×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

З А П О В Е Д № ДС 04/0025

Понеделник, 08 Октомври 2012 17:36

Ямбол, 24.08.2012 г.
Относно: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 124, АЛ. 4 ОТ ЗУТ

Постъпило е заявление с вх. № 4702/0047-13.07.2012 г. от „ЕВН България Електроразпределение” АД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Христо Данов” № 37, за допускане изработването на ПУП - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини - КАБЕЛНА ЛИНИЯ - тип подземна, комплектовано с обяснителна записка, техническо задание, регистър на засегнатите имоти – за землищата на с. Кабиле, общ. „Тунджа” и град Ямбол, общ. Ямбол, схема-проектно предложение за ПУП - Парцеларен план за трасе на кабелна линия на територията на двете общини.
По заявлението на дружеството е образувана преписка, към която са приложени и писмо с вх. № 91/0112 от 02.08.2012 г. от кмета на община „Тунджа” за съгласуване на техническото задание и писмо с вх. № 91/0112 от 23.08.2012 г. от кмета на община Ямбол за съгласуване на техническото задание.
След като прецених всички факти и обстоятелства по заявлението на заинтересованото лице, на основание чл. 124, ал. 4 във връзка с чл. 124, ал. 7 от Закона за устройство на територията,

Н А Р Е Ж Д А М:

Одобрявам техническото задание за проектиране на ПУП - Парцеларен план за обект: КАБЕЛНА ЕЛ.ПРОВОДНА ЛИНИЯ СН 20 КV - тип подземна: от нов ЖР стълб в ПИ № 035001 по КВС на землището на село Кабиле, община „Тунджа”, област Ямбол, през ПИ №№ 000209 и 000208 по КВС на землището на село Кабиле и през ПИ с идентификатори №№ 87374.14.78, 87374.14.14, 87374.14.72 и 87374.14.13 по КК и КР на град Ямбол, до съществуващ ЖР стълб в ПИ с идентификатор № 87374.14.13 по КК и КР на град Ямбол.
2. Разрешавам на „ЕВН България Електроразпределение” АД, ЕИК 115552190, да възложи изработването на ПУП - Парцеларен план за трасето на обекта по т.1, съгласно одобреното задание.
ПУП - Парцеларен план следва да отговаря на изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му се спазват общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.
„ЕВН България Електроразпределение” АД, да съгласува ПУП - Парцеларен план със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.
Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на „ЕВН България Електроразпределение” АД, ЕИК 115552190, по установения законов ред.НЕЛИ КАДИЕВА /п/

За Областен управител на област Ямбол
Заповед за заместване № РД01/0127-17.08.2012 г.

      

Read 949 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo