Сря12132017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home Другости Акценти 1 Славовата Пречиствателна станция - 33 процента! От Славов, който иска още 17 милиона да му дадат ямболлии...


Славовата Пречиствателна станция - 33 процента! От Славов, който иска още 17 милиона да му дадат ямболлии... Избрана

Оценете тази статия
(3 гласа)
  • Прочетете 1057 пъти


И чак сега информират законовите инстанции, че договорът е прекратен. Сторил го бил през май. Сега сме октомври, бе Славов  А досега ко прави?

Трябваше да я завърши още през 2015 година Пречиствателната станция . Сетне му удължиха срока да я прави, с фазиране, и му дадоха допълнително милиони левове. Прецакаха България, взеха пари от новия програмен европейски период. Защото Славов не можа да се организира да се вмести в парите за стария...И, кво стана ? Нищо!

Есента на 2017 година кметът на Ямбол Славов обяви, че договорът с изпълнителя е прекратен. Само, че за това никакви индикации, там, където трябва да ги има - в сайта на Агенцията за обществени поръчки. Чак тази седмица излезе, че го е прекратил - от пролетта. Странно защо това прекратяване излиза чак сега, след като по Закон срокът е едномесечен. Да кажем, че е техническа грешка, /което е абсурд./  Нямаше го обявлението за прекратяване нито в АОП нито в сайта на общината, заради което Кърцъков, спокойно може де го съди, че е набеден.

Въпросът тогава е защо от май до октомври Славов не си е мръднал пръста за дейности по Пречиствателната станция. няма данни и за заведени дела срещу неизпълнилия ангажиментите си изпълнител на поръчката. А река Тунджа тече ту червена, ту бяла...
И този човек иска 17 милиона от жителите на Ямбол, за да строи...Каквото и да е. Парите, бе!Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Мария Караиванова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681439, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://yambol.bg/profile.
I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган
I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора
II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД/02-00390 от 21.06.2013 г.
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00339-2013-0017
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е Избор на изпълнител на „Работно проектиране и изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол”, съгласно договорните условия на ФИДИК, жълта книга. Договорът за инженеринг включва проектиране и строителство на ПСОВ за механично и биологично пречистване, денитрификация, дефосфатизация и обеззаразяване на отпадъчните води, както и стабилизиране и уплътняване на утайката до вид удобен за депониране, с капацитет 110 417 екв. ж., проектиране и изграждане на довеждащи комуникации до ПСОВ– 730 м външен път, 1522м ел. провод, 1100 м. довеждащ водопровод, отвеждащ колектор и заустване, довеждащ колектор, дъждопреливник и отливен колектор. Предвидено е още работно проектиране и реконструкция на Колектор ІХ с рехабилитация на водопровода по трасето.

III: Условия на договора
ІII.1)
Номер на договора: 13 от 18.02.2014 г.
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е възложена на обединение

ДА
III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЯМБОЛ 2013-ПСОВ, бул. Президент Линкълн № 104, България 1632, София, Тел.: 02 9179310, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Факс: 02 9179312

Интернет адрес/и:

URL: www.prostream.bg.

Изпълнителят е МСП: не
III.3) Изпълнител по договора

BG411, ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД, ул. Добротица Деспот № 6, България 1612, София, Тел.: 02 9179310, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Факс: 02 9179312

Интернет адрес/и:

URL: www.prostream.bg.

Изпълнителят е МСП: не
III.3) Изпълнител по договора

BG411, УОТЪР ЕНВАЙРО ПРОДЖЕКТ ЕООД, ул. Михаил Тенев № 6 офис 5.5, България 1784, София, Тел.: 088 8881708, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Факс: 02 4262246

Интернет адрес/и:

URL: www.wep.bg.

Изпълнителят е МСП: не
III.3) Изпълнител по договора

BG411, ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД, ж.к. Лозенец, бул.Арсеналски № 105, България 1421, София, Тел.: 02 9179310, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Факс: 02 9179312

Изпълнителят е МСП: не
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ
ІII.5) Предмет на договора

Договорът за инженеринг включва проектиране и строителство на ПСОВ за механично и биологично пречистване, денитрификация, дефосфатизация и обеззаразяване на отпадъчните води, както и стабилизиране и уплътняване на утайката до вид удобен за депониране, с капацитет 110 417 екв. ж., проектиране и изграждане на довеждащи комуникации до ПСОВ– 730 м външен път, 1522м ел. провод, 1100 м. довеждащ водопровод, отвеждащ колектор и заустване, довеждащ колектор, дъждопреливник и отливен колектор. Предвидено е още работно проектиране и реконструкция на Колектор ІХ с рехабилитация на водопровода по трасето.
ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

833
ІII.7) Стойност, посочена в договора
34426011 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 85% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен
ІV.1) Дата на приключване

26.05.2017 г.
ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

С писмо с рег. № 2801-07219 от 10.05.2017 г. община Ямбол като Възложител е отправила 14-дневно предизвестие до ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ЯМБОЛ 2013-ПСОВ", като изпълнител, за прекратяване на сключеното между същите Договорно споразумение № 13 от 18.02.2014 г. с предмет „Работно проектиране и изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол”, на основание чл.15.2. от договорните условия на ФИДИК, жълта книга /по силата на препращащите към ФИДИК разпоредби на договора между страните/, предвид многобройните и тежки нарушения на същото /Договорно споразумение № 13 от 18.02.2014 г./ от страна на изпълнителя. Писмо с рег. № 2801-07219 от 10.05.2017 г. е получено на 10.05.2017 г., т.е. Договорно споразумение № 13 от 18.02.2014 г. е прекратено считано от 26.05.2017 г.
ІV.3) Договорът е изменян

ДА
Променено условие: подклауза 8.2 от Специфичните условия на Договора; Преди промяната: Всички работи, предмет на договора, следва да бъдат завършени качествено и в срока, посочен в офертата на Изпълнителя, съгласно изискванията на Възложителя; След промяната: Всички работи, предмет на договора, следва да бъдат завършени качествено и в срока, посочен в офертата на Изпълнителя, удължен със 175 дни съгласно Заповед за промяна № 2, издадена от ДЗЗД "Надзор-Ямбол" - Инженер на обекта, и съгласно изискванията на Възложителя; Правно основание: чл.43, ал.2, т.1, б. "а" от Закона за обществените поръчки /Отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки - ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г./
Променено условие: подклауза 8.2 от Специфичните условия на Договора; Преди промяната: Всички строително-монтажни работи следва да са приключили до 31.12.2014 г.; След промяната: Всички строително-монтажни работи следва да са приключили до 24.06.2015 г.; Правно основание: чл.43, ал.2, т.1, б. "а" от Закона за обществените поръчки /Отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки - ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г./
Променено условие: т.1.1.3.3, 8.2 Време за завършване от Приложение №1 към Специфичните условия (данни за договора); Преди промяната: Съгласно офертата на изпълнителя: Срок за изпълнение на проектиране и строителство - 468 дни, но не по - късно от 31.12.2014 г.; След промяната: Всички работи, предмет на договора, следва да бъдат завършени качествено и в срока, посочен в офертата на Изпълнителя, удължен със 175 дни съгласно Заповед за промяна № 2, издадена от ДЗЗД "Надзор-Ямбол" - Инженер на обекта, но не по-късно от 24.06.2015 г.; Правно основание: чл.43, ал.2, т.1, б. "а" от Закона за обществените поръчки /Отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки - ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г./
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ
Изпълнението е 33% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Причина за частичното изпълнение на договора е неговото предсрочно прекратяване, с оглед неизпълнение задължението на Изпълнителя да завърши качествено и в срок всички работи, предмет на договора.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
11453101.63 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА
От изпълнителя, в размер на 1408284.94 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Неизпълнение задължението на Изпълнителя да завърши в срок дейности от предмета на договора.

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.10.2017 г.

VII: Възложител
VII.1)
Трите имена: Красимира Петрова Петрова
VII.2)
Длъжност: заместник кмет на община Ямбол, упълномощена със Заповед РД/02-00985/22.12.2015г.
 

Последно променена наНеделя, 15 Октомври 2017 20:14
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.