×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

На вниманието на Прокуратурата и Областния управител

Неделя, 02 Декември 2018 11:33

 Законите имат и дух, ама, той може и да е зловонен. Правилниците също.

Вече е факт, публикуван е Протокола от заседанието на Общински съвет Ямбол от 28 ноември.
http://www.yambol.bg/общински-съвет/документи/решения-и-протоколи/файл/39%202018_ХХХІХ_28.11.18.htm

 

1. Заседанието е проведено без участието на вносители на предложенията, без негови представители. Никой от т.нар ръководство от община Ямбол. Според председателя ИбриШимов това не е нужно, можел да отговаря на питания по внесените предложения председателя на Бюджетната комисия Галин Костов.
Няма данни на заседанията на Комисиите да е присъствал представител на администрацията, който да е участвал в обсъжданията на предложените от вносителя точки...
Бел. Яс всъщнтост, разбираме го в отношението му на неуважение на г-н кмета къв определените от него като лидер на управляващатата партия ГЕРБ и пригушилите се към него съветници...Той, който няма приемен ден за гражданите на Ямбол ли вече 11-та година, точно пък зависимите от него назначанци, да проявява уважение...Айде бе!

2. Председателят на Общинския съвет ИбриШимов не разрешава, в разрез със ЗМСМА, на общински съветник да направи предложение...Основава се на Правилника за работа на ОбС, който обаче е подзаконов акт. 


ЗМСМА:

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съветник има право:
1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) да отправя питания към кмета. На питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветът реши друго.
5. (отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

ПРАВИЛНИКА

Чл. 30.2. Общинският съветник има право:
1. (изм., ІІІ/11.12.2007г.) да бъде избиран в състава на три постоянни комисии и в
ръководството само на една постоянна комисия.
2. да бъде избиран в съставите и ръководствата на временни комисии без ограничения.
3. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет
разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения.
4. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на
съвета.
5. да отправя питания към кмета.
6. да ползва МТБ и услугите на общинската администрация.


 

Чл.35.2. Общинският съветник по време на заседание няма право: /бел. Яс - ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Е СЪВЕТНИК/
1. да прекъсва изказващия се;
2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име
на гражданите;
11
4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на
заседанието.

Законите имат и дух, ама, той може и да е зловонен, правилниците също. 

 СЛЕДВАТ ОГРАНИЧАВАЩИ ПРАВАТА На ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК ПО ЧЛЕН 33 НА ЗМСМА точки в Правилника

С  тях ГЕРБ отнема правото на съветниците да правят предложения за включване в Дневния ред на сесията на неотложни въпроси
...Имали право само  председатели на комисиите, а те са САМО членове на ПП ГЕРБ /БКП!!! БКП!!! БКП!!!/

Демокрация бе...

Чл.42.4. (изм.ХХХVІІ/30.11.2006г., изм., ХІІ/13.07.2012г., изм. ІІІ/21.12.2015г.)
Материали и проекти за решения се внасят на заседание на общинския съвет от кмета,
упълномощени със заповед заместник-кметове, председатели на комисии, общински съветници.
Чл.42.5. В дневния ред могат да бъдат включвани само материали, по които са приети
становища на комисиите в Общинския съвет.
Чл.42.6. (изм. ІІІ/21.12.2015г.) Кметът на общината, председателят на Общински съвет и
председателите на постоянни комисии, от чиято компетентност е въпроса, могат да предлагат за
включване в дневния ред на неотложни въпроси, ако се регистрират в звеното по чл.29а, ал.2 от
ЗМСМА не по-късно от 17 ч. на предхождащия заседанието ден като общинските съветници се
уведомяват за постъпилите неотложни въпроси на техните електронни пощи. По този ред не
могат да се разглеждат нормативни актове (правилници, наредби, стратегии и др.)

http://www.yambol.bg/общински-съвет/документи/решения-и-протоколи/файл/39%202018_ХХХІХ_28.11.18.htm

 

Read 1381 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo