×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Предложената от кмета на Ямбол В. Ревански

Четвъртък, 21 Юли 2022 15:36

 

актуализация на Бюджета на общината Част от това,  БСП и Славовите хора не  одобриха през юни И не мина...Позицията на ЖЕРБ не стана въобще ясна, те дори не се въздържаха, просто не гласуваха...

ОТНОСНО: Промяна на бюджета на община Ямбол за 2022 r.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩЮIСКИ СЪВЕТШЩИ,

 

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и угвърждаване корекция на бюджета на община Ямбол за 2022 година, а именно:

 • С цел осигуряване сигурността и безопасноспа на децата и младежите настанени в ЦНСТДУ, ЦНСТМУ и ЗЖЛУИ е необходимо да бъде изградена система за видеонабmодение. Предлагам в капиталовия списък на общината да бъде включен обект „Изгражданена система за видеонаблюдение в ЦНСТДУ, ЦНСТМУ и ЗЖЛУИ" на стойност 2 600 лв. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на второстепенния разпоредител с компенсирана промяна.
 • С Решение на тридесет и първото заседание на Общинския съвет Ямбол от 25.1 1.2021 r., по т. 27 от дневния ред се предоставя за управление и поддръжка на ОП „ Паркове и зони за отдих и спорт" спортно игрище „Юнак" , квартал Индустриален, ул. "Ормана".

Игрище то е почистено от храсти и треви, подравнено и затревено. Предприети са дейности по разчертаване и обособяване на фугболен терен.

С цел намаляване прекомерната експлоатация на терена на градския стадион и създаване на условия за провеждане на нормален тренировъчен процес на спортно игрище „Юнак" е необходимо да бъдат закупени фуrболни врати отговарящи на стандартите за провеждане на официални футболни срещ и на деца, юноши и мъже.

Предлагам в капиталовия списък за 2022 г. да бъде включен обект „Закупуване на футболни врати 2 бр. за спортно игрище „Юнак"'' с прогнозна стойност от 6 840 лв. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на второстепенния разпоредител с компенсиранапромяна.

 • Във връзка с планираното поетапно обновяване на кухненското оборудване в детските градини на територията на община Ямбол в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022 r. са предвидени за закупуване стерилизатори. Актуалните цени към момента надвишават плани раните. В тази връзка предлагамда се актуализират техните стойности както следва:

- ,,Закупуване на стерилизатори за ДГ „Червената шапчица" 1 брой" завишаване стойността на обекта от 2 500 лв. на 3 100 лв.;

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7 e-mail: vambol@vambol.b g

web: www .yambol.bg

 • ,,Закупуване на стерилизатори за ДГ „Пролет" 1 б рой" завишаване стойноСТТа на обекта от 2 500 лв. на 3 100 лв.;
 • ,,Закупуване на стерилизатори за ДГ „Свобода" 15 броя - 80 литра и I б р. 240 л." завишаване стойността на обекта от 28 000 лв. на 33 350 лв.;
 • ,,Закупуване на стерилизатори за ДГ „Валентина" 2 броя - 80 литра" завишаване стойността на обекта от 3 400 лв. на 4 050 лв.;
 • ,,Закупуване на стерилизатори за Щ „Слънце" 2 броя - 80 литра" завишаванестойността на обекта от 3 400 лв. на 4 050 лв.
 • Община Ямбол изпълнява проект „Изграждане на нова инсталация за използване на rеотермална енергия за отопление и охлаждане в  сградите на  ДГ  „Слънце", гр.  Ямбол"  по Договор BGENERGY-1.002-0002-CO1 от 10.03.2022 r. по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" към  Министерство  на енергетиката,  финансирана от Финансовия механизъм  на европейското  икономическо пространство 2014-2021  г.  Проектът е с продължителност 18 месеца и предстои да приключи на 10.09.2023 r.

Техническият инвестиционен проект е изготвен през месец август 202l r., като за остойностяване на необходимите интервенции по количествена сметка са използвани пазарни цени на материали от началото на 2021 г.

По данни на Камарата на строителите в България средногодишна та инфлация само за 2021 г. в сектор „Строителство" е около 6-7%. По данни на Националния статистически институr и Евростат само от месец януари 2021 r. до месец декември 2021 г. се наблюдава значителна инфлация в цените на всички видове основни строителни материали, електроенергията и горивата, които се търгуват на борсите. Има покачване на цената при металните изделия - арматура, стоманени заготовки, ламарина - с годишен ръст на цените за 2021 r. от 57% до 75% и средногодишна инфлация над 42%. При изделията от пластмаса, в това число и тръби и инсталации се наблюдава поскъпване с над 30%. С над 57% е поскъпнал природният газ за промишлени потребители. Ел. енергията също бележи значителен ръст в цените. Сходни са данните и за цените на цимент и бетонови изде11ия - 10-15% поскъпване на годишна база.

Предвид горепосочените обстоятелства, с цел ефективното използване на безвъзмездната финансова помощ и спазвайки принципите на добро финансово управление за постигане на целите, резултатите и индикаторите по Проекта, на 18 март 2022 г., община Ямбол обяви в Централизираната автоматизирана информационна система ,,Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) провеждането на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна сто йност на обществена поръчка с предмет: ,,Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградата на ДГ „Слънце" - град Ямбол" /https://app.eop.bg/toda/y197633/. Съгласно получените оферти, прогнозната стойност на горепосочената поръчка според актуалните цени на пазара възлиза на 997 500 лв. с ДЦС. Същата е с 277 500 лв. повече от заложената в одобрения бюджет от проектното предложение „Разходи за изпълнение на строително-монтажни работи по проекта в размер на 720 000 лв., от които 648 000 лв. са БФП, а 72 000 лв. е сумата за съфинансиране от община Ямбол по проекта".

Община Ямбо л е изпратила запитване с писмо изх. № 2801-07713 от 15.04.2022 г. към Програмния оператор по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", Министерство на енергетиката с искане за увелиqаване на максималния размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ. С писмо с вх, № 2801-09029 от 09.05.2022 r. е получен отговор от Министерство на енергетиката, в което ни уведомява, че след запитване до дирекция „Централно координационно звено" към Министерския съвет на Република България не е предвиден компенсаторен механизъм, чрез който да се дофинансират проекти със средства на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" към Министерство на енергетиката във връзка с усложнената икономическа ситуация и повишените цени на строителните материали и други необхо дими за изпъJ1Нението на строително­ монтажните работи продукти. Дадени са указания съгласно, които община Ямбол следва да се съобрази с клаузата, съдържаща се в Раздел III „Размер на безвъзмездната финансова помощ", чл.8. ал.2 от Договор за БФЛ № BGEN ERGY- 1.002-0002-CO1 от 10. 03.2022 r. ,,В случай на

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковск и 7 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.ol@yambol.bg

web: www.yambol.bg

надвишаване на договорения размер на допустимите разходи следва да бъдат осигурени за сметка на Бенефициента".

По предварителни разqети на екипа на проекта до края на 2022 г. ще бъдат необходими допълнителн и средства в размер на 100 000 лв.

С цел избягване на риска от неизпълнение на основната дейност по проекта и намеренията на община Ямбол да обяви обществена поръчка, залагайки актуализираната прогнозна сто йност, предлагам стойността на обект „Проект· ,,Изграждане на нова инсталация за използване на rеотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на ДГ „Слънце"", финансиран по финансовия механизъм на ЕИП и норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по договор за безвъзм.фин.помощ N.o BGENERGY-1.002-0002-C0l, гр. Ямбол" от калиталовия списък на общината да бъде завишена със 100 000 лв. като директно съфинансиране от бюджета на община Ямбол, с източник собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

 • Във връзка с организираната от общината дарителска кампания за поставянето на 55 - метров пилон с българското знаме на хълм ,,Боровец" и своевременно отразяване на постъпващите да рения като средства за финансиране на обект от капиталовия списък

„Проектиране и монтаж на 55 - метров метален пилон и знаме на хълм Боровец и благоустрояване на околното пространство", които към 30.06.2022 г. са в размер на 67 40l лв., предлагам смя.на на източниците му на финансиране, съгласно Приложение 2: от собствени приходи от продажба на нефинансови активи в размер на 215 500 лв. на собствени приходи извън обхвата на § 40 в размер на 148 099 лв. и от други източници - дарения в размер на 67 401 лв.

За   разпределение   на  първоначално  планираните   средства  от  собствени   приходи  от

продажба на нефинансови активи за обекта в размер на 215 500 лв., предлагам промяна на източника на финансиране на обект: ,,Закупуване на нови системи за управление на светофарни уредби-контролери и светодиодни светофарни секции" от собствени приходи извън обхвата на

 • § 40 на собствени приход и от продажба на нефинансови активи в размер на 115 500 лв. и предложената промяна за обект „Проект „Изграждане на нова инсталация за използване на rеотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на ДГ „Слънце"", финансиран по финансовия механизъм на ЕШ1 и норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по договор за безвъзм.фин.помощ№ BGENERGY-1.002-0002-C01, гр. Ямбол" с източник собствени приходи от продажба на нефинансови активи в размер на 100 000 лв.
 • В капиталовия списък на общината е включен обект Проектиране и изграждане на пътно кръстовище на ул. ,,ди миrь р Благоев", ул. ,,Ямболен" и ул. ,,Пирин",  гр. Ямбол"  на стойност 1 696 263 лв. Поради отпадане необходимостт-а за финансиране от община Ямбол изг раждането на водопровод, който е бил в обхвата на новопроектираното кръстовище и към момента вече е подменен по проект ,,Реконструкция и разширение на водопроводната и канализационната мрежа на rp. Ямбол" от ВИК Ямбол ЕООД, предлагам стойността на обекта да бъде намалена на 1316378 лв.

За разпределение на разликата от първоначално планираните средства от целева субсидия за капиталови разходи за обекта в размер на 400 385 лв., предлагам промяна на източниците на финансиране, съгласно Приложение 2 на следните обекти:

 • ,,Изгражданена открита площадка за игра на ул."Ж.Андреев"№ 112 /бивщето НУ ,,Ради Ив. Колесов"/ гр. Ямбол. ПИ 87374.556.269" от собствени приходи от продажба на нефинансови активи в размер на 210 000 лв.;
 • ,,Изграждане на открита площадка за игра в ж.к. ,,Златен рог", ПИ с идентификатор 87374.560.24" от собствени приходи извън обхвата на § 40 в размер на 37 285 лв.;
 • ,,Изграждане на велоалея от кръстовище „Трите вятъра" до мост „Златен рог", ПИ с идентификатори 87374.535.186 , 87374.535.267, 87374.535.266 и 87374.534.49 по ККарта на гр. Ямбол"" от собствени приходи от продажба на нефинансови активи в размер на 153 100 лв.
 • В резултат на предложените промени, съгласно Приложение 2, икономиите от средства в размер на 363 100 лв. за финансиране на капиталови разходи от собствени приходи от продажба на нефинансови активи, предлагам да бъдат насочени за финансиране на текущи ремонти на уличната мрежа, съгласно Приложение 3.

8600 Ямбол, ул. Г. С. Ракоески 7 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..bg

web: www.yambol.bg

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1  , т. 6 от ЗМСМА, чл.  124 от Закона за публичните финанси предлагам Общински съвет Ямбол да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2022 г. по приходната  и разходната част съгласно Приложение № 1.
 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбо за 2022 г., съгласно Приложение № 2.
 3. Променя решение по т.2.3. от тридесет и осмото заседание 1а ОбС Ямбол от 08.04.2022 г., по точка пет от дневния ред: ,,Приема разчет на приходите по § 40 , Постъпления от продажба на нефинансови актив и' , съгласно Приложение 3"..
Read 2657 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo