×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Кметът -вносител на увеличението на таксата смет.

Неделя, 08 Януари 2017 06:35


Славов - Когато с екипа решихме, че трябва да се промени таксата битови отпадъци, т.е. да  се вдигне, естествено имахме сериозни колебания дали да го направим или да не го правим.  Защото няма разумен човек, когото да попитате дали иска да му вдигнат данъците и той да  каже „Да“, както и няма разумен човек, когото да попитате дали иска да му вдигнете  заплатата или пенсията и той да каже „НЕ“. Но властта и упражняването на правомощията, така  че живота в една община да тече нормално по изискванията и завишените критерии в случая на  ямболлии, изисква и решения, които не винаги и не всякога са популярни, още по-малко пък  облечени с популизъм. Затова ще се радвам изключително, ако популизма днес тук в тази зала,  на тази точка отстъпи място на фактите, аргументите и числата, както и желанията естествено  на всеки един да живее в по-красив, по-поддържан и по-хубав за живот гр. Ямбол в следващите  години. Това са ни били аргументите и съображенията. Аз сега ще започна с фактите, защото  решението не е популярно, но то е част от управленските решения, които неизменно трябва да  се вземат и затова сме ви го предложили. Ако искаме да следваме пак казвам темпа и  динамиката на изискванията на хората към нас. Най-малко, защото всеки един има възможността  вече много по-сериозно да обхожда и да ходи из Европа и света, по-голямата част на  страната, да вижда добрите примери и с пълно основание да изисква онова, което е видял в  Европа, по света и в други части на България в други градове, да го види реализирано и тук,  за да се чувства добре и комфортно. Такса битови отпадъци не е вдигана от 2012 г., всъщност  за 2013 г., 2014 г. , 2015 г. и 2016 г., четири години беше тази, която и 2016 г. сме  изпълнявали 2,46‰ за граждани, 4,04‰ за фирми. До 2012 г. беше 1,99‰ за граждани, 3,63‰ за  фирми, т.е. за бизнес. И тогава не беше лесно, когато вдигахме и тогава имаше много  спорове. Но, мисля че в годините това, което се акумулираше като средства от такса битови  отпадъци в една не малка част реши сериозни проблеми за поддържане на чистотата на града.  Парите, които се събират от такса битови отпадъци, както всички знаем по закон могат да се  разходват единствено и само за чистота във всичките и измерения, а това са няколко  дейности. Едната е почистване на обществените територии, другата е сметосъбиране и  сметоизвозване, третата е предварително третиране на отпадъците или сепариране, което е  задължително според Закона за управление на отпадъците, четвъртата е депонирането на  отпадъците на вече изграденото ново регионално депо за битови отпадъци и последната  отчисленията, които сме длъжни да правим по закон към държавата, т.е. към РИОСВ – Стара  Загора в случая, след като сме районирани, които отчисления по закон се пазят по сметка на  общината и могат да се разходват за определени от закона дейности. За миналата година  план-сметката е била 4 600 000 лв., говоря с леко закръглени числа, за да не изпадам в  пунктоалности и детайлности съвсем. От тези 4 600 000 лв., 4 030 000 лв. са били  постъпленията от такса битови отпадъци. За миналата година от такса битови отпадъци имаме  преизпълнения. За първа година, откакто и аз съм в общинска администрация в качеството си  на кмет, т.е. от 2007 г., 2008 г. реално като процес на управление. За първа година имаме  малко над 100% изпълнение на такса битови отпадъци и това се дължи само и единствено на  сумата, която получихме от Министерството на отбраната по дължимите със стара дата суми още  от 2006 г., по които съставихме по надлежния ред акт за установяване на вземанията, минахме  през всички съдебни инстанции, включително и публичен изпълнител и макар да се забави  повече от две години този процес, след което изтече абсолютната давност за няколко стотин  хиляди лева, които Министерството на отбраната не ни приведе и се опря на закона, в Община  Ямбол все пак влязоха няколко стотин хиляди лева, конкретно и единствено, които могат да се  разходват в план-сметката за чистота. Нормалната събираемост в годините още от 2008 г. до  сега или максималната по-скоро се е движела в отрязъка от 85% - 90%. В нашия случай, в  годините назад сме стигали до тези измерения 87%, 88%, до 90% събираемост. Винаги има една  част от сумата, която остава несъбрана, както и за данъците и затова във всяка следваща  година се предприемат съответните законови действия и процедури за събиране на тези стари  несъбрани вземания в някакъв  процент от общата сума, която стои несъбрана. Която се явява  своеобразен буфер за тези 10% до 15% несъбираемост на такса битови отпадъци. Това, което в  момента сме предложили на вашето внимание е определяне на разходната част такава, каквато  по закон се иска от общинския съвет до края на календарната година, предхождаща следващата,  да приеме промилите, с които се облагат и с които се събират такса битови отпадъци. Самата  план-сметка и приходната част, нормално ще бъде  приета, както с приходите с приемането на  бюджета. Тя не е задължителна да се приеме до края на тази година и затова не сме я  предложили на вашето внимание. По-скоро ще бъде част от общата рамка на бюджета това,  когато дойде ред да внасяме материала в съответния законов срок. Искам още от началото да  споделя, че повода за вдигането на такса смет не е нещо извънредно или някакъв появил се  инцидентен проблем, както разбирам последните няколко дни, някой се опитва да насложи в  публичното пространство, че провала по реализирането на проекта на регионалното депо,  където беше водеща Община Ямбол  е причина затова да се вдига такса смет, за да може да  могат да се платят някакви грешки, които сме допуснали. Абсолютно не отговаря на истината,  проекта си е завършен съвсем нормално, депото си функционира съвсем нормално и мисля, че  няма никакви притеснения за никого, напротив. От най-рисковото през 2014 г. и 2015 г. ние  успяхме да го реализираме и след нас останаха една не малка част от регионалните депа на  други общини и области, които не успяха да бъдат реализирани, а нашето най-рисковото влезе  в експлоатация. Казвам го, защото, ако не беше се случило това, независимо от усилията на  определена група от хора, много целенасочено и устремено след забавяне от близо две години  по съдебни инстанции, в които да се  установи, че общината е права, след ощетяване на  гражданите на гр. Ямбол да плащат отчисления в по-голям размер точно заради тази малка  група водена от сдружението "Ден" на г-н Димитров, депото все пак стана. Ако не беше  станало, защо го казвам, тогава наистина щеше да се вдигне, даже още от предната година за  2016 г. трябваше да бъде вдигната такса битови отпадъци с много. Защото тогава отпадъците  на община Ямбол трябваше да бъдат извозвани или до Харманли, или до Бургас или до Ловеч,  по-близки депа няма, които да са изградени и да отговарят на европейските изисквания, така  както е заложено в Закона за  управление на отпадъците. Завишението на цените идва поради  няколко факта. Първо, по закон се изисква завишение на процента на предварително  третираните отпадъци, на общия обем отпадъци, които Община Ямбол генерира. Това завишение  на процента, който държавата със Закона за управление на отпадъците задължава общината да  направи е в размер на 243 000  лв. Завишение на дейностите по поддръжка на депото с 80 000  лв. Имаме нов оператор със съответните вменени действия, включително и извозване на  инфилтрата от отпадните води от новата клетка, както и от старата клетка, която общината е  реколтивирала с пари от европейски проект. Договор, който е завишен с 80 000 лв. спрямо  предходната година. Този договор е един за всичките пет общини, които депонират отпадъка  като членове на регионалното сдружение в регионалното депо, това са Сливен, Нова Загора,  Тунджа, Стралджа и Ямбол. С 30 000 лв. има завишение на отчисленията, които сме длъжни да  плащаме пак по закон, тъй като се завишава сумата, с която трябва да бъде от 40 лв. на 47  лв. на тон, която трябва да бъде депозирана по сметка на РИОСВ – Стара Загора. И с 276 000  лв. се завишават стойностите на дейностите по почистване на територията. Дейностите по  почистване на територията са съгласно договор, който е сключен на 23.06.2016 г. Тези  договори са дългосрочни в рамките на четири години, цените са константни, не се променят.  Основния разход в тези договори за почистване на обществените територии сигурно 90%  е  работната заплата. Вие сами знаете в план-сметката, в таксата битови отпадъци винаги  съществуват разбивки и вие виждате една част от тях, в частта за почистване на обществените  територии и те са за почистване на улиците, по райони определени предварително със заповед  на кмета, което всяка година се случва ноември месец. Тези райони не са променени от много  години назад. Почистване на нерегламентирани сметища. Тези нерегламентирани сметища, които  в интерес на истината всяка година стават все повече. Като основното завишение не идва от  циганската махала, то идва от нерегламентираните сметища, които останалата част от града  изхвърля обикновено в районите, където са сложени съдовете, т.е. казаните за битовите  отпадъци. И те са обикновено строителни отпадъци около, които веднага започва да се  генерира едно малко микро сметище и всеки започва да изхвърля там. Както и машинното миене  и метене на улиците. В тези операции има малко повече техника, в останалите основната част  е ръчния труд. Минималната работна заплата, ако направите един разчет със стара дата от  2012 г. до сега ще видите с колко се е вдигнала, както и на следващата година ще се вдигне  с още 40 лв., това неизбежно се отразява и на цената на услугата, която ни се предлага.  Искам само да кажа, че цените на услугите в Ямбол, ако някой си направи труда да погледне  ще види, че са на достатъчно добро ниво защитаващо интересите на ямболлии като размер. Те  не са завишени в степен, която някой може да бъде упрекнат, че гражданите са ощетени. А за  депото имаме най-добрата цена за поддръжка на депото за депониране на отпадъците и  съответното им обслужване на регионалното депо с всички дейности. Имаме най-добрата цена от  Пловдив и Хасково до Бургас. Затова се наложи Регионалното сдружение на общините да вземе  решение други фирми и граждани извън територията на тези общини да нямат право изобщо да  депонират на нашето депо, тъй като таксата е 18 лв. В държавата няма по-евтина такса от 22  лв., 24 лв. и нагоре. Затова мисля, че интересите на гражданите включително и с проведените  обществени поръчки са достатъчно добре защитени, както и с механизмите за контрол, които  ние сме заложили вътре. Общата сума от всичките тези завишения, които ви споделих до тук е  629 000 лв. За миналата година имаме разходвани 4 600 000 лв., включително с това, което  очакваме и декември месец да бъде представено като отчети, тъй като постоянно следим  процеса. И това завишение в момента от 2016 г. до 2017 г. се явява в този размер. Спрямо  таксата битови отпадъци, която до сега е била 4 030 000 лв., в момента ние завишаваме на 5  100 000 лв. почти. И тя на 100% се покрива от тези промили, които в момента предлагаме на  вашето внимание за гласуване като събираеми суми. Трябва да отчитаме, че таксата по закон е  нещо, което може да надскача разхода, който се прави за нейното изпълнение, т.е. дори да  събираме 85% или 90% от това, което сме определили, че ще събираме, ние нямаме право да я  вдигнем в повече, така че тези  90% реално събираемите да ни стигнат. Затова и събираме  суми със стара дата, затова ако се наложи допълваме от други източници на финансиране, за  да си платим сметките. Но така е направен разчета, че със завишението на промилите точно се  покрива сумата по разходите, по съществуващите и ново сключените договори, по новите  изисквания за управление на отпадъците. Наша грижа като администрация е да положим всички  усилия, да съберем и сумите със стара дата, които не са събрани, както и да вдигнем  максимално събираемостта на съществуващите. Което предполага много по-сериозен контрол  спрямо всички, които декларират, че няма да използват услугите или една част от услугите по  чистотата, дали са коректни към декларациите си, а не ги използват по друг начин, към  бизнеса, който заявява, че ще използва един, два или три контейнера на месец, а използва в  пъти повече. Към такива, които заявяват, че няма да използват такива услуги, дори и  контейнер, а изхвърлят отпадъците в контейнерите определени за домакинствата и за  гражданите. Изобщо един много сериозен контрол със съответните механизми и правила, които  се разработват и мисля, че сме готови вече в общинска администрация, за да може да си  гарантираме тази събираемост. Онова, което на всички им се иска и от много години се  дебатира в публичното пространство, таксата битови отпадъци да се определя върху  количеството отпадък, който се генерира от съответните и граждани и бизнес. За съжаление  все още не е намерило отражение в нормативна база. Срока е удължен за пореден път до края  на 2018 г., като няма човек пак, който да не иска да му бъде определена таксата по  количеството, но в държавата няма нито една община дори и пилотна, която да прилага такъв  метод на събиране на отпадъците по количество, всички са по този начин. В три общини има  опити да се въведе такава система, но те все още не работят, а нормативната база, която  трябваше да се определи в обща работа група, както и механизма между Министерство на  финансите и Националното сдружение на общините, така и не се е случило още вече няколко  години във времето. И затова е отложен срока нормативно, не защото ние го нарушаваме,  нормативно е отложен до 2018 г. Като заключение на всичко това, което споделих с вас, искам  да споделя, че едно от желанията на ямболлии, които в годините неизменно е оставало едно от  първите желания е било да се завиши контрола и начина на извършване на дейностите по  чистотата. И може би това е една от дейностите, към които гражданите проявяват най-голяма  нетърпимост и към която имат най-големи изисквания. Няма как да стоим на едно и също място  на размер, на такса битови отпадъци, а да искаме завишаване критериите и резултатите от  общия вид дейност. Всъщност има начин, но той мисля, че не е редно да бъде ползван и не е  правилно да бъде ползван. И няма да е нито далновидно, нито справедливо спрямо Ямбол като  град да бъде ползвано. Вие като общински съвет можете да гласувате и да намалите таксата  битови отпадъци, дори и тази, която е в момента е действаща. Но тогава значи, че тази  разлика трябва да бъде платена от данъците на хората, тя не може да бъде плащана от  постъпленията на продажба на недвижима собственост. Разликата, която се появява от 1 000  000 лв.и над 1 000 000 лв., трябва да бъде извадена с ваше решение от данъците. Тогава тези  средства, които и пак с решение на Общински съвет, ние отделяме всяка година за извършване  на дейности по благоустрояване, както и тази за улици, тротоари, за паркинги, за ремонтни  дейности, за кътове за отдих, за фитнес площадки и всичко онова, което хората виждат и за  което всяка година отделяме горе-долу съезмирими между 1 000 000 лв. и 2 000 000 лв.,  трябва да бъде намалена на 50%, сигурно и повече. Което не мисля, че е редно и справедливо.  Да, то ще задържи това ниво на облагане на хората, но със сигурност няма да позволи града  да се развива по начина, по който се развива в момента. И ако някой иска това да се случи  по този начин, аз наистина ще помоля да излезе и да каже аргументи в тази посока. Да, ние  не сме съгласни да се вдигне, тъй като завишението на сумата в момента е основно заради  законови изисквания завишени във времето и заради завишенията  и цени на услугата, заради  вдигането на минималната работна заплата. И ако някой иска да задържим това ниво на такса  битови отпадъци или дори да го намалим, молбата ми е да излезе и да каже от къде ще вземем  парите, за да запълним тази необходимост от средства, за да си разплатим възлаганите  услуги, тъй като те не са в обем по-голям, отколкото в предходните години, изключая  регионалното депо, където имаме по-завишени изисквания и как това ще се отрази на общия  бюджет на общината, който трябва да приемем февруари или март месец. Защото то няма по  какъв друг начин да се отрази, ние трябва да продължим да си плащаме през бюджета и за  детските градини, и за детските ясли, и за всички други услуги, които по закон сме длъжни  да плащаме. То ще се отрази единствено и само върху благоустрояването и визията на града, и  най-вече върху това, което всички искат да имаме ремонтирана улична мрежа, да имаме нови  паркинги, където колите да паркират, да имаме детски площадки за децата и да имаме кътове  за отдих за възрастните хора.

Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Last modified on Неделя, 08 Януари 2017 07:12
Read 2708 times
Rate this item
(0 votes)

Последни новини

Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo