×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Заседание на Общинския съвет на Стралджа

Петък, 22 Март 2024 15:49


Председателят на ОбС – Стралджа Нели Кавалджиева свиква на 28.03.2024г. от
10:00 ч., в Заседателната зала на ОбС – „Велчо Тончев Димитров“ 6-то заседание на Общинския съвет при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
приемане на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2025-2027г. на община
Стралджа.
2. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
добавяне на нови обекти в поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа
през 2024г.
3. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
изменение на Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на
ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с
имоти и вещи- общинска собственост и Приложение №1 към нея за промяна на началните
базисни цени за отдаване под наем на общински язовири.
4. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно даване
на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху имот-публична държавна
собственост, предоставен за управление на Министерството на здравеопазването за
нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Ямбол, в собственост на община
Стралджа.
5. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
приемане на: 1. Отчет по изпълнение на дейностите от Общинската програма за закрила
на детето за 2023г.; 2. Общинска програма за закрила на детето за 2024г. на община
Стралджа.
6. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
прекратяване на членството на община Стралджа в Национално сдружение на общините в
Република България.
7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Read 327 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */