×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ето как гербави калинки служат на Гошо, за да спират инвестиции и закриват работни места...

Събота, 15 Септември 2018 08:00


Дебетите в ОбС Ямбол, във връзка с НЕ приемането на един Подробен устройствен план, който същите тези са одобрили, експертите също...След година Гошо им казва НЕ и  калинките авиаторно пърхат В дебатите участва и д-р Додов... На снимкатае  специалиста по авиация /запознайте се с биографията му/и председател на комисия на Славов, пардон на ОбС Ямбол и собственик на строителна фирма  Йорданов, май беше...Не е малкият пластик Йорданов , този е друг гербав...

ПП д-р Додов при гласуването се въздържа. Какво рецитират пред камери на каквидае телевизии няма значение. Важното е и остава в историята, това което са казали и сторили на сесията...
/остава друг път, тези властимащи могат и да унищожат и това.../

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Доклад относно проект за изменение на действащите ПУП - ПУР за улица от О.Т. 349, 358 до О.Т. 354 и ПУП - ПРЗ на УПИ І, кв.8 и УПИ І, кв.9 по плана на гр. Ямбол ж.к. "Христо Ботев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Запознах се с доклада на кмета на общината и правя напълно противоположно предложение, а именно да бъде одобрен внесения от инвеститора проект за изменение на действащите: Подробен устройствен план /ПУП/ - План ш улична регулация – ПУР за улица от О.Т. 349. 358 до О.Т. 354 и ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ І в кв. 8 и УПИ I в кв. 9 по плана на гр. Ямбол - ж.к. „Христо Ботев".

Мотивите ми: От доклада Стана ясно, че административната процедура е достигнала до своя последен етан. Припомням, че на заседание на Общински съвет -Ямбол, проведено на 25.04.2016 г. се взе решение за разрешаване на изработването на проект за изменение на действащите: Подробен устройствен план /ПУП/ и План за улична регулация  - ПУР но плана на гр. Ямбол  ж.к. ..Христо Ботев". Техническият орган на общината - Общинския експертен съвет но устройство на територия е приел представения от възложителя проект. Налице са всички предвидени в чл.129 от ЗУТ предпоставки за неговото одобряване от Общински съвет- Ямбол. Всякакви други решения биха били в противоречие със ЗУТ и с извършените до момента действия от община Ямбол. Държа да отбележа, че започналата процедура за установяване на незаконно строителство няма нищо общо с процедурата по одобряване на изменение на действащ ПУП. Законът е категоричен, че когато се констатира, че определени строежи са построени без одобрени строителни книжа, се влиза в процедура за тяхното премахване. С одобряването на внесения проект за изменение на ПУП но никакъв начин не би могло да се узаконят незаконно изградени обекти. Узаконяване на незаконно изградени обекти е невъзможно и недопустимо съгласно действащия ЗУТ. Считам, че при наличието на всички тези обстоятелства вземането на решение различно от това да бъде одобрен проект би било немотивирано и незаконосъобразно. Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Ямбол да вземе следното решение - На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.59, ал.1, предложение първо от Административнопроцесуалния кодекс и чл.129. ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Ямбол одобрява Проект за изменение на действащите: Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация - ПУР за улица от О.Т. 349, 358 до О.Т. 354 и ПУП - План за регулация и застрояване ни УПИ І в кв. 8 и УПИ I в кв. 9 по плана па гр. Ямбол - ж.к. „ Христо Ботев ".

Ив. Йорданов – Аз ще изразя противно мнение на г-жа Сивкова и ще си изразя моето мнение като председател на ресорната комисия. Първата теза, че двете процедури нямат нищо общо е напълно неоснователна, тъй като от констатациите на община Ямбол и служителите й, за наличието на сгради, които са с липсващи строителни книжа и обявени за незаконни, ЯАС е обявил с решение, че те са такива. Също има потвърдени и три решения на ВАС, за което. От там всички сгради, които попадат в трита имота, които са предмет на ПУП-а, това са двата имота на „Сакарела“ и общинския път, противоречат на закона на чл. 134, ал.4, т.1 от ЗУТ, който гласи, че влезли в сила ПУП-ове не могат да бъдат изменяни с цел узаконяване на незаконно изградени строежи. Именно тези строежи и петте са с решение на ЯАС. Още веднъж ще повторя и с три потвърждавания на ВАС са обявени за незаконни. Т.е. противоречието към този закон е двусмислено. И от там връзката между двете процедури е абсолютна и няма как да бъде одобрен ПУП при условие, че има сгради, които противоречат на закона. Втората теза, че има подписан предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ от кмета на общината и допускане за изработване на ПУП, г-жа Сивкова, като специалист в тази област, много добре знае, че процедурата за одобряване на един ПУП, първо, първия етап е допускане на ПУП-а, ако всичко е наред с него, следва и одобряване. Т.е. тезата, че ОбС на 25.04.2018 г. е приел този ПУП е абсолютно невярна, преди малко го каза г-жа Сивкова. Наистина можем да позволим и ОбС като такъв орган, принципал на общинската собственост, може да си позволи някой да си изработи ПУП, но, ако процедурата в този период е противозаконна вие като общински съветница може да откажете съответния ПУП в последствие. Иначе с чиста съвест на 25 април никой от вас не е знаел, че съществуват такива сгради, които сега към този момент, след като са факт, можем с чиста съвест да откажем ПУП-а, тъй като той е, не просто морално или етика да търсим, а той е противозаконен. Що се отнася до предварителния договор. Когато сме дали разрешение за допускане и за изработване, кмета на общината е подписал този предварителен договор, който е във връзка с чл.15. Този предварителен договор има права за страните единствено след одобряването на ПУП-а, той няма права преди това. Това не е стандартен предварителен договор, в който две юридически лица сключват сделка за прехвърляне на право на собственост, който едната може да го обяви за окончателен. Т.е. кмета като такъв не е принципал на общинската собственост, за да може да докара договора до край. И г-жо Сивкова, относно Вашето предложение. Тук не се касае дали кмета ще внесе предложение за отхвърляне на ПУП-а или за одобряване и в двата случая ПУП-а е незаконен и той трябва да бъде отказан. Дали ще бъде гласуван със „за“, това решение, което ни е предложено или с „против“ това решение, което вие предлагате трябва да бъде отказан поради наличието на чл.134, ал.4, т.1 от ЗУТ. Що се отнася до морала и етиката ОбС трябва да откаже ПУП-а, заради създаване на практики, за чадъри, за протекции, за ощетяване на отделни дружества за сметка на други. Ощетяването също е свързано и с общинския бюджет. Представете си, ако тези сгради бяха законно построени в този период колко данъци щяха да влязат в общинската хазна. Във връзка с всичко казано до тук, призовавам колегите да гласуват със „за“ на така предложеното ми решение..

Сивкова – репл. – Г-н Йорданов, може би не сте ме слушали. Казах, че на заседание на 25 април е прието решение за разработване на ПУП-а, а не е приет проект за одобрение на ПУП. Това е съвсем в резона на всичко, което правим и в това няма нищо укорително, ние сме взели правилно решение, тъй като такива решения взимаме на всяка сесия на ОбС и никога никой не ни докладва и не пита дали, след като се предлага това решение е направена проверка дали вътре има незаконно строителство. Това наше решение е правилно и по никакъв начин това не го оспорвам. Не знам защо Вие искате да оправдавате, че едва ли не, че някой нещо не е знаел. Решението е правилно и няма проблем в него. Когато в един имот се констатира незаконно строителство, Вие знаете ОбС не се произнася по незаконно строителство, това си е процедура, която се води от администрацията. Констатира се незаконно строителство по действащия от няколко години Закон за устройство на територията, когато няма строителни книжа или е в нарушение на устройствен план се стига до събаряне. Това е категорична и ясна процедура, няма процедура по узаконяване, така че да се ползва чл.134, ал.1 и да се казва, че Подробни устройствени планове не могат да се приемат с цел узаконяване на незаконно изградени сгради, това не може да се каже към днешния момент, защото не може да има такава цел., защото не може да има такава процедура по узаконяване. Това действаше до преди две, три години, когато беше амнистията, до преди три години амнистията последната и когато някои хора с изградени имоти 2001 г. ги декларираха, и после правиха предложение за изменение на ПУП, за да могат тези сгради да ги узаконят, да ги поставят в законно разположение спрямо регулацията. Този текст сега е неприложим.

Ив. Йорданов – дупл. – Г-жо Сивкова, буди голям интерес в мен самата Ви теза. Според Вас вие знаехте ли на 25 април, че има такива сгради? Ако сте знаели аз, мисля че тогава всички единодушно допуснаха ПУП-а, защото казахте, че се оправдаваме с това. А то не е оправдание, просто е ситуация, в която недвусмислено е ясно, че управителя на „Сакарела“ към него момент е подвел общинските съветница, защото е знаел фактическата обстановка, знаел е, че има такива сгради и е допуснал, и е входирал този ПУП като възложител. Така че, няма тук ситуация, в която някой се оправдава или нещо подобно, ситуацията е такава, че към този момент е констатиран този факт и ние като общински съветници, които трябва да защитаваме интереса на общината и да не позволяваме нелоялна конкуренция трябва да откажем този ПУП. Заради това, че иначе има практика да даваме стимул на определени търговци да извършват незаконни дейности свързани със строителството. Това е точно и ясно казано.

Додов – Аз виждам във въпросната точка, която в момента дискутираме три аспекта. Единия е законосъобразен, другия е административен и третия е икономически. В случая възниква казуса до колко е законосъобразно действието на частен икономически интерес. В качеството си на представляващ икономическите среди и предприемачество в този град, аз имам лично отношение към въпросната фирма в предвид, че работя с не я и би следвало да усещам някаква съпричастност. В този случай обаче не искам да заемам страна, защото тук има нарушение на закона, но от представената ни предварителна документация и в този ред на мисли смятам, че икономически изгодно за нашия регион и специално за града ни да се постигне някакво споразумение въпреки, че тук има нарушаване на законодателството. Ако е възможно смятам, че можем да дадем някаква макар и не дълга отсрочка в рамките на два месеца, това естествено ще кажат юристи и съответната дирекция УТС, дали е възможно да се постигне споразумение в предвид, че реално все па тук става въпрос и за някаква стратегия, която се осъществява на територията на гр. Ямбол. В този ред на мисли аз ще гласувам „въздържал се“ и приканвам и другите колеги това да направят. Въпросът ми към г-н Кмета е възможно ли е да се постигне някакво споразумение, което да е от ползва, както за общината, така и да има законодателно оформен интерес?

Ибришимов – репл. – Г-н Додов, от правна гледна точка все едно да кажете, че един човек, който е лошия в едно село да кажем и за всички ще бъде изгодно този човек да го няма. и Вие да кажете да го премахнем. Нещо подобно като пример Ви давам. И казвате, че законите трябва да се нарушават и след време каквото стане. Интереса на града трябва да бъде единствено под шапката на закона, а всичко друго вече е пожелателно.   

Додов – от място - Ние търсим баланс, с който да се постигне споразумение, което да угодно, както в интерес на общината,така и в интерес на гражданите.

Ибришимов – Всички граждани трябва да спазват законите по всяко време, а не понякога.

Додов – от място - С това съм съгласен. Не го оспорвам.

Ибришимов - Да, точно така.

Славов – Явно тази точка предизвиква малко повече емоции в залата. Надявам се те да са предизвикани наистина от това всеки един да е с усещането и съвестта да бъде спазен закона, а не с някакви други мотиви, които в основата си да се заобиколи закона, но да се угоди на частния инвеститор, който иска тази промяна на ПУП-а, която в момента се дебатира. Преди да отговоря на конкретния въпрос, който г-н Додов зададе искам да успокоя г-жа Сивкова, да и кажа, че за всеки един ПУП, който се внася без значение на кой етап дали за предварително одобрение или окончателно, т.е. разрешение за изработване или окончателно ОА извършва задължителна проверка за законност за изградените сгради вътре, физическа, персонална, за всеки един такъв случай. Това е част от задълженията на администрацията, за да може да се обследва в пълнота и искането за ПУП и да не се подвежда никой,м нито в залата, нито и в последствие, тъй като тези решения във всеки един момент след това подлежат и на допълнителен контрол. От тази гледна точка не мога да се съглася, че в други случаи, когато тук в залата са се внасяли такива предложения от страна на администрацията, които се гласуват всяка сесия буквално и което е хубаво, това означава, че има инвестиционен интерес в нашия град, а те не са обследвани предварително, но щом като няма отразено, че има незаконно строителство то просто няма такова. Изрично, упоменаваме само тогава като администрация, когато има констатирано незаконно строителство. Този случай е такъв и това, което г-н Додов зададе като човек, който както той сам се изрази представлява икономическите среди и бизнеса, което е факт, че е човек на бизнеса от дълги години. А и града ни не е толкова голям, всички се познаваме и имаме отношение някакво. За съжаление не мога да направя нищо в повече от това, което, нито администрацията, нито който и да е от това, което закона изрично е разписал. Така, както преди малко тече дебата и всяка от страните си каза позициите, категорично има констатирано незаконно строителство. Процедурата, както сте я прочели в материала е започнала преди година. Минали са съдебните решения на всички инстанции, ЯАС е констатирал и потвърдил констатациите на администрацията за незаконно строителство. ВАС окончателно е взел решение за първите три от над десет обекта, които администрацията е констатирала като незаконни, затова че тези първи три са незаконно изградени. И тук извън законовата страна, която г-н Йорданов подробно сподели тук с вас и която аз също споделям и администрацията също. Ако сте прочели правилно материала, вътре по описано становище на вещо лице по експертизата за едно от делата на вече констатираните незаконни строителства във ВАС, в което изрично се споделя точно тази констатация на вещото лице, че това се иска с цел узаконяване на вече построените постройки. Но извън това за мен и предполагам за всеки един ямболлия, предполагам и за вас, би трябвало водещо да бъде основанието и морала, защото в бизнеса има морал. Г-н Йорданов, много добре го каза, това са над 10 незаконни обекта, ако те бяха изградени законно, при спазване на закона, никой нямаше да каже нищо. Тук в момента водим дебат, не защото закона не се спазва и предложението, което администрацията е внесла не е правилно, а защото един човек на бизнеса в пълно съзнание незаконно е построил над 10 обекта. В пълно съзнание незаконно ги е експлоатирал във времето без да плаща данъци, в пълно съзнание след окончателно решение на ВАС продължава да ги използва, при положение, че е длъжен по закон да ги събори, за което ние сме го уведомили и в пълно съзнание тогава, когато е внасял окончателното искането, както и ние го внесохме в ОбС и завършването на процедурата, в пълно съзнание, че незаконно е построил обекти е подвел всички. Значи извън всичко останало, когато сме една общност и когато има закони, които всички спазваме, морално е те да бъдат спазвани, неморално е, когато не се спазват. От тази гледна точка аз самия не мога да направя нищо повече, за да намеря някакъв баланс, защото администрацията е призована в нейните си задължения и правомощия, изрично да спазва закона и ние, изрично спазвайки закона, без да го превишим и на йота, сме удовлетворени от това. ВАС са с крайно решение и е потвърдил нашата констатация като администрация за незаконно с пълно съзнание изграден строеж и то три вече, има още десетина. От тази гледна точка няма как, нито юридически, а мисля, че и нито морално, по какъвто и да е друг начин да се толерират и да се подпомагат подобни действия, на който и да е, без значение, че в случая става дума за един конкретен субект в бизнеса, който и да е. И би било правилно решението на ОбС според мен така, както администрацията го е предложила и аз, да бъде отказано.

Ибришимов – Няма повече желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова. (Говори се от място.) Председателят изчита предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 11                        против – 18               въздържали се – 5

            Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 19                        против – 9                 въздържали се – 6

            Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.59, ал.1, предложение второ от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл.134, ал.4, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Ямбол отказва одобряване на Проекта за изменение на действащите  Подробен устройствен план /ПУП/  План за улична регулация – ПУР за улица от О.Т. 349, 358  до О.Т. 354  и  ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ I в кв. 8 и УПИ I в кв. 9 по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Христо Ботев“, придружен от схеми ВиК и трасировъчен план.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

Read 1255 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo