×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Областният управител може да спаси "Парахода". Да опита.  Да имитира опит, дори...Ако иска, разбира се.. Featured

Вторник, 03 Април 2018 16:18


Клетвата, която полагат съветниците и кметовете е:

 

"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от... община и да работя за тяхното благоденствие."
Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Общинските съветници и кметовете полагат следната клетва.

На самата сесия миналата седмица,  съветникът от БСП Банков - оспори легитимността на дневния ред на сесията. Сесия, на която бе отказано включване на точки в Дневния ред от Председателя Ибришимов...Председателят на групата съветници от и общински лидер на партията Катя Георгиева на пресконференция в понеделник заявиха,  че само чакат да излезе Протокола от сесията на ОбС, за да решат дали...

Протоколът е факт

Съветниците на БСП са на ход. Ако имат намерение да го правят.
На пресконференцията им в понеделник стана ясно и това, че на сесията е взето Решение от болшевиките за събаряне сградата ПАРАХОДА

Ама може областният управител да ги изпревариииии..

Защото, ако той  прояви достойна загриженост към проблемите с Депото, а според нас трябва, и към архитектурното наследство на Ямбол, а според на трябва - по Закон той може да върне сесията. Да я върне бе...Нищо, че в Закона се говори за актове на ОбС - Областният да иска "преиграване" на ситуацията - пък ИбриШмов да си слага главата в торбата. Да насрочва нова сесия или да не - негова работа...

Нещо повече, самият кмет има право да атакува провелата се сесия - ето на, може да каже той, не съм съгласен с председателя Ибришимов, че не трябва да се обсъжда Временна комисия, то си е вътрешна работа на ОбС...Аз нямам нищо против да помагате за разрешаването на тези стихийни проблеми край Хаджи Димитрово...И да допълни - подведен съм бил от.../който си избере в общината вероятно е пълно с двукраки "бушони"/  за Парахода, искам преиграване на сесията...И в стил Цветанов да каже - а къде беше опозицията, къде, защо спи, как може да допусне разрушаването на тази сграда. Спи опозицията...да каже Славов.

А Ето защо е незаконна за приемането на Дневния ред сесията. Копи пейст от Протокола

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Сивкова – Предлагам да влезе в дневния ред на днешното заседание предложение от група съветница относно избор на Временна комисия за проучване и изготвяне на доклад за експлоатационното състояние на клетка 1 на РДНО – Ямбол, на въздействието върху околната среда на рекултивираното старо сметище и технико-икономически анализ на варианти за изграждане на бъдеща инфраструктура за управление на отпадъците, след закриване на Клетка 1.

Д. Стоянов – Предлагам да влязат две нови точки в дневния ред на днешното заседание - – 1. Предложение относно проектиране, финансиране и изграждане на скамейки на футболно игрище "Георги Дражев" и 2. Предложение относно изготвяне на Наредба за реда и начина на полагане и изграждане на въздушни кабелни линии по стълбове за улично осветление, стълбовете на електроразпределителното дружество, по общински, държавни и частни сгради, собственост на кабелни, интернет и други доставчици на услуги. Създаване на ВК за оценка и предложение за решаване на проблемите, свързани с вече положените и изграждани въздушни кабелни линии по стълбове за улично осветление, стълбовете на електроразпределителното дружество, по общински, държавни и частни сгради, собственост на кабелни, интернет и други доставчици на услуги.

Ибришимов – Не мога да ви дам думата за мотивация на предложенията, тъй като нямат становище на кмета и не са разгледани от ПК, което е задължително условие, съгласно нашия правилник за работа.

Възникна спор между съветниците за мотивацията на предложенията и включването им в дневния ред.

Ибришимов - Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували за – 25 против – 2 въздържали се – няма

Приема се. 

Законът действа пряко, Правилникът не може да го ограничава, кви становища на кмета :

Чл. 33.От ЗМСМА гласи: (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съветник има право:
1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;


Още нещо в ущърб на Председателя:
Така  е официализирано изказване на Румен Банков на сесията - сякаш, той въобще не е оспорил легитимността й, а се бил лично обидил...

 копи пейст:

Банков – проц. – Г-н Председател, възразявам срещу воденето на заседанието днес. Продължавате да се държите грубо и брутално със съветниците, правите ми забележка, че говоря от място, но аз говоря с колегите, не на Вас. И Ви казвам на глас, че днес грубо и брутално газите правата на съветниците днес. Приемам го като лична обида. С това мое говорене, не съм нарушил реда в залата. Вземете си забележка, взехте едни дневен ред, който не можехте да го приемете …

Председателя изключи микрофона на Р. Банков....

Това е записано в Протокола, че казал Банков. Обаче - можете да чуете сами това ли каза...Записът е от официалният запис на сесията, правен от община Ямбол...

Та, ако Банков има намерение да оспорва какво е казал може да го направи само в седемдневен срок от провеждането на заседанието - тоест един ден, който преключи...

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) За всяко заседание на общинския съвет се води протокол. Съветниците имат право в седемдневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в него. При спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание.

Та - на ход са:
областният управител
Кметът - 
БСП -  да поиска преиграване на сесията пред областния управител ВЕДНАГА и в ПРОКУРАТУРАТА, не да чака

 


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) (1) Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.
(2) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.
(3) Актовете на общинския съвет могат да се оспорват пред съответния административен съд.
(4) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.
(5) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.
(6) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.
(7) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.
(8) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.
(9) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
(10) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(11) Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(12) За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, установени със закон.

 

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в правилника по чл. 21, ал. 3. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено със закон.

 

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) За всяко заседание на общинския съвет се води протокол. Съветниците имат право в седемдневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в него. При спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание.

Last modified on Неделя, 15 Април 2018 08:48
Read 6580 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under

Последни новини

Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo