×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Може би, най-сетне и ние, и собственикът на Дружеството ще научи

Вторник, 26 Януари 2021 13:14


каква заплата е получавал, назначеният от него управител.

Припомняме, че въпреки нееднократните официални усилия на кмета Ревански, от ДКЦ1! не беше подадена информация, относно реалното вънаграждение на Управителя на Общинското дружество В резултат на това, ОбС взе решение да му определи заплащане:

1. Определя месечно възнаграждение на управителя на „ДКЦ № 1-Ямбол“ ЕООД д-р Венцислав Иванов Славов, в размер до четирикратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, считано от 1 януари 2021г., за срок от 4 /четири/ месеца.

 

Ревански – Мога много да коментирам, по този въпрос, но засега ще се въздържа. По-късно ако има въпроси ще отговоря, каза в дадената му възможност да допълни внесеното от него предложение на декемврийското заседание на ОбС.

Въпроси нямаше. Вчера на Заседание на Комисията по териториално устройство, и на която за сведение беше даден плана за вътрешния Одит на общината, съветникът Сивкова е предложила в списъка на одитираните да бъде включено и общинскито дружество ДКЦ 1.
Не, че има съмнения в коректността на сметките там, ама пък поне ще научим колко сме му плащали на човека!
Разбира се, ако кметът реши да се съобрази /не е длъжен/ с направеното предложение в Комисията.
Всъщност друга е точката, по която може да стане сблъсък на заседанието на Съвета в четвъртък, но може и да не стане, така че ще изчакаме...

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ПРОТОКОЛ № 21
Днес, 25.01.2020 г. ПК ТУИТЕ при Общински съвет – Ямбол проведе заседание
в състав Ив. Христов, М. Сивкова, Сл. Балчева, Ан. Станилов, Ст. Стоянов при следния
ДНЕВЕН РЕД
І. Вх.№ В-0012/14.01.2021г. – Предложение от кмета на общината относно
намаляване на числения състав на администрацията в Община Ямбол, считано от
01.02.2021г.
РЕШЕНИЕ:
Комисията приема така направеното предложение.
Гласували „за” – 4 „против” – 0 „въздържал се” – 1
ІІ. Вх.№ В-0013/15.01.2020г. – Писмо от Снежан Минков, Звено за вътрешен
одит в Община Ямбол, относно Стратегически план и Годишен план за дейността на
Звеното за вътрешен одит в Община Ямбол за 2021г.
РЕШЕНИЕ:
Комисията приема така направеното предложение.
Гласували „за” – 5 „против” – 0 „въздържал се” – 0
Препоръка от ПК ТУИТЕ за извършване на вътрешен одит на „ДКЦ – 1“ ЕООД.
ІIІ. Вх.№ В-0019/18.01.2021г. – Предложение от кмета на общината относно
одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за
регулация /ПР/ на ж.к. „Георги Бенковски”, гр. Ямбол.
РЕШЕНИЕ:
Комисията приема така направеното предложение.
Гласували „за” – 5 „против” – 0 „въздържал се” – 0
ІV. Вх.№ В-0026/19.01.2021г. – Предложение от кмета на общината относно
одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен
план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот с
идентификатор 87374.26.19 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Маслака“ и
даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с
идентификатор 87374.26.242 по ККарта – земеделска територия за транспортен достъп
на ПИ 87374.26.19 по ККарта, м.“Маслака“.
РЕШЕНИЕ:
Комисията приема така направеното предложение.
Гласували „за” – 5 „против” – 0 „въздържал се” – 0
V. Вх.№ В-0028/19.01.2021г. – Предложение от кмета на общината относно
разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ
87374.43.11 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Аеците“, разрешение за изработване на проект
за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на град
Ямбол, м. „Аеците", одобряване на задание за същото и даване на предварително
съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.43.912 – земеделска
територия за транспортен достъп на ПИ 87374.43.11.
РЕШЕНИЕ:
Комисията приема така направеното предложение.
Гласували „за” – 5 „против” – 0 „въздържал се” – 0
VI. Вх.№ В-0030/20.01.2021г. – Предложение от кмета на общината относно
сключване на договор за извършване на проучвателни дейности в община Ямбол за
инвестиции във ВЕИ.
РЕШЕНИЕ:
Комисията не приема така направеното предложение.
Гласували „за” – 3 „против” – 2 „въздържал се” – 0
Предложения от г-жа Сивкова:
1. В договора няма клауза, в която да има полза за общината. Да бъде
предоставена информацията за общината.
2. Информацията в предложението не кореспондира с тази Търговския регистър.
3. Не намира за законосъобразно ОбС да дава становище по темата.
4. Предлага точката да отпадне от дневния ред.
Комисията не приема така направените предложения от г-жа Сивкова.
Гласували „за” – 2 „против” – 3 „въздържал се” – 0
VII. Вх.№ В-0031/20.01.2021г. – Предложение от кмета на общината относно
прилагане плана за регулация за УПИ XXV 854 в кв. 90 по регулационния план на град
Ямбол.
РЕШЕНИЕ:
Комисията приема така направеното предложение.
Гласували „за” – 5 „против” – 0 „въздържал се” – 0
КОМИСИЯ

Read 628 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo