×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

В Дневния ред на МС я няма Новата болница, но пък може би в трансферите за общините

Вторник, 11 Декември 2018 16:20

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2017 Г. И НА ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2018-2019 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 1. 2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 1. 3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРА­НАТА, В СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТ­БРАНАТА И В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 1. 4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ОТ ИКОНОМИ­ЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ КАНДИДАТУРА НА РАДОСВЕТ РАДЕВ, ИЗПЪЛ­НИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА И ЧЛЕН НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ОТ ПЪРВА ГРУПА - РАБОТОДА­ТЕЛИ, ЗА ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИ­ТЕТ ДО КРАЯ НА МАНДАТ 2015-2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. 5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИС­ТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИ­НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на финансите

 1. 7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 1. 9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 1. 10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 1. 11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛ­НИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕ­НИЕТО НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПОЯВАТА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 1. 12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ IIO ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕР­ГЕТИКАТА ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 1. 13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКО­НОМИКАТА ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на икономиката

 1. 14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА РУСЕ ЗА ФИ­НАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРА­СТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГО­ВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ НА ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОННИ И МЕХАНИЧНИ ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ“ - РУСЕ.

Внася: министърът на икономиката

 1. 15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИН­ФРАСТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ” АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГОНЕЗАВИСИМА ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОД­СТВО НА ТОКОЗАХРАНВАЩИ СИСТЕМИ“.

Внася: министърът на икономиката

 1. 16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ В ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ ВЪНШНИ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ КЪМ СГРАДИТЕ НА КЛИНИКАТА ПО ХИРУРГИЯ И НА КЛИНИКАТА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ И ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТРОЙКА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА АВАРИЕН ДИЗЕЛОВ АГРЕГАТ ЗА РЕЗЕРВНО ЗАХРАНВАНЕ В ПОЛЗА НА УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

 1. 17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТ­НИЦИ” ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖА­ВАТА.

Внася: министърът на финансите

 1. 18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЛИЧИЕТО НА ОСНОВЕН ИНТЕ­РЕС, СВЪРЗАН СЪС СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА, ПО ЧЛ. 149, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИ­ЦИОНЕН ПРОЕКТ „ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОПОЗНАВАНЕ „СВОЙ- ЧУЖД“ В РЕЖИМ 5 НА ВОЕННИ ПЛАТФОРМИ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 1. 20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА АНЕКС КЪМ РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ „ТРАДУКИ” ОТНОСНО ПОДКРЕПА И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВОДА В ЮГОИЗ­ТОЧНА ЕВРОПА И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУ­РАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 2019 Г. - 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на културата

 1. 21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВНОСКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФОНД „МИГРАНТИ И БЕЖАНЦИ” КЪМ БАНКАТА ЗА РАЗВИТИЕ КЪМ СЪВЕТА НА ЕВРОПА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 1. 22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА СЪТРУДНИ­ЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИ­КА МАКЕДОНИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

 1. 23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ ВЪНШНИ РАБОТИ (ТЪРГОВИЯ) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 9 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 1. 24. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 12 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 1. 25. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН/БЮДЖЕТ), ПРОВЕДЕ­НО НА 16 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 1. 26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „БУРГАС-СЕВЕР“, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС, КЛАСИРАНИЯ НА ВТОРО МЯСТО УЧАСТНИК В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС.

Внася: министърът на туризма

 1. 27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на финансите

 1. 28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 1. 29. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: министърът на икономиката

 1. 30. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО”, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 

Read 319 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo