×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Те постигнаха справедливост за ямболци

Петък, 21 Април 2017 12:13


Кметът Георги Славов и слугите му в неговият Общински съвет бяха принудени, "защото имало обжалвания" да отменят Решението си за драстичното повишаване на Размера на такса смет в Ямбол.
Георги Зафиров, Иван Кърцъков, Тодор Михайлов.
Бел. Яс - отмениха я предизборно, ще ни я повишат обаче пак, драстично смята сигурен Иван Кърцъков. Ако им позволим!


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

             

№  165/20.4.2017 г.                              гр. Ямбол

 

ЯМБОЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,      трети  състав

на      двадесети април 2017 г.     

В закрито съдебно заседание, в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ СТОЯНОВА

                                    

Секретар Р. Танкова

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия В. СТОЯНОВА

Адм. дело №  27  по описа за 2017 г., взе предвид следното:

 

Производството е образувано е по жалба на И.Д.К. *** срещу Решение от 29.12.2016 г. по Протокол № ХV от 29.12.2016 г. на Общински съвет - Ямбол в частта по точка първа -предложение относно одобряване на план-сметка и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. - т. 2. Впоследствие към цитираното административно дело са присъединени жалбите на Т.С.М., в качеството на управител на И.  ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. * и Г.В.З. *** срещу същия административен акт.

С допълнение вх. № 293/10.02.2017 г. към жалба И.К. посочи, че размерът на таксата битови отпадъци за 2017 г. се увеличава с 0.97 промила за граждани и с 1.19 промила за бизнеса и е най-висока в страната. От друга страна се сочи, че Ямболска област е почти на последно място по доходи на населението. Посочва още, че от 2014 г. е  безработен  и плащането на по-висока такса до края на м. април 2017 г. ще му създаде значителни трудности до приключване на делото с влязло в сила решение. Намира още, че за последващо връщане на платените средства за процесната такса ще мине доста време, както и че съдът следва да следи за личния и за обществения интерес. Като последен мотив И.К. е изложил, че обжалваното решение засяга около 70 000 граждани на Ямбол и още толкова, които не живеят в града, но имат имоти в Ямбол.

По адм. дело № 27/2017 г. е оспорен общ административен акт, по смисъла на чл. 65 от АПК /Общи са административните актове с еднократно правно действие, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, както и отказите да се издадат такива актове/.

В открито съдебно заседание на 31.03.3017г. беше направено  искане от процесуалния представител на ответната страна * Г.П. от САК да бъде прекратено делото поради липса на спорен предмет, тъй като оспореното решение е отменено и поиска срок за представяне на новото решение на Общински съвет, Ямбол  по делото.

 С писмо изх. № И-0055/03.04.2017 г., в изпълнение на протоколно определение на съда от 31.03.2017г.  Председателят на Общински съвет - Ямбол изпрати заверени копия на Решение № ХVІІ-1/15.03.2017 г. и протокол № ХVІІ от 15.03.2017 г. С цитираното решение е отменено решение по т. 1 от Протокол № ХV от редовно заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.12.2016 г. в частта за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. Отделно от това по делото като доказателство е прието заверено копие на страницата от Дневника за обявяване на решенията на ОбС - Ямбол. Видно от същото Решение № ХVІІ-1/15.03.2017 г. е обявено на сайта на Община Ямбол и на таблото на общински съвет на 17.03.2017 г. Тъй като се касае за общ административен акт, според разпоредбата на чл. 179 от АПК общите административни актове се оспорват в едномесечен срок от съобщението за издаването им. Следователно на 18.04.2017 г. е изтекъл законовоопределения срок за оспорване на общия административен акт.

ЯАС, трети състав изиска справка от Общински съвет, Ямбол досежно обстоятелството има ли постъпили жалби против Решение № ХVІІ-1/15.03.2017 г., като се отговори с Писмо изх. № И-0061/19.04.2017 г. от Председателя на ОбС - Ямбол, че в срока за оспорване на решението в канцеларията на общинския съвет не са постъпвали жалби.

Съдът, след като съобрази с представените по делото доказателства намира, че са налице предпоставките на чл. 159, т. 3 от АПК и делото следва да бъде прекратено.

Действително с решение № ХVІІ-1/15.03.2017 г. е отменено решение по т. 1 от Протокол № ХV от редовно заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.12.2016 г. в частта за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. Това решение  не е обжалвано и е влязло в законна сила. Новото решение се приравнява на оттегляне на оспорения административен акт, в частта за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. и лишава съдебния спор от предмет, поради което жалбата против решението в тази част следва да бъде оставена без разглеждане и на основание чл. 159, т. 3 от АПК делото следва да бъде прекратено.

Следва да се има предвид и това, че жалбата против решението в частта относно одобряване на план-сметка за 2017 г. е процесуално недопустима за разглеждане, с оглед на това, че решението в тази му част не представлява административен акт, подлежащ на самостоятелно оспорване. С план-сметката не се създават права или задължения, нито непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на граждани или юридически лица, поради което същата не представлява общ административен акт по смисъла на чл. 65 от АПК, нито индивидуален административен акт, тъй като съгласно чл. 21, ал. 5 от АПК, волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производство по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове, не са индивидуални административни актове. В тази връзка е и определение № 3964 от 30.03.2017 г. по адм. дело № 2698/2017 г. на ВАС, Осмо отделение. Поради това и в тази част жалбата срещу оспореното решение следва да бъде оставена без разглеждане с оглед чл. 159, т. 1 от АПК, а производството по делото в тази част също следва да се прекрати.

Съдът намира за необходимо да отбележи, че дължи произнасяне и по трите жалби срещу оспорения общ административен акт по настоящото дело, независимо от това, че в съдебно заседание от оспорващия И.  ЕООД чрез управителя Т.С.М. беше направено изявление, че оттегля жалбата си. С оглед разпоредбата на чл. 184 от АПК за неуредените въпроси в Раздел ІІ /Оспорване на общи административни актова/ се прилагат разпоредбите за оспорване на индивидуални административни актове, с изключение на чл. 155 /Оттегляне и отказ от оспорване/.

Водим от горното, съдът и на основание чл. 159, т. 1 и т. 3, ЯАС, трети състав:

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на  И.Д.К. ***, на Г.В.З. ***, двамата с процесуален представител адвокат С.К. от ЯАК и на И.  ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. * чрез управителя Т.С.М. срещу Решение от 29.12.2016 г. по Протокол № ХV от 29.12.2016 г. на Общински съвет - Ямбол в частта по точка първа – предложение относно одобряване на план-сметка и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. - т. 2.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по  адм. дело № 27/2017 г. по описа на АС - Ямбол.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.

Препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

                                                                   СЪДИЯ:/п/не се чете

Read 2492 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo