостоверение за психологическа годност по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
 • да притежават валидна карта за квалификация на водача по смисъла на чл. 76 от Закона за автомобилните превози.

Участникът трябва да разполага с кондуктори за всеки от основните автобуси, които да работят на смени - 40 (четиридесет) лица.

Участникът трябва да разполага с минимум 1 (едно) техническо лице, което ще отговаря за качественото изпълнение на концесионния договор.

Участн икът следва да разполага със собствена или наета rаражна база за поддръжкана автобусите, представляваща база за гараж и за обслужване на автопарка.

Участникът следва да разполага със сертификат, че системата за управление на организацията е сертифицирана в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015 - Система за управление на дейността автобусни превози на пътници - международен, междуградски, градски, специализиран транспорт.

Участникът следва да разполага със сертификат и да прилага и система за

управление на безопасността на  движението -  1S0  39001:2012 (приет  в България като БДС ISO 39001:2014) - ,,Си стеми за управление на безопасността на движението по пътищата"  -  международен стшщарт за  система  за управление,   целящ  повишаване на безопасността на движението по пътищата.

9.Условия за осъществяване на концесията

Изисквания за качество на транспортната услуга

Общественият превоз на пътници следва да се извършва при спазване условията за безопасност и с технически изправни автобуси.

Автобусите следва да отговарят на изискванията за техническа  изправност, посочени в Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Преди началото на всеки работен ден, водачите на автобуси следва да преминават предпътенмедицински преглед за здравословносъстояние и наличие на алкохол в кръвта, а автобусите - предпътен технически преглед;

Трудът на водачите следва да се организира, като се спазва нормативно установената максимална продълж ителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивка съгласно Закона за автомобилните превози и  Наредбата  за  организация  на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в  автомобилния транспорт;

Превозът следва да се извършва в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания за превоз на пътници по отношение на отопление и вентилация в салона, съобразно сезона;

Осигуряване комфорт на пътниците;

Обявяване на видно място на разписанията и цените на билетите;

Поддържане на автобусите в техническа изправност за целия срок на договора за концесия;

При невъзможност за изпълнение на конкретен превоз с основния автобус, осигуряване извозването на пътниците с резервното превозно средство.

Автобусите следва да предоставят превоз на трудно подвижни лица и да са одобрени съгласно изискванията на приложение № 1 1 от НАРЕДБА № 60 от 24.04.2009 r. за

одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

Изисквания към извършването на обществен превоз на пътници

 

Участникът, определен за концесионер, е длъжен:

 • да извършва превозите с грижата на добър превозвач, в съответствие с добрите нрави, добросъвест но и качествено, при спазване на всички обявени условия и изисквания на Концеде нта, както и в съответствие с действащата нормативната уредба;
 • да спазва разпоредбите на действащите нормативни актове, имащи отношение към предмета на концесията, в това число актове и указания на компетентните органи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред;
 • да изпълнява дадените му указания, освен ако тези указания нарушават оперативната му самостоятелност или излизат извън рамките на предмета на договора;
 • да извършва превозите от свое име, за своя сметка и на своя отговорност, в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата, подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях, както и постигнатите договорености с концесионния договор.
 • да спазва уrвърдената общинска транспортна схема на община Ямбол, маршруrите, маршруrните разписания и спирките по възложените му за обслужване автобусни линии;
 • да не извършва едностранни промени в организацията на превозите, без предварително съгласуване с Концедента;
 • да извършва превозни услуги на населението срещу документ за платена превозна

цена, в т.ч. билети, карти съrл. чл.31 от Наредба №2 от l 5.0 3.2002r. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и др.превозни документи, като осигурява необходимите образци съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа и  да осигурява продажбата им, вкл. и чрез кондуктори в превозните средства и въведе ефективен контрол за редовността им;

 • да осигурява не по-малко от 98% средно месечно изпълнение на курсовете по разписание за всяка възложена линия;
 • да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движението;
 • да има сключени договори с правоспособни водачи и друг персонал за осигуряване на нормална и безопасна експлоатация на наличните автобуси;
 • да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден /смяна/, междудневната и междуседмичната почивка, съгласно Закона за автомобилните превози;
 • да организира извършването на предпътен медицински преглед на водачите на превозните средства преди излизане от депото, в това число проверки на водачите за употреба на алкохол и други упойващи вещества, за добро физическо и психическо състояние;
 • да организира проверката на техническото състояние на автомобилите преди излизане от гаража;
 • да спазва нормативните санитарно-хигиенни изисквания за превоз на пътници по отношение на отопление и вентилация на салона за пътници съобразно сезона;
 • да поддържа висока култура на обслужване, хигиена на превозните средства и обслужващия персонал;
 • да изпълнява транспортната услуга с изправни превозни средства, отговарящи на изискванията на Наредба № H-32/16. l2.20 l l г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;

 • да поддържа техническите качества на автобусите за целия срок на договора, като при възникване на технически или друг проблем своевременно осигурява резервно превозно средство за извършване на транспортната услуга;
 • да организира и извършва проверки на техническото състояние на превозните средства преди излизането им от депото. Преди излизане от депото, Концесионерът се задължава да съставя документи, удостоверяващи техническата изправност на превозните средства;
 • да осигуряват комфорт на пътниците в превозното средство, обявяване на видно място на разписанията, оповестяване на спирките;
 • да осигури технологичен резерв от технически изправни превозни с редства и персонал за безаварийна експлоатация, с които при необходимост да  осигурява изпълнението на транспортната задача за деня;
 • да осигури постоянна наличност и продажба на билети в превозните средства;
 • да организира непрекъсната продажба на превозни документи чрез кондуктори и билетни каси на подходящи за това места;
 • да не допуска превоз на пътници без документ за превоз /билети и карти/;
 • да осигури и поддържа информация за цените на продаваните превозни документи в превозното средствои на другите места за продажба;
 • да информира община Ямбол ежемесечно за броя на превозените пътници и

продадените превозни документи;

 • да води специален регистър за издадените абонаментни карти, съдържащ трите имена и дата на раждане на детето, номера на акта за раждане, дата и номер на издадената карта и подпис на род ител (настойник);
 • да издава превозен документ- съгласно действащите нормативни изисквания;
  • при изтичане на срока на валидност на представения/те в офертата лиценз/и за извършване на превоз на пътници на територията на Република България/лиценз на

Общност, та      да      предприеме     всички     законови     дейст вия     за                         неговото/тяхното

подновяване/продължаван;е

 • да поддържа валидни застраховки „Гражданска отговорност" на превозните средства и застраховки „Злополука на пътници в средствата за обществен превоз" в съответствие с Кодекса на застраховането и подзаконовите нормативни актове;
 • по всяко време да съблюдава всички местни и национални разпоредбии стандарти за здраве и безопасност, касаещи обществения транспорт на пътници.
 • да предоставя  справки  и  информация,  при  поискване  от  страна  на  Концедента, Кмета на Община Ямбол или от контролни органи;
 • да определи лице, което да контактува с Община Ямбол по всички въпроси, касаещи изпълнението на концесионния договор. Лицето следва да бъде писмено съобщено от Концесионера на Кмета на Община Ямбол в 5 (пет) дневен срок от подписване на концесионниядоговор;
 • да поддържа банкова гаранция за изпълнение на концесионния договор за целия срок на концесията в съответствие с концесионния договор;
 • да уведомява Концедента в писмена форма за всяко обстоятелство, имащо отношение към предмета на концесионния договор, възникнало след неговото подписване;
 • да представя ежемесечно до 7-мо число на месеца, следващ отчетния, в деловодството на Община Ямбол справка за броя и общата стойност на издадените абонаментни карти на категориите пътници, които ползват облекченията по решение на Общински съвет - Ямбол.
 • В случай, че съгласно офертата и обвързващото предложение КОНЦЕСИОНЕРЪТ предлага изпълнение на услугата с новозакупени автобуси, то гой се задължава да представи същите за оглед на КОНЦЕДЕНТ А в срок до 200 (двеста) дни от подписване на настоящия концесионен договор, за което се съставя двустранноподписан протокол за оглед, съгласно предложените спецификации.

Участникът, определен за Концесионер, има и следните допълнителни задължения във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноrрадския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите:

 • Да представя ежемесечно до 7-мо число на месеца, следващ отчетния, в деловодството на община Ямбол Опис-сметка за броя и общата стойност на издадените абонаментни карти на ветераните от войните, военноинвалидите, военнопострадалите както и справка за извършения от него през отчетния месец пробег;
 • Да представя ежемесечно до 7-мо число н амесеца, следващ отчетния, в деловодството на община Ямбол Опис-сметки за броя на издаденитеабонаментни карти на учениците, обучаващи се в дневна форма на обучение, на студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение и на лицата получаващи пенсия по условията на глава Шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.63, ал.1-3 от КСО, справка за изминатия пробег от превозвачите и дължимата сума до определените в зависимост от категорията ла общината и вида на превозите месечни размери за всяка една карта по смисъла на чл. 40 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обще,ствени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите;
 • Да представя и други справки и извлечения от счетоводната си система с цел определяне на размера на субсидиите, както и да осигури достъп на служители  на община Ямбол за извършване на справки на място за удостоверяване на размера на заявената за съответния период сума за компенсиране за извършени превози с ценови облекчения - копия от договори за сключен превоз на пътници, маршрутни разписания, ценоразпис на предлаганите услуги, регистър на издадените безплатни и по намалени цени карти и други превозни документи.
 • Да представя ежемесечно до 7-мо число на месеца, следващ отчетния, в деловодството на Община Ямбол справка за броя и общата стойност на издадените абонаментни карти на категориите пътници, които ползват облекченията по решение на Общински съвет - Ямбол

Минималните изисквания към офертите: Заявлението и предложението се представят на два отделни електронни носителя, като единият съдържа заявлението, а другият - предложението. Заявлението и предложението се представят във формата на електронен документ, подписан с електронен подпис от лицето, което представлява икономическия оператор или лицето, което представлява икономическия оператор, определен за водещ партньор в групата от ихономически оператори.

Обвързващото предложение се представя на  хартиен  носител,  подписан  от лицето, което представлява икономическия оператор или лицето, което представлява икономическия оператор, определен за водещ партньор в групата от икономически оператори. В електронния носител, който съдържа предложението, се включва и

електронен образ на обвързващото предложение, като не се изисква този образ да бъде подписан с електронен подпис. Ако електронно подписване на електронния образ на обвързващото предложение е налице, то е без правно значение и не се счита за нередовност на представен от участника документ.

Електронните таблици, текстовите части и съпътстващите анализи, които са част от предложението се подписват с електронен подпис и се вкто чват в електроннияносител, който съдържа предложението.

Заявлението, предложението, електронните  таблици, текстовите части и съпътстващите анализи, които са част от предложението, трябва да позволяват копиране  по електронен път на конкретните данни и стойности от тяхното съдържание.

Всеки от електронните носители на Заявлението и предложениетовкточва и електронен образ на документите, с които икономическият оператор удостоверява твърдените от него факти и обстоятелства. Електронният образ се снема със сканиращо устройство във вид и по начин, позволяващи разчитането им. При представяне на съответните декларации, на хартиения носител се полага подписът на лицето, което декларира съответните обстоятелства, респективно представлява декларатора - юридическо лице. Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ с хартиения носител на снемания документ се удостоверява с електронен подпис от лицето, което представлява икономическия оператор или лиuето, което представлява икономическия оператор, определен за водещ партньорв групата от икономически оператори.

Препоръчително е електронните носители, чрез които се представят заявлението и предложението, да бъдат оптични дискове - съответно СО или ОУО по  избор  на участника. В случай, че участникът предпочете да използва като електронни носители флаш-памети, рискът от изтриване или повреждане  на документите  при разчитането  им с технически средства от комисията, се носи от участника в Процедурата.

Участникът може да избира между начините на електронно подписване - прикачен подпис, при който изходният файл съдържа подписания документ и положения подпис, или отделен подпис, при който подписаният документ и положеният подпис са в два отделни файла. В първия случай общият файл следва да позволява разчитането на подписания документ. Във втория случай следва да е ясно установима връзката между двата отделни файла. Начинът на подписване при всички положения трябва да осигури установяването на: данни за лицето, подписало съответния електронендокумент; данни за организацията, издала сертификата; срока на валидност на сертификата, като сертификатът трябва да бъде валиден към момента на подписването; липсата на промени в документа след неговото подписване; успешното изграждане на сертификационната верига.

Неподписването с електронен подnис на съответните електронни документи и електронни образи и липсата на положен подпис върху сканираните образци на съответните декларации или подписването им от лице или лица без представителна власт по отношение на съответния участник, подизпълнител или трето лице, както и липсата на положен подпис върху хартиения носител на обвързващото предложение, се счита за нередовност на подадени от участника документи, която се отстранява в съответствие със закона и предвидените в настоящата документация правила.

Освен обвързващото предложение, не се изисква представяне на хартиен носител на нито един от останалите документи, подавани от участниците в Процедурата за определяне на концесионер. Ако такова представяне е  налице,  то е без правно значение и не се счита за нередовност на представени от участника документи.

1О. Вид на процедурата за определяне на концесионер

 

Открита

 1. Срок за получаване на заявление и оферти в откритата процедура

 

30 дни от публикуване на обявлението

 1. Критерий за възлагане:

 

 1. При провеждане на процедурата за предоставяне на концесия критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодната оферта

„Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, която е получила най-висока стойност на комплексната оценка.

Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка. Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник при определяне на комплексната му оценка е 100 точки. При равен  брой точки, се класира участникът, получил по-голям сбор от точки по критерия „Предложена цена". При повторно равенство, предимство има участникът получил повече точки по качествения критерий "Години на експлоатация на основното МПС".

 1. Критерии за оценка с тяхната относителна тежест:

 

 • Техническото предложение (ТП) - с коефициент на тежест - 50%.

 

Техническото предложение, включващо следните технически подпоказатели:

 

-Подпоказател„Години на експлоатация на основното МПС": Tl с 20 % коефициент на тежест от оценката. Максимален брой точки - 20 т.

-Подпоказател „Екологичен стандарт на двигателя на МПС": Т2 с 30 % коефициент на тежест от оценката. Максимален брой точки - 30 т.

 • Показател Ценово предложение (ЦП) - с коефициент на тежест - 50%;

 

Оценката по този показател се извърша на база стойността за „Предлагана цена в лева с вкл.ДДС" -еднаква по всички линии, включени в обхвата на обществената поръчка .

3.Оценка на офертите

 

 • .Техническо предложение - ТП.

Оценката по показателя техническо предложение се изчислява, като се сумират получените от участника точки по съответните подпоказатели, като комисията извършва обща средна оценка за всички автобуси и присъжда съответния брой точки по този показател.

Подпоказателите по показател „Техническо предложение" ТП се прилагат само по отношение на предложените основни МПС за изпълнение на настоящата поръчка.

 

 • Подпоказател TJ - ,,Години на експлоатация на основното МПС" с

коефициента на тежест 20 %

Годините на експлоатация се изчисляват като разлика от годината, през която е обявена настоящата процедура /2023 г.1 и годината на първоначална регистрация на основното ШIС като към получената разлика се прибави 1 ".

Максимален брой точки - 20 (двадесет) получава предложението на участника, предложил за изпы rnение на поръчката основни МПС с най- малък сбор години на експлоатация.

Подnоказател Tl - ,,Години на експлоатация на основното МПС"се изчисляват по формулата:

Tl = {Tminffn}x Kl, където

Tmin е най-малкия сбор години на експлоатация на МПС.

Tn е брой години на експлоатация на МПС, предложени от конкретния участник.

Kl = 20- коефициент на тежест.

Формулата се прилага по отношение сбора от броя експлоатационни години на предложените от участника МПС.

 

 • Подпоказател Т2 - ,,Екологиченстандарт на двигателя на МПС" с

коефициент на тежест 30 %

Екологичния стандарт на двигателя на МПС се оценява както следва:

 • Електрически автобуси - 34 точки
 • ЕВРО 6 - 17 точки
 • ЕВРО 5 - 1О то чки
 • Е ВРО 4 - 5 точки

Подпоказател Т2 - ,,Екологичен стандарт на двигателя на МПС" се изчислява по формулата:

Т2 = {Tnffmax}x К2, където

 

Tn е сборът точки по показателя, за предложените от о-тия участник МПС.

Tmax е най-големия сбор точ:ки по показат еля, получен от участник.

Ю = 30 - коефициент на тежест.

Формулата се прилага по отношение сбора от получените точки на база екологичния стандарт на предложените от участника МПС.

 

3.2. Ценово предложение (Ц) - с коефициент на тежест - 50%

 

Показател - ,,Предлагана цена в лева с вкл. ДДС" се изчислява по следната формула:

Ц = /Цmin/Цn/x КЗ, където

Цmin е най - ниската предложена цена, в лева с вкл.ДДС.

Цп е предложена цена, в лева с вкл.Д.ДС от конкретния участник, на база информацията, съдържаща се в попълнения образец на Ценово предложение.

КЗ = 50 - коефициент на тежест.

 1. 4. Формиране на комплексна оценка - КО

 

Комплексната оценка се формира по формулата:

 

Ккомпл. = ТП + ЦП

Максималната комплексна оценка е 100 точки.

 1. Дата на изпращане на обявлението

 

 

 

 1. Наименование и адрес на органа, отговорен за контрола, и информация относно сроковете за получаване на жалби, както и наименованието, адреса, телефонния номер, номера на факса и електронен адрес на службата, от която може да бъде получена такава информация.

 

Комисия за защита на конкуренцията Република България

Град София 1000 Бул. ,,Витоша" № 18 https://www.cpc.bg

Жалба може да се подава в 1О-д нев ен срок от публикуването в Националния концесионен регистър на обявлението за откриване на процедурата, съответно на обявлението за поправка.

15.Адрес, на който се получават заявленията или офертите.

 

Община Ямбол Република България Град Ямбол 8600

Ул. ,,Г.С.Раковски"№ 7

 1. Изисквания и   условия,    свързани   с   използването                        на електронни средства за комуникация

 

Неприложиво

 1. Информация дали концесията е свързана с проект и/или програма, финансирана със средства на Европейския съюз.

 

Концесията не е свързана с проект и/или програма, финансирана със средства на Европейския съюз.

 1. Обявлението е одобрено с Решение № . . . на ....... ... .. .. ....

кмета на община Ямбол.

Read 922 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
canl覺 ma癟 izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet deneme bonusucasino siteleriankara nakliyatankara evden eve nakliyatcmt cüzdan bahis siteleriHacklink SatışıHack forumdeneme bonusu veren sitelersiyahbayrakaynakareasbetdenizli escort bayanhacking carding forumkutu harf tabelatabelacıistanbul tabelacılaradana escortCracked AccountsNetflix Cookiewarez hack forum scripts illegal onlyfans +18 porn Hacker Sexflorya escortadanaescortbi.sitekareasbet girişadana escortadıyaman escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskisehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortisparta escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkilis escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaras escortmardin escortmersin escortmuğla escortnevşehir escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escorturfa escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escort hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort hacklink dizi film izle tüp bebek merkezi hacklink al crypter erotik film izle sweet bonanzaizmir escortfreybetViagra fiyat 2023Cialis 20 mgCialis fiyatbetwonfreybetpiabellacasinopiabellacasinontvsporbetmarlabettrwin girişbetscosmoshd pornoshoppuffer.comby puffenobahisفيديو اباحيايباحيfilm porno gratisporno sesso gratiswpOnwin Giriş 2023Bayrampaşa EscortFlorya EscortYeşilköy EscorttipobetEscort Azra Mertersikiş seyretGüneşli EscortMerter Escortkralbet+18 filmstlpufffree movies maldivesgay sohbetMikro betonistanbul evden eve nakliyat