×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Още една  опорка за 9 милионния евро заем на Славов, който ще плащаме ние. И 3600 лева адвокатски хонорар Featured

Вторник, 18 Юни 2019 04:57


Състав на АС Ямбол отхвърли жалбата на инж. Иван Кърцъков срещу Решение на Общинския съвет на Георги Славов. Решението подлежи на обжалване. 3600 лева адвокатски хонорар трябва да заплати Кърцъков. Какви са тия адвокати на Общинския съвет, бе ИбриШимов? 3600 лева - институция срещу гражданин, който търси правосъдие.Глобите не са в такива размери. И това не е хватка на тоталитарет режим. Определено е.Може да е законно, но не е справедливо. Ако Кърцъков спечели делото на втората инстанция адвокатските хонорари пък и за това дело ще трябва да ги плащаме ние. Богата община - с чужда пита майчин помен. И азщо тогава Ямбол плаща щатни заплати на юрисконсултите в общината? Ех, а казват, че сте били хора, преди да влезете във властта.
РЕШЕНИЕ № 136/14.6.2019г.

 

14.06.2019година гр. Ямбол,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ЯМБОЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, втори касационен състав, в публично заседание на 14 май две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.ПЕТКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. В.БЯНОВА-НЕЙКОВА

2. Ст.ВЪЛЧЕВ

при секретаря Ст. Панайотова разгледа докладваното от съдия Бянова-Нейкова а.д. № 54 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Адм.д.№54/2019г. на Административен съд Ямбол е образувано по жалба с вх.№350/14.02.2019г. от И.Д.К. ***, против Решение по точка трета, прието на четиридесет и първото заседание на Общински съвет(ОбС) Ямбол на 31.01.2019г., с което на осн. чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година и ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол, Общински съвет Ямбол е приел бюджета на Община Ямбол.Решението се обжалва в частта относно емитиране на общински ценни книжа в размер на 17 602 470лв. и финансирането на обекти от техническата и социалната инфраструктура на гр.Ямбол.

Решението се обжалва по съображения, че със средствата от емитиране на общински ценни книжа е предвидено финансиране на обекти от техническата и социалната инфраструктура на гр.Ямбол, а част от тези обекти са отпаднали.Конкретно се сочат обекти под №1 и №13 от Приложение № 1 от предложението на кмета за емитиране на дългосрочен общински дълг, депозирано в ОбС Ямбол с вх.№В-10448/20.12.2018г., а за обектите под №9 от същото Приложение № 1 се твърди нарушение на правилата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Счита се, че общинският дълг като елемент от бюджета е неправомерно приет, тъй като няма приета наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на осн. чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг, а проведеното обсъждане било провалено от кмета.Дългосрочният заем не е предвиден в тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности на общината, в нарушение на чл.82 от Закона за публичните финанси; предвиден е плаващ лихвен процент в нарушение на чл.17, ал.1, т.6 от Закона за общинския дълг; сочат се и други нарушения на чл.14 от Закона за общинския дълг – липса на технико-икономически обосновки, липса и на финансови параметри. Сочат се и нарушения при взето решение от ОбС Ямбол по т.5 от заседанието на 28.12.2018г. за приемане на Правила за избор на финансова или кредитна институция.

В съдебно заседание жалбата се поддържа лично от И.Д.К. и от процесуалния му представител адв.К. от АК-Ямбол.Излагат се съображения за това, че решението за приемане на бюджета на община Ямбол е прието в нарушение на Правилника на ОбС за дейността на същия и неговите комисии, конкретно при разглеждане на предложението от постоянните комисии на ОбС Ямбол и при включването му в дневния ред на заседанието, на което е прието.Със становището си Кметът на Община Ямбол при разискваните обекти за финансиране(Приложение № 1) е заблудил съзнателно целия ОбС, че тези обекти ще бъдат завършени през месец юни, след като много добре е знаел, че на 28.01.2019г., той е прекратил договора с фирмата изпълнител на основната дейност, която е предвидена, а именно- „Изграждане, реконструкция и модернизация на град Ямбол“, поставен под №1 в списъка за изпълнение, и почти половината от цялата сума е предвидена именно за този обект.Не са представени доказателства и към датата на заседанието -14.05.2019г., да е започнала някаква процедура за обявяване на обществена поръчка за изпълнението на този обект, а същият е със срок, според предложението на кмета- края на м. юни. До тогава остават 45 дни, а поръчката още не е обявена.С така поставените срокове за ОбС е бил заблуден и до настоящия момент няма информация за започнала процедура по изпълнението на стъпките за изтегляне на общински заем. Няма банка, няма лимитирани акции, същите не са обявени на борсата, 45 дни преди срока за завършване на обектите няма никакви данни някой обект да е започнал. В мотивите си кметът е казал, че освен заем ще се ползва и частично общинско финансиране на обектите. Дори и това не е направено, което показва, че ОбС е бил въведен умишлено във заблуждение да приемат това решение, което е явно неизпълнимо.Не са представени никакви доказателства да е взето някакво решение, относно предходния дълг, в размер на 17 милиона лева. Има едно действащо решение за 17 милиона лева, върху което се наслагва второ действащо решение за 9 милиона евро. По никакъв начин не може да бъде и не е обосновано, защо абсолютно същите обекти при предходното решение са стрували 17 милиона лева, а при сегашното решение струват 17602000 лв. Няма никакво обяснения, как е достигнало това увеличение с 602 хиляди лева за същите обекти със същите параметри за изпълнение.На никой не е ясно, как е станало това приемане на бюджета при условие, че с представеното решение и приложената към него прогноза за общинския дълг, не е залегнало тегленето на този заем. Т.е., няма никаква обосновка за тегленето на този дълг, не е залегнал в програмата нито предишния дълг, нито настоящия. В момента, ако започне изпълнението на двете решения, Община Ямбол се заробва с около 40 милиона лева, защото няма никаква пречка да бъдат изпълнявани и двете решения на ОбС. В нарушение на чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг, Община Ямбол няма и не е представила изготвена Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане. Проведеното така наречено обсъждане никой не може да каже по какви правила е проведено, тъй като няма наредба. Бюджетната прогноза, в която не е заложен дълга и приемането на същия е в нарушение на чл.82 от Закона за публичните финанси. Освен това, при приемането на въпросното решение е нарушена разпоредбата на чл.17, ал.1, т.6 от Закона за общинския дълг, където изрично е посочено, че ОбС приема решение за поемане на дълг, като определя максималния лихвен процент, такси, комисионни и др. Няма изготвени и правила за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник. Същите са от съществено значение за приемането на дълга, тъй като позволяват едно безконтролно поемане на дълг и изплащане на хонорари на финансов посредник. Няма проведена процедура по чл.26 от Закона за нормативните актове преди да бъде прието предложението на ОбС. Освен това сме отбелязали, че е отпаднал обекта на ул.“Руен“, но сумата остава същата. Видно от приложеното извлечение от Наредба за планиране на комуникационно транспортната система, раздел І, два от обектите също немогат да бъдат осъществени, а именно обекти 9 и 10 ул.“Търговска“ и ул„Бакаджик 1“. На тези основания, се моли да бъде уважена жалбата, претендират се и направените разноски по делото. В допълнително представени писмени бележки с вх.№1112/17.05.2019г. се възразява за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение от насрещната страна.

Общински съвет Ямбол се представлява от адв.М.Н. от АК-София, който моли да се отхвърли изцяло жалбата като неоснователна. Изложените нови възражения, в голямата си част касаят решението за поемане на общински дълг, а не решението за приемане на бюджета. Всички нормативни актове, приети от ОбС са публикувани на сайта на Община Ямбол. В Бюджетната прогноза е отразен дълга и то този дълг, а не друг предходен, нито предходно решение за поемане на дълг е отразявано в бюджета. Излагат се възражения, че обект № 13 е предвиден за финансиране от заема, а в последствие е отпаднал. Действително той отпада, като това е посочено от кмета и обсъдено на заседанието на ОбС, поради тази причина същият не е предвиден за финансиране и това е видно от Приложение № 4 към Бюджета. По отношение на другия обект № 1, същият не е отпаднал, договорът за обществена поръчка не е изпълнен и същият ще бъде финансиран от общинския дълг.В процедурите не са допуснати нарушения и от събраните по делото доказателства е видно, че общинския дълг и бюджет са приети в съответствие със Закона за общинския дълг и Закона за публичните финанси. Жалбоподателят излага възражения, касещи друг административен акт, а именно решението за поемане на дълг, който е влязъл в сила, като с този стабилен административен акт се е съобразил и ОбС при приемането на бюджета на общината. Претендира се присъждане на разноски по представен списък.В писмена защита, постъпила с вх.№1146/22.05.2019г. са доразвити съображения по съществото на спора, за това, че предмет на настоящото производство е Решение на Общински съвет - Ямбол от 31.01.2019 г. по т. 3 — приемане на бюджета на Община Ямбол за 2019 г„ в разходната част на който е отразен общински дълг, приет с предходно Решение от 28.12.2018 г.(влязло в сила). Предходното решение за поемане на общински дълг, макар и неподлежащо на обжалване от жалбоподателя (поради липса на правен интерес, защото не е засегнат пряко от действието на акта), представлява общ административен акт, тъй като с него се създават задължения за общината като публично-правен субект. Предвид това, при вземане на решението за приемане на бюджета на община Ямбол, Общински съвет Ямбол е обвързан от предходното решение за поемане на дълга и същото е следвало да намери отражение в приходната част от бюджета.Обхватът на съдебния контрол за законосъобразност на оспорения акт е ограничен единствено до: 1) съответствие на същия с Решението на общинския съвет от 28.12,2018 г. за поемане на общински дълг с конкретните му параметри 2) спазване на „процедурните правила по съставяне и внасяне на проекта, обсъждането, приемането му, както и императивните законови изисквания за съдържанието (съгласно Тълкувателно решение № 2 от 16.04.2013 г. по тълк. д. № 4/2011 г., ОСК на ВАС). Както е посочено и в Определение № 49 от 21.01.2019 г. по адм. д. № 14/2019 г. на Административен съд - Ямбол с решението за приемане на бюджета се определя максималният размер на новия общински дълг, общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината и максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година, като дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг са определени като приоритетно задължение на общинския бюджет, а сумите от поетия дълг участват в приходната част на общинския бюджет.Общинският съвет е приел бюджета за 2019 г., в който е намерил отражение общинския дълг, приет на неговото предходно заседание, вкл. дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг (чл. 40 от ЗПФ) и сумите от поетия дълг, като част от приходната част на общинския бюджет (чл. 45, ал. 1, т. 1,6. „ж” от ЗПФ).Спазени са и правилата по съставянето на проекта на бюджета, внасянето му за разглеждане от общинския съвет и постоянните комисии към него, провеждането на заседанието на общинския съвет, гласуването и приемането му (с необходимото мнозинство и поименно гласуване). Спазени са изцяло и изискванията, свързани с публичното обсъждане на проекта, проведено на 17.01.2019 г., видно от представения по делото протокол, като поканата от кмета е публикувана на 09.01.2019 г. във вестник „Глас” (бр. 1) и на електронната страница на общината.Самото разпределение на средствата е предоставено на преценката на общинския съвет като орган на местно самоуправление, която е преценка по целесъобразност и това изключва контрола за законосъобразност, предвиден в чл. 145 АПК.В случая възраженията на жалбоподателя освен, че в основната си част касаят друг стабилен административен акт (решение за поемане на общински дълг), то същите се отнасят до целесъобразността на административния акт, изключена от съдебен контрол - за какво и как ще бъдат разходвани средствата (вкл. реалистичност на срокове за реализация, конкретни обекти, технико-икономически обосновки, определяне на лихвени проценти и т.н.). Независимо от това, от представените приложения към бюджета е видно, че е налице ясен и пълен разчет за всеки лев от заема по съответните обекти и дейности. С тези аргументи се моли да бъде постановено решение, с което да се отхвърли изцяло жалбата като неоснователна.

Като взе предвид становищата на страните, събраните по делото доказателства приложими разпоредби на закона, настоящият състав приема за установено следното:

Съдебен контрол по отношение на обжалваното решение е допустим на осн. чл.45, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация(ЗМСМА) във връзка с чл.179 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс(АПК). Съгласно Тълкувателно решение № 2 от 16.04.2013 г. на ВАС по т. д. № 4/2011 г., решението на общинския съвет по чл. 21, ал. 1 ,т. 6 ЗМСМА, с което се приема и изменя годишният бюджет на общината и се приема отчетът за изпълнението му, е общ административен акт по смисъла на чл. 65 АПК. С оглед на това решението подлежи на оспорване по реда на Глава десета, раздел ІІ от АПК. Спорът се разглежда по реда на чл.179 и следв. от АПК, предвид предмета на жалбата – законосъобразност на общ административен акт.Оспорването е обявено в ДВ, бр.19 от 2019г., на интернет страницата на ВАС и на таблото за обявления в Административен съд Ямбол.За жалбоподателя е налице правен интерес от оспорване в качеството му на гражданин с постоянен и настоящ адрес ***.За това обстоятелство е извършена служебна проверка в НБДН(л.14 от делото).Решението е прието на 31.01.2019г., жалба е подадена на 14.02.2019г., съобразно което съдът приема за спазен срока по чл.179 от АПК за оспорване на акта. С оглед на това, жалбата е допустима за заглеждане. По същество съдът счита същата за неоснователна, по следните съображения:

Съобразно формулирания предмет на жалбата и формата на акта във вид на финансова сметка за приходи и разходи относими са частите от решението: по т.1, в която е ОбС Ямбол приел бюджета на община Ямбол за 2019 година в приходната му част, като в т.1.1. е утвърдил Приходи в размер на 81 097 943 лв., съгласно Приложение №1, от които в Раздел ІV.Операции с финансови активи и пасиви са предвидени §§ 85-00, под-§§ 85-02 емисии на дългосрочни държавни(общински) ценни книжа в размер на 17 602 470 лв. като част от бюджет 2019 за местни дейности; по т.2, в която ОбС Ямбол е приел Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. в размер на 21 260 798 лв., съгласно Приложение № 4, от което 17 602 470лв. са с източник на финансиране облигационен заем чрез емисия на общински ценни книжа и са предвидени в разчета като капиталови разходи за основен ремонт по § 51-00 и за придобиване на дълготрайни материални активи по §52-00.

С Решение по т.8 от дневния ред на ХХVII-то заседание на Общински съвет Ямбол проведено на 08.12.2017г. на основание чл.21, ал.1, т. 10 във вр. с чл.52, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/, във вр. с чл. 3, т.1, чл. 4, т.1 и чл. 13 от Закона за общинския дълг ОбС-Ямбол е решил да се емитира дългосрочен общински дълг в размер на 17 000 000 лева, чрез емисия на общински ценни книжа – облигации при условията на частно предлагане, като средствата бъдат използвани за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност/бъдещи и неразплатени/, съгласно инвестиционен план и други одобрени от ОбС-Ямбол в капиталовия списък на бюджета на общината, при параметри изброени в отделни точки от 1 до 8.Против решението е била подадена жалба от К.А.Г.от гр.Ямбол, ***- общински съветник от Общински съвет –Ямбол, преценена като недопустима с Определение№15/8.1.2018г. по адм.д.№2/2018г. на Административен съд Ямбол, поради което е била оставена без разглеждане. Съдебният акт е потвърден с Определение №2380/22.02.2018г. по адм.д. №1443/2018г. на ВАС. Бюджетът на община Ямбол е приет с решение по т.2 от дневния ред на заседание на ОбС Ямбол, проведено на 31.01.2018г.(достъпно на интернет страницата на общината).Решение по т.8 от дневния ред на ХХVII-то заседание на Общински съвет Ямбол проведено на 08.12.2017г. за емитиране на дългосрочен общински дълг не е намерило отражение в бюджета на общината за 2018г., видно от Приложение 1 към т.1.1. от процесното решение, в което се съдържат данни и за бюджет 2018, нито в прогнозата за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.Двете решения(за емисия на общински ценни книжа от 08.12.2017г. и за приемане бюджета на община Ямбол за 2018г.) съдът счита за неотносими към предмета на настоящия спор, тъй като същите са изчерпали правното си действие. Актовете са с еднократно действие, ограничени във времето в рамките на бюджетната година, което е приключило.

С Решение по т.4 от дневния ред на ХХХХ-то заседание на Общински съвет (ОбС)-Ямбол, проведено на 28.12.2018 г., ОбС Ямбол е взел ново решение за емитиране на дългосрочен общински дълг до 9 млн.евро чрез емисия на общински ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане. Против решението са били подадени жалби на К.Н.К., И.Д.К. и Б.Х.П., всички от гр.Ямбол, по които е било образувано адм.д.№14/2019г. на Административен съд Ямбол. Делото е приключило с Определение №49/21.1.2019г., с което жалбите са оставени без разглеждане като недопустими, потвърдено по реда на инстанционния контрол с Определение №3693/13.03.2019г. по адм.д.№2290/2019г. на ВАС.

С Решението по т.4 от дневния ред на ХХХХ-то заседание на Общински съвет (ОбС)-Ямбол, проведено на 28.12.2018 г., за емитиране на дългосрочен общински дълг до 9 млн.евро чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, е упражнено правомощието на общинския съвет, определено в чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА да взема решения за поемане на общински дълг по реда и при условията на Закона за общинския дълг. Това правомощие е израз на компетентността на общинския съвет, делегирана от гражданите, като избран от тях орган, която компетентност му дава възможност самостоятелно да решава въпроси от местно значение. В случая решението обективира волята на общинския съвет по финансов въпрос, то е намерило отражение върху процесното решение за приемане бюджета на община Ямбол за 2019г. и неговото действие е опосредено от действието на акта за приемане на общинския бюджет. В тази връзка на преценка по законосъобразност в настоящото производство подлежи корелацията между двете решения(за поемане на дълг и за приемане на бюджета) в рамките на проверката за законосъобразност на обжалваното по настоящото дело решение на Общински съвет Ямбол, с което е приет бюджета на Община Ямбол за 2019г.

Съображенията, които жалбоподателят сочи в тази насока, съдът намира за неоснователни. Действително в по-голямата си част, както насрещната страна възразява, оплакванията се свеждат до съображения за целесъобразност(досежно размера на дълга и неговата финансова обосновка, видовете дейности, които ще се финансират със средствата и пр.), какъвто съдебен контрол е недопустим. На второ място,приложимата специалната уредба на Закона за общинския дълг, в чл. 10 и чл. 18 предвижда, че Сметната палата е органът, който осъществява одит върху възникването и управлението на общинския и гарантирания от общината дълг и използването на дълговите инструменти.В този смисъл финансовият одит е законово гарантиран от дейността на специално създаден за това контролен орган, законово задължен да го извърши. Проверката от съда следва да се сведе до проверка за наличието на взето решение за поемане на дълг със съдържание съобразно изискванията на Закона за общинския дълг, което може да създаде задължения за общината като публичноправен субект и следва да намери опосредено действие чрез общинския бюджет, като параметрите на дълга се предвидят в приходната и в разходната му част.

Съобразно горното съдът счита, че Общински съвет Ямбол е взел решение, за което е законово овластен както от общата разпоредба на чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, така и от специалната разпоредба на чл.13 от Закона за общинския дълг. Видно от Протокола за проведеното заседание на ОбС Ямбол, присъствали са 35 от общия брой 37 на общинските съветници.При гласуване на решението са присъствали и гласували 34 от общия брой 37 на общинските съветници, от които „за“ 26, „против“ 8.Приложена е и разпечатка от протокола за поименно гласуване.При тези обстоятелства налице е валидно взето решение от компетентен орган, при спазване на изискванията за кворум и мнозинство, предвидени в разпоредбите на чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.

Решението е и със съответстващо съдържание по чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг. Със същото е определен максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност(девет милиона); валутата на дълга(евро); вида на дълга(емисия на общински ценни книжа-облигации); начина на обезпечаване (пети по ред залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Ямбол с произход собствени приходи по чл. 45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б. "б" от Закона за публичните финанси, както и всички настоящи и бъдещи вземания по сметка за бюджетни средства в лева 7304 на община – първостепенен разпоредител с бюджет, в която постъпват след централизация приходите по бюджета на Община Ямбол); условията за погасяване(със срок до 12 години, считано от датата на издаване на облигациите, 2 години гратисен период за погасяване на главницата, след което на 20 равни вноски в размер от 450 000 евро, амортизационните плащания по главницата два пъти годишно, ихвените плащания два пъти годишно ); максималния лихвен процент, такси, комисиони и други(плаващ лихвен процент, формиран на база 6-месечния EURIBOR плюс надбавка не по-висока от 2,5% за 360 дни, който ако е отрицателен, се приема за нула; комисионна за инвестиционен посредник – до 10 000 лева без ДДС; такси за регистрация на емисията и обслужване в „Централен депозитар“ АД и за откриване на набирателна сметка в търговска банка по съответните им тарифи; възнаграждение за изпълнение на функцията Довереник на облигационерите - до 10 000 лева без ДДС годишно).Предвидени са още брой, вид номинална и емисионна стойност на облигациите, права на облигационерите, предсрочно погасяване на облигациите и задължително обратно изкупуване при понижаване на кредитния рейтинг на Република България, допусими за учредяване тежести.

По аргумент от чл. 3, чл. 39, чл. 40 и чл. 45 от Закона за публичните финанси(ЗПФ), поемането на общински дълг, като компонент на обществените отношения в системата на публичните финанси, е част от решението за приемане на общинския бюджет, както в приходната, така и в разходната му част. Сумите от поетия дълг участват в приходната част на общинския бюджет - чл. 45, ал. 1, т. 1, б. "ж" ЗПФ, в разходната му част по вид разходи - чл. 45, ал. 1, т. 2. С него се определят и максималният размер на новия общински дълг и максималният размер на общинския дълг към края на бюджетната година.

Съобразно формулирания предмет на жалбата - решението за приетия бюджет на община Ямбол за 2019г. се обжалва в частта относно емитиране на общински ценни книжа в размер на 17 602 470лв. и финансирането на обекти от техническата и социалната инфраструктура на гр.Ямбол. Предвид формата на акта във вид на финансова сметка за приходи и разходи относими са частите от решението: по т.1, в която е ОбС Ямбол приел бюджета на община Ямбол за 2019 година в приходната му част, като в т.1.1. е утвърдил Приходи в размер на 81 097 943 лв., съгласно Приложение №1, от които в Раздел ІV.Операции с финансови активи и пасиви са предвидени §§ 85-00, под-§§ 85-02 емисии на дългосрочни държавни(общински) ценни книжа в размер на 17 602 470 лв. като част от бюджет 2019 за местни дейности; по т.2, в която ОбС Ямбол е приел Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. в размер на 21 260 798 лв., съгласно Приложение № 4, от което 17 602 470лв. са с източник на финансиране облигационен заем чрез емисия на общински ценни книжа и са предвидени в разчета като капиталови разходи за основен ремонт по § 51-00 и за придобиване на дълготрайни материални активи по §52-00;

Предвидената сума в приходната част на бюджета в Раздел ІV.Операции с финансови активи и пасиви са предвидени §§ 85-00, под-§§ 85-02 емисии на дългосрочни държавни(общински) ценни книжа в размер на 17 602 470 лв. е съответстваща на максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност девет милиона във валутата на дълга евро, изчислено по официалния курс на БНБ(9 млн. евро х. 1.95583лв. =17 602 470 лв.). Същата сума е предвидена и за капиталови разходи съгласно Приложение № 4 към т.2 от решението на Обс Ямбол за приемане на разходната част на бюджета. Съгласно разчета за същите, средствата са предвидени за финансиране на местни дейности като общият размер от 17 602 470 лв. е предвиден за разходи по § 51-00 за основен ремонт в размер на 8 937 470 лв. и по §52-00 за придобиване на дълготрайни материални активи в размер на 8 665 000лв. В този смисъл налице е пълно съответствие на бюджета в приходната и в разходната му част досежно параметрите на дълга.Тези стойности са намерили отражение и в решението на ОбС Ямбол по т.12 за определяне на максимален размер на дълга както следва: т.12.1. максимален размер на новия общински дълг за 2019г. в размер на 17 603 000лв. и т.12.2. максимален размер на общинския дълг към края на 2019г. в размер на 25 000 000лв., съобразно изискването на чл.39 и л.94, ал.3, т.5 от ЗПФ.

С оглед на горното съдът счита, че е налице пълно съответствие между Решението по т.4 от дневния ред на ХХХХ-то заседание на Общински съвет (ОбС)-Ямбол, проведено на 28.12.2018 г., за емитиране на дългосрочен общински дълг до 9 млн.евро чрез емисия на общински ценни книжа – облигации и Решение по точка трета, прието на четиридесет и първото заседание на Общински съвет(ОбС) Ямбол на 31.01.2019г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2019г. в обжалваните му части.

Ведно с приетия бюджет за 2019г., ОбС Ямбол в т.10 от Решение по точка трета, прието на четиридесет и първото заседание на Общински съвет(ОбС) Ямбол на 31.01.2019г. е одобрил и Актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019-2021г. В същата в раздел VІ.Операции с финансови активи, §§ 85-00, под-§§ 85-02 в бюджет 2019 е предвидена емисия на дългосрочни държавни(общински) ценни книжа на стойност 17 602 470 лв., което е в съответствие със заложеното за изпълнение в бюджета и при спазване на разпоредбата на чл.94, ал.3, т.9 от ЗПФ.

Проектът за бюджет на общината е бил подложен на публично обсъждане на 17.01.2019 в зала 107 на община Ямбол, за което е съставен протокол с вписани мнения и предложения на общински съветници и граждани. Според представените протоколи от заседания на постоянните комисии на Общински съвет Ямбол, на 28.01.2019г. и на 29.01.2019г. предложението на кмета на общината за приемане бюджета на общината за 2019г. е било прието от ПК „Бюджет и финанси“ със 7 гласа“за“, 2“против“ и 0“въздържали се“; от ПК „Законност, обществен ред и противодействие на корупцията“ със 5 гласа“за“, 0“против“ и 1“въздържал се“; от ПК“Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие, и на сделките с общинска собственост“ със 4 гласа“за“, 1“против“ и 1“въздържал се“; от ПК“Териториално устройство, инвестиции, транспорт и екология“ с 4 гласа“за“, 1“против“ и 1“въздържал се“; от ПК“Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ 5 гласа“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“; от ПК“Образование, спортни и младежки дейности“ с 5 гласа“за“, 1“против“ и 1“въздържал се“; от ПК“Култура, читалищна дейност и културен туризъм“ със 7 гласа“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“ и от ПК по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество с 3 гласа“за“, 1“против“ и 1“въздържал се“. Според предвиденото в чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, това са всички образувани постоянни комисии от състава на общинските съветници. В този смисъл съдът счита за неоснователно възражението на жалбоподателя, че липсват становища от постоянните комисии, същите са изразили положително волята си чрез гласуването като са приели проекта за бюджет.

Видно от Протокола за четиридесет и първото заседание на Общински съвет(ОбС) Ямбол, проведено на 31.01.2019г., присъствали са 33 от общия брой 37 общински съветници, предложението на кмета за приемане бюджета на община Ямбол за 2019г. е разгледано като т.3 от дневния ред, проведено е обсъждане в рамките на която становища са изразили кмета на община С., общинските съветници К., С.,П.,К., Г., Б., Йо., Б., К., Д., С.. Гласувано е поименно и прието с мнозинство 23 гласа“за“, 8 „против“ и 1“въздържал се“. С оглед на това налице е валидно взето решение от компетентен орган, при спазване на изискванията за кворум и мнозинство, предвидени в разпоредбите на чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.

Решението по точка трета, прието на четиридесет и първото заседание на Общински съвет(ОбС) Ямбол на 31.01.2019г., е прието от материално и териториално компетентния орган – Общински съвет – Ямбол, при упражняване на правомощия по чл. 94, ал.2 вр. с чл. 45, ал.1 от ЗПФ във вр. с чл. 21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА. Сочените разпоредби овластяват органа на местно самоуправление да приеме годишния бюджет на общината, като въпросът за финансирането на конкретни местни дейности е предоставен на оперативната преценка на органа. Възражението на жалбоподателя, че със средства от емисията на ценни книжа ще се финансират обекти от техническата и социалната инфраструктура на гр.Ямбол, част от които са отпаднали, е по целесъобразност за разходване на средствата, а не по законосъобразност. Конкретният бюджет е структуриран в приходната и разходната си част в съответствие с изискванията за съдържание, предвидено от ЗПФ в Глава трета, Раздел ІІ „Структура на общинския бюджет“. В това число, като други постъпления по смисъла на чл.45, ал.1, т.1, б.“ж“ от ЗПФ, в т.1.1. са утвърдени Приходи в размер на 81 097 943 лв., съгласно Приложение №1, от които в Раздел ІV.Операции с финансови активи и пасиви са предвидени §§ 85-00, под-§§ 85-02 емисии на дългосрочни държавни(общински) ценни книжа в размер на 17 602 470 лв. като част от бюджет 2019 за местни дейности; и като капиталови разходи по смисъла на чл.45, ал.1, т.2, б.“е“ от ЗПФ е утвърден по т.2 Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. в размер на 21 260 798 лв., съгласно Приложение № 4, от което 17 602 470лв. са с източник на финансиране облигационен заем чрез емисия на общински ценни книжа и са предвидени в разчета като капиталови разходи за основен ремонт по § 51-00 и за придобиване на дълготрайни материални активи по §52-00.Както по-горе се посочи налице е пълно съответствие между Решението по т.4 от дневния ред на ХХХХ-то заседание на Общински съвет (ОбС)-Ямбол, проведено на 28.12.2018 г., за емитиране на дългосрочен общински дълг до 9 млн.евро чрез емисия на общински ценни книжа – облигации и Решението по точка трета, прието на четиридесет и първото заседание на Общински съвет(ОбС) Ямбол на 31.01.2019г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2019г. в обжалваните му части. Всички останали оплаквания за това какъв вид и обем дейности са предвидени за финансиране със средствата от дълга са извън обхвата на съдебния контрол за законосъобразност. Средствата по общинския бюджет се разпределят на принципа на целесъобразност, а съдебният контрол на административните актове се отнася до тяхната законосъобразност. Доколкото бюджетът представлява по естеството си финансов акт, който се приема с решение на общинския съвет, проверката за законосъобразност на този акт се свързва до спазване на процедурните правила за приемането му и на императивните законови изисквания за съдържанието му. В хода на извършения съдебен контрол в настоящото производство се установи, че е налице валидно взето решение, при спазване на изискванията за кворум и мнозинство и гласуване, със съответстващо съдържание, съобразно предвиденото в ЗПФ, и в корелация с предходното взето решение по т.4 от четиридесетото заседание на Общински съвет (ОбС)-Ямбол, проведено на 28.12.2018 г., за емитиране на дългосрочен общински дълг до 9 млн.евро чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, поради което депозираната жалба от И.Д.К. *** следва да се отхвърли като неоснователна.

Съобразно изхода да спора основателна е претенцията на Общински съвет Ямбол за присъждане на разноски за заплатено от страната адвокатско възнаграждение в размер на 3600 лв. Заплащането на възнаграждението е удостоверено с писмени доказателства(фактура №2340/29.03.2019г. изд. от Адвокатско дружество „Д.,Др., Н.и Ко“ и преводно нареждане от 02.04.2019г. с наредител община Ямбол и получател адвокатското дружество). Възражението на жалбоподателя за прекомерност на адвокатското възнаграждение е депозирано с вх.№1112/17.05.2019г. във вид на писмени бележки, поради което съдът го счита за несвоевременно извършено. Възражение по чл.78, ал.5 ГПК за прекомерност на заплатеното от насрещната страна адвокатско възнаграждение може да се направи най-късно до приключване на устните състезания в съответната инстанция. Разглеждането на делото е приключило в проведеното открито с.з. на 14 май 2019г., на което жалбоподателят и процесуалният му представител са присъствали, съответно са могли да се запознаят с разходооправдателните документи и своевременно, до приключване на устните заседания, да направят възражение за прекомерност на това възнаграждение. Направеното по-късно възражение като несвоевременно упражнено не следва да бъде взето предвид при решаване на въпроса за разноските.

Водим от горното съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.К. ***, против Решение по точка трета, прието на четиридесет и първото заседание на Общински съвет(ОбС) Ямбол на 31.01.2019г., с което на осн. чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година и ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол, Общински съвет Ямбол е приел бюджета на Община Ямбол, досежно частите от решението, както следва:

по т.1, в която Общински съвет Ямбол е приел бюджета на община Ямбол за 2019 година в приходната му част, като в т.1.1. е утвърдил Приходи в размер на 81 097 943 лв., съгласно Приложение №1, от които в Раздел ІV.Операции с финансови активи и пасиви са предвидени §§ 85-00, под-§§ 85-02 емисии на дългосрочни държавни(общински) ценни книжа в размер на 17 602 470 лв. като част от бюджет 2019 за местни дейности;

по т.2, в която ОбС Ямбол е приел Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. в размер на 21 260 798 лв., съгласно Приложение № 4, от което 17 602 470лв. са с източник на финансиране облигационен заем чрез емисия на общински ценни книжа и са предвидени в разчета като капиталови разходи за основен ремонт по § 51-00 и за придобиване на дълготрайни материални активи по §52-00.

ОСЪЖДА И.Д.К. ***, ДА ЗАПЛАТИ на Община Ямбол, гр.Ямбол, ул.“Г.С.Раковски“ №7, направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 3600 лв.(три хиляди и шестстотин лева).

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ не се чете ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

 

2. /п/ не се чете

Read 310 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo