×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МС ДНЕС

Сряда, 20 Декември 2017 10:56

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

1594 София                                    тел. 9402770

бул. “Дондуков” №1                                   факс 9802101

WEB site: http://www.government.bg/, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Одобрено е правителственото становище

по конституционно дело №7/2017

 

Правителството одобри становище по конституционно дело №7 за 2017 г. То е образувано по искане на президента на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредби от Конституцията относно смесени международни договори на Европейския съюз.

В становището се предлага позицията на Министерския съвет по поставените в искането на Президента тълкувателни питания.

 

 

Всички мерки от Плана за подготовка

на Българското председателство на Съвета на ЕС

са изпълнени

 

Всички мерки от Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. са изпълнени. Това отчита в последния доклад за изпълнението на Плана към 15 декември 2017 г. Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, одобрен от Министерския съвет.

В отчетния период е приета Програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., преговорните екипи са формирани, предвидените обучения са приключени, по-голямата част от договорите с избраните изпълнители по проведените обществени поръчки са изпълнени, други са в процес на изпълнение, тъй като редица дейности ще продължат и по време на самото Председателство. До края на годината предстоят последните технически изпитвания и проби в НДК, който ще бъде домакин на основната част от събитията по време на Председателството и където ще се състоят най-важните срещи с партньорите ни от Европейския съюз. Само преди седмица беше получено и одобрението от Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз за българското предложение за декорация в сградите на Съвета на ЕС в Брюксел – Justus Lipsius и Europa Building. Aрт-инсталацията и предложената декорация, чийто автор е доц. д-р Венелин Шурелов, преподавател в Националната художествена академия, следва да бъдат монтирани най-късно до 3 януари 2018 г.

 

 

Близо 300 събития ще се проведат в България

по време на ротационното ни председателство

на Съвета на ЕС

 

Министерският съвет одобри финален календар на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., които ще се проведат в България.

Актуализацията на календара се налага както поради постъпилите множество предложения за провеждане на допълнителни събития, включително такива на високо ниво, свързани с основните приоритети на Българското председателство, така и поради наличието на събития с неуточнени периоди на провеждане.

В предлагания актуализиран календар на събитията е заложено провеждането на близо 300 събития основно в София, но също и във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Габрово, Русе и др. България ще бъде домакин на една среща на върха с участието на държавните и правителствени ръководители на държавите-членки на ЕС и страните от Западните Балкани. Ще се проведат 12 неформални заседания на Съвета на ЕС и над 20 срещи на високо ниво, както и пет срещи от парламентарното измерение. На експертно ниво е предвидено да се проведат над 170 срещи и заседания, а под егидата на Председателството е планирано да се проведат още около 85 събития.

За официалното откриване на председателството на 11-12 януари 2018 г. се организира посещение на чуждестранни журналисти и посещение на председателя на Съвета, председателя на ЕП и Колегиума.

В първия ден на 2018 г. под егидата на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС и на министъра на културата Боил Банов в НДК ще се проведе Празничен новогодишен концерт „Духът на Европа“, посветен на първото ни ротационно председателство.

На 6 януари 2018 г. е предвидено детско дигитално откриване на Българското председателство в НДК. То ще събере около 300 деца от цялата страна, които ще опознават Европа с помощта на науката и високите технологии и сами ще създават проекти чрез различни дигитални платформи.

Одобряването на финален вариант на календар на събитията ще даде възможност за правилното планиране на програмите и осигуряването на необходимите ресурси за тяхното провеждане, както и за публичното оповестяване и популяризиране на събитията от календара на Българското председателство.

Приета е Национална програма за безопасност

и здраве при работа

 

Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на всеки работещ и на всяко работно място е стратегическата цел на приетата Национална програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020 година. С нея се определят приоритети за осигуряване на безопасните и здравословни условия на труд на работниците и служителите.

Очертани са ангажиментите па държавните органи, работодателските организации, организациите на работниците и служителите, неправителствените организации и др. за постигане на стратегическата цел на програмата.

Изпълнението на мерките по приоритетите на НПБЗР 2018-2020 г. ще допринесе за намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защитата на работещите; размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна неработоспособност; броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда или поради преждевременно пенсиониране или инвалидизиране; загубеното производствено време, непроизведената продукция и неизвършените услуги като следствие от трудова злополука; осигурителната и застрахователната тежест и др.

 

 

Безработните жени са намалели с 25 769 през 2016 г.

 

Правителството прие Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2016 г. Документът отразява резултатите от изпълнението на политиките за повишаване на участието на жените на пазара на труда, намаляването на разликите в заплащането между половете и насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения. Сред приоритетните области в доклада са също борбата с насилието, основано на пола, и промяната на обществените стереотипи спрямо половете.

В документа се посочва, че през 2016 г. средномесечният брой на безработните жени е намалял до 156 462, което е с 25 769 по-малко в сравнение с 2015 г. За същия период безработните мъже са намалели с 20 340 – до 128 255. Статистиката показва, че през 2016 г. средният брой на продължително безработните жени, които не могат да си намерят работа повече от 12 месеца, са били 65 379 или с близо 16 000 по-малко в сравнение с 2015 г.

Според цитираните в доклада данни, месечната нетна заплата на жените е с около 12% по-ниска от тази на мъжете. Средната разлика за страните от ЕС е 16 на сто. През миналата година делът на работещите бедни е намалял и сред двата пола.

Акцент в доклада е поставен върху приетия Закон за равнопоставеност между мъжете и жените, който регламентира институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за по-ефективно управление на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

 

 

Промени в ОП „Развитие на човешките ресурси“ осигуряват по-голямо финансиране за мерки

срещу социалното изключване

 

Правителството прие второ изменение в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

В хода на изпълнението на оперативната програма се установи необходимост от промени, в резултат от благоприятното развитие на пазара на труда и наблюдавания траен спад на нивата на безработица за периода 2013-2017 г. За посочения период коефициентът на безработица е намалял от 13,4% до 6,6 на сто.

На основание постигнатия двоен спад на процента на безработица и с цел преодоляване на негативните демографски процеси, високите нива на бедност сред населението, включително риска от социално изключване, се прехвърлят средства от Приоритетна ос №1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ към Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на оперативната програма.

Пренасочените средства ще бъдат в подкрепа на дейности, свързани с почасово предоставяне на услуги за дългосрочна грижа, предвид демографските предизвикателства, пред които е изправена страната, деинституционализацията за деца и възрастни лица, както и дейности, попадащи в обхвата на Европейския стълб за социални права.

 

 

Правителството одобри отчета

за Третия национален план по климата

 

Правителството одобри първия официален отчет на Третия национален план за действие по изменението на климата. Документът обобщава постигнатия напредък на заложените мерки, насочени към въвеждането на нисковъглеродни, енергийно ефективни и безотпадъчни технологии, оползотворяването и рециклирането на по-голямо количество отпадъци, допринасящи не само за общото намаляване на емисиите парникови газове, а и за повишаване на производителността и ресурсната ефективност.

С Плана се изпълняват мерки за съхраняване и рационално използване на ресурсите като ключова предпоставка не само за опазването на околната среда, но и за постигане на устойчив икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

С изпълнението на мерките се създават възможности за откриване на нови източници на растеж и работни места чрез икономии на разходите, пазарна реализация на иновациите и по-добро управление на ресурсите. Общият ефект от изпълнението на политиките и мерките по сектори гарантира постигането на правно обвързващите цели за страната ни в международен и национален аспект, като на годишна база намалените емисии на парникови газове възлизат на 10 060 537 t СО₂ екв.

 

 

Разширява се кръгът от ученици

с право да получават стипендии

 

Правителството одобри условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, което съгласно Закона за предучилищното и училищното образование е след 7 клас.

Целта е да се разшири кръгът от ученици, които имат право да получават стипендии, осигурявани със средства от държавния бюджет. Така ще се предостави по-голяма възможност на училищната общност както за формиране и затвърждаване на училищните политики за насърчаване на образователните резултати на учениците, така и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането на учениците.

С постановлението е предвидено освен учениците, обучаващи се в дневна и индивидуална форма на обучение, да получават стипендии и учениците в комбинирана форма на обучение и в обучение чрез работа (дуална система на обучение). Също така учениците, обучаващи се в частните училища, ще имат равна възможност с учениците от държавните и общинските училища да получават стипендии. Средствата за тях ще бъдат предоставяни чрез бюджетите на общините.

Дава се равна възможност и на ученици със специални образователни потребности, които са завършили VII клас с удостоверение и са продължили обучението си в класовете от първи гимназиален етап, също да получават стипендии.

Възможността учениците-чужденци да получават стипендии се запазва, като се дава право и на търсещи или получили международна закрила в страната или получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в нея също да получават стипендии.

Учениците с трайни увреждания и учениците без родители или с един родител, които получават стипендия поради тези обстоятелства, ще имат право да бъдат стимулирани и при постигнати образователни резултати. В случай на класиране и за тази стипендия, те ще имат право да получават и 50% от стойността ѝ. 

Предвид целогодишното пребиваване (включително и през периода на ваканциите) и откъсването им от семейната среда за учениците, настанени във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати, е предвидено да получават за лични нужди по 33 лв. месечно на ученик по аналогия с джобните разходи, които се полагат на децата, настанени в специализираните институции за деца.

Запазва се принципът на децентрализация на предоставяните от държавата средства за стипендии, при който училищата имат възможност сами да насочват средства за реализиране на своите стратегии за развитие, с акцент върху училищните политики за подпомагане на достъпа до образование, превенция на преждевременно напускане на училище и осигуряване на подкрепа и стимулиране на учениците с високи образователни постижения. В тази връзка е актуализирана и горната граница на месечните стипендии от 50 на 60 лв., като по този начин училищата ще могат да определят месечните стипендии в диапазона от 21 лв. до 60 лева. 

За осигуряване на стипендии на учениците от VIII клас на общинските училища през 2017 г. правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер на 1 280 020 лева.

 

 

Битовите отпадъци от регионите Дупница, Благоевград и Бяла ще могат се депонират

в съседни регионални системи

 

Правителството реши да предостави възможност за депониране на битовите отпадъци, образувани от територията на общините, включени в региони за управление на отпадъците Дупница, Благоевград и Бяла, до изграждане на собствените им регионални депа, в съседни регионални системи, отговарящи на нормативните изисквания. Това решение ще се прилага само в случай, че общините не са намерили други решения за законосъобразно третиране на отпадъците.

Решението е в съответствие със Закона за управление на отпадъците и допуска използването на до 10 на сто от оставащия капацитет на регионалното депо, който е в експлоатация, или проектния капацитет на друг вид регионално съоръжение за третиране на битовите отпадъци за нуждите на други региони, когато е налице обоснована и неотложна необходимост, свързана с изпълнението на Националния план за управление на отпадъците. Използването на депата, на които се разрешава депониране за нуждите на други региони, са изградени над 50 на сто със средства, осигурени от държавния бюджет или от друго национално или международно финансиране.

Приемането на решението се налага предвид необходимостта от изпълнение на ангажимента на България за преустановяване експлоатацията на съществуващите общински депа, неотговарящи на изискванията на Директива 1999/31 относно депонирането на отпадъци. То е продиктувано от опасността от второ осъдително съдебно решение на Съда на Европейския съюз, с което ще бъде наложена имуществена санкция на България.

 

 

Минималната работна заплата става 510 лева

 

Минималната работна заплата ще стане 510 лв. от 1 януари 2018 г. Размерът й ще се повиши с 10,9% в сравнение с настоящата година, реши правителството.

По-високият размер на минималната заплата ще мотивира търсещите работа и ще допринесе за намаляване на риска от бедност сред работещите. Увеличението й отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот.

За повишаването на минималната работна заплата на 510 лв. способстват икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаването на броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната.

От 1 януари 2018 г. минималната работна часова заплата ще бъде 3,07 лв.

 

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени

по бюджетите на МС и на три министерства

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на Министерския съвет и на министерствата на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на правосъдието и на здравеопазването.

За сметка на предвидени разходи по бюджетните програми „Администрация“ и „Убежище и бежанци“ на МС ще бъде компенсиран недостигът на средства по бюджетните програми „МС и организация на дейността му“, „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“, „Координация при управление на средствата от ЕС“, „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“, „Вероизповедания“, „Национален архивен фонд“ и „Други дейности и услуги“.

В бюджета на МТИТС се предвижда увеличение с 2,39 млн. лв. по политиката в областта на транспорта за извършване на окончателни плащания по проекта за изграждане на Дунав мост 2 и за плащане на закупен по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ кораб за р. Дунав. За да бъдат покрити тези приоритети, се намаляват средствата по показателите „Персонал“, „Издръжка и други текущи разходи“ и „Капиталови разходи“.

След извършен анализ на изпълнението на бюджета на МП е установен недостиг на утвърдените разходи за осигуряване на дейността по политиката в областта на изпълнението на наказанията в размер на 1,8 млн. лв., и по политиката в областта на правосъдието – 28 хил. лв. Тези средства ще бъдат осигурени за сметка на разходи за издръжка и на икономии по бюджетна програма „Администрация“.

Вътрешното преструктуриране на разходите по бюджета на МЗ компенсира установен фактически недостиг на средства за дейността на второстепенните разпоредители с бюджет и финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в системата на ведомството.

С друго решение правителството увеличи с 3,2 млн. лв. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от Министерството на икономиката през 2017 г. Промяната е свързана с необходимостта от поемане на ангажименти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Закона за насърчаване на инвестициите за частично възстановяване на извършени разходи за осигурителни и здравни вноски за създадените нови работни места по сертифицирани инвестиционни проекти. В резултат от предоставянето на помощта ще бъде насърчено осъществяването на пет инвестиционни проекта с издаден сертификат за инвестиция клас „А“. Инвестициите по тях са на обща стойност 28,3 млн. лв. и предвиждат разкриването на 1260 нови работни места във високотехнологични дейности от производствения сектор и сектора на услугите.

 

 

Нови 1,4 млн. лв. отпуска правителството

на общините Бургас и Камено за преодоляване

на последиците от наводненията

 

Допълнителни 1,4 млн. лв. отпуска правителството на общините Бургас и Камено за преодоляване на последиците от наводненията. Предложението е на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, като средствата ще бъдат осигурени от резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на България за 2017 година.

По бюджета на община Бургас ще бъдат преведени 800 000 лв., а за Камено са 600 000 лв. Средствата са предназначени за частично разплащане на извършените дейности по възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти, разчистване на пътна мрежа, речни легла и дерета от наноси, както и други неотложни разходи, възникнали в следствие на интензивните валежи на 25 октомври 2017 г.

 

 

Правителството отпусна близо 25 хил. лв.

за стипендии на млади спортисти

 

Министерски съвет одобри трансфери по бюджетите на общини в размер на 24 705 лв. Те са за изплащането на стипендиите за третото тримесечие на 2017 г. на 41 ученици с високи постижения в областта на спорта.

Финансирането се осигурява по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.

 

 

2,8 млн. лв. ще бъдат предоставени

по Закона за насърчаване на инвестициите

 

Правителството ще предостави 2,8 млн. лв. по договори за насърчаване на пет сертифицирани инвестиционни проекта. Средствата се отпускат по одобрен проект на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Проектите са на дружествата „Юнифай Сървис Център“ ЕООД, „ОСРАМ“ ЕООД, „Дюра-Тайлс БГ“ АД, „Куестърс България“ ЕООД и „Скейл Фокус“ АД. 

В договора, който ще бъде подписан с всеки инвеститор поотделно, е предвидено българската държава да предостави безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места по проекта, за максимален период до 6 месеца (за един от проектите, осъществяван в община с висока безработица – до 12 месеца) от разкриването на работното място.

Проектите са за разширяване на дейността на съществуващи предприятия и за създаване на нови предприятия, основно в района на столицата, както и в градовете Пловдив и Нови Пазар. Те се осъществяват основно във високотехнологични дейности от сектора на услугите и от производствения сектор. С договора инвеститорите поемат ангажимент да поддържат заетостта по тези проекти за срок от най-малко три или пет години, в зависимост от категорията на предприятието. С осъществяването на проектите ще бъдат разкрити 1735 нови работни места.

Правителството се разпореди с държавни имоти

 

Правителството предостави на Висшия съдебен съвет правото на управление върху имота на бул. „Александър Стамболийски“ №82 в София. Теренът от 8 дка и построената в него сграда са с отпаднала необходимост за болница „Лозенец“. Те ще бъдат използвани за нуждите на специализираните органи на съдебната власт – съд и прокуратура.

Министерският съвет предостави безвъзмездно на Медицинския университет в София правото на управление върху имот с площ 16,7 дка в столичния район „Триадица“. Това е базата, ползвана от факултета по дентална медицина, която към момента е с предоставени права за управление на Министерството на здравеопазването. Решението ще позволи по-доброто стопанисване на сградите и прилежащите терени.

Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на сгради, разположени в част от ползван от Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ в Силистра. Те са опасни и негодни за ползване. Премахването им ще позволи изпълнението на проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база“ по ОП „Региони в растеж“.

На Националната агенция за приходите беше предоставена част от сградата на ул. „Аксаков“ №31 в София, ползвана досега от Българската агенция за инвестиции. Агенцията получава етаж от сградата на ул. „Врабча“ 23, в която се помещаваше администрация на НАП. Размяната се прави с цел оптимизация на и подобряване на обслужването на гражданите. Така приходната администрация ще бъде съсредоточена във функционално свързани сгради на ул. „Аксаков“ - №№21, 29 и 31.

Министерският съвет предостави на политическа партия „Национален фронт за спасение на България“ под наем част от имот – частна държавна собственост, за административните нужди на централното й ръководство. Това са третият и четвъртият етажи на сградата на ул. „Георги С. Раковски“ №134 в София. С решението се изпълнява разпоредба на Закона за политическите партии.

С друго решение беше променен от публична в частна държавна собственост статутът на ветеринарна лечебница в Арчар, община Димово. Това ще позволи извършването на разпоредителна сделка от страна на Министерството на земеделието, храните и горите, за което имотът е с отпаднала необходимост.

Корекция беше направена в решение на МС от т. г. за безвъзмездно предоставяне на имоти – публична държавна собственост, на НАП за нуждите на офиса в Перник на Агенцията. С нея се отстранява допусната техническа грешка.

Правителството учреди безсрочно право на строеж в поземлен имот от 500 кв. м в землището на с. Яворница, община Петрич. Теренът, който попада в горска територия, е необходим за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения за техническата инфраструктура към него. Телекомуникационното дружество, в чиято полза е учреденото право на строеж, ще заплати нормативно определените такси и разходи.

 

 

Утвърден е протоколът за прилагане

на българо-румънската реадмисионна спогодба

 

Правителството утвърди подписания на 3 октомври т. г. протокол между министерствата на вътрешните работи на България и Румъния за прилагане на междуправителствената спогодба за обратно приемане на собствени граждани и чужденци.

Протоколът въвежда механизъм за прилагане на реадмисионната спогодба, като разписва процедурите и условията за обратно приемане при всички възможни хипотези. Определят се компетентните органи на двете страни, граничните контролно-пропускателни пунктове за осъществяване на приемането, начинът на комуникация, образците на документи и др.

 

 

Правителството подкрепи финансово международен проект срещу радикализацията на младежите

от Балканите

 

Правителството одобри проектите на споразумения на Министерството на външните работи на България с Международната организация на Франкофонията и с Университетската агенция на Франкофонията, чрез които ще бъдат финансирани два проекта на обща стойност 133 000 лева. Проектите са разработени съвместно с Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа и Франкофонския институт по администрация и управление.

Първият проект е за финансиране на Втори младежки форум за Югоизточна Европа по превенция на радикализирането на младите хора в Интернет и социалните мрежи, в контекста на инициатива на Генералния секретар на Франкофонията „Свободни заедно“. Чрез втория проект ще бъдат осигурени 20 стипендии за студенти от Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Република Македония, Молдова, Сърбия и Украйна, обучаващи се във Франкофонския институт по администрация и управление в София.

Предоставянето на стипендии е израз на сериозната ангажираност на България в академичното франкофонско пространство и в регионалното сътрудничество в Централна и Източна Европа. То допринася за изграждането на образа на България като страна, трайно обвързана с франкофонските ценности, и я превръща в един от двигателите на Франкофонията в региона.

 

 

Одобрен е протоколът за работата

на смесената комисия за поддържане

на българо-македонската държавна граница

 

Правителството одобри протокола от редовното заседание на Смесената комисия за опазване, поддържане, обновяване и обозначаване на българо-македонската държавна граница, проведено на 14 и 15 март т. г. в София, и приложенията към него.

Задачите на Смесената комисия, създадена съгласно междуправителствена спогодба на България и Република Македония, се отнасят до извършването на контрол за състоянието и местоположението на всички гранични знаци и организиране на опазването и поддържането им, както обновяването и обозначаването на граничната линия. На всеки пет години Комисията взема решения за общите дейности, които трябва да бъдат извършени в изпълнение на възложените й задачи.

На последното заседание е решено да продължи почистването от дървета и храсти на пояс от 3 метра от двете страни на граничната линия и да бъдат извършени геодезически измервания в участъка от гранична пирамида №50 до гранична пирамида №1. Българската страна е поела ангажимент след приключване на работите по почистване на граничния пояс да извърши аерофотозаснемане на участъка и картиране на снимковия материал.

 

 

Одобрени са резултатите от първото заседание

на българо-унгарската

междуправителствена комисия

 

Министерският съвет одобри резултатите от първото заседание на българо-унгарската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.

Заседанието се проведе на 2 и 3 ноември в София под председателството на министъра на икономиката Емил Караниколов и на министъра на външните работи и търговията Петер Сиярто. В дневния му ред бяха включени за обсъждане въпроси на двустранното икономическо сътрудничество в областта на търговията и инвестициите, енергетиката, транспорта, съобщенията и информационните технологии, туризма, земеделието и др. Комисията набележи мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки.

 

 

Близо 500 хил. лв. ще бъдат вложени в добив

на строителни материали край Айтос

 

Правителството предостави на „Бургаспътстрой“ АД концесия за 35 години за добив на строителни материали – пепелни туфи и туфити, от находище „Айтос“. Кариерата се намира в землището на Айтос. Очаква се постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 541 800 лева без ДДС, които ще се разпределят между държавния бюджет и бюджета на общината. Предвидените инвестиции за периода на концесията за обезпечаване на производствената дейност са в размер на 499 000 лв.

С 15 години се удължават концесионните договори за добив от находищата „Златна Панега“, област Ловеч, и „Лиляче“, област Враца. Искането за промяна е на концесионерите - „Златна Панега цимент“ АД и „Холсим България“ АД. Мотивът и на двете дружества е наличието на оставащи запаси в находищата, които биха останали неиззети. И двата концесионни договора са сключени през 1997 г., като от „Златна Панега“ се добиват варовик и мергел, а от „Лиляче“ – варовици. С одобрените днес изменения в концесионните договори МС променя и начина на формиране на концесионните плащания като го привежда в съответствие с нормативната уредба, приета през 2007 г.

Министерският съвет отмени прехвърлянето на концесионни права за находище „Цареви ливади – изток“ от ЕТ „Морски бряг-Атанаска Василева“ на „Барс“ АД. Причината за това е отказът на „Барс“ АД от концесията. Находище „Цареви ливади-изток“ е разположено на територията на община Суворово, област Варна. Концесията за него е предоставена през април 2009 г. за 25 години на ЕТ „Морски бряг-Васил Василев“. През 2014 г. договорът е продължен с правоприемника – ЕТ „Морски бряг-Атанаска Василева“. При отказа на „Барс“ АД концесионер на находището остава ЕТ „Морски бряг-Атанаска Василева“.

 

 

 

 

3,8 млн. лв. се предоставят за достъп

до електронни научни бази данни

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МОН в размер на 3,8 млн. лв. за обезпечаване на националния абонамент за закупуване на архив и достъп до електронни бази данни, съдържащи пълнотекстови научни списания и публикации, книги и реферативни издания. С тях ще бъде гарантиран достъпът на научните организации до наукометричните, реферативни и пълнотекстови бази данни на издателство Elsevier.

Информацията, съдържаща се в базите данни, служи за извършване на съвременни и висококачествени научни изследвания в полза на обществото и икономиката. 

Средствата за абонамента са предвидени в централния бюджет за 2017 г..

 

 

Увеличава се броят на финансираните

от Центъра за асистирана репродукция процедури

 

От три на четири се увеличава броят на процедурите, които финансира Центърът за асистирана репродукция (ЦАР). Това става по силата на промени в постановлението за създаване на Центъра. Предвидени са и четири ембриотрансфера на замразени ембриони – дейност, която до сега не е финансирана от ЦАР. На практика по този начин ще бъде удвоен броят на опитите (ембриотрансферите) и ще се увеличи шансът за забременяване на жените.

По силата на приетия документ се оптимизира и съставът на Комисията към ЦАР чрез включване на специалист с опит в областта на образната диагностика.

Създава се възможност за упражняване на по-ефективен контрол от страна на ЦАР. Предвидена е възможност Центърът да осъществява самостоятелни проверки на лечебните заведения – договорни партньори, а директорът на ЦАР вече ще може, освен да прекратява договор с лечебно заведение, и да налага финансови санкции при констатирано нарушение.

 

 

 

 

Отпускат се допълнителни 5 млн. лева за мерки срещу птичи грип и африканска чума по свинете

 

Правителството одобри отпускането на допълнителни 5 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за ликвидиране на огнища на болестта „инфлуенца по птиците“ (птичи грип), за обезщетяване на собствениците на животни, както и за тестове за диагностика на заболяването африканска чума по свинете.

200 000 лева от средствата са за закупуване на тестове за ранно откриване на вируса на африканска чума по свинете (АЧС). Мярката се предприема във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на заболяването по животните на територията на Европа. Предвид бързия и неконтролируем ход на разпространение на АЧС досега, възможността за проникване на вируса на болестта на българска територия е реална.

С 4,8 млн. лв. ще се обезпечат мерки за ограничаване и ликвидиране на констатираните нови огнища на болестта „инфлуенца по птиците“, за повишаване на епизоотична готовност на територията на страната, както и за обезщетяване на собствениците на умъртвени животни.

 

 

Правителството отпусна средства за откриване

на посолство в Абу Даби

 

Правителството отпусна 578 200 лв. за откриване на посолство на България в Абу Даби, Обединени арабски емирства. Решението за откриването на дипломатическа мисия на България в ОАЕ е от ноември 2015 г.

Абу Даби е ключов световен икономически и търговски център. Откриването на посолството ще допринесе за развитието на политическите, икономическите, търговските и културните отношения между двете страни.

 

 

Прието е постановлението за изпълнението

на държавния бюджет през 2018 г.

 

В срока, определен в Закона за публичните финанси – до един месец след обнародването на годишния закон за държавния бюджет, Министерският съвет прие Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г.

С него се определят конкретните задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет при изпълнението на съответните им бюджети. Конкретизират се и показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, с изключение на бюджета на Народното събрание, в рамките на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет разходи по области на политики и бюджетни програми. 

Процедурите за отпускане и разходване на планираните средства в ЗДБРБ, които се регламентират в Постановлението, подпомагат създаването на добра организация и прозрачност на изпълнението на държавния бюджет. Постановлението съдейства за ефективното и ефикасно разпределение и управление на държавните финансови ресурси, както и за запазване на устойчивостта при изпълнението на държавните функции и осъществяване на основните дейности, финансирани от държавния бюджет.

 

 

През 2020 г. енергийната интензивност на България трябва да е с 41% по-ниска спрямо 2005 г.

 

До 2020 г. първичното енергийно потребление в България следва да бъде намалено от 18,46 млн. тона нефтен еквивалент (каквото би било без прилагане на мерки за енергийна ефективност) на 16,87 млн. тона нефтен еквивалент. Изпълнението на националните цели ще доведе до намаление през 2020 г. на първичната енергийна интензивност на страната с 41% спрямо тази през 2005 г. Това е предвидено в актуализирания Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., приет от Министерския съвет на днешното му заседание. Съгласно изискванията на Директива 2012/27/ЕС планът е изготвен и представен в Европейската комисия през 2014 г. и следва да бъде актуализиран от България след три години.

България трябва да спестява годишно енергия в размер на 716 хил. тона нефтен еквивалент до 2020 г. Отчетът за 2016 г. сочи, че за периода 2014-2016 г. са направени спестявания в размер на 303,8 хил. тона нефтен еквивалент.

Мерките за постигане на енергийни спестявания се финансират от различни източници, сред които повечето оперативни програми, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и други.

Като част от актуализирания Национален план за действие по енергийна ефективност правителството одобри и план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, както и програма за насърчаване на инвестиции в сградния фонд, които ще подпомогнат изпълнението на подобни мерки.

Ежегодното обновяване на 5% от разгърнатата застроена площ на сградите – държавна собственост, каквото е изискването на Закона за енергийна ефективност, ще осигури спестяване на енергия в размер на 10,26 хил. тона нефтен еквивалент и над 12 хил. тона въглероден диоксид. От своя страна, обновяването на 1% от разгърнатата застроена площ на жилищните сгради годишно ще доведе до спестяване на 284 хил. тона нефтен еквивалент енергия и 384 хил. тона въглероден диоксид.

Списъкът със задължени лица по Закона за енергийна ефективност и техните индивидуални цели за енергийни спестявания също е част от одобрения Национален план за действие по енергийна ефективност. Предвидено е, че търговците с електрическа и топлинна енергия, както и тези с природен газ, течни и твърди горива, трябва да спестяват по 51,69 хил. тона нефтен еквивалент енергия годишно.

 

 

Удължава се срокът за спиране на придобивната давност спрямо държавата и общините

 

С предлагана от правителството промяна в Закона за собствеността се удължава предвиденият срок за спиране на придобивната давност спрямо държавата и общините. С оглед защита на държавния и обществен интерес определеният в закона срок до 31 декември 2017 г. ще бъде продължен с пет години.

Неудължаването на срока би довело до придобиването на имоти – държавна и общинска собственост от трети лица, на основание давностно владение.

Промяната дава възможност за изпълнение в максимална степен на Плана за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти – частна държавна или общинска собственост, приет от Министерския съвет на 23 декември 2016 г.

 

 

Доставчиците на социални услуги

ще се регистрират с по-малко документи

 

Доставчиците на социални услуги ще се регистрират с по-малко документи в Агенцията за социално подпомагане. Това предвижда проект за промени в Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството.

С новите текстове се премахва изискването при вписване в регистъра на доставчиците на социални услуги да се прилагат оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние или регистрация, издадени от компетентния съд, както и заверено копие на карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ. Агенцията за социално подпомагане ще осигурява необходимата информация по служебен път като извършва справка в електронната база данни на Търговския регистър, Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и на регистър БУЛСТАТ.

Със законопроекта се предлагат изменения и в Закона за закрила на детето. Те предвиждат да се премахне изискването доставчиците на социални услуги за деца при издаване на лиценз да представят копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ и удостоверение за актуално състояние. Отпада и изискването да се представя свидетелство за съдимост и декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация. За юридическите лица ще отпадне необходимостта да предоставят свидетелства за съдимост на членовете на управителните им органи. Държавната агенция за закрила на детето по служебен път ще извършва необходимите справки. Само чуждестранните лица ще представят съответните документи.

 

 

Осъвременяват се разпоредбите за заетост на чужди научни работници, студенти и стажанти в България

 

С предлагани от правителството промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в националното законодателство се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) № 2016/801. Тя регламентира условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в България с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми ,,au pair“.

Новите текстове осъвременяват разпоредбите, които се отнасят до заетостта на научни работници и студенти от страни извън ЕС в България. Урежда се редът за работа на стажантите с трудов договор за стажуване. Въвеждат се условията за равно третиране на научните работници, студентите, стажантите, учениците и доброволците, както и на членовете на семействата на български, европейски и чужди граждани, включително получили убежище или международна закрила. С промените се урежда и равното третиране на чужденците, допуснати по силата на международни договори за регулиране на трудовата миграция, както и в случаите на регистрация на краткосрочна заетост.

С преходните и заключителните разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се предлагат промени в Закона за чужденците в Република България. С тях се регламентира възможността за мобилност в рамките на ЕС на научните работници и студентите от трети страни. Урежда се и редът за издаване на разрешение за пребиваване на чужди граждани като доброволци по европейски програми. Осъществяването на доброволческа дейност от чужденци в България е в рамките на Европейската доброволческа служба и се въвежда чрез допълнения в Закона за младежта.

 

 

С промени в Закона за омбудсмана се разширяват правомощията на обществения защитник

 

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за омбудсмана. Те дават възможност на националния обществен защитник да работи в съответствие с най-високите съвременни стандарти в осигуряването на ефективна защита на правата на българските граждани.

Предлага се включването на изрична разпоредба, според която омбудсманът ще може да разглежда жалби на гражданите срещу действия и бездействия от страна на частния сектор. В момента правомощията му се разпростират само върху държавните и общинските органи и върху лицата, предоставящи обществени услуги. На омбудсмана се възлага също така да наблюдава и насърчава ефективното прилагане на подписани и ратифицирани международни актове в областта на правата на човека.

С цел постигане на още по-голяма прозрачност при избора на омбудсман, се предлага номинации да може да правят и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, а избирането на обществения защитник от Народното събрание да става с явно гласуване. В допълнение към изискванията за заемане на длъжността се добавя изискване за предишен опит в областта на правата на човека.

 

 

Съпрузите на военнослужещи ще кандидатстват

с по-малко документи за обезщетения

за безработица

 

Безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещи, които участват в международни операции и мисии, ще кандидатстват с по-малко документи за отпускане на обезщетение за безработица. При подаването на заявление в съответното териториално поделение на НОИ за тях ще отпадне досегашното изискване да прилагат копие на удостоверение за сключен граждански брак и за постоянен и настоящ адрес. Това предвиждат промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, които бяха одобрени от правителството. 

Същото облекчение ще важи и за съпругите (съпрузите) на военнослужещи, които са ги последвали при служебното им преместване в друго населено място и заради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения.

Изискването за подаването на документите отпада, тъй като НОИ ще събира необходимата информация служебно от регистъра на населението – Национална база данни „Население“ на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“. По този начин ще се намали административната тежест за правоимащите лица.

 

 

Периодът на валидност на годишната винетна такса ще се брои от датата на издаване на стикера

 

Периодът на валидност на годишната винетна такса, която следва да заплащат всички пътни превозни средства от 01.01.2018 г., независимо от категорията и държава на регистрация, е една година, считано от деня на издаване на винетния стикер. Това регламентира прието от правителството постановление, с което се изменят Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата и Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От 1 януари се въвежда и нова тримесечна винетка с валидност три календарни месеца, считано от датата на издаването й, за пътни превозни средства под 3,5 тона. Нейната цена е 54 лв. или 28 евро. При определянето й е спазен принципът на пропорционалност, т. е. цената на тримесечната винетка да е по-висока от месечната и по-ниска от годишната, при спазена пропорционалност за намаляваща стойност с увеличаване срока на валидност. Това се налага от правилото колкото по-дълъг е периодът, толкова по-малка да е заплащаната цена.

 

 

Две нови дирекции се създават в структурата

на Агенция „Пътна инфраструктура“

 

Правителството одобри промени в Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“. С тях се цели оптимизиране на структурата и ефективността на работа в нея. Промените ще са в рамките на съществуващата численост на АПИ, като се предвижда вътрешно преструктуриране. Числеността на централна администрация се увеличава за сметка на числеността на специализираните звена.

Предвижда се създаването на две нови дирекции – „Информационни технологии и системи“ и „Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската пътна мрежа“. Ще бъде създаден нов отдел в дирекция „Пътни такси и разрешителни“, който ще осъществява функции по администриране на приходите, постъпили от таксите за ползване на републиканските пътища, и ще поддържа националния електронен регистър на доставчиците на услуги за електронно събиране на такси. С оглед разширяване на функциите и вменяването на нови задължения, в част от административните звена в агенцията са планираните вътрешноорганизационни структурни промени, касаещи промяна в числеността на определени дирекции от централна администрация и специализираните звена.

Основните функции на дирекция „Информационни технологии и системи“ са свързани с осъществяване на дейности по стратегическото планиране на дейностите в областта на информационните технологии, планиране и осигуряване на поддръжката и развитието на инфраструктурата на информационните технологии и приложните информационни системи в агенцията. Дейността на новосъздадената дирекция ще бъде свързана с организирането, координирането и контрола на информационните системи, както и осигуряването на непрекъснато техническо наблюдение и поддръжка на бази данни на агенцията и тяхната работоспособност. Същевременно дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската пътна мрежа“ ще има за цел планиране мерки за подобряване на състоянието на съществуващата и изграждането на нова пътна инфраструктура, така че да се предотвратят, респективно намалят пътнотранспортните произшествия в страната. От особена важност сред компетентностите идентифицират приоритетните участъци с концентрация на пътни транспортни произшествия.

Други вътрешноорганизационни структурни промени в агенцията касаят прехвърляне на функции от една дирекция на друга, намаляване и увеличаване компетентностите на някои дирекции с оглед избягване на дублиращи се функции между звената и прехвърляне на някои от тях към новосъздадените дирекции.

 

 

Одобрени са промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза

 

Правителството одобри промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., както и в решение 286/2017, с което са приети стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г. С тях се осигурява съгласуваност на бюджетните параметри с приетите от Народното събрание закони за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. и произтичащите от това промени в средносрочен план. 

Привеждането на бюджетните показатели на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) за периода 2018-2020 година в съответствие с настъпилите промени в приетите бюджетни закони за 2018 г. ще осигури актуализирана база, която е необходима на ПРБ за реалистично планиране на средносрочните им бюджетни прогнози за следващия период 2019-2021 година. Промените в актуализираната средносрочна прогноза са направени въз основа на изискванията на Закона за публичните финанси, като важен елемент на доброто управление на публичните финанси. 

С одобреното изменение на Решение №286 се осигурява съответствие на определяния от Министерския съвет стандарт за финансиране на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и одобрените промени по параметрите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. в хода на разглеждането му в Народното събрание.

 

 

Прецизира се редът за определяне на цените

на реимбурсираните лекарства

 

Правителството одобри промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. С тях се прецизира съществуващият режим по ценообразуване на лекарствените продукти, заплащани с публични средства, като ясно се определя начинът на използване на източниците, в които Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) търси най-ниската цена па производител в референтните държави. Към момента Съветът извършва проверка и в двата нормативно закрепени източника – официалния сайт на съответната референта държава и в базата данни по Споразумението за съвместна дейност EURIPID Collaboration, като съответно се взема предвид откритата цена, независимо от това в кой от източниците е установена. При наличие на цена и в двата източника се избира цената, която е по-благоприятна за заявителя.

Прецизирането на съществуващия режим по ценообразуване на лекарствените продукти гарантира пълната обективност на регулираните цени спрямо тези в референтните държави.

Предлага се забрана за включване в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) на комбинирани лекарствени продукти, на които поне една от съставките е с режим на „без лекарско предписание“. Това се прави, защото, когато един комбиниран лекарствен продукт съдържа активно вещество, което като самостоятелно е на режим „отпускане без лекарско предписание“, то тогава се заобикаля волята на законодателя да се реимбурсират само терапии, които са по лекарско предписание.

Въвежда се нормативно изискване задаване на становище и представянето му на заседание на НСЦРЛП от страна НЗОК по процедури за включване, промяна и изключване на лекарствени продукти от ПЛС, приложими при лечението па злокачествените заболявания. Това важи за медикаменти, заплащани в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги. В основната си част това са лекарства за прицелна терапия на злокачествени заболявания, които формират значителен разход за бюджета на НЗОК. До момента не беше нормативно предвидено заплащащата институция да дава становище.

Удължава се с още 2 години срокът на действие на забраната притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители да заявяват увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, с по-голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена.

Цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, не подлежат на регулация, тъй като за тях е въведен регистрационен режим. Това води до увеличения на цените и се отразява неблагоприятно върху възможностите па населението за закупуването им, респективно ограничава достъпа на пациентите до тези продукти.

 

 

Одобрени са изменения в Наредбата за условията

и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

 

Правителството прие изменение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия.

Промените са свързани с усъвършенстване на процедурата по издаване на удостоверенията за регистрирани продажни цени на тютюневи изделия, като са прецизирани образците на документи, които се подават. Отпада изискването за водене на хартиен носител на регистъра на цените на тютюневите изделия, като остава само електронната форма, която е публична и се публикува на интернет страницата на Агенция „Митници“.

С цел намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса отпаднат таксите, които се заплащат при подаване на искането за регистриране на продажна цена на тютюнево изделие и за издаване на удостоверението за това регистриране.

Изменения в осем наредби и в тарифата за таксите

на МОСВ улесняват инвестиционния процес

 

Правителството прие промени в подзаконова нормативна уредба в областта на опазването на околната среда, чиято цел е намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Решението води до улесняване на инвестиционния процес, при запазване на околната среда и човешкото здраве.

Одобрените промени са в Наредбата за ОВОС, Наредбата за екологичната оценка, Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, Наредбата за работа с генномодифицирани организми в контролирани условия, наредбата за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове, наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии, и в Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

С измененията се постига съответствие на подзаконовата нормативна уредба по ОВОС с влезлия сила ЗИД на Закона за опазване на околната среда. Намаляват се изискваните от заявителите документи, които могат да се набавят по служебен път, оптимизира се процесът по предоставяне на обществения достъп в рамките на процедурите по преценка за ОВОС и консултациите по документацията по екологичната оценка. Опростява се процесът за взаимодействие с друга администрация при предоставяне на становища, намаляват се срокове по процедури, премахват се отделни такси и се премахват такси за организациите, които поемат доброволни ангажименти по отношение опазването на околната среда.

 

 

Разширява се обхватът на Информационната система за управление и наблюдение на средствата

от ЕС

 

Съставът на дирекция „Централно координационно звено“ се увеличава с две щатни бройки. Това предвиждат промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Те са във връзка с предстоящото интегриране на Програмата за развитие на селските райони в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските и инвестиционни фондове. Увеличението на щатната численост на звеното ще бъде извършено за сметка на числеността на регионалните дирекции на Изпълнителната агенция по горите и областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.

Постановлението за изменение на Устройствения правилник на МС включва и промени, свързани с оптимизирането на процесите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от европейските фондове и допустимостта на разходите по програмите, съфинансирани с европейски средства.

 

 

Служителите в дипломатическите представителства и през следващата година няма да получават командировъчни средства по време на отпуск

 

На служителите в българските дипломатически мисии и през 2018 г. няма да се изплащат командировъчни средства по време на отпуск, включително за празничните и почивните дни, предвижда одобрена от правителството промяна в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

Това ограничение е в сила от 2011 г. и поради затруднения в бюджета на МВнР се удължава ежегодно.

 

 

Правителството отпуска на МРРБ втория милиард за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

 

Правителството одобри допълнителни разходи от 1 млрд. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Тези средства са до размера на одобрените за изпълнение на Програмата и са предназначени за изплащане на задълженията по чл. 2, ал. 6 от ПМС 18/2015 г., с което министерството превежда към Българската банка за развитие дължимите суми по изпълнението на Програмата.

Вторият милиард за финансиране на Програмата бе одобрен с Решение на 43-ото Народното събрание на 18 януари 2017 г.

Чрез изпълнението на Програмата за първи път в България има ясна политическа воля за мащабно финансиране на мерките за енергийна ефективност в жилищния сграден фонд, тъй като този сегмент изостана значително по нива на енергийна ефективност в сравнение със сградите за обществено обслужване.

 

 

Правителството одобри допълнителни разходи

и трансфери за 2017 г.

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери за 2017 г. в размер на 39,151 млн. лв.

По бюджета на Министерския съвет се предоставят 4,4 млн. лв. Основната част от средствата са за покриване от бюджетните организации в системата на Министерския съвет на дължимите към общините данък сгради и такса битови отпадъци за 2017 г., а с 390 000 лв. ще се финансира предварително проучване за конструктивно обследване на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

По бюджета на Българската национална телевизия се разпределят 14,2 млн. лв., необходими за обезпечаване на плащания, свързани с разпространение на телевизионни програми чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване.

Общините Съединение, Тервел, Куклен, Димитровград, Симеоновград, Харманли, Симитли, Долни Чифлик, Дългопол, Севлиево, Трявна, Шабла, Стамболийски, Търговище, Доспат, Бяла, Луковит, Брезник, Пазарджик, Кюстендил, Раковски и Дупница получават общо 20,6 млн. лв. за ремонт и рехабилитация на улична и ВиК мрежи, общински пътища и изпълнение на различни обекти от местно значение.

Средствата са осигурени от централния бюджет за 2017 г.

 

 

Росен Желязков е определен за председател на КРС

 

Росен Желязков, председател на ДА „Електронно управление“, е определен за председател на Комисията за регулиране на съобщенията.

Той ще заеме длъжността на 15 януари 2018 г., когато изтича вторият мандат на поста на досегашния председател на Комисията Веселин Божков.

 

Read 1652 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo