×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

30 Юни - Сесия на ОбС в"Тунджа" Featured

Неделя, 26 Юни 2016 22:10


Председателят на Общинския съвет Георги Георгиев свиква сесия на местнияпарламент на "Тунджа" В определенияйДневен ре добаче липсва,внесеното искане от кмета на Общината Георги Георгиев за преразглеждане на Решение на Съвета, с което беше избран за временно изпълняващ длъжността до повторните местни избори на кандидата за кмет на Политическа партия ГЕРБ за селето. Кметът на общината, позовавайки се на ЗМСМА, твърди, че длъжността трябва да се заема от длъжностното лице - секретар на кметството. Няма данни Областният управител „(ГЕРБ) и т.нар независима Прокуратура, въпреки правомощията си да контролират законността на Решенията на съветите, да са отправили протест.

  В Ямболския местен парламент (ГЕРБ)се приемат Решения, със задни дати, изменящи дори Решения на предния Съвет такива, че уж разходите в края на годианта са идентични с разрешените през януари, приемат се м Ямбол стратегии за Враца  и  селата от областта ???, забранено е на тв. камери да са в залата по време на сесия.. - ни думичка от законоследящите против не сме видели и чули..Ама и т.нар. опозиция не се жалва в Съда..Оруел ли, 1984 ли?  Мракобесна "измислена" антиутопия ли?.

А опозицията мислела да печели избори. Кви избори, бе?...А, да задължителнот гласуване с предвестеният предсказан  край от  Михаил Константинов, шефът на броячите от Информационно обслужване...
А задължително, защото субсидиите на партиите от държавния бюджет са функция на броя подали гласовеза тях. Ходи да обясняваш гласувал ли си или не, че и за кого като влезеи  електронното гласуване....

Странно Съдът как тъй още..Впрочем само на първите две инстанции и Страсбург., май се държи...

П О  К  А Н А
№10/22.06.2016 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ  Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на десето/редовно/ заседание, което ще се проведе  на 30.06.2016 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община  „Тунджа”, при следния проект за   

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:  

1.    Изменение и допълнение на т.1 от Решение №30/25.11.2015 г. за определяне на делегат от Общински съвет в Общото събрание на НСОРБ.
2.    Изменение и допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г.
3.    Безвъзмездно предоставяне на част от имот на Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж”, с. Победа.
4.    Прехвърляне безвъзмездно право на собственост.
5.    Продажба на общински недвижими имоти.
6.    Предварително съгласие за промяна предназначението и предварително съгласие за учредяване право на строеж върху имоти - пасища, мери общинска собственост.
7.    Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
8.    Правила за ползването на мери, пасища и ливади на територията на Община „Тунджа”.
9.    Одобряване на споразумение за партньорство и сътрудничество между Община  „Тунджа” и партньорите по проект  „Заедно”- споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип” по процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.2015.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” на програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
10.     Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на Средно общообразователно училище „Св.Паисий Хилендарски”, с.Скалица, община „Тунджа” в Списъка на защитените училища.
11.    Утвърждаване на основни параметри за ценообразуване на ястията в Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж”- с. Победа, община „Тунджа” предназначени за свободна консумация.
12.    Създаване на общинско предприятие и приемане на правилник за устройството и дейността на „Благоустройствени и комунални дейности – Тунджа”.
13.    Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа”.
14.    Даване на предварително съгласие за определяне на трасета.
15.    Одобряване на задания за проектиране и разрешаване изработване на проекти за Подробни устройствени планове - Планове за регулация и застрояване и Парцеларни планове.
16.    Одобряване на проекти за Подробни устройствени планове – парцеларни планове за съоръжение на техническата инфраструктура
17.    Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
18.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

.

Read 1256 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo