×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Прокуратурата атакува в Административния съд Общинският съвет на Ямбол

Петък, 09 Септември 2022 10:29


Прокуратурата атакува в административния съд решение на Общинския съвет на Ямбол.
Става дума за части от приетата Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол

Прокурор РАНДЕВА: Уважаема госпожо Председател! Уважаеми административни съдии! Изцяло поддържам внесения от Районна прокуратура – Ямбол протест по изложените в него подробни съображения.

Затова Ви моля да го уважите, като отмените разпоредбите на чл.2, ал.1, т.3 и чл.13, ал.2 от Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол като незаконосъобразна.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии! Протестът е основателен и считам, че същият следва да бъде уважен. С оглед събраните по делото доказателства споделям изцяло съображенията на вносителя, че атакуваните разпоредби от наредбата противоречат на Конституцията, на Закона за защита от дискриминация и за социално подпомагане на деца. Явяват се незаконосъобразни, поради което и ще Ви моля същите да бъдат отменени.

 

Чл.2. (1) Право да получат еднократна парична помощ за новородено или осиновено дете, имат
родители или осиновители, при условие, че
1. Двамата родители/ осиновители на детето са пълнолетни граждани към датата на раждането
на детето;
2. (изм. с Решение No XXXIII-17/28.01.2022г.) Единият от законните представители на детето е с
регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Община Ямбол не по-малко от 2
години преди датата на раждането;
3. Двамата родители/ осиновители са завършили задължителен етап на образование съгласно
чл.8, ал.2 във връзка с чл.73 ал. 3, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование

 

Чл.13. (1) Размерът на еднократната парична помощ, при спазване на изискванията на
настоящата наредба, за всяко новородено или осиновено до четвърто дете включително, е както
следва:
1. За първо дете родителите/ осиновителите получават помощ в размер на 200,00 лв.
2. За второ дете родителите/ осиновителите получават помощ в размер на 400,00 лв.
3. За трето или четвърто дете родителите/ осиновителите получават помощ в размер на 800лв.
4. (нова, с Решение No XXXIII-17/28.01.2022г.) При раждане/осиновяване на близнаци,
тризнаци и т.н. еднократната парична помощ се изплаща за всяко дете в размер на 700.00 лв., при
положение, че поредността на първото от новородените/осиновени деца е до четвърто
включително.
(2) В случай, че поне един от родителите/осиновителите на детето е с висше образование,
размерът на еднократната помощ, определен според ал. 2 се завишава с 50%.

В правомощията и задълженията на Прокурорите е да следи за законосъобразността на претите от Общинските съвети решения и да искат Съдебни решения.

 

Но май никъде не пише СВОЕВРЕМЕННО

Само дати

Наредбата е
Приета с Решение No XVI-3/30.12.2020г. на ОбС Ямбол, в сила от 18.01.2021г., изм. с
Решение No XXXIII-17/28.01.2022г., в сила от 14.02.2022г.

Съдебното заседание, на което е атакувана Наредбата е
П Р О Т О К О Л

08.09.2022 година гр. Ямбол

 

ЯМБОЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ПЪРВИ касационен състав

 

На ОСМИ СЕПТЕМВРИ 2022 година

в публично заседание в следния състав:...

 

 

Read 339 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo