×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Съветниците от БСП внесоха сигнал до Прокуратурата /тема/

Сряда, 18 Януари 2017 14:05


за извършване на проверка законосъобразността на решението на Общински съвет- град Ямбол за новия размер на таксата битови отпадъци и предприемане съответните действия, за да бъде защитен публичния интерес.
ДО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- ЯМБОЛ
8600 Ямбол
ул. „Жорж Папазов” №1, ет.3

СИГНАЛ
От:     Антоанета Славчева Антонова – общински съветник в Общински     съвет - град Ямбол
         Капка Георгиева Йоргова – общински съветник в Общински съвет – град  Ямбол
          Катя Атанасова Георгиева – общински съветник в Общински съвет – град  Ямбол
         Мариета Стефанова Сивкова – общински съветник в Общински съвет - град Ямбол
         Николай Димитров Пенев – общински съветник в Общински съвет - град Ямбол
         Румен Данчев Банков – общински съветник в Общински съвет – град  Ямбол и
     Светослав Стойчев Стоев – общински съветник в Общински съвет - град Ямбол

     УВАЖАЕМИ Г-Н ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР,

    По предложение на кмета на Община Ямбол  Георги Славов, на   редовно заседание на 29.12.2016 г., Общински съвет- град Ямбол прие,  по т.1 от дневния ред, следното решение:
 1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2017 г.:
 
                                                                ПЛАН-СМЕТКА     
                                за необходимите средства за предоставяне на услугите
                по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо,
        както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване
                                                   в Община Ямбол през 2017 г.   
№    Вид услуга    За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване    За дейностите по чистотата    За предварително третиране на отпадъците    За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо    Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на община Ямбол    Обезпечения и отчисления    ОБЩО
1    Сметосъбиране и сметоизвозване    1 155 750    0    0    0    231 150    0    1 386 900
2    Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.:    0    0    800 010    249 988    210 000    775 818    2 035 816
      - за предварително третиране     -     -    800 010     -    160 002     -    960 012
      - обезвреждане на отпадъци     -     -     -    137 214    27 443     -    164 657
      - мониторинг на ДТБ     -     -     -    4 200    840     -    5 040
      - дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система     -     -     -    4 734    947     -    5 681
      - за източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн     -     -     -    72 000    14 400     -    86 400
      -за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция     -     -     -    31 840    6 368     -    38 208
      - разходи за обезпечения по чл. 60/1 от ЗУО     -     -     -     -     -    14 418    14 418
      - разходи за отчисления по чл. 64/1 от ЗУО     -     -     -     -     -    761 400    761 400
3    Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.:    0    1 676 511    0    0    0    0    1 676 511
      - почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване     -    1 676 511     -     -     -     -    1 676 511
ОБЩО    1 155 750    1 676 511    800 010    249 988    441 150    775 818    5 099 227
Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства - Приложение №1 към план-сметката.
      
                                       
2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. за всяка услуга поотделно, както следва:
2.1. за жилищни имоти – общ размер 3.43‰, разпределен по услуги:
- сметосъбиране и сметоизвозване – 0.95‰
- поддържане и експлоатация на депо – 1.36‰
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.12‰
2.2. за нежилищни имоти – общ размер 5.23‰, разпределен по услуги:
- сметосъбиране и сметоизвозване – 2.04‰
- поддържане и експлоатация на депо –1.97‰
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.22‰
2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

 
№    За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо    За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа   
    Вид съд    литри    Периодичност на извозване (годишно)    Такса       
                    за жил. имоти    за нежил. имоти   
1    Контейнер тип "Бобър"    1100    365    9278.30    1.12‰    1.22‰   
2    Контейнер тип "Бобър"    1100    183    4651.86    1.12‰    1.22‰   
3    Контейнер тип "Бобър"    1100    122    3101.24    1.12‰    1.22‰   
4    Контейнер пластмасов    240    122    662.46    1.12‰    1.22‰   
5    Контейнер "Мева"    120    122    379.42    1.12‰    1.22‰   
 
2.4. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2017 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

Считаме, че гореописаното решение  противоречи на действащите закони. А именно:
1.    Не е дадена възможност на заинтересованите страни да осъществят правото си да изразят становища. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, в правомощията на Общинския съвет е да определи размера на местните такси. Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет. Посочените  разпоредби  еднозначно насочват вниманието, че Общинският съвет е този, който следва да приеме решение, което е общ административен акт, с което да определи размера на таксите. С оглед на това, именно Общинският съвет е компетентният орган, който следва да извърши всички процесуални действия, свързани с уведомяване за предстоящо издаване на общия административен акт, с правото на достъп до информация по случая и той да посочи формите на участие на заинтересованите лица в производството, в съответствие с чл. 65 и сл. от АПК. Безспорно е, че кметът на общината има право да  внася проекти на решения за разглеждане от Общинския съвет, но същият не се явява издател на акта, за да е задължен да изпълни процедура, дължима от друг. Предложението на кмета, би могло да се приеме, поставя единствено началото на откриване на административно производство по приемане на решение по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ. Не е имало уведомление от компетентния орган за предстоящо издаване на общия административен акт.  Налице е съществено нарушение на административно производствените правила, тъй като не е дадена възможност на заинтересованите страни в законоустановения срок (не по-кратък от един месец от деня на уведомяването, съгласно чл. 69, ал. 2 от АПК) да осъществят правото си на участие.

2.    Не е обоснована невъзможността на Общински съвет  - град Ямбол да определи размера на такса битови отпадъци, съобразно водещия принцип „ според количеството битови отпадъци“ .
Няма изложени никакви мотиви и съображения защо такса битови отпадъци следва да се определя на база „данъчна оценка”. Само при невъзможност за определяне на съответната такса за битови отпадъци по начина, определен в чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ, е допустимо размерът на тази такса да се определи по начина, регламентиран в чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ. За да се определи обаче размерът на таксата за битови отпадъци по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, е необходимо Общинският съвет да изложи фактически основания и мотиви, поради които приема, че не може да приложи основния принцип, регламентиран с нормата на чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ. Невъзможността на Общински съвет - град Ямбол да определи количеството на битови отпадъци не е обоснована. 
За определяне таксата пропорционално върху данъчната оценка, е необходимо да е налице невъзможност да се установи количеството на битовите отпадъци. С оглед тази законова разпоредба не е предоставен избор на  Общинския съвет относно приложимите методи - според количеството битови отпадъци или пропорционално върху основата, определена от общинския съвет. Само при невъзможност за определяне на таксата за битови отпадъци по начина, посочен в ал. 1 е допустимо тази такса да се определя по начина, регламентиран в чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ. Таксата за битови отпадъци е приета в противоречие с материалния закон,  необосновано е приложен реда за изчисляване на таксата за битови отпадъци по чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, без да е установена обективна невъзможност за определянето й по реда на чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ-според количеството битови отпадъци.
В тази посока е налице и съдебна практика, а именно:
Решение №170 от 13.04.2016 г. , по административно дело №35/2016 г. на Административен съд- Перник и съответното Решение №12799 от 25.11.2016 г., по административно дело 6676 /2016 г. на Върховния административен съд на Република България.

Молим да извършите проверка на законосъобразността на решението на Общински съвет- град Ямбол и предприемете съответните действия, за да бъде защитен публичния интерес.

Прилагаме копие на протокол от заседание на Общински съвет - Ямбол от 29.12.2016 г.                                     С уважение,
Антоанета Славчева Антонова  ………………………
                                     Капка Георгиева Йоргова……………………………
Катя Атанасова Георгиева ……………………………
Мариета Стефанова Сивкова…………………………
Николай Димитров Пенев ……………………………
Румен Данчев Банков…………………………………
                                     Светослав Стойчев Стоев

Сигналът е внесен на 13.01.2017 год. и е заведен под номер 163/13.01.2017 год.

Last modified on Сряда, 18 Януари 2017 14:05
Read 5752 times
Rate this item
(4 votes)

Последни новини

Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo