×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

З А П О В Е Д

Петък, 27 Април 2012 14:35

№  РД – 0461
гр. Ямбол  26.04.2012г.
Във връзка с изпълнение на Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС № 182 от 24.07.1996г., на основание чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от Закона за водите и чл. 44,  ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

    1. Спазване изискванията на Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи / НВДОВП / от всички общински и държавни учреждения, частни фирми, кооперации, обществени организации и физически лица, находящи се на територията на община „Тунджа”.
    2. Забранявам къпането във всички водни площи на територията на община „Тунджа” – Ямбол, поради това, че не отговарят на изискванията за осъществяване на водни спортове.
    3. На видни места по дигите на микроязовирите и реките, каналите и водоемите да бъдат поставени табели с надпис „КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО”. По места кметовете, кметските наместници да организират наблюдение върху неохраняемите обекти.
    4. Старши експерт по ОМП и ГЗ  в община „Тунджа”, г-н Владимир Стоев,  да извърши проверки по изпълнението на заповедта до 31.05.2012г.
    5. Кметовете и кметските наместници да издадат заповеди за съответните населени места, във връзка забраната за къпане във водните обекти и обезопасяването на същите, съгласно изискванията на НВДОВП, като заповедта бъде обявена на обществени места за уведомяване на населението.
Екземпляр от заповедта да бъде предоставен на Директорите на училища и ЦДГ за издаване на такава от същите.
    Настоящата заповед да се доведе до знанието на общински и държавни учреждения, търговски дружества, кооперации и други юридически и физически лица имащи отношение към ползването и обезопасяването на водните площи, по съответния ред и чрез местните средства за масова информация, където има такива.
    
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на община „Тунджа” – г-н Андон Кръстев, кметовете и кметските наместници по населени места.

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ                       Изготвил:               /Владимир Стоев/
Кмет на Община „Тунджа”            
                                  Съгласувал:                       /Андон Кръстев/

Read 1226 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo