×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Предварителният Дневен ред на насрочената за Featured

Понеделник, 28 Март 2016 17:29


29-ти март сесия в Община "Тунджа"

П О  К  А Н А

№7/22.03.2016 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ  Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на седмо /редовно/ заседание, което ще се проведе  на 29.03.2016 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община  „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.      Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем  от бюджета на общината  по извънбюджетната сметка и одобрява трансфер по извънбюджетната сметка за собствено участие за извършване междинно плащане  за проект „Обучения и заетост за младите хора".

2.     Одобряване на средства за обществен ред и сигурност на ОД на МВР- Ямбол - РУ „Тунджа".

3.     Награждаване на физически и юридически лица по повод 22 април- Ден на община „Тунджа".

4.     Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г.

5.     Продажба на общински недвижим имот.

6.     Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

7.     Даване на предварително съгласие за определяне на трасе.

8.     Учредяване възмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост.

9.     Учредяване  възмездно право на ползване върху части от имоти общинска собственост.

10.  Предварително съгласие за промяна предназначението и предварително съгласие за учредяване право на строеж върху имоти – пасище, мера общинска собственост.

11.  Отдаване под наем на язовири общинска собственост.

12.  Даване на съгласие за придобиване на държавен имот.

13.  Продажба на общинско движимо имущество.

14.  Определяне на имоти от общинския поземлен фонд за обезщетение на собственик с възстановено право на собственост.

15.  Издаване на разрешително за ползване на воден обект общинска собственост.

16.  Възмездно право на ползване върху пасища, мери и ливади общинска собственост.

17.  Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община „Тунджа" през 2015 година.

Отчет за дейността

18.   Приемане на правилник за дейността на Общинско предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж" – с. Победа, община „Тунджа".

Правилник за дейността на Общинско предприятие за обществено хранене "Домашен социален патронаж" - с. Победа, община Тунджа.

19.  Приемане на доклад за изпълнението на ОУП на община „Тунджа" за 2015 г. и одобряване на частично изменение на ОУП.

20. Изменение на Общия устройствен план на  община „Тунджа" гр. Ямбол.

21.  Одобряване на задания за проектиране и разрешаване изработването на проекти за Подробни устройствени планове – Планове за регулация и застрояване и парцеларни планове.

22. Одобряване на проекти за Подробни устройствени планове - парцеларни планове за съоръжение на техническата инфраструктура.

23. Съгласуване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план на Обект: Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив -Бургас"/Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой/ от км 190+590 до км 192+706 по 8-ма жп линия Пловдив-Бургас.

24. Попълване състава на ПК „Общинска собственост" и избор на Председател на ПК „Общинска собственост".

25. Внасяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии.

26. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Read 916 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo