×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

За пореден път конкурс за управител на ДКЦ 1 обяви община Ямбол

Събота, 18 Юни 2022 22:42


Обявата е в малко странен вид. Пуснато е направо Решението на Общинския съвет от 26 май т.г.  Което пък от друга страна предотвратява възможност при обявата да се допуснат грешки. Проведените досега няколко конкурса за мястото на управител се провалиха по различни причини. Чрез лекарското лоби в състава на Общинския съвет на заседанието през май в изпитната комисия бяха назначени двама лекари на мястото на предложените общински съветници - икономисти. Лекарите смятат, че лекар трябва да е начело на Дружеството, макар че ролята и задълженията на управителя нямат общо с медицинското му образование и специализация. Освен, ако не е "здравен мениджмънт". В Обявлението не е посочен размера на заплащането, което ще получава спечелилият конкурса. Говори се /нямаме официална информация/, че досегашен управител е бил с доста хиляди лева заплащане. На месец. Да не си помисли някой, че на година...И заради тази сума от ЕООД-то отказвали да представят на ръководството на общината ведомостите със заплатите...Но говори се...

 

РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ ПРОВЕДЕНО НА 26 МАЙ 2022г.

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на ДКЦ-1-Ямбол ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 
   

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.137, ал.1, т.5 и ал.4 и чл.147, ал.2 от Търговския закон, във връзка с чл.17, ал.2, чл.62, ал.1 и чл.63, ал.1 и ал.3 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.68 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с разпоредбите на Наредба за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества при Община Ямбол предлагам Общински съвет-Ямбол, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в дружеството с общинско участие:

 1. Прекратява конкурсната процедура, открита с решение по т. VI от 28 - то заседание на Общински съвет Ямбол от 26.08.2021г. за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ 1- Ямбол“ ЕООД.
 2. 1. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД.
 3. Определя следните изисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

 • Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или да са лица с образователно-квалификационна степен

„магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

2.3.Да имат придобит трудов стаж най-малко 5 години като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина, да имат придобита основна специалност и най-малко 5 години стаж след придобиването й;

 • Да не са поставени под запрещение;
 • Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер;
 • Да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;
 • Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 • Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно

кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

 • Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 • Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;
 • Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
 • Да имат добра репутация и почтеност и да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения, които обстоятелства се предполагат до доказване на противното.
 1. Необходими документи:

За участие в конкурса, се подава заявление за допускане до участие в конкурса /свободен текст/към което се прилагат два отделни плика, както следва:

Плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

 • Автобиография – европейски формат;
 • Документ за самоличност – копие;
 • Заверено копие от: диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, квалификация по здравен мениджмънт и свидетелство за призната специалност, или диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
 • Копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар по медицина, или икономист;
 • Медицинско удостоверение – оригинал;
 • Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.
 • Декларация, че са налице условията по т.2.4.- 2.12.

Плик № 2 съдържа Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. Плик №1 и №2, надписани по съответния начин, се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик надписан с трите имена на кандидата, наименованието на публичното предприятие-лечебно заведение и позицията за която се кандидатства, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефонен номер за връзка. Заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното

постъпване.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Документите да бъдат представени заверени с подписа на кандидата.

 1. Тема предмет на събеседване с участниците е :

„Мястото и ролята на лечебното заведение в здравното обслужване на жителите на областта, поддържане на качествено медицинско обслужване и приоритети за развитие на дружеството“.

 1. Критерии за оценка на разработката (програмата за развитието и дейността на лечебното заведение):
  • съответствие на проекта с нормативната уредба;
  • съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;
  • анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;
  • съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
  • логическа структура на разработката;
  • степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.
 2. Критерии за оценка на събеседването:
  • обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;
  • степен на познаване на нормативната уредба;

 • способност да се планират и взимат управленски решения;
 • административни умения, професионални и делови качества;
 • комуникативни способности и организационни способности;
 • способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

-управленски опит е предимство за оценка на кандидата

 • Избира комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав, както следва:

Председател: Камелия Любенова –секретар на община Ямбол, Секретар: Мария Караиванова – началник на отдел „Правни дейности“,

Членове:

 1. Ренета Реванска – главен експерт в дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“
 2. д-р Зоя Кривошиева – директор на дирекция „Медицински дейности“ в Регионална здравна инспекция Ямбол;
 3. Антон Шиков – председател на Общински съвет-Ямбол;
 4. д-р Валентин Вълчев – общински съветник в Общински съвет-Ямбол;
 5. д-р Недялка Петкова – общински съветник в Общински съвет-Ямбол,

В случай на отсъствие на член на комисията, същият се замества със заповед на кмета на общината след съгласуване с председателя на Общински съвет Ямбол и Регионална здравна инспекция Ямбол.

 1. Правила за провеждане на конкурса и работата на комисията:

Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една втора от състава й. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържа взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита данните на физическите лица – кандидати и за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервен член.

Комисията провежда конкурса на три етапа:

ПЪРВИ ЕТАП: проверка съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидати, за които не са налице обстоятелства по пункт II.т.2 или не са представили някой от документите по пункт II.т.3.

Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати. Кандидатите се уведомяват за резултатите от проверката на посочената от тях в подаденото заявление за участие, електронна поща /имейл адрес/

.

ВТОРИ ЕТАП – Оценяване на изготвената и представена от кандидатите програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. Оценката на Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период се формира въз основа определените критерии по т.5 . До следващият етап на конкурсната процедура – събеседване се допускат кандидатите получили оценка не по-ниска от мн. добър 4.50. Кандидатите се уведомяват за резултатите от оценяването на посочената от тях в подаденото заявление за участие, електронна поща /имейл адрес/

ТРЕТИ ЕТАП – Събеседване с кандидатите.

Комисията провежда събеседване с всеки от допуснатите кандидати по отделно, по реда на постъпване на заявленията. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на определените критерии по т.6.

Всеки член на комисията оценява самостоятелно кандидатите по посочените показатели с оценка от едно до шест, като максималната оценка е шест по шестобалната система.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сборът от оценките на всички членове на комисията се раздели на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването, при точност на оценката 0.25.

В двудневен срок от провеждане на събеседването с всеки един от допуснатите кандидати, комисията по избора извършва крайно класиране на кандидатите, което се публикува на интернет страницата на Община Ямбол. Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място

се класира кандидатът, получил най-висок брой точки. Класират се кандидатите получили средноаретметична оценка от оценката на програмата и проведеното събеседване не по-ниска от 4.50.

За резултатите от проведената конкурсна процедура, комисията изготвя окончателен протокол с класираните кандидати. В десетдневен срок от провеждане на последното заседание на комисията, окончателният протокол се завежда в деловодството на Общински съвет-Ямбол за утвърждаване на първото, след провеждането на конкурса заседание, но не по-късно от двумесечен срок от получаването.

В двудневен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет Ямбол за утвърждаване на предложеното класиране, комисията обявява окончателното класиране на интернет страницата на Община Ямбол.

Участниците в конкурсната процедура могат да подават писмени възражения до Общински съвет Ямбол, чрез председателя на комисията по избора в седемдневен срок, считано от датата на публикуваното от комисията крайно класиране на интернет страницата на Община Ямбол.

 1. Срок и място за подаване на документите.
 2. Срок за представяне на документите: Документите за участие се представят в срок не по-малък от 30 (тридесет) дни от публикуването на Решението на ОбС – Ямбол за провеждане на конкурса в един централен и/или един местен вестник, както и на интернет страницата на община Ямбол.
 3. Място за представяне на документите: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7, Община Ямбол, Център за административно обслужване.
 4. Място и срок за получаване на информация.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната финансова година, баланс и отчет за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата финансова година в срока, се предоставя в срока, определен в т. IV. от Дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7, Община Ямбол. Телефон за контакти: 046/681 321,046/681 316

 1. Дата, час и място на провеждане на конкурса.

Конкурсът ще се проведе в сградата на община Ямбол, зала 100 в следния ред :

На 18.07.2022г. от 09.30ч. - проверка съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

На 19.07.2022г. от 09.30ч.- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период

На 20.07.2022г. от 09.30ч. – събеседване с кандидатите и изслушване на техните програми.

 • Утвърждава проект на договора за възлагане на управлението на дружеството, съгласно приложение № 1.

 

 

 

ВЯРНО!

Read 343 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo