×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Обявиха конкурс за сеч на дървесина

Понеделник, 02 Юли 2012 13:11

Със  Заповед № РД- 0704 /29.06.2012 г. кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев откри процедура за провеждане на открит конкурс  за възлагане извършването на дейности - „Маркиране на насаждения и дървета за сеч и добив на дървесина включваща, сеч и извоз до временен склад в общински имоти на територията на община „Тунджа” по две обособени позиции:
- І позиция – „Маркиране на насаждения и дървета за сеч  в общински имоти на територията на община “Тунджа”;
- ІІ позиция – „Добив на дървесина, включващ сеч и извоз до временен склад в общински имоти на територията на община “Тунджа”,. по реда на Глава втора, Раздел ІІ от Наредбата за условията и реда на възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТДОСПДНГП/.

Срокът за изпълнение на поръчката от сключването на договора по обособени позиции   е до 20.12.2012 г.

    До участие в процедурата се допускат кандидати, чиито оферти отговарят на изискванията на чл.18 и чл.19 от НУРВИДГТДОСПДНГП и са изготвени в съответствие с одобрената документация и:
- За  І позиция – „Маркиране на насаждения и дървета за сеч  в общински имоти на територията на община “Тунджа”- физически лица , регистрирани в публичните регистри по чл. 235  от ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност

Жана Николова - пресцентър на община "Тунджа"
-За ІІ позиция – „Добив на дървесина, включващ сеч и извоз до временен склад в общински имоти на територията на община “Тунджа“-  търговци, регистрирани в публичните регистри по  241 от ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност.

Офертите ще се оценяват по „най-ниска” предложена цена от участниците в конкурса.
Началната цена за обекта, над която кандидатите не могат да правят валидни предложения е следната:
- І позиция – „Маркиране на насаждения и дървета за сеч  в общински имоти на територията на община “Тунджа”-22000 лв. без ДДС;
- ІІ позиция – „Добив на дървесина, включващ сеч и извоз до временен склад в общински имоти на територията на община “Тунджа”-72156 лв. без ДДС.
Документацията за участие в процедурата може да бъде получена  в отдел „Обществени поръчки“ при представен документ за плащане на същата в касата на общината, ет. 1. Краен срок - до 16:00 часа на 10.07.2012 г. Цена на документацията -10,00 лева с ДДС.
Кандидатите предават офертите си Деловодството на община „Тунджа“, пл. „Освобождение„ №1 до 16:00 часа на 11.07.2012 г. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата,  обособената позиция за която се отнася офертата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.
Откритият конкурс ще се проведе на 12.07.2012 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на община „Тунджа” – пл. „Освобождение”, № 1, гр. Ямбол. Втора дата за провеждане на открития конкурс е 19.07.2012 г. от 14:00 ч.


Read 1002 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo