×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Днес сесия в "Тунджа"

Четвъртък, 27 Септември 2012 03:26

От 10 ч. в заседателната зала на община  „Тунджа” ще се проведе шестнадесетото редовно заседание на Общински съвет „Тунджа” при следния проект за дневен ред:
   
Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година.
Даване съгласие за определяне на трасета на линейни обекти.
Решение за предоставяне безвъзмездно в собственост на държавата на недвижими имоти – общинска собственост.
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Учредяване безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право на строеж върху имоти – общинска собственост.
Учредяване безвъзмездно право на пристрояване.
Изменение на решение за предоставяне на възмездно право на ползване върху пасища и мери – общинска собственост.
Одобряване на проекти за Подробни устройствени планове – парцеларни планове за съоръжения на Техническата инфраструктура.
Създаване на доброволно формирование за защита при бедствия на територията на община „Тунджа” .
Предоставяне на финансови средства от бюджета на общината по извънбюджетна сметка по проект: „Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа – алтернатива за социално включване в малките населени места от селски тип”.
Приемане на решение за еднократно парично подпомагане.
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на:
24 септември – 13:00 ч.:
- ПК „Бюджет и финанси” – председател Георги П. Георгиев
- ПК „Общинска собственост” - председател Йовчо П. Митев
- ПК „Устройство на територията” - председател Иван Б.Божилов
24 септември – 15:00 ч.:
- ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания” – председател Нели П. Славова
25 септември – 13:00 ч.:
- ПК „Местно самоуправление, обществен ред и законност” – председател Жеко Г. Колев
- ПК „Стратегии, стопанска политика, европейски проекти и програми, планове за развитие ” - председател Георги Д. Чалъков

Read 745 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo