×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Заседание на Общенския съвет /дневен ред/

Сряда, 17 Октомври 2018 13:34


На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и трето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 25.10.2018 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Издаване на запис на заповед от Община „Тунджа“ в полза на Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект „Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“.
  2. Предоставяне на финансови средства под формата на временен безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за средства от Европейския съюз по проект „Обучения и заетост“ Компонент II.
  3. Продажба на общински недвижим имот.
  4. Прехвърляне за разпореждане на Община „Тунджа“ на 3/три/броя училищни автобуси, предадени за ползване на ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица.
  5. Определяне на комисия за проверка на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество./ЗПКОНПИ/
  6. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
  7. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
  8. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
  9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси”

Живко Динев Желев - Председател

22.10.2018 г.

9:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика”

Димитринка Иванова Димитрова - Председател

22.10.2018 г.

10:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, стратегии, програми и планове за развитие”

Таня Иванова Мъндева - Председател

22.10.2018 г.

10:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „ Местно самоуправление, обществен ред и законност ”

Костадин Маринов Костов - Председател

22.10.2018 г.

11:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Нели Петрова Славова- Председател

22.10.2018 г.

12:00 ч.

В залата на ОбС

ПК„Противодействие на корупцията и етика “ Марияна Петкова Тодорова -Председател

22.10.2018 г.

12:00 ч.

В залата на ОбС

 

 

Read 288 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo