×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Заповедта на Областния управител към ОбС - Ямбол като какво - за сведение ли?

Петък, 19 Август 2022 03:04

Като първа точка от Дневния ред на заседанието на ОбС на Ямбол на 25 август е Писмо на Областния управител. В това Писмо пише, че съобразно правомощията си той /областният управител/ Заповядва и връща за повторно разглеждане от местния парламент точка от Дневния ред на предходното заседание,  По която съветниците са предоставили помещение на политическа партия Демократи за силна България. Според него незаконни. В писмото си управителят Чалъков, посочва  аргументи.

За какво е пуснато като точка в Дневния това писмо.  За сведение на съветниците ли. Или, както се изисква в него /повтаряме, това е здраво в правомощията на областният управител - да наблюдава за законноста на решенията на съветите/ преразглеждане на предоставянето на помещението.

Разбира се, съветниците могат да потвърдят Решението си, без да се съобразят с искането на Управителя. Тогава, ако иска, той да го вкарва в Съда. Ако той не го стори - Прокуратурата да го прави /нейно задължение е, при това без времеви ограничения - може и след пет години/ И Съдът да решава.
Но - Решението по точка 9 от юлското заседание на Съвета трябва да се преразгледа...

Или не?

Писмо от Управителя има - запознаваме ви и толкоз?

Пък за Заповедта в него - да си гледа работата и внася в Съда.

Не желаем да спекулираме,  но може би докато мине от там...изборите ще са минали и може вече хората на Иван Костов и генерал Атанасов  да имат право на безплатно помещение, нали?

 
  1. Писмо от Областен управител относно Заповед за връщане за ново обсъждане Решение № XLIII-9/28.07.2022г. на ОбС Ямбол - ДСБ.

Ето какво трябва да се обсъди. Не Заповедта на Областния управител!

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот - ЧОС на ПП "Демократи за силна България".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Ст. Стоянов не гласува.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Аз съм „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя под наем на ПП „Демократи за силна България“, ЕИК 131271567 помещение – самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.40.3.13 по КК на гр. Ямбол, с площ 45.25 кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.40.3.16 по КК на гр. Ямбол, с площ 13.94 кв.м., за офис, находящ се на втори етаж в сграда с идентификатор 87374.537.40.3 по КК на град Ямбол, с административен адрес ул. „Търговска” № 53, актуван с АОС № 187 от 05.02.2021 г., за срок от 5 години с месечен наем в размер на 119.56 лв. без ДДС (т. 15 от Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС-Ямбол).

 

Read 1521 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo