×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Кой с какво „помогна“ за да си имаме новите с 30% и 40% по високи такси смет(ЗАСЕГА САМО ЗА 2017 г.)???

Неделя, 05 Февруари 2017 09:43

ИВАН КЪРЦЪКОВ
Хронологията (информацията изцяло е от сайта на община Ямбол и Агенцията за Обществени Поръчки):
На
02.03.2016 г. в качеството си на Възложител
 Илиана Василева Бицова на /на сн. отпред/
Длъжност: заместник кмет на община Ямбол,упълномощена със заповед № РД/02-00985 от 22.12.2016 г. Подписва РЕШЕНИЕ Номер: РД/02-00145 от 02.03.2016 г. за откриване на процедура по ЗОП(закон за обществените поръчки) с предмет „ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ГР. ЯМБОЛ”, КАТО ОДОБРЯВА
обявлението и документацията за участие!!!

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=717797&newver=2

    ЗАЩО ЛИ ДАТАТА НА ЗАПОВЕДТА Е ДАЛЕЧЕ В БЪДЕЩЕТО, ОТНЕСЕНА КЪМ МОМЕНТА НА РЕШЕНИЕТО???

Със заповед за комисия по ЗОП(закон за обществените поръчки) за разглеждане и оценка на офертите за председател е назначена Данка Камбарева – директор дирекция „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“ - пряко отговорна за ежемесечното възлагане и отчитане на дейностите по  ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ГР. ЯМБОЛ и на ИЗВОЗВАНЕТО, СЕПАРИРАНЕТО И ДЕПОНИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ДЕПОТО и е напълно наясно с цените преди въпросната обществена поръчка!!! - http://www.yambol.bg/uploads/procurements/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%203.pdf

Протоколите(4 броя) от работата на комисията заедно с цялата документация са връчени на зам. кмета Красимира Петрова на 30.05.2016 г. - http://www.yambol.bg/uploads/procurements/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%204.pdf

На 31.05.2016 зам. кмета Красимира Петрова подписва РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ !!! - http://www.yambol.bg/uploads/procurements/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(7).pdf

  На 23.06.2016 зам.кмета Илиана Бицова подписва договор за обявената по рано от нея обществена поръчка - http://www.yambol.bg/uploads/procurements/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%E2%84%96%208%20%D0%BE%D1%82%2023.06.2016%20%D0%B3..pdf

    ПОЗНАЙТЕ ОТ РАЗ ЧИЙ ПОДПИС ГО НЯМА НИКЪДЕ В ПЪЗЕЛА???

    Нормално възникващите въпроси:
Защо е обявена обществена поръчка с прогнозна стойност (Стойност, без да се включва ДДС – 6 300 000 BGN) - много по голяма от приеманите и гласувани в ОбС Ямбол План сметки в предходните години И БЕЗ ДА ИМА ГЛАСУВАНИ СРЕДСТВА  В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ В ТАКИВА РАЗМЕРИ???
ЗАЩО ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА КОМИСИЯТА НЕ Е ПРЕДЛОЖИЛА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПОРАДИ ЛИПСА НА ФИНАНСОВ РЕСУРС ПОРАДИ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПО ВИСОКИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – ТОВА ВЕДНАГА ВОДИ, КАКТО СЕ ВИДЯ ОТ ПРИЕТАТА ВПОСЛЕДСТВИЕ ПЛАН СМЕТКА ЗА 2017 г., ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЕСТЕСТВЕНО ДО ПОНИЖАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА!!!

ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ(27 000 тона)
от 22.13 лв/тон (стара цена) на 29.63 лв/тон
РЪЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ /дка/
от 6.33 лв (стара цена) на 9.42 лв
НАМАЛЕНИЕ НА ПЛОЩИТЕ ОТ 120 000 дка на 100 000 дка
АВТОМЕТЕНЕ С МАШИНА НА ПЪТНО ПЛАТНО /18 000 дка/
от 3.70 лв (стара цена) на 12.45 лв
МИЕНЕ С АВТОЦИСТЕРНА НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ – 600 дка
от 31.30 лв (стара цена) на 75.44 лв
СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ШУМА ОТ ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДО ДЕПО /дка/
от 21.01 лв (стара цена) на 36.90 лв
намаление на обслужваните площи от 1500 на 1000 дка
ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И ТЕРЕНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЗВАНЕ /тон/
НАМАЛЕНИЕ ОТ 5 500 ТОНА на 3 500 ТОНА !!!
от 36.57 лв/тон (стара цена) на 32.01 лв/тон

    ЗОП дава възможност на Възложителя да прекрати при определени условия дадена обществена поръчка:

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
….
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

(изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а или само една оферта или проект отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

    Участниците са били двама. Единия са го отстранили! В такъв случай не е имало никакъв проблем да я прекратят по ЧЛ.39 (2) т.2!!!

ЗАЩО НЕ СА ГО НАПРАВИЛИ???


СЕГА НИ ПРИНУЖДАВАТ ДА ПЛАЩАМЕ ЗА ИЗВОЗВАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА Инфилтрата от депото?!
В ОДОБРЕНИЯ ПРОЕКТ ТАКАВА ТЕХНОЛОГИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПОТО НЯМА!!! ИНФИЛТРАТА СЕ ВРЪЩА С ПОМПИ В ТЯЛОТО НА ДЕПОТО – И ПАК И ПАК ...  - ТОВА Е ЗАЛОЖЕНО И В ЧЛ.1 (1) т.4 ОТ ДОГОВОРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ДЕПОТО С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ !!! - http://www.yambol.bg/uploads/procurements/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B8.pdf (стр.27 от линка)
„ЧЛ.1 (1) т.4 ..., периодично почистване на ретензионния басейн от наноси и поддържане на електрическите помпи в изправност, дренажната и оросителната системи.“
К'ВА ГАРА, К'ВИ 5 ЛЕВА???

ВСЕ ВЪПРОСИ, НА КОИТО НАДАЛИ МОГАТ ДА ДАДАТ РАЗУМЕН ОТГОВОР.

БЕЛ. ЯС По  темата:

/И ПОЗНА/ Очаква ни завишение на такса смет, предсказа през март МАРИЕТА СИВКОВА


http://yambolnews.net/index.php/politika/item/23230

АКО НЕ СЕ ОТВАРЯ КОПНЕТЕ ЛИНКА И ГО ПУСНЕТЕ КАТО НОВ АДРЕС В НОВ ПРОЗРЕЦ 


Read 2183 times
Rate this item
(4 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo