×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Всички решения от заседанието на МС днес

Сряда, 05 Юни 2024 15:45


Правителството реши да бъде открито почетно консулство на Република България в Палермо

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице и за назначаване на г-н Фабио Джинопрели, италиански гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Италианска република, със седалище в гр. Палермо и консулски окръг, обхващащ територията на провинциите Палермо, Трапани, Агридженто и Калтанисета в област Сицилия.

Г-н Фабио Джинопрели е лекар по професия, има отлични контакти в регионалните и областни институции на Сицилия и се ползва с много добро име в обществото. Назначаването на д-р Фабио Джинопрели за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на България в Италия ще допринесе за задълбочаване на сътрудничеството във всички области от взаимен интерес - развитие на търговията и насърчаване на бизнеса между двете страни, привличане на нови инвестиции и туристи. Назначаването на почетен консул на Република България в гр. Палермо ще има положителен ефект върху развитието на политическите връзки между България и Италия както за активизиране на обмена в областта на културата, така и за засилване на взаимодействието с българската общност в област Сицилия.

Одобрена е промяна в обхвата на консулския окръг на почетното консулство на Република Казахстан в Република България

 

Министерският съвет на Република България даде съгласие за изменение на консулския окръг на Милен Димитров Райков - български гражданин, почетно консулско длъжностно лице на Република Казахстан, със запазване на седалище в гр. Варна от консулски окръг, обхващащ територията на областите Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич и Варна, на консулски окръг, обхващащ областите Силистра, Шумен, Добрич и Варна. С това свое Решение Министерският съвет на Република България даде съгласие Милен Райков, български гражданин, да продължи да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице със седалище в гр. Варна и при намаления обхват на консулския окръг - територията на областите Силистра, Шумен, Добрич и Варна.

Г-н Райков е мениджър и собственик на редица компании в сферата на туризма, строителството и енергетиката, а от 2018 г. е съветник на председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. В качеството му на почетно консулско длъжностно лице се очаква да продължи активната си дейност за поддържането и развитието на традиционно добрите и конструктивни двустранни отношения между Република България и Република Казахстан.

Гражданите на Гамбия ще заплащат по-ниска

визова такса

Министерският съвет прие решение за отмяна на РМС № 129 от 2023 г. за определяне на увеличен размер на таксата за издаване на виза за краткосрочно пребиваване на граждани на Гамбия. Така таксата за визите за краткосрочно пребиваване се намалява от 120 на 80 евро.

Настоящото предложение е в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2024/1231 на Съвета от 12 април 2024 година за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2459 на Съвета за прилагане на увеличена визова такса по отношение на Гамбия, обнародвано в „Официален вестник“ на EC.

Решението е в отговор на продължаващата оценка на Комисията по отношение на сътрудничеството на Гамбия по въпросите на обратното приемане след влизането в сила на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2459 на Съвета, като е установено значително и трайно подобряване на сътрудничеството в областта на обратното приемане при организирането на полети и операции за връщане на граждани на Гамбия. Поради това ЕС счита, че вече не е необходимо да се прилага увеличена визова такса за гражданите на Гамбия и приема Решение за изпълнение (ЕС) 2024/1231 на Съвета от 12 април 2024 година за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2459 на Съвета за прилагане на увеличена визова такса по отношение на Гамбия.

Приет е Консолидираният годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2023 г.

 

Със свое решение правителството прие Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2023 г.

В него е направен анализ на данните за състоянието на финансовото управление и контрол, както и на вътрешния одит в публичния сектор. Документът представя информация за работата на одитните комитети и за дейността, свързана с координацията и хармонизацията на вътрешния контрол в публичния сектор от специализираното звено в Министерството на финансите през 2023 г.

Съгласно предоставените данни и тенденции за развитие, ръководителите на 63% от докладвалите организации от публичния сектор са определили оценката на системите за финансово управление и контрол в своята организация като „много добра“, а 35% от тях са посочили оценка „добра“.

Годишни доклади за дейността по вътрешен одит през 2023 г. са постъпили от 19 министерства (в които е включена информация за 10 второстепенни разпоредители с бюджет към тях, търговските дружества и държавни предприятия с изградени звена за вътрешен одит), 102 общини и 21 други първостепенни разпоредители с бюджет.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството взе решение да прехвърли безвъзмездно правото на собственост върху имот - частна държавна собственост в град Бургас на Община Бургас. Поземленият имот е с площ от 311 кв. м. Общината ще го използва за построяване на улица, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи. При нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до 5 години от придобиването на имота, общината е длъжна да прехвърли собствеността върху него на държавата. Съгласно правителственото решение областният управител на Бургас трябва да упражнява контрол и да осъществява периодични проверки за изпълнението на решението.

По решение на Министерския съвет имоти в община Луковит от публична държавна собственост стават частна държавна собственост. Двата имота представляват терен в с. Дерманци с площ 3505 кв. м и 4 сгради в него и друг с площ 1100 кв. м заедно с едноетажна сграда в с. Бежаново. Поради отпаднала необходимост управлението им се отнема от Българската агенция по безопасност на храните и те преминават в управление на областния управител на Ловеч на основание разпоредби на Закона за държавната собственост.

Правителството предостави безвъзмездно на НК „Железопътна инфраструктура“ управлението на двадесет и осем имота - публична държавна собственост. Имотите са разположени на територията на с. Горна Василица, община Костенец. Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“.

На НК „Железопътна инфраструктура“ се предоставя безвъзмездно и управлението на двадесет и пет имота - публична държавна собственост. Имотите се намират на територията на с. Петърч, община Костинброд, Софийска област. Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътна линия София - Драгоман - сръбска граница: жп участък Волуяк - Драгоман“.

Кабинетът предостави безвъзмездно на НК „Железопътна инфраструктура“ управлението на единадесет имота - публична държавна собственост. Имотите са разположени на територията на Столична община, София област. Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътен участък София - Волуяк, като част от проект „Развитие на железопътен възел София“.

Кабинетът отменя решението по т. 20 от Протокол № 22 от заседанието на Министерския съвет на 15 май 2024 г. Вносител на проекта на решението е министърът на регионалното развитие и благоустройството, като с него се обявява имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост. Причина за отмяната е необходимостта имотът - предмет на решението, да продължи да се използва за изпълнение на публичните функции на Министерството на вътрешните работи.

Министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов става член на Съвета на настоятелите

на БАН

Министерският съвет прие решение за смяна на представителя на Министерство на иновациите и растежа в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките. Член на Съвета става министърът на иновациите и растежа доц. д-р Росен Карадимов.

Съветът на настоятелите е с четиригодишен мандат и се състои от 16 членове, двама от които са представители на правителството. Участват също представители на Националното сдружение на общините в България, на национално представителните работодателски организации, на Съвета на ректорите и други научни организации.

Съветът на настоятелите подпомага дейността на БАН при ефективното управление на финансовите средства и стратегическото развитие на научноизследователската дейност. Съветът предлага и мерки за постигане на целите, заложени в европейските стратегии за научни изследвания и иновации. Настоятелите съдействат също за създаване на иновационни центрове за производствена, внедрителска и други дейности, свързани с приложението на научните резултати.

Финансовият ресурс на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ ще бъде увеличен

Правителството даде съгласие Управляващият орган (УО) на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 - 2027 да сключва договори за безвъзмездна финансова помощ в размер на до 15 на сто над определения й бюджет.

С това решение се дава възможност ставката за порция топъл обяд да бъде увеличена, като се отчетат инфлационните процеси. Средствата ще бъдат осигурени от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 в рамките на Европейски социален фонд плюс.

Действащите към момента договори по програмата с общини и райони на общини са 232, по които над 69 000 души в затруднена ситуация получават топъл обяд всеки работен ден.

България ще има още един постоянен представител в ЕС по образование и наука

Съставът на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел ще се увеличи с един допълнителен служител, реши правителството. Това е необходимо поради нарастващата динамика в работата на Постоянното представителство в областта на образователната и научната политика, която и понастоящем е интензивна и ще продължи да се задълбочава и разширява.

По тази причина се увеличават и потребностите от координиране и анализиране на нуждите и потенциалните възможности за участие на България в образователни, обучителни и научни програми и инициативи в сътрудничество с компетентните институции на национално и европейско ниво.

Командированият допълнителен служител ще съвместява функциите и на представител на България в редовни заседания на експертни, работни и ад-хок формати, които обичайно се организират или съорганизират от Европейската комисия или Съвета на ЕС. Служителят ще създаде потенциалното последващо обособяване на самостоятелно звено за наука и развитие - лиазон офис, функционално отделно от структурата на Постоянното представителство.

Това ще допринесе за постигането на една от специфичните цели на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 - 2030 г. - създаването на „Български център за наука, технологии и развитие в Брюксел“. Той ще осъществява пряка връзка в оперативен порядък между научноизследователската екосистема в Брюксел, в т.ч. офисите на други държави членки, агенциите на ЕК, изпълняващи научноизследователските и иновационни програми на ЕС и други, и националната научна система, вкл. Висшите училища и научните организации.

До 30 млн. лв. ще е държавната гаранция за кредитиране на студенти и докторанти

До 30 млн. лева ще е размерът на държавната гаранция за кредити на студенти и докторанти през 2025 г., реши правителството.

Целта на студентското кредитиране е разширяване на условията за достъп до виеше образование, като се дава възможност на граждани на Република България и от други държави, членки на Европейския съюз, граждани на държави от Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, да кандидатстват за банков кредит.

Очаква се през следващата година 132 390 студенти и докторанти в държавните и частните висши училища в страната да се възползват от получаване на кредит.

От прилагането на програмата за кредитиране през 2010 г. досега 22 378 студенти и докторанти са се възползвали от тази възможност. Сключените кредити са в общ размер на 165 557 025 лева.

Държавата има сключени типови договори за кредитиране на студенти и докторанти с шест банки.

Правителството отпусна 2,7 млн. лв. за ученически стипендии в училища – отличници

Правителството предоставя 2 746 110 лева за стипендии на ученици в 75 училища в 34 общини. Това са училища, чиито възпитаници имат високи резултати на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика за период от пет учебни години.

Най-добре представилите се училища са разпределени в седем групи - четири на база средните резултати по български език и литература и три на база средните резултати по математика. В зависимост от групата, в която се намират, училищата получават различен размер на средствата за един ученик - между 30 и 80 лева за групите по български език и литература и между 50 и 90 лева за групите по математика.

С тези допълнителни средства училищата имат възможност да дадат стипендии на повече ученици с висок успех.

Над 1,5 млн. лева за деца без място в детска градина

Държавата ще изплати 1 512 235 лева компенсации на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина в периода от 1 март до 30 април 2024 г. От тях 1 506 301 лева са за 1502 деца в Столична община. Останалите 5934 лева са за шест деца в община Пловдив.

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

Още 43 млн. лева за покриване на преходните остатъци на държавните училища

Правителството отпусна 43 249 942 лева допълнително за покриване на преходните остатъци на държавните училища.

От тях 34 632 325 лева са за училищата към Министерството на образованието и науката, 7 455 999 лева са тези към Министерството на културата и 1 161 618 лева за Министерството на младежта и спорта.

Средствата за възстановяване на преходните остатъци са заложени в държавния бюджет. Те включват целеви средства за изпълнение на национални програми за развитие на образованието, капиталови разходи, както и остатъци от средства за издръжка на дейностите за възпитание и обучение на деца и ученици и за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие.

Одобрени са близо 9,3 млн. лв. по програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

Министерският съвет прие Решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.

Плащанията са верифицирани за периода от 01.11.2023 г. до 29.02.2024 г. за 472 одобрени заявления на заинтересованите лица.

С приемането на настоящия акт плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в размер на 9 275 665,80 лв. с ДДС, съгласно приложения Списък № 22, неразделна част от Решението на Министерския съвет.

С извършената поправка на очевидната фактическа грешка в предходния одобрен за плащане списък е коригирано и въведено правилното изписване на получателя на плащането за предоставената помощ на разселени лица от Украйна.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата за 2024 година.

С постановлението се предлага одобряване на допълнителни разходи в размер на 30 000 000 лв. за обезпечаване на допълнителен компонент за издръжка за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства в системата на Министерството на културата.

Допълнителните средства по бюджета на Министерство на културата за 2024 г. следва да бъдат осигурени за сметка на предвидените по Централния бюджет средства, съгласно чл. 1. ал. 5. т. 5.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

„ОМВ Офшор България“ ГмБХ - Австрия става единствен титуляр на разрешението за проучване на нефт и газ в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“

„ОМВ Офшор България“ ГмБХ - Австрия става единствен титуляр на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“. Това е възможно, след като Министерският съвет разреши на днешното си заседание „ТоталЕнерджис ЕП България“ Б.В. да прехвърли своя дял от 57.14% от правата и задълженията по разрешението на „ОМВ Офшор България“ ГмБХ - Австрия. След прехвърлянето „ОМВ Офшор България“ ГмБХ - Австрия вече има 100% дял.

Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

С приетото днес решение срокът на разрешението за търсене и проучване се продължава с 23 месеца поради настъпили форсмажорни обстоятелства. Форсмажорът, който обхваща периода 24 февруари 2022 г. - 24 януари 2024 г., е мотивиран с войната в Украйна и оттеглянето на „ТоталЕнерджис ЕП България" Б.В. от проекта. Тези обстоятелства са документирани със сертификат, издаден от Българската търговско- промишлена палата на 9 февруари 2024 г.

„Блок 1-21 Хан Аспарух" е разположен в изключителната икономическа зона на Република България в дълбоко Черно море. Договорът за проучване на тази територия е в сила от месец септември 2012 г.

С днешното си решение Министерският съвет упълномощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да подпише необходимите допълнителни споразумения към договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията

Правителството одобри допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2024 г.

Средствата, в размер на 2 639 080 лв. са за увеличение на възнагражденията на служителите в Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“ - София, Многопрофилна транспортна болница - Пловдив и Държавния авиационен оператор.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната

Министерският съвет на Република България прие постановление, с което се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г.

С приетия акт се осигуряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 40 000 000 лева, необходими за придобиване на боеприпаси и горива за бойна подготовка на Българската армия.

Изменят се нормативни актове

на Министерския съвет

Правителството одобри промени в ПМС № 385 от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт, в Устройствения правилник на Министерството на финансите и в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, по силата на които Централният орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт отново преминава към Министерството на финансите.

Одобрени са 2 млн. лв. по бюджета на БТА за укрепване на капацитета и дейността на Агенцията

 

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 2 млн. лв. по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2024 г. Средствата са предназначени за подобряване дейността на БТА, за засилване на капацитета в кореспондентските бюра, възнагражденията и осигуряването на персонална техника на служителите.

С влизането в сила на промените в Закона за БТА от март 2021 г., Агенцията осигурява свободен безвъзмезден достъп до собствените си информационни продукти, както и безвъзмездното разпространение на официални актове и съобщения от по-широк кръг лица на публични длъжности или други дейности от особен обществен интерес. В програмата за развитие на БТА за 2021-2025 г. „Бъдещето на БТА“ е предвидена стратегическа цел „Знание“, в която като основна оперативна цел е заложено териториално развитие на информацията на БТА.

Тези основни цели и дейности мога да бъдат постигнати единствено чрез укрепване и разширяване на дейността и кореспондентската мрежа на БТА, в т.ч. назначаване на втори кореспондент във всяко кореспондентско бюро в областните градове и кореспонденти в големи градове, които не са областни центрове, както и за осигуряване на пълноценност и непрекъсваемост на работния процес в Агенцията.

Правителството прие Решение за определяне на административните органи, които, възлагат изпълнението на определени дейности на системния интегратор - „Информационно обслужване“ АД

Правителството прие Решение свързано с необходимостта към административните органи, които при изпълнение на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на „Информационно обслужване“ АД, да бъде добавена и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

По този начин се създават условия Комисията за защита на потребителите да развива, управлява и поддържа по-ефективно своята информационна и комуникационна инфраструктура и киберсигурност. Решението обезпечава работоспособността и достъпността на предоставяните от Комисията услуги предвид нейната ключова роля при защитата на правата на потребителите.

КЗП поддържа важни информационни системи, регистри и услуги, за които е необходимо да бъде осигурена надеждност и непрекъсваемост на работните процеси, високи нива на мрежова и информационна сигурност и достъпност и наличност на предоставяните услуги. Към тях спадат регистри на стоките и услугите, представляващи риск за здравето и безопасността на потребителите; регистър на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения; информационен портал с функционалности за подаване на сигнали и жалби във връзка с увреждане на правата на потребителите.

Кабинетът осигури 10,5 млн. лв. за преодоляване на последиците от бедствието в Карловско

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на община Карлово.

С Постановлението се одобряват 10 563 512 лева по бюджета на община Карлово за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения и за възстановяване на инфраструктурни обекти.

Изменя се постановлението създаване на  Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Министерският съвет прие Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 101 на Министерския съвет от 14 юли 2023 г. за създаване на Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма - Съвет за координация и сътрудничество.

С чл. 7, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) като орган за превенция и противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси е определена Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Съгласно § 6, ал. 1 и § 7, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПК Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се преименува на Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ), като до избирането на нови членове на Комисията за противодействие на корупцията досегашният изпълняващ длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество изпълнява функциите на председател на Комисията за противодействие на корупцията по чл. 14, ал. 1 от ЗПК. С цел привеждане състава на Съвета в съответствие със ЗПК и със Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество, е необходимо като членове на Съвета да се включат председателите на КПК и на КОНПИ. Тъй като процедура по § 7, ал. 1 от ПЗР на ЗПК за избор на състав на КПК не е проведена, е необходимо да се създаде преходна разпоредба, с която да се уточни, че председателят на КПК е член на Съвета след изпълнение на § 7, ал. 1 от ПЗР на ЗПК и встъпване в длъжност на първия ротационен председател.

С Указ № 119 от 22 април 2024 г. на президента на Република България служебният министър-председател е назначен и за служебен министър на външните работи. В тази връзка ПМС № 101/2023 г. следва да бъде приведено в съответствие с актуалната структура на Министерския съвет.

Приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 101 на Министерския съвет от 14 юли 2023 г. осигурява възможността Съветът за координация и сътрудничество да изпълнява нормативно определените си функции, за които е създаден, както и условия за законосъобразното провеждане на неговите заседания.

Министерският съвет отмени нормативни актове с приключило действие за използване на държавни облигации

С цел прецизиране на нормативната уредба Министерският съвет отмени подзаконови нормативни актове с приключило действие, касаещи използването на държавни облигации като платежно средство в приватизационни сделки. Отменените нормативни документи регламентираха общите правни условия и реда за използване като платежно средство на държавните дългосрочни облигации (ДДО), емитирани по Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК), договорени до 31 декември 1990 г. и за погасяване на задължения към държавата, възникнали по реда на същия закон. Нормативните актове създаваха реда и условията за участие в приватизацията от притежателите на ДДО, емитирани за уреждане на необслужваните кредити на държавни предприятия към банки в периода 1991 - 1994 г. и преоформяне на задълженията в правителствен дълг. В инструментите са включени и емитираните държавни облигации по външния дълг на Република България за покриване на задълженията към Лондонския клуб (брейди облигации по външния дълг с първоначално намалени лихви и с отстъпка).

Отменените подзаконови нормативни актове вече нямат практическо приложение. Към 1 януари 2019 г. са падежирали всички емитирани вътрешни ДДО, издадени за структурната реформа по реда на ЗУНК, включително и емитираните държавни облигации по външния дълг на Република България (брейди облигациите), Държавният дълг, поет чрез издадените облигации, е погасен изцяло. Затова посочените по-горе нормативни документи, съдържащи действията, редът и процедурите за използването на съответните облигации, са с изчерпано приложно поле на действие.

Актуализирани са Списъкът на продуктите, свързани с отбраната и Списъкът на изделията и технологиите с двойна употреба

Правителството прие Постановление за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба.

Списъкът на продуктите, свързани с отбраната и Списъкът на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос е необходимо да се актуализират, с цел да се осигури изпълнение на поетите от страната ни международни задължения. Практика в ЕС и в националните законодателства на държавите членки е да се публикуват пълните списъци на продуктите, свързани с отбраната и на изделията и технологиите с двойна употреба, които се контролират на национално ниво, а не само направените изменения и допълнения. Това се прави с цел избягване на непълното изписване на контролираните изделия и неправилното тълкуване на свързаните с тях текстове, както от бизнеса така и от страна на контролните органи.

В Списъка на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос са отразени и приетите промени в съответните списъци на международните режими за експортен контрол.

Приети са изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Правителството прие изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които се удължава с 5 години срокът на възлагане на задължението на „Български пощи“ ЕАД да извършва обществената услуга в цялата страна по изплащането на пенсии чрез пощенски станции.

Чрез плащането на средствата за старост в пощенските станции, държавата полага грижа за защита на най-уязвимата социална група на обществото - пенсионерите. Осигурена е възможност за изплащане на пенсии в дома на получателя (по постоянния или настоящия адрес), в случай че получава пенсия за трайно намалена работоспособност или има навършена 68-годишна възраст.

Министерският съвет одобри Стратегия за дейността на Българската банка за развитие

В изпълнение на изискването по чл. 4, ал. 4 от Закона за Българската банка за развитие Министерският съвет одобри тригодишна Стратегия за дейността на Българската банка за развитие (ББР). Действащата стратегията изтече още в края на 2023 г.

Стратегическите насоки за дейността на ББР за периода 2024- 2026 г. по отношение на подкрепата на публичните политики и сектори бяха разработени от междуведомствена работна група с представители на осем министерства, на всички национално представителни организации на работодателите, двата синдиката, Националното сдружение на общините в Република България и експерти.

Във фокуса на подкрепа на банката остават малките и средни предприятия, иновациите и дигитализацията. Стратегията ще позволи на ББР да доразвие функциите си по закон, като допринесе за постигане на икономически растеж чрез финансиране на публични инвестиции и подкрепа за национални политики, включително такива, които допринасят за намаляване на регионалните дисбаланси.

Новата стратегия цели да даде възможност на банката да подкрепя стратегически       за       държавата   сектори като здравеопазване, сигурност, отбрана и    военно-промишлен комплекс, ВиК сектор, енергетика, инфраструктура (транспортна, здравна, социална, образователна), земеделие, както и прехода към зелена и кръгова икономика.

ББР ще насърчава регионалната кохезия и ще съдейства за реализацията на публични инвестиции, като допълва и прилага европейски и национални фондове. Банката ще насочи финансирането си към приоритетни проекти, в които може да има максимално въздействие, вкл. в сътрудничество с частния и публичния сектор и местните власти.

Правителството реши да предложи на Президента да издаде указ за освобождаване на посланика на Република България в Република Армения

Правителството прие решение, с което предлага на Президента на Република България да издаде указ за освобождаване на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Армения по негова молба.

Read 344 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */