×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Административен съд Ямбол е отменил Наредба на Общинския съвет.

Събота, 06 Ноември 2021 19:18

Протестът пред Административен съд Ямбол е на Прокуратурата

В основата на протеста е, че взетото Решение влиза в сила със задна дата.

Че Общинският съвет е приел такова Решение, което Прокуратурата атакува -  приел го е - в него не всички са с юридическо образование,. Затова има специализирани комисии, в чийто състав, предполага се влизат компетентни хора по съответата проблематика И ако щатните юристи са допуснали, евентуално грешка, именно комисионерите да я забележат и поне да я съобщят, ако не я подложат на дискусия на заседанието на местния парламент.


Как е решила спциализираната, водеща комисия ли ? Ето как - четем го в Решението на Съда /Протоколът го няма в интернет архива на Общинския съвет/

"Така внесеното от кмета на общината предложение е разгледано на проведено заседание на ПК ЗОРПК, на което комисията приема предложението с 5 гласа „за“, 1 глас „против“ и 0 гласа „въздържал се“ (Протокол № 20 от 15.04.2021г.)." край на цитата

 

Кои влизат в Комисията:

Ето кои:


VІI. ПК “3аконност, обществен ред и противодействие на корупцията”

Председател: Д. Горнаков
Зам. председател: адв. Г. Георгиев
Членове:
Ив. Тахчиев
Яс. Киров
Яв. Брънков
Р. Банков
К. Георгиева

Само един е бил против, петима са подкрепили предложението на общинската администрация.

 
Значи Юристите на общината пишат предложението , юридическата комисия на Съвета одобрява. Никой не обръща внимание на заседанието на Съвета. а прокуратурата сетне...

Пък Прокуратурата сетне атакуваа а състав на ЯАС, начело с Председателя му взема следното решение:


Ето част от мотивацията и Решението, което може да бъде обжалвано пред ВАС

№196/4.11.2021г.

04. 11. 2021г.

гр. Ямбол

В ИМЕТО НА НАРОДА

Ямболският административен съд, в публично заседание на двадесет и първи октомври две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИМИТРИНКА СТАМАТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЪЛКО ДРАГАНОВ
ВАНЯ СТОЯНОВА

 

"....По същество измененията се изразяват в увеличение размера на дължимия данък при възмездно придобиване на имущество и при замяна, като ОбС определил неговия нов размер към максимално установения с чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ такъв, а именно - 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество."

 

 

..Изменението в § 2 от Наредба за изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци в община Ямбол, приета с Решение № ХХІІІ-22 от 22.04.2021 г., влязла в сила на 10.05.2021 г ., с който е прието, че изменението на наредбата, приета с Решение № XIV-5/26.11.2020 г., влиза в сила, считано от 01.01.2021 г., придава именно обратно действие на нормативен акт. В случая нито има изрична разпоредба за това, нито в ЗМДТ, въз основа на който е приета Наредбата, има предвидена обратна сила. Напротив, както беше посочено по-горе съгласно чл. 1, ал. 4 от ЗМДТ не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.
Наредбата за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Ямбол, приета от Общински съвет-Ямбол с Решение № ХХІІІ-22 от 22.04.2021 г., противоречи на още един нормативен акт от по-висока степен, а именно чл. 14, ал. 1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, според който обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба, съответно противоречи и на ал. 2 на същия член - „обратна сила на нормативен акт, издаден въз основа на друг нормативен акт, може да се даде само ако такава сила има актът, въз основа на който той е издаден“.

По изложените съображения ЯАС в настоящия си състав намира, че протестът е основателен и Наредбата за изменение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци в община Ямбол, приета с Решение № ХХІІІ-22 от 22.04.2021 г. на Общински съвет–Ямбол, следва да бъде отменена.

При този изход на спора и с оглед изричното искане от вносителя на протеста, ответникът по оспорването следва да бъде осъден да възстанови направените от Районна прокуратура – Ямбол разноски в размер на 20 лева, представляващи заплатена такса за обнародване на оспорването в „Държавен вестник“.

Водим от горното, ЯАС, на основание чл. 193, ал. 1 от АПК,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци в община Ямбол, приета с Решение № XХІІI-22 от 24.04.2021 г. на Общински съвет – Ямбол.
ОСЪЖДА Общински съвет - Ямбол да заплати в полза на Районна прокуратура-Ямбол направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14–дневен срок от съобщаването му.

Решението, съгласно чл. 194 от АПК, да се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/не се чете ЧЛЕНОВЕ:1./п/не се чете

2./п/не се чете"

 

Бел. Яс

 
/ За Решението на Съда, едва ли има значение, че в тяхното Решение, четем, че - на заседанието на ОбС - Ямбол 22 април 2021 са гласували 42-ма съветника. Което няма как да стане, защото съветниците са 37
 
Вероятно става дума за допусната явна техническа грешка.
 

В Протокола от заседанието на Съвета си го пише  - 35-ЗА, против няма, въздържал се 1

 

И още малко да си знаем. законите са такива, че граждани и дори общински съветници нямат право да протестират пред Съда, незаконосъобразни, според тях Решения на ОбС. Нямаме право...Ей така - нямаме право.

 

Абсурдното е, че това, всъщност е за втори път, защото

С решение № 82 от 26.04.2021 г. по адм.д. № 44/2021 г. на ЯАС е отменена Наредбата за изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци в община Ямбол, приета с Решение № XIV-5/26.11.2020. Постъпила е касационна жалба и делото е насрочено във ВАС за 25.01.2022г. При невлязло в сила съдебно решение, адм. орган е приел друго решение с което по същество резултатът, който се постига с това решение е същия като с отменената наредба, по която както се посочи няма влязло в сила съдебно решение по оспорването й.

Read 332 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo