×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Битката за Безистена Featured

Петък, 25 Май 2018 11:18


Върховен административен съд реши окончателно - секретарят на община Ямбол е длъжен да предостави Конструктивното обследване на Безистена. След две години водене на дела, ВАС потвърди решението на Административен съд – Ямбол от м. ноември 2016 г.
След приключилият през 2015 г. ремонт на Безистена, за около 3 млн. лв, инженери сигнализираха обществеността, че сградата има конструктивни проблеми. Явно съмнения за това е имал и кметът, защото възлага нарочно обследване за да се установи дали има проблеми сградата след интервенцията. Конструктивното обследване на Безистена е извършено от професор от УАСГ и за него ямболлии платихме 18 000 лв.
Вместо да представи резултатите от обследването публично и да успокои гражданите, че всичко е наред, кметът крие обследването и не го предоставя на този, който иска да се запознае с него. Това допълнително създаде основателни съмнения, че има проблеми и нагнети повече напрежението.
Затова поисках документа през м. юли 2016 г., за да се изясни има ли проблем и какви действия е длъжна да предприеме общината за да осигури безопасно ползване на сградата. Беше ми отказано, заведох дело и съдът потвърди гражданското ми право на достъп до документа. След като се запозная с него и прочета написаното, ще поискам съответните органи да проверят действията или бездействията на общината по набелязаните мерки. Защото междувременно в общественото пространство стана ясно, че такива има предписани, но изпълнени ли са те?!
Поучително е за местните управляващи двугодишното лутане по съдилищата, поне в това, че си изясниха, че информацията за техническото състояние на обект, включен в списъка на паметниците на културата с категория „Национални обекти“, е обществена и трябва да се предоставя на всяко лице, което я поиска.
За гражданите остава усещането за несправедливост, че при управлението на някои ГРАЖДАНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ /ГЕРБ/ в Ямбол, се налага да защитаваме ГРАЖДАНСКИТЕ си права в съда.
Благодаря на експертите на „Програма Достъп до Информация“, които ми помогнаха и подкрепиха!


http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/335c6452a92ee680c2258295003e2c7f?OpenDocument

инж. Мариета Сивкова
общински съветник от БСП

РЕШЕНИЕ

№ 6812
София, 23.05.2018

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Пето отделениев съдебнозаседание на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОНКА ЧАКЪРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ
при секретар Мадлен Дукова
и с участието
на прокурора Даниела Божкова
изслуша докладваното
от председателя ДОНКА ЧАКЪРОВА
по адм. дело № 113/2017Document Link IconПроизводството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на секретаря на Община Ямбол против решение № 143/18.11.2016 г., постановено по адм. д.189/2016 г. по описа на Административен съд-Ямбол (АС-Ямбол). Касаторът оспорва съдебното решение като твърди, че е неправилно, незаконосъобразно, необосновано и несъобразено с материалния закон - касационни основания за отмяна по смисъла на чл. 209, т. 3 от АПК, поради което иска да бъде отменено. Подробни съображения в подкрепа законосъобразността на оспорения пред първата инстанция административен акт са изложени в касационната жалба като доводи за неправилност на обжалваното съдебно решение. Не претендира разноски.
Ответната страна М. С. С., редовно призована за съдебно заседание, не се е явила, не е изпратила представител и не е изразила становище по касационната жалба. 
Прокурорът от Върховна административна прокуратура заявява становище за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд, пето отделение, намира, че касационната жалба като подадена от страна в производството, в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:
С обжалваното решение № 143/18.11.2016 г., постановено по адм. д.189/2016 г. по описа на АС-Ямбол е отменено Решение № 2801-13631/04.08.2016 г., издадено от секретаря на община Ямбол, с което е отказан достъп до обществена информация по заявление вх. № 2801-12696/21.07.2016 г., подадено от М. С.. Административният съд е приел, решението е действителен акт, постановен от компетентен орган, но е незаконосъобразно поради липса на посоченото в него основание за отказ да бъде предоставена исканата обществена информация. 
Така постановено съдебно решение е допустимо, правилно и законосъобразно.
По делото са събрани всички относими към спора доказателства и въз основа на тях административният съд е установил правилно фактическата обстановка.
Неоснователно е основното възражение в касационната жалба, с което се поддържа, че първоинстанционният съд не е съобразил правилно разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Съгласно цитираната разпоредба е допустимо да бъде ограничен свободния достъп до обществена информация, която е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации); съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи. Правилно и в съответствие със събраните по делото доказателства първоинстанционният съд е приел, че търсената информация е обществена и има самостоятелно значение. По делото не е доказано, че информацията представлява част от административна процедура или е/ще бъде използвана за издаване на административен акт, респективно вземане на управленско решение. Начинът на формулиране на решението за разходване на публични финанси за нейното създаване не обуславя различен извод от направения от АС-Ямбол. 
Правилно и в съответствие със закона и съдебната практика първоинстанционният съд е обосновал всичките си правни изводи. 
По изложените съображения касационната инстанция намира, че на основание чл. 221, ал. 2 от АПК обжалваното съдебното решение като правилно, обосновано и законосъобразно, постановено без да са допуснати процесуални нарушения, следва да бъде оставено в сила.
Ответната страна в настоящото производство не е направила и не претендира разноски, поради което с оглед изхода на спора разноски не следва да бъдат определяни.
По изложените съображения Върховният административен съд, пето отделение,


РЕШИ:


ОСТАВЯ В СИЛА решение № 143/18.11.2016 г., постановено по адм. д.189/2016 г. по описа на Административен съд-Ямбол.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. 

Read 2247 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo