×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Надежди - тази година да има бюджет още в края на месеца. ВИДЕО

Понеделник, 22 Януари 2018 11:27П О  К  А Н А

№ 34/19.01.2018 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и четвърто/редовно/ заседание, което ще се проведе на 30.01.2018 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 1. Приемане на Бюджет на Община „Тунджа“ за 2018 година.
 2. Определяне на индивидуалните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства.
 3. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на община „Тунджа“ за периода януари 2017-декември 2017 година.
 4. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.
 5. Предложение за промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост и даване на съгласие за сключване на предварителен договор.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Приемане на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община „Тунджа“ за периода 2014-2020 г.
 10. Ползване на дървесина от горите собственост на Община „Тунджа“ през 2018 година.
 11. Приемане на Годишен мониторингов доклад за реализация на Плана за действие на Община „Тунджа“ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол за 2016 година.
 12. Приемане на Общински план за противодействие на тероризма в община „Тунджа“.
 13. Приемане на План за заседанията на Общински съвет „Тунджа“ за 2018 г.
 14. Приемане на Общински годишен план за младежта за 2018 година.
 15. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа” за дейността на Общински съвет „Тунджа” и неговите комисии през периода м.юли 2017г. - м.декември 2017г.
 16. Приемане на Отчет за дейността на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ през 2017г.
 17. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 20. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 21. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Read 760 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo