×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет в сряда

Вторник, 14 Май 2019 17:45

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: министър-председателят

 1. 2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПАРИЧНА НАГРАДА ЗА ПРОЯВЕНА ЛИЧНА ДОБЛЕСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН И ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ И ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ

 СЪВЕТ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПАРИЧНА НАГРАДА ЗА ПРОЯВЕНА ЛИЧНА ДОБЛЕСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН И ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ.

Внася: министър-председателят

 1. 3. ДОКЛАД ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪР­ЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

 1. 4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА СИ­РИЯ И РЕГИОНА В РАЗМЕР НА 195 583 ЛВ. (100 000 ЕВРО) И ЗА ХУМАНИ­ТАРНАТА КРИЗА В ЙЕМЕН В РАЗМЕР НА 97 792 ЛВ. (50 000 ЕВРО).

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 1. 5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЗА ФИ­НАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. И 2014-2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 1. 6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на икономиката

 1. 7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 1. 8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД - ВАРНА.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 1. 9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ИМУЩЕСТВОТО НА „ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН” ЕООД - ВИДИН.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 1. 10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Внася: министърът на финансите

 1. 11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА КОМИ­СИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗА­КОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АКАДЕМИЯТА ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ” - ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ТЪРГОВИЩЕ, И НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛ­ТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИ­ТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОД­НАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ПОДПИСАНО НА 8 АПРИЛ 2019 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 887 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННАТА ДИП­ЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ НАТО В БРЮКСЕЛ И ПОДГОТОВКАТА Й ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ В НАЦИОНАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ВОЕННИ КОНТАКТНИ ГРУПИ В КОМАНД­НИТЕ СТРУКТУРИ НА АЛИАНСА И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 603 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 1. 16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОСТРАНСТ­ВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУД­НИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 1. 17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА ОФИЦИАЛНАТА БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРАТА СЕ­СИЯ НА БЪЛГАРО-ПАКИСТАНСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕ­ДЕ НА 20 И 21 МАЙ 2019 Г. В ИСЛАМАБАД.

Внася: министърът на икономиката

 1. 18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕ­ДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАР­СТВО, ПРОВЕДЕНО НА 15 АПРИЛ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 1. 19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ГНАЙС”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ОРЕШЕ И С. КРУШЕВО, ОБЩИНА ГЪРМЕН, И С. ДОЛЕН, ОБЩИНА САТОВЧА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

 1. 20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ДЪЛБОК ДОЛ”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. АБЛАНИЦА, ОБЩИНА ХАДЖИ­ДИМОВО, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

 1. 21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПЪТЯ”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА.

Внася: министърът на енергетиката

 1. 22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ХАНЧЕТО”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТРИЖБА, ОБЩИНА КИРКОВО, ОБ­ЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката

 1. 23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЧИНКА-3”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОЛЯМА ЧИНКА, ОБЩИНА КРУМОВ­ГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката

 1. 24. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПЛАЧКОВ РИД”, РАЗПО­ЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПИТОВО, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 1. 25. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЕЛИЦА”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 1. 26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 1. 27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 1. 28. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРА­ВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: министърът на икономиката

 1. 29. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТ­РОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 1. 30. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛ­НИК НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

Read 560 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo