×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Съвестта, според възможностите на Николай Костадинов - юрист номер 1 на ОбС - Featured

Събота, 05 Май 2018 09:37


- председател на Правната комисия на ОбС на Славов

 

Само вижте заглавието на официалният анализ на Басейнова дирекция
"БД „Източнобеломорски район“ определи мерки за спиране на замърсяването на водите от Регионалното депо за отпадъци в Ямбол"
/бел. Яс - да си позволят в ГЕРБ-тоталитарна държава експертите, от където и да е, да сложат подобно заглавие в официален сайт с значи нещата наистина са трагични. Но Кастадинов и това не "стопля", Славовият Матросовецът/
16.04.2018 г.

http://www.earbd.org/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=1410

Заглавието дори не е видял Славовият съвестен историк - правист?

Ето сетне какво говори Николай Костадинов...Ми така ще говори, ами
/Че как иначе ще го назначиха при Бакърджиев в музея, сега пък юрисконсулт в Инспекцията по труда./ Горкят Славов, наистина е за съжаление на какви "експерти" и разбирачи трябва да разчита да го подкрепят.

 

Костадинов – отр. вот – Аз гласувах „против“ предложението на групата общински съветници и считам, че становището на кмета е обосновано и дори да бъде създадена такава ВК и да бъде изготвен такъв доклад, то няма да има императивен характер. Освен това явно е, че колегите, когато четат становището на Басейнова дирекция и източно беломорски район, го четат избирателно. Зачитам дословно от това становище: „резултата от анализа на повърхностните води над регионалното депо не показват отклонение от действащите норми и стандарти“, т.е. нямаме замърсявания. А относно подпочвените води, които г-жа Сивкова зачете, има леки отклонения, които са допустими. Анализа го оставам на вас, защото се чете избирателно самото становище, а без да се излагат всички факти на самото становище, т.е. имаме интерпретиране фактите от становището. Освен това колегите са ангажирали отговорност чрез своите народни представители, които са направили питане до Народното събрание относно същия въпрос, който е заложен във ВК. И министърът г-н Нено Ненов им е отговорил, че няма замърсявания, които да са значителни. И въпреки това, колегите със становището на Басейнова дирекция, с отговорът, който техните народи представители са получили, вкарват предложение за ВК. Оставам на вас да си направите равносметка защо при положение, че имат ясен и категоричен отговор, че няма замърсяване нито на подпочвените води, нито на повърхностните и нормите са допустими, колегите правят това предложение. На мен веднага ми изниква мисълта, че това предложение е с цел, както каза и г-н Славов, както каза и г-н Йорданов е да се използва страха на хората, които живеят в региона, че едва ли не водите са замърсени и кмета на общината не прави нищо, и не предприема действия с цел предотвратяване според тях за тези замърсени води. Точно обратното, няма замърсяване нито на подпочвените води, нито на повърхностните води. Би било коректно да излезнат и да кажат да, предстоят избори, около една година има относно провеждането за избор на кмет и общински съветници, както и предходните точки, които бяха вкарани с цел референдума, когато също се опитваха по начин, който се опитват и сега да манипулират хората, и по някакъв начин да използват тази манипулация с цел предстоящите избори и едва ли не ние да се харесаме на гражданите на Ямбол. Оставете гражданите на Ямбол да решат.

Ето цялото съобщение на Басейнова дирекция.  съдете какво представлява експертът Костадинов. И как се е "издигнал":

БД „Източнобеломорски район“ определи мерки за спиране на замърсяването на водите от Регионалното депо за отпадъци в Ямбол
16.04.2018 г.
БДИБР предписа мерки, които трябва да спрат замърсяването на водите от Регионалното депо за отпадъци в Ямбол. Те са в резултат от съвместна проверка на повърхностните и подземните води в района на депото и лабораторен анализ на взетите водни проби.

Проверката по сигнал за изтичане на замърсени води в Регионалния център за управление на отпадъците (РЦУО) за общините Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стралджа и Сливен, беше направена на 16 март 2018 г. от БДИБР, РИОСВ – Стара Загора и Регионалната лаборатория към ИАОС в Стара Загора.

Взетите на място водни проби от повърхностните и подземните води в района на Регионалното депо са анализирани по показатели: активна реакция, рН, неразтворени вещества, калциево-карбонтна твърдост, азот амониев, амоний, азот нитритен, нитрити, общ фосфор (като фосфор), хлориди, сулфати, флуориди, олово, кадмий, никел, цинк, мед, хром общ, арсен и живак. Резултатите от анализите на повърхностните води над Регионалното депо не показват отклонения от действащите норми и стандарти за качество. В изтичащите повърхностни води под регионалното депо обаче са констатирани отклонения по показателите азот амониев (58 mg/l, при норма за добро състояние 0,3 mg/l), азот нитритен (0,44 mg/l, при норма 0,06 mg/l) и общ фосфор (0,73 mg/l при норма 0,3 mg/l). На 150 м под регионалното депо е констатирано изтичане на подземни води, които при извършените анализи показват отклонения по хлориди (425 mg/l при норми 250 mg/l) и никел (21 µg/l при норми 20 µg/l).

Във връзка с констатираното превишаване на нормите в изследваните водни проби от функционирането на депото, БДИБР е поставила условия за максимално ограничаване степента на въздействие върху повърхностните води. Трябва:
да се изолира възможността за смесване на повърхностните води с инфилтрат от РЦУО – Ямбол при тяхното отвеждане в бетонираната канавка чрез бреговото заустване „тръба в тръба”, като се осигури отвеждането на проникналия инфилтрат в изградения ретензионен басейн. При невъзможност за подобни действия да се осигури пречистване на изтичащите води и да стартира процедура за издаване на разрешително за тяхното заустване;
да се предприемат действия за преустановяване на инцидентно дрениращите води от РЦУО – Ямбол и тяхното смесване с повърхностните води в бетоновата канавка и отводнителния канал;
да се изгради допълнителен пункт за мониторинг на повърхностни води преди котлована на клетка 1 с условия за представително вземане на проби, за да се извършва мониторинг на водите преди въздействието от РЦУО-Ямбол.
Посочените условия са поставяни пред община Ямбол в резултат и на предходни проверки на РЦУО – Ямбол от БДИБР, РИОСВ – Стара Загора и РЛ – Стара Загора.

На 16 април 2018 г. на общината е даден едномесечен срок за предприемане на конкретни мерки. За неизпълнение на предписанията, директорът на БДИБР има право да наложи имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лева.

 

http://www.earbd.org/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=1410

Read 1534 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo