×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Кмет мина дори Бойко Борисов. Направо заповядва  през ФБ.

Неделя, 02 Август 2020 07:55


На официалната страница на общината такава Заповед няма!

Със своя заповед забранявам провеждането на всички масови мероприятия на територията на град Стралджа. Заповедта е във връзка с установените четири положителни проби за covid 19 на жители на града, които са установени през посредните два дни. Призовавам за спазване на личната хигиена, както и използване на предпазни средства по време на посещения на обществени сгради,банки и търговски обекти.
https://www.facebook.com/atanaskirovkirov

Разбираме загрижеността, в личния порив на законно избрания кмет, но, това противоречи на демократичните принципи и законите на страната. 
Иначе на официалната страница на общината такава Заповед няма. Но има това:

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Кметът на общината:
1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. Внася за одобрение от общинския съвет общата численост и структурата на общинската администрация;

3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация; налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5.Организира изпълнението на общинския бюджет;

6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета в тридневен срок от издаването или подписването им;

8 .Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет.

9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина

11. Организира и провежда дейността по защита на населението при бедствия и аварии;

12. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;

13. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

14. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и на орган по настойничество и попечителство, както и може да възлага тези функции с писмена заповед на други длъжностни лица от общинската администрация;

15. Определя адресите на територията на общината, на които може да се извършва адресна регистрация;

16.Извършва адресната регистрация или определя длъжностни лица за извършване на адресната регистрация при заявяване от лицето;

17. Представлява Общината пред физически и юридически лица и пред съда.

18. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

19. Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;

20. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС и Наредбата на Общински съвет Стралджа за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и другите специални нормативни актове;

21.Утвърждава длъжностното разписание на общинската администрация съобразно утвърдената от Общинския съвет обща численост и структура;

22. Осъществява правомощията си на работодател, съгласно Кодекса на труда и орган по назначаването, съгласно ЗДСл и другите подзаконови нормативни актове;

23. Прави публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината веднъж годишно;

24.Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

25. Упражнява правомощията на административно наказващ орган;

26. Представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетва, която съдържа основните цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очаквани резултати. Представя пред Общински съвет годишен отчет за изпълнение на програмата в срок до 31 януари;

27. Изпълнява нотариални функции по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност;

28. Отговаря за цялостната работа по искания, жалби, протести, сигнали и предложения.

29. Осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.

Read 660 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo