×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Какъв ще е размерът на таксата за битови отпадъци в Ямбол

Понеделник, 20 Ноември 2023 09:11


през 2024 година ще трябва да решават общинските съветници до края на 2023 година. Вече е публикувана за общЕствено обсъждане план-сметката за почистването на града. В материала  си към Съвета кметът Валентин Ревански  пише  За обезпечаване на разходите, заложени в предложената план - сметка, предлагам за 2024 г. общият размер на промила да се запази: за жилищните имоти - 2.46, а за нежилищните - 4.04

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2024 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 1. I. Съгласно разпоредбите на чл. 62 във връзка с чл. 66, ал.1, ал.2 и ал.З, т.2 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет определя размера на таксата за битови отпадъци въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
 • събиране на битовите и биоразградимите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
 • третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60, ал.1 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците;
 • поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Проектът на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2024 г. е изготвен въз основа на анализ на разходите за дейностите към м. октомври 2023 г., прогнозните разходи относно сключени договори за възлагане изпълнението на обществени поръчки на дейностите по организирано сметосъбиране и сметоизвозване, почистване на улични платна и територии за обществено ползване, очакваните разходи за сепариране на битовите отпадъци, както и прогнозните стойности на обезпеченията по чл. 60, ал.1 и отчисленията по чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, Заповед № РД/02- 01115 от 31.10.2023 г., с която са определени границите на районите на територията на община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата и приложимата нормативна уредба, уреждаща материята - Закона за местните данъци и такси, Закона за управление на отпадъците, Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

 

Съгласно предложения проект на план-сметка, необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2024 г. са общо в размер на 9 965 937 лв., както следва:

 • 3 066 931 лв. за дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортиране им до регионално депо, в т.ч. осигуряване на съдове. Услугата се извършва въз основа договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Ямбол", сключен с ДЗЗД „КОМУНАЛ КОМЕРС ВП". Размерът на разхода е изчислен на база тон събран и транспортиран отпадък до съоръжение за третиране на отпадъци по предварителен ежемесечен график и съгласно определената единична цена за изпълнение на услугата. Договорът е със срок на изпълнение 3 години, считано от 13.03.2023 г.;
 • 101 000 лв. за събиране и транспортиране за компост. Услугата се извършва от ОП „Чистота" ;

Със Заповед № РД/02-01115 от 31.10.2023 г., са определени границите на районите на територията на община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2024 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване, както и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване по райони. През 2024 г. се предвиждат нови райони за обслужване - Селищно образование „Кринчовица".

 • Разходите за дейността по предварително третиране, които се предвиждат за 2024 г. са в размер 1 344 000 лв., като предвиденото количество за третиране през 2024 г. е 25 000 тона. Дейностите по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци се извършват въз основа на сключен със „Сорт Комерс" ЕООД договор за изпълнение на обществена поръчка.

За дейностите по обезвреждане на отпадъци, мониторинг на депо за битови отпадъци четири пъти в годината, дейности необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система, поддръжка и експлоатация на компостираща инсталация, необходимите разходи са в размер на 582 048 лв. /съобразени с 26.09% участие на община Ямбол в проекта за регионална система за управление на отпадъците/, както следва:

-дейност обезвреждане на отпадъци е 230 256 лв.;

 • дейност мониторинг е 5 300 лв. за година (съгласно изискванията на комплексното разрешително, е предвидено мониторинга да се извършва на всеки три месеца);
 • разходи за поддръжка, обновяване, проучване, вкл. рекултивиране депо, предаване на опасни отпадъци - 48 000 лв.
 • дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система - 1 232 лв.;
 • дейности за източване и транспортиране на инфилтрат от ретензионния басейн - 70 560 лв.;
 • дейности за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция - 25 200 лв. - разходи за поддръжка и експлоатация на компостираща инсталация - 201 500 лв.

Разходите за обезпечения и отчисления по Закона за управление на отпадъците, планувани през 2024 г. са в размер на 1 506 024 лв., като за обезпечение по чл. 60, ал. 1 от ЗУО за бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи - 24 024 лв. за предвидени 15 600 т., при 1.54 лв./тон. Отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО за насърчаване рециклирането и оползотворяването на отпадъци от регионално депо за неопасни отпадъци, определени по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „г" от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за 2024 г. е 95 лв./тон, или общо за 15 600 т. - 1 482 000 лв. Основната тежест в този вид разход се формира от количеството битов отпадък депониран на Регионално депо.

Разходите за изготвянето на пълна проектна документация и изпълнението на строително-монтажни работи, с което ще се осигури разширение на Регионален център за управление на отпадъците за регион Ямбол /клетка 2/, възлизат на - 1 567 835 лв. От 14.07.2023г. сключен Договор № 50 между община Ямбол, Община Сливен, Община Тунджа, Община Нова Загора, Община Стралджа и фирма ДЗЗД „Регионално депо Ямбол 2022" с предмет: „„Инженеринг / проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор / на клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци". Разходите за реализацията на обекта се разпределят пропорционално между ползвателите на депото. Текущият дял на община Ямбол е в размер 26.09%. Същите ще бъдат възстановени от внесените отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците и натрупаните средства до момента за депонираните количества битови отпадъци.

Дейностите по почистване, поддържане, на чистотата и озеленените територии за обществено ползване се изпълняват от ОП „Паркове и зони за отдих и спорт", ОП „Чистота" и ОП „Комунални и обредни дейности" и въз основа на сключен с ДЗЗД „Комунал Комерс Проджектс" договор за изпълнение на обществена поръчка. За дейностите по почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии, предназначени за обществено ползване, разходите, които се предвиждат са в размер на 1 798 099 лв. и са за извършване на следните видове услуги:

 • ръчно почистване на обществени територии /тротоари, улични платна, алеи, спирки, детски площадки, тесане и оборка на тревни площи/ - 1 189 000 лв. при предвидени за почистване 133 400,00 дка. Услугата ще се извършва от ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" ;
 • автометене с машина на пътно платно при предвидени 61 320 дка и почистване на регули от кал и наноси при предвидени 660 дка от ОП „Комунални и обредни дейности" - 234 700 лв.;

събиране и извозване на отпадъци от локални замърсявания до депо - 35 809 лв., при

 • предвидени 870 т. Услугата ще се извършва по сключен Договор №ДГ/04- 00021 от 16.03.2023г. с предмет „Почистване на нерегламентирани замърсявания със строителни отпадъци на терени общинска собственост на територията на община Ямбол" с фирма "ХЪНТЬР 69" ЕООД;
 • извозване на отпадъци от поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване - 317 550 лв. Услугата се извършва от ОП „Чистота";
 • миене с автоцистерна на улични платна - 21 040 лв., при предвидени 500 дка. Услугата ще се извършва от ОП „Комунални и обредни дейности".
 1. II. За обезпечаване на разходите, заложени в предложената план - сметка, предлагам за 2024 г. общият размер на промила да се запази: за жилищните имоти - 2.46, а за нежилищните - 4.04, като разпределението за отделните услуги да бъде, както следва:
 2. за жилищни имоти:
 • сметосъбиране и транспортиране - 0.60%о
 • поддържане и експлоатация на депо - 0.90%о
 • поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0.96%о
 1. за нежилищни имоти:
 • сметосъбиране и транспортиране - 1.20%о
 • поддържане и експлоатация на депо - 1.80%о
 • поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 1.04%о

Предлагам годишният размер на ТБО за 2024 г. според количеството на битовите

отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове да бъде, както следва:

За сметосъбиране и транспортиране, и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образования в общината, предназначени за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа

 

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

 

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

365

20 659,00

0.96%о

1.04%о

 

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

182

10 301,20

0.96%о

1.04%о

 

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

6 905,20

0.96%о

1.04%о

 

4

Контейнер тип "Бобър"

1100

96

5 433,60

0.96%о

1.04%о

 

При постъпване на нови предложения относно план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2024 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024 г., същите ще бъдат отразени в нова справка и представени своевременно в Общински съвет Ямбол.

Във връзка с гореизложените мотиви предлагам Общински съвет-Ямбол да приеме следните решения:

 1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1, ал.2 и ал.З т.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2024 г.:

ПОВЕЧЕ ТУК

Read 445 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
canlı maç izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet nurhitoolkitteamlambchopbonus veren sitelerHack forumHackankara evden eve nakliyatcmt cüzdan bahis sitelerisiyahbayrakaynakareasbetkareasbet girişdeneme bonusu veren sitelerbetingo güncel girişyabancı dizi izlegobahis girişasper casinodeneme bonusu veren sitelerforum bahiskareasbet girişcasino siteleri Venüsbetftn bahis siteleridigital marketing agencydeneme bonusu veren sitelerGüvenilir Poker Siteleribahis forumçizmeli kedi izleflorya escortBursa EscortFındıkzade Escortbeylikduzu travestişişli travestiBedava Bahisesbet girişesbetbullbahisbenimbahisbenimbahisCasibomCasibom girişCasibom güncel girişizmir escortizmir escortistanbul escortistanbul travestiBakırköy Escortfındıkzade escortBedava Bahisizmir travestiBedava BahisDeneme Bonusubakırköy escortBorsacasino, borsa casino giriş, borsacasino yeni, borsacasino güncel, borsa casino güncel,borsacasino, borsacasino girişi, borsacasino güncel, borsacasino yeni, borsacasino adres, borsacasino domain, borsa casino girişi, borsa casino adresi,esenyurt escortesenyurt escortbeylikduzu escortbeylikduzu escortkayseri escortbeylikduzu escorttarafbet güncel girişonwin girişstarzbet girişbetturkey girişsahabetbetsmove girişonwinsahabetbetkom giriştipobet girişbetandyou twittermariobet güncel girişholiganbetbahiscomtarafbet30 TL Bonus Veren Bahis Siteleri hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle erotik film izle deneme bonusu duşakabin duşakabin temizliği hack forum perabet türk ifşa marsbahis betkom Hacklink satışıen kaliteli escort bayanlarnesinecasinovipslothd pornoenobahisفيديو اباحيايباحيfilm porno gratisporno sesso gratiswpOnwin Giriş 2023Yeşilköy Escortonwinsikiş seyretvozol 10000Mikro betonDiyarbakır escortMardin EscortKarabük EscortTaxi in Rotterdam - Medium.comRotterdamse Taxitürk pornopornomakale nasıl yazılıryapay zeka çizimyapay zeka coinleribahis com güvenilir giriştarafbet güvenilir girişyapay zekaya soru soryapay zeka mühendisliği sıralamayabanci dizi izleyapay zeka filmmarsbahis güvenilir girişcasibom güvenilir giriştanıtım yazısı nedircv hazırlama pdfDuşakabin Fiyatlarıduşakabin modelleriduşakabin tekerleğiduşakabin camıduşakabin temizliğigalabet giriş adreselexbet güvenilir girişUltrabet twitterpadişahbet güvenilir girişprivebet güvenilir girişturkbet kayıtbetkolik kayıtsetrabet güvenilir girişbetcup güvenilir girişbetvole güvenilir girişprizmabet güvenilir girişntvsporbet güvenilir girişsekabet güvenilir girişcasino siteleriTarafbet girişOnwinmatadorbetmatadorbetSüpertotobetEvden eve nakliyatvozolholiganbetholiganbetholiganbet twitterErbaa EscortTaraftariumBetticket2024 Deneme Bonusu Veren Sitelerbahis siteleriBritish Shorthairimajbetsahabetholiganbetomegle tvextrabetbets10marsbahiscanlı maç izlejojobetBetoffice girişbets10matadorbetextrabethttps://trafikkazasitazminatavukati.com.tr/grandpashabetdeneme bonusucasibomcasibom girişmeritkingmarsbahissekabetcasibomextrabethttps://sekillinickyazma.com.tr/holiganbetonwintarafbetsahabetmariobetmatadorbetbahiscom1xbetmarsbahismarsbahismarsbahisgrandpashabetbetturkeybets10betkanyonsahabetbets10holiganbetholiganbetholiganbettuğla kaplamadekoratif tuğlasohbettwitter ifşasahabet girişnakitbahisnakitbahisextrabetonwin girişsahabet girişmariobetmatadorbet girişgrandpashabet girişsahabetpiabellacasinograndpashabetcasibomholiganbetweb tasarımcasibomimajbetbetturkeymarsbahisbetvolehttps://betwoon.linkhttps://palacebet.livehttps://palacebet.us.comhttps://royalbetgiris.livehttps://betwoon.livehttps://royalbet.us.comhttps://pashagaming.linkhttps://pashagaminggiris.livehttps://hizlibahis.us.comhttps://radissonbet.us.comhttps://grandpashabet.linkiqos heets satın algüncel girişimajbetHaberimbahisbey girişbetgross girişcasinoburada girişxslot girişciacasino girişturkbet girişbetsat girişbetriyal girişpadişahbet girişpiabellacasino girişbahis1000 girişfenomenbet girişvidobet girişneyine girişdinamobet giriştambet girişpalmibet girişhuhubet girişbetwon girişilbet giriştaraftarium24grandpashabet girişbettiltsuperbetinsahabetsahabetjetbahissetrabetnakitbahiscasinoburadaxslotciacasinobetexperroketbetradabet3xlwinbethandsmartbahis96trbetsalvadorkordonbetcasinomhubhovardaintobetretrobetsonbahisnesinecasinocasinomilyonbetriyaltarafbetbetkomsahabetmariobettipobetmatadorbetbahiscom1xbetmarsbahisgrandpashabetonwingrandpashabettempobetgorabetparmabetasyabahisbetwinnerbetturkeyyouwintarafbetverabetbetpublicshowbetcasino metropolprivebetpaşacasinonorabahismelbetbets10 girişonwin güncel giriştarafbet güncel girişbetkom güncel girişsahabet güncel girişmariobet güncel giriştipobet güncel girişbetturkey güncel girişbahiscom güncel girişmarsbahis güncel girişbahisalroyalbetmercurecasinogamabetcasibom girişbetofficebahisnowbasaribet7slotsbizbet1wingenzobetfreybetmeritroyalbetbetgrambettiltgolegolfunbahisgorabethillbetmaltcasinoparmabetbetticketasyabahisnakitbahisbetwinnerbetwinnerbetgarantirbetmilanobetaresbetbetorspingobahisfixbetcratosroyalbetpashagamingroyalbetholiganbetpokerklaswinxbetsuperbetinbetexpermarsbahisbetperbets10bahigopokerbetabetpublic girişcasibomcasibomsahabetkavbetkavbetrent a yachtpalacebetmatbetmaltcasinosekabetpolobetpadişahbetfavoribahisaresbetpusulabetxslotcasibom instagrammarkajbetparibahisbetineceltabetmatadorbetgrandpashabetgobahisparmabetbetkanyonbetkanyononwinsahabetbaywinrokubetmarsbahisextrabetikimislicratosslotwinxbetbahisalgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetmatikbetmatikimajbetsekabetgalabetbetlikejojobetredwinstarzbet