×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

22-ри - СЕСИЯ В "ТУНДЖА". ДНЕВЕН РЕД Featured

Вторник, 22 Декември 2015 01:25


На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ  Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четвърто /редовно/ заседание, което ще се проведе  на 22.12.2015 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община  „Тунджа”, при следния проект за   

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:  


Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община „Тунджа” за 2014 г.
Актуализация на бюджета и капиталовите разходи на община „Тунджа” за 2015 г.
Определяне размера на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за 2016 година.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община „Тунджа”.
Наредба за Изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, имущество, чистота и околната среда на територията на Община „Тунджа” - Ямбол.
Определяне структурата и числеността на персонала по дейности за 2016 г.
Определяне на цени за продажба на дървесина, ползване недървесни горски продукти и паша от земи – общински горски територии.
Изразяване становище по разработен от В и К оператор Бизнес план за развитие на „В и К” ЕООД гр. Ямбол за 2016 г.
Одобряване на задания за проектиране  и разрешаване изработването на проекти за Подробни устройствени планове - План за регулация и застрояване и Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
Даване на предварително съгласие за определяне трасета на линейни обекти.
Приемане на План за заседанията на Общински съвет „Тунджа” за 2016 г.
Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 Изказвания, питания и становища.


ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
Председател на ОбС „Тунджа”
    
 ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАСЕДАВАТ НА:


Постоянна комисия

Заседание
Дата и час


Водещи комисии по точките от дневния ред:

ПК „Бюджет и финанси”
Живко Динев Желев - Председател
18.12.2015 г.
13.00
В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост ”
Георги Петров Георгиев - Председател
18.12.2015 г.
13.00
В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията”
Стоян Александров Стоянов - Председател
18.12.2015 г.
13.00
В залата на ОбС

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и законност ”
Митка Петрова Иванова - Председател
18.12.2015 г.
14.00
В залата на ОбС

ПК „Стратегии, програми и планове за развитие ”
Тинка Господинова Иванова - Председател
18.12.2015 г.
14.00
В залата на ОбС

ПК „Европейски проекти и стопанска политика”- Петър Стефанов Личев
18.12.2015 г.
14.00
В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”
Нели Петрова Славова- Председател
18.12.2015 г.
14.00
В залата на ОбС

ПК „Етика, предотвратяване и установяване  конфликт на интереси”
Йордан Славчев Йорданов - Председател


    

Read 1150 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo