×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Невероятно е! Абсурд! Прокуратурата атакува, а Административният съд, одобрява

Четвъртък, 11 Октомври 2018 14:33


по Правилник на Общинския съвет на „Славов-ИбриШимов"  Да не вярваш!
Гениално, бе Прокуратуро, той мандата свършва, сега се сетиха да гледате законен ли е или на Правилника

Щото е простичко, приема се Правилник на Общински съвет, Прокуратурата го преглежда доколко, според нея ,е законен или не.  Веднага.
Сега като обжалват във ВАС и той насрочи делото за догодина, тогава Общинският съвет щее друг..

Няма ли нещо за атакуване и одобряване от 2001 година например?

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 171/8.10.2018г.                                     гр. Ямбол

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

        Ямболският административен съд, в публично заседание на двадесети септември 2018 г. в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА СТАМАТОВА

                    ЧЛЕНОВЕ: 1.  ВЪЛКО ДРАГАНОВ

  1. 2. ВАНЯ СТОЯНОВА

                                        

при секретар: Ст. Гюмлиева                         и с участието

на прокурор  Д. Георгиева

Като разгледа докладваното от съдия В. Стоянова

Административно дело  №  155 по описа за 2018 година

За да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е административно и е образувано по реда на чл.185, ал. 2 от АПК във връзка с чл.186, ал. 2 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК по протест на Р. Л. – * при Окръжна прокуратура гр. Ямбол против разпоредбите на чл. 11.6, т.2, чл. 12.7, чл. 13.5.3, т. 2 и чл. 34.3, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, Ямбол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на гр. Ямбол, в сила на 21.12.2015г., приет с решение  по т. 1 от протокол № ІІІ/21.12.2015г. на Общински съвет, Ямбол, изменен с  решение на ОбС, Ямбол по т. 24-протокол XXXІІ/30.04.2018г.

Разпоредбата на чл. 11.6, т.2 от Правилника гласи: „правомощията на Председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници“. А съгласно разпоредбата н а чл. 13.5.3, т. 2-правомощията на зам. председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници.“      В протеста се твърди, че разпоредбите на чл. 11.6, т.2, и чл. 13.5.3, т. 2 от Правилника са незаконосъобразни в частта им“по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници. Сочи се, че в тази си част разпоредбите противоречат на чл. 24 ал. 3 т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗМСМА, тъй като съдържа изчерпателно посочване на хипотезите на предсрочно прекратяване на  председателя и на зам. Председателя. Сред тях не е предвидено предсрочно прекратяване на пълномощията по  искане на най-малко 1/3 от общинските съветници. В този смисъл е изразено становище за противоречие на правилника с нормативен акт от по-висока степен.

Протестира се и разпоредбата на чл. 12.7 от Правилника, според който „председателят на общинския съвет упражнява контрол върху бюджета на общината в частта му за общинския съвет“. Сочи се, че противоречи на чл. 21 ал. 1 т. 6, чл. 25, чл. 44, ал. 1 т. 5,чл. 29а и чл. 52 от ЗМСМА и чл. 7 ал. 5, чл. 22, ал. 3, чл. 45 и сл., чл. 122 и сл., чл. 140 от ЗПФ.   Прави се извод от тълкуването на тези разпоредби, че контрол върху изпълнението н а бюджета е възложено на общинския съвет, а не на неговия председател. Направено е заключение, че  е недопустимо с правилник да се разширяват правомощията на един орган, каквито не са предвидени в закон.

Според разпоредбата на 34.3, ал. 2 от Правилника, разноските направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета-командировки, обучения, семинари, се поемат от общинския бюджет“.  Сочи се, че разпоредбата противоречи на чл. 34 ал. 1, предл. 1 и ал. 4 от ЗМСМА, т.е., че „командировки“, „обучения“ и „семинари“ не могат д а се приемат като пряка работа н а общинския съветник.

         В заключение в протеста се цитира чл. 7 ал. 1 от ЗНА, според който правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. А чл. 15 ал. 1 от ЗНА въвежда императивно изискване за съответствие на нормативния акт с Конституцията и с другите нормативни актове от по-висока степен. Сочи се и разпоредбата на чл. 76 ал. 3 от АПК, според която нормите на правилниците трябва да са изцяло съобразени с относимите норми на съответния закон.

            Прави се искане за отмяна на оспорените разпоредби- на чл. 11.6, т.2, и чл. 13.5.3, т. 2 от Правилника са незаконосъобразни в частта им“по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници“, както и  на 12.7 и  34.3, ал. 2  като незаконосъобразни, поради противоречието им с текстове от нормативни разпоредби от по-висок ранг и присъждане на направените по делото разноски в размер на 20 лева за обнародване на оспорването в Държавен вестник.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 188 АПК оспорването е съобщено чрез обявление в Държавен вестник 10.07.2018 г.

В съдебно заседание за оспорващата страна, не се явява представител.

 Ответната страна по протеста Общински съвет, Ямбол не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по  протеста.

Представителят на Окръжна прокуратура Ямбол пледира за основателност на протеста и иска да бъде уважен по изложените в него съображения.

След цялостна преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, ЯАС приема за установена следната  фактическа обстановка:

    Общински съвет, Ямбол е приел     Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, Ямбол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на гр. Ямбол, в сила на 21.12.2015г., приет с решение  по т. 1 от протокол № ІІІ/21.12.2015г. на Общински съвет, Ямбол, изменен с  решение на ОбС, Ямбол по т. 24-протокол XXXІІ/30.04.2018г.

           Към административната преписка по делото е изпратен и приет протокол № 1 от 06.11.2015г., протокол ІІІ от 21.12.2015 г. за провеждане на заседание на Общински съвет Ямбол, като по т. 1 от дневния ред е внесено предложение за приемане на правилника. Видно от протокола, правилникът е приет като са гласували от 26  съветника - „за“ 11, против 0, въздържали се 9.

             Представени са доказателства за спазване на процедурата по чл. 26 ал. 3 от ЗНА, с изготвени мотиви, както и заверено копие на самия правилник.      Протестираните разпоредби имат следното съдържание :

          При така изяснената фактическа обстановка и след проверка на оспорвания административен акт съобразно чл.168, ал.1 АПК, съдът прави следните правни изводи:

Протестът е процесуално допустим. Подаден е против административен акт, който подлежи на съдебен контрол. Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, Ямбол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на гр. Ямбол, в сила на 21.12.2015г., приет с решение  по т. 1 от протокол № ІІІ/21.12.2015г. на Общински съвет, Ямбол, изменен с  решение на ОбС, Ямбол по т. 24-протокол XXXІІ/30.04.2018г. , конкретни разпоредби от който са оспорени, по определенията на чл.75, ал.1 от АПК, чл.7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА представлява подзаконов нормативен административен акт. Същият има широк и неопределен брой адресати и съгласно  разпоредбите  на чл. 185, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от АПК, подлежи на безсрочно оспорване пред съда, като това право има и прокурорът, който може да подаде протест срещу акта.    

Разгледан по същество, протестът е основателен.

          Съгласно чл. 196 АПК във връзка с чл. 168 АПК и чл. 142 АПК, съдът проверява законосъобразността на оспорения акт към момента на издаването му на всички основания по чл. 146 АПК, без да се ограничава само с тези, посочени от оспорващия.

         Правилникът на  Общински съвет, Ямбол, разпоредби от който са оспорени, е постановен от надлежен орган, в кръга на неговата компетентност по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, в изискуемата писмена форма и при спазване на административнопроизводствените правила.

         Разпоредбите на  чл. 11.6, т.2, и чл. 13.5.3, т. 2 от Правилника са незаконосъобразни в частта им “по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници“, както и незаконосъобразни са нормите на чл. 12.7 и  чл. 34.3, ал. 2 от Правилника, като приети в  противоречие с материалноправни разпоредби, поради което се явяват  незаконосъобразни и като такива следва да бъдат отменени.

        По смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗНА правилникът е нормативен акт, който се издава за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност.

       Съгласно нормата на чл. 15 от ЗНА, нормативният акт в т.ч. и правилникът трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен и ако противоречи на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат последния.

В този смисъл с правилник не могат да се създават разпоредби, които да влизат в колизия и да противоречат на нормативен акт от по-висока степен, което в случая не е така по отношение на процесните оспорени разпоредби.

         Разпоредбата на чл. 11.6, т.2 от Правилника гласи: „правомощията на Председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници“. А съгласно разпоредбата на чл. 13.5.3, т. 2-правомощията на зам. председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници.“    В тази си част разпоредбите противоречат на чл. 24 ал. 3 т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗМСМА, тъй като последния  съдържа изчерпателно посочване на хипотезите на предсрочно прекратяване на  председателя и на зам. председателя. Сред тях не е предвидено предсрочно прекратяване на пълномощията по  искане на най-малко 1/3 от общинските съветници. В този смисъл е налице противоречие на правилника с нормативен акт от по-висока степен.  

         Според чл. 12.7 от Правилника, „Председателят на общинския съвет упражнява контрол върху бюджета на общината в частта му за общинския съвет“. Налице е  противоречие с  разпоредбите на  чл. 21 ал. 1 т. 6, чл. 25, чл. 44, ал. 1 т. 5,чл. 29а и чл. 52 от ЗМСМА и чл. 7 ал. 5, чл. 22, ал. 3, чл. 45 и сл., чл. 122 и сл., чл. 140 от ЗПФ.   Прави се извод от тълкуването на тези разпоредби, че контрол върху изпълнението на бюджета е възложено на общинския съвет, а не на неговия председател. В този смисъл недопустимо с правилник да се разширяват правомощията на един орган, каквито не са предвидени в закон. Разпоредител с общинския бюджет е кметът на общината. Той отговаря за разходване на средствата, постъпили както от републиканския бюджет, така и от собствените приходи на общината. С посочените законови разпоредби не е регламентирано правомощие на председателя на общинския съвет по отношение съставянето, внасянето, съдържанието, приемането, изпълнението и контрола върху общински бюджет.

Според разпоредбата на 34.3, ал. 2 от Правилника, разноските направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета-командировки, обучения, семинари, се поемат от общинския бюджет“.  Разпоредбата противоречи на чл. 34 ал. 1, предл. 1 и ал. 4 от ЗМСМА, т.е., че „командировки“, „обучения“ и „семинари“ не могат да се приемат като пряка работа на общинския съветник.         Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Нормата на чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА не подлежи на разширително тълкуване. Налице е пряко противоречие на норми с нормативен акт от по-висока степен, още повече въведени в обществен интерес. Недопустимо е от средствата на общинските бюджети да се плаща възнаграждение освен за участие в заседания и комисии, но и за "командироване" при участие на общинските съветници в обучения и семинари. Средствата за такива мероприятия се осигуряват не от общинския бюджет, а от организаторите, тъй като въпросните участия не могат да се приемат като пряка работа на общинския съветник. Освен изложеното, според чл. 1 ал. 1 т. 4 от Закона за публичните финанси в обхвата   на регулирането му попада и общинския бюджет.

         С оглед изложеното, ЯАС  намира протеста на ОП – Ямбол за изцяло основателен поради несъответствие на   чл. 11.6, т.2, и чл. 13.5.3, т. 2 от Правилника в частта им “по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници“, както и  на чл. 12.7 и  чл. 34.3, ал. 2  като незаконосъобразни,   оспорени пред съда от ОП – Ямбол,  противоречащи на разпоредби от нормативен акт от по-висока степен, поради което същите следва да бъдат отменени.

         При този изход на делото, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, приложим в настоящото производство във връзка с препращащата норма на чл. 196 от АПК, ОбС Ямбол следва да бъде осъден да заплати направените деловодни разноски в размер на 20.00 лв. – платена такса за обнародване на оспорването в Държавен вестник, които са своевременно предявени и доказани по размер.

Водим от горното и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Ямболският административен съд

Р   Е   Ш   И   :

                                                                        

ОТМЕНЯ  чл. 11.6, т.2, и чл. 13.5.3, т. 2 в частта им“по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници“, както и чл. 12.7 и  чл. 34.3, ал. 2  от     Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, Ямбол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на гр. Ямбол, в сила на 21.12.2015г., приет с решение  по т. 1 от протокол № ІІІ/21.12.2015г. на Общински съвет, Ямбол, изменен с  решение на ОбС, Ямбол по т. 24-протокол XXXІІ/30.04.2018г.

ОСЪЖДА Общински съвет, Ямбол да заплати на Окръжна прокуратура – Ямбол направените по делото разноски на размер на 20 (двадесет) лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от съобщаването му по реда на чл. 138 АПК.

Решението, съгласно чл.194 АПК, да се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/не се чете

 

                                           ЧЛЕНОВЕ:1./п/не се чете

                                                           

                                                                 2./п/не се чете

Read 542 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo